EK 1 I»BS, prijzen. Zn. FFE», ten. OOM. IS» R, TEN BINNENLAND. 1 Dinsdag 27 Augustus. N? 4003. 1889. PUlg ART, IS en Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* FEUILLETON. Gabrio en Camilla. 1 E oederen, JHOEDEN, STUK- en i afkomstig ie. uwste DJES, t G. 9, JWSTE De inzending van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. Hen verhaal uit Milaan lies Afzonderlijke Nommere VIJF CENTEN. «AN&Zoon. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. 389, 'smor- i de Nienw- van Notaris 10-12 en AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. GOUDSCHE COURANT. ■wI hem staan bleef, en te midden van het stilzwijgen der buigende diplomaten, op een buitengewoon koelen toon, deze woorden één voor één vallen liet: «Het spijt mij, mijnheer de baron, dat onze betrekkingen I met uw gouvernement niet zoo goed zyn als vroeger; I maar zeg, bid ik u aan uwen keizer, dat mijne per soonlijke gevoelens jegens hem dezelfde zijn.”' En dat was de eerste bliksemstraal in die nach- telijke duisternis! Bij den haard zaten de marchese Francesco Maria, en dan Antonio, met eenige trouwe en beproefde vrienden; zij praatten over allerlei dingen, die meer of minder belangrijk waren voor dien aristocratischen kring, maar waren zeer voorzichtig om op geene staatkundige klippen te stoeten. De marchese rilde op het denkbeeld van politiek, het bracht zijne zenu wen in de war, gelijk die van een pas herstelden zieke in de war raken, als er een onweer opkomt, lang voordat de eerste donderslag wordt gehoord. De nieuwtjes die de rondte deden in dit gedeelte van de zaal, waren niet zoo belangrijk als men zon gedacht hebben, bij het zien van die grijze hoofden en witte dassentwee raadsheeron, een intendant van het aartshertogelijke hof, en een gepensioneerd pre sident; allen mannen van gewicht, meer of min in genomen met zichzelven, en het fijne diner van den marchese, dat zy met hunne tegenwoordigheid ver eerden. Het was niet zoozeer de politieke toestand van het land, die hen bezig hield, maar wel, al die kleinigheden uit de Milaneesche wereld; dingen die botrekkelijk van grooter belang voor hen waren, en hen meer van nabij aangingen; een huwelijk beraamd tot groot genoegen van twee adellijke families, een van die, welke men, gepaste huwelijken noemt; een ander, dat afgebroken was, juist op den dag, dat het contract zou geteekend worden; een nog onge opend testament, van iemand die vroeger nooit ge noemd werd, en over wien nu veel gesproken werd, een of ander vroom legaat, eene betwiste erfenis; Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. DOOR GÜILIO CARCAN O. Vrij naar het Italiaamch DOOB VANESSA. 34) IX. Dit tweede bezoek bracht de achterdochtige mi nisters en diplomaten geheel in de’ war, en de voor spellingen der journalisten op een dwaalspoor. En het jaar liep ten einde, zonder dat er een enkel wolkje aan de lucht te zien waa, zooals dag bladschrijvers en ministers het noemden, omdat zij hot plafond van hun kabinet aanzagen voor den po litieleen hemel. Zoo kwam de eerste dag van 1859, en volgens gewoonte stond het gansche corps diplomatiek, te Parijs in gala in de troonzaal te wachten. Wat klopte dien dag het hart van den trotschen baron Hübner onder zijn met ridderorden versierden rok, en hoe ontroerde hij, toen de man, die zulk een noodlottigen naam droeg, zonder een woord te spre ken den bejaarden geestelijke, die den paus verte genwoordigde, voorbij 8*ng> °P twee schreden van X. NIEUWJAARSDAG. „Gelijk de bladen in een boek „Gedurig worden omgeslagen, „Zoo wisselde gedurig om mij heen „Het lot van volken en van koninkrijken.” L. Cabbeb, Op denzelfden dag, toen te Parijs, in de prachtige zaal van de Tuileriën, het beruchte woord gehoord werd, dat zoo kort daarna, aan half Europa de wape nen in de hand moest geven, had in eene der zalen van het oude paleis van den marchese di C de gewone nieuwjaarsreceptie plaats, en werden de gewone gelukwenschen uitgesproken, door een twin tigtal vrienden en bekenden van den heer des huizes men praatte bedaard over staatkunde en geschiedenis. En niemand in dat aanzienlijke gezelschap, on geen enkel dagbladschrijver scheen dien dag iets te be merken van dat dreigende wolkje, dat zich aan den hemel van het oude Europa vertoonde. GOUDA, 26 Augustus 1889. In eene vergadering dor Gymnastiekvereeniging „Excelsior» is tot bestuurslid verkozen de heer J. G. C. Kamphuizen in de plaats van den heer J. Coster Jr., die als werkend lid der vereeniging bedankt had. De heer Kamphuizen heeft de be trekking van president op zich genomen. Bij gunstig weder zal de vereeniging a. s. Zondag een wandeltocht maken van Den Haag naar Leiden en terug over Wassenaar langs bet strand naar Scheveningen. Van de door den Ned. Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te reizen, maakten Zondag 11. 