MS» 3en73a. EVE, iet 28 Hec- BINNENLAND. Woensdag 28 Augustos. 1889. Nieuws- en at Advertentieblad Voor Gouda en Omstreken, ng. FEVILLETQjy. Gabrio en Camilla. N° 4003. irna gecom- ’ken, ïtie B. met en met 72, DE nts. R1NKMAN De inzending van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. R 1889^des van Hen verhaal uit Milaan den winner De Tweede Kamer heeft heden voortgezet het hij had reraber e. k, l Mei 1890. len Notaris line Nieuwe- lo. 390, ten s heeft. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Ifzonderlpke Nommers VIJF CENTEN. der Zelf- uitspat- - en HOOI- GOUDSCHE COURANT. geschilderde Janskerk te lenis der St. eningen,enz. rljjk levens- s Gebroeders ibcth, primo No- voor MEID i haar ten .an bet Bu- A.D VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. ifb. Prijs rerschrik- ugd Ijjdt, ering, die in van een het Ver- larkt 34, >t bedrag, en boek- I. nde Kunsten lirecteur der ütredht. Het koninklijk besluit tot regeling der voorwaar delijke iovrjjheidsstelling, dat Zaterdagavond in de Staatscourant verscheen, bepaalt o. a. dat de voor stellen of in te winnen berichten, alvorens tot die invrijheidsstelling over te gaan, de volgende zijn 35) Zoo waren de kunsl ten tweede male vei eenvoudig meisje. Het is noch gemakkelijk listigen kop, of een Onrei Toch moeten wij er ons o bezig houden, om, zoo mogelijk, de geheime plan- handelen, die zoo groeten invloed uitoefende u-:—i::u i- vrj_ altijd werd geleid, was het eene soort zich te mengen in al die kleine staan; daarenboven, ofschoon hij het nooit getoond had, koesterde hij toch in zijn hart wrok togen de jonge dame. Hij, die den draad van zoovele moeie- In handen van B. en W. om bericht en raad. 6. Een voorstel van B. en W. dat de Raad aan Z. M. don Koning een adres zendo met het verzoek het ontwerp-onderwijswet zóódanig te wijzigen dat de rijksbijdrage aan de gemeenten onveranderd blijft, daar zulks hadeelige gevolgen zou hebben voor de financiën der gemeenten en dit ook speciaal voor Gouda zeer het geval zou zijn. Op voorstel van den Voorzitter wordt dit aanstonds in behandeling genomen. De heer Hoogenboom ver klaart zich met dat adres niet te kunnen vereenigen, de hh. Lotsy en Jager daarentegen spreken ten gunste daarvan, waarop het voorstel wordt aangenomen met 14 tegen 1 stem, die van den heer Hoogenboom. De Raad stelt daarop de begroeting vast voor de exploitatie der Stedelijke Gasfabriek, dienst 1890, bedragende zoowel in ontvangsten als uitgaven een som van f 60552.en verleent aan Dr. D. Terp- stra, oud-Rector van het Progymnasium, een pensioen van 1666 en aan H. Shiivor, eervol ontslagen brugwachter-gaarder aan de Haastrechtsche brug, een gratificatie van ƒ182 ’s jaars. De Raad benoemde daarop tot Leeraar in de na tuurkunde en de wis- en natuurkundige aardrijks kunde aan het Gymnasium den heer E. J. Groten'^ dorst, doctorandus in de wis- en natuurkunde te} ’s Gravenhage met 8 st., terwijl de heer Dr. H. A.’ W. Speekman, tijdelijk Leeraar aan het Gymnasium te Groningen 7 st. verkreeg. Tot brugwachter aan de Jan Kattenbrug wordt vervolgens bij tweede stemming benoemd E. Luxen, met 8 stemmen. Toen begon tusschen hen een halfluid, driftig ge sprek, waarop gelukkig geen der omstanders lette, daar zij bezig waren met het overwegen van de woorden en lettergrepen van de pauselijke breve. „Hebt gij wel overdacht, marchesa, al wat wij gis teren besproken hebben? „Ik heb er over gedacht zooveel als noodig is: maar als ik oprecht moet spreken, ben ik niet overtuigd en ik zou eer geneigd zijn „Lieve hemel! als men een bepaald doel wil be reiken, dan moeten er de middelen toe gevonden worden.” „Dat is juist de zaak!” „Ik neem de verantwoordelijkheid geheel op mij, signora marchpsa.” „Maar zeg mij eerst „Voor het oogenblik kan ik u niet meer zeggen, dan ik gisteren meende te moeten doen.” I „Misschien, zoo mijne dochter „Luister het besluit, dat de marchesina ge nomen heeft, en dat ons zoo verbaast, komt alleen voort uit eene illusie niets dan eene illusie.” „Dat denk ik ook, maar indien ooit „Jeugdige illusies, droomen die voorbij gaan „Ware het zoo! ik zou wel wenschen „Welnu, wat dan?” „Ik zou wel willen, dat gij mij een duidelijker denkbeeld gaaft, van dat onfeilbare middel, waarmede gij meent die illusies, die droomen te genezen.” „Dat kan ik niet, dat is mijn geheim. Verlangt Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. GOUDA, 27 Augustus 1889. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door 15 leden werd bijge woond (afwezig was de heer van der Garden, terwijl er ééne vacature is) werd door den Voorzitter mede gedeeld dat by Kon. besluit van 15 Augustus het raadsbesluit van 18 Juni is goedgekeurd tot heffing van schoolgeld aan het Gymnasium. By den Raad kwamen de volgende stukken in 1. Het rapport der Raadscommissie, in wier han den was gesteld de begroeting der dd. Schutterij, voor 1890, adviseeronde tot goedkeuring. Ter visie. 