292 personen gebruik. 1 waarnamen van elkander scheidde in de overtuiging Gisteren werd in de kazerne alhier een eigenaardig feest to hBbben m,iBrd d(|r hBt fB feest gevierd. De onderofficieren van het Bataljon Infanterie alhier in garnizoen boden hun collega van het Ned. Indische Leger, den Heer J. J. Bonman van dit bataljon herkomstig, een kameraadschappelijk I diner aan in de smaakvol versierde cantine, en waar- „.A. lijk de omstandigheden waaronder dit aanbod plaats had strekte het Bataljon tot eer. De Sergeant Bonman toch, (die zich in Indië in een der gevechten zoodanig had onderscheiden dat hij zich daardoor met de Militaire Willemsorde be loond zag, terwijl hij bij een later gevecht gelegenheid had zich opnieuw verdienstelyk te maken door een Officier uit ’s vijands handon te bevrijden,) was een kameraad op wie men trotsch mocht zijn en die een dergelijke hulde dubbel waardig was. Dat begrepen allen, en niet het minst de Commissie die de regeling van het feest had op zich genomen. Zij mocht dan ook met voldoening op haar werk neerzien. De ambtenaar van het O. M. wees er op, dat reeds herhaalde malen was waargenomen, dat aan het bad- personeel sterke drank werd geschonken op plaatsen waar dit niet geoorloofd wasvandaar een onderzoek op last van de bevoegde autoriteiten. Ware de be keuring geschied zooals de pers heeft medegedeeld, dan zou zij den onder-inspecteur tot oneer strekken en spreker zou niet kunnen nalaten een krachtig protest te doen hooren. Doch de bekeuring is niet zóó geschied. Hij erkent dat het noodig is, dat de politie soms tot soortgelijke middelen, als hier ge bruikt, haar toevlucht neemt om overtredingen op te sporen. Uit het onderzoek is zijns inziens niet ge bleken dat de politie-ambtenaar de vrouw heeft ge noopt hem sterken drank te geven. De eisch was 40 boete. De verdediger, mr. C. A. Vaillant, gispte de be keuring en zeide, dat hetgeen de couranten daarom trent hebben medegedeeld in qonfeMO waar is, want het feit van de voorafgaande weigering tot schenken staat vast en het doet er niet toe of de weigering een, twee of meermalen is geschied; eenmaal was genoeg. Naar zijne meenïng is op den politieamb tenaar art. 4>7 strafr. volkomen toepasselijk; hier is uitgelokt tot een strafbaar feit en de man, die dat deed, is naar pleiters meening een agent-provocateur. Wijzende op België noemt pleiter het een geluk dat in Nederland zaken als daar zijn voorgevallen, niet straffeloos kunnen gebeuren en hij concludeert tot het opleggen eener boete van 50 centen. Uitspraak over 8 dagen. De talrijke verrassingen, den jubilaris bereid, mis ten geen van allen hun doel» De tafel met de aan- zittenden leverde een prachtig en gezellig gezicht en de stemming werd er niet minder op, toen nadat de Sergeant Bouman reeds te voren door de verschil lende officieren gecomplimenteerd was, de Bataljons Commandant en zijn Adjudant in de zaal verscheen en in eene kernachtige rode lulde bracht niet alleen aan den jubilaris zelf maar aan den goeden geest die allen bezielde. Een Militaire Willemsorde, klein model, werd bij die gelegenheid onder hartelijke toespraak aan onzen Bidder overhandigd en later gevolgd door een keurig album waarin door een der kameraden in een meesterlijk penwerk eene opdracht was daar gesteld. Dat menige heildronk (het leelijke woord toast wil er bij ons niet in) werd ingesteld laat zich begrijpen, terwijl daar, waar de welspre kendheid te kort schoot een welgemeende handdruk de gedachte aan vulde. De avond werd nog besteed om een paar uren in dezelfde cantine gezellig bijeen te zijn feest te hebben gevierd dat in het militaire leven eenig is. Wie bij dergelijke gelegenheden onder vindt hoe de geest in het leger is, behoeft nog zoo angstvallig niet in de toekomst te zien daar er nog k ms genoeg te vinden zijn die, al mocht het vaderland al in gevaar komen, het er wel weer knap handig uit zullen helpen. Gisteren middag omstreeks 4 uur is door een ongelukkig toeral te Haastrecht in den IJsel ver dronken G. Hoogendijk, 16 jaren oud. Voor het kantongerecht te ’s-Gravenhage werd Donderdag behandeld de bekeuring van eene vrouw, bediende in een kiosk van mej. W. te Scheveningen, wegens het schenken van sterken drank, in eene hoeveelheid van minder dan twee liters, zonder ver gunning. Later bleek dat de persoon, aan wien dit geschiedde, een onder-inspecteur was. De Eiffeltoren, die reeds als model voor zoo menige snuistery gediend heeft, had Maandag voor het eerst en wel met succes de eer om voor de Parijscho rechtbank te dienen als ver zachtende omstandigheid. Zekere Lamarck, die aan geklaagd was wegens verzet tegen het openbaar gezag en mishandeling van een politieagent, zocht

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1