2. Eene missive van Regenten van de beide gast huizen, inzendende een tweetal ter benoeming van een Regent in de vacature, ontstaan door het over lijden van den heer H. P. N. Koemens. Daarop komen voor de heeren 1. A. W. ROES. 2. Mr. D. J. van HEUSDE. Ter visie en benoeming in een volgende ver gadering. 3. De Gemeente-begrooting, dienst 1890. Wordt gesteld in handen eener Commis sie, tot leden waarvan worden benoemd de hh. Oudyk, Jager en van Vreumingen. 4. Missives van C. Fortuin, A. Hey, G. Lispelt, E. Luxen, W. van Vliet en C, J. van Wijngaarden, verzoekende benoemd t> worden tot brugwachter bij de Jan Kattenbrtg. Worden aangenomen voor kennisgeving. 5. Eene missive van de Afd. Gouda van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, verzoe kende een toelage van 150 voor een verloting en ringrydery bij gelegenheid van de Paardenmarkt op 18 October e. k. schoolwetdebat. De.heer Sanders zal ondanks het sub sidiestelsel voor stemmen ter wille der school vrede mits de bezwaren vooral tegen het premiestelsel opgelost worde. De heer Zaaijer wil conciliant rijn, doch betwijfelt de zekerheid der oplossing van den schoolstrijd. De heer Dijckmeester is bereid voor te stemmen, vertrouwende op de verklaringen der regeering en de hoofden der rechterzijde. De heer De Meijier bestrijdt het sub sidiestelsel en de verplichte schoolgeldheffing als middelen tot ondermijning der openb. school. Naar wij vernemen, is een der bestuursleden van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond voornemens in het volgende rijseizoen een zilveren beker uit te loven, ter waarde van 300, voor os eieren der land- en zeemacht, met inbegrip van adel borsten 14 klasse. De beker wqrdt het eigendom van den winner en behoeft dus niet in volgende wedstrijden ver dedigd te worden. Van dit voornemen wordt thans reeds gewag ge maakt, om de aandacht van hen, die aan den strijd om dezen kostbaren prys zouden willen en kunnen deelnemen, daarop te vestigen, nu het nog tijd is door oefening de kansen op overwinnen te ver meerderen. De vervaardiging is opgedragen aan de Utreckt- seke Zilverjabriek van den heerC. J. Begeer te Utrecht, aan wien het ontwerpen en uitvoeren geheel zelf standig is overgelaten. Het zal een fraaie gedreven beker worden, schenker en vervaardiger beiden waardig. De Eerste Kamer heeft afgedaan de termijnwetten der Milit. Academie en de straffen bij overtreding van bestuurs-maatregelen en is daarna uiteengegaan. dat bet onmogelijk was, dat deze mislukken zou; er z”n jiart Op gezej hij zag dat zyne woorden en raadgevingen bij het meisje niets uit werkten, onderzocht hij in het geheim naar de ge woonten van den jongen ingenieur, naar diens wijze van leven, en gebruikte, gelijk in zulke lage intrignes doorgaans gebeurt, ongepaste en lage middelen. Het toeval wilde, dat hij zelf, tegen het vallen van den avond den ingenieur, dien hij slechts van aanzien kende, ontmoette, met een eenvoudig gekleed meisje aan den arm, juist toen de pater het huis van don Antonio en donna Amalia verliet. Die ontmoeting was eene lichtstraal voor hem; terstond was zijn plan gemaakt, het was nog slechts een denkbeeld, hij moest er een vorm aan geven, en het juiste oogen blik aangrepen. De bemoeizieke ex-pater bemerkte niet, dat zijne eigene slimheid hem op een dwaalspoor bracht, het doel, dat hij wilde bereiken, scheen hem zoo rechtvaardig en goed, dat, terwijl hij niet aarzelde om te bedriegen, hij niet zag dat hij zelf bedrogen werd. Hij zag, dat het gelaat der marchesa zich fronste, en een oogenblik bijna droevig stond. Hij vermoedde, dat zij bij zich zelve naging, wat zij den vorigen avond besproken hadden; hij stond op, zonder antwoord te geven op de ernstige beschouwingen van zekeren monsignore, die naast hem zat, over, ik weet niet welke breve van den paus, die juist in de Osservatore romano was opgenomen, naderde de dame en boog zich met eene beweging vol waardigheid en open- tevens. DOOB guilio.carcano. Frp naar Het Italiaansch DOOR VANESSA. X. Btgrepen van den ouden casuist jrijdeld door een onschuldig en ‘"‘e noch aangenaam om een Onrein geweten te ontleden. voor een oogenblik mede nen te raden, welke sedert eenigen tijd een persoon deden l1 op hun huiselijk leven. Voor den pater, door bijoogmerken werd geleid, was het van tijdverdrijf om 1- „1 zaken, die oörlog of vrede in een familie doen ont staan; daarenboven, ofschoon hij het nooit getoond had, koesterde hij toch in zijn hart wrok tegen de lijker en ingewikkelder zaken in handen had, meendej I hartige vertrouwelijkheid

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1