TRICOT ONDERGOEDEREN voor Mannen, Vrouwen en Kinderen. P. P. soos, DE GQUDSOHE GLAZEN, of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Ter Gouds, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der Glazen, der cartonteekeningen.enz. waarby *s toegevoegd een afzonderlijk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders SO 1889. Nieui ADVERTENTIËN. FEl Gabri Gemeubileerde VOORKAMER met afzonderlijke SLAAPKAMER. Adres onder No. 1902 aan het Bureau dezer Conrant. La Société Hollandaise de Maltose (Soclé anonme) te Bergen-op-Zoom. SCHENK Zn. BEURSBERICHT. Buitenlandse!) Overzicht. Hanglampen en staande Lampen, Kinder-Werk meid. A DVERTENTIËN. Vraag MULDERS BOSCH BIER, OUDE KEVMSSEV Abshaubbin’s Anti-Rhumatische Watten voorzeker oude kennissen, welke geene aanbe veling meer behoeven. Dirk eo Wouter Crabeth, F r ij s 80 Cents. De i burgerlijke Stand. Alom te bekomen G Afzonderlijke T. Ar* G* Van »«th» 0. Hoogendijk, Cappelle. elk A. BREETVELT Az. Gouda. Snelpersdruk van A. BRINKMAN Zook. GUI De uitgave di met uitzone De prjjs per per poet f Uit aller naam, W. A. L. van MIEROP. Gouda, 27 Augustus 1889. .Eevi Gouda. W. F. J. den Uyl, Schoonh. A. Prins, Zevenhuizen. TE HOUR tegen 1 OCTOBER op de Markt een De Maltose werd bekroond Op de Wereldtentoonstelling te Antwerpen A“. 1885 met den Gouden Medaille. Op de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam A°. 1887 met den Gouden Medaille. Op de Wereldtentoonstelling te Brussel A’>. 1883 met 2 Eere Diploma's en l Gouden Medaille. Het gebruik van de Maltose in de Bier brouwerij is geregeld bjj Kon. Besluit No. 186 dd. 13 December 1886. Met vrucht en voordeel wordt de Malto- Sicre en Blanke Maltose toegepast in de Koek-, Banket- en Sut'ferbakkery. Als Boterhamstvoop wordt dezelve veel ge bruikt en munt uit door zuiverheid en goeden smaak. Generaal-Agent De Directeur, C. BREDAEL, Breda. C. J. C. HOOGENDIJK. NB. Ten gerieve onzer klanten bjj ons ver krijgbaar halfgebl. TRICOT p. El om te verstellen. GEBOREN 25 Aug. Barend, ouders P. C. van der Garde en B. W. Dirksen. Clara Clazina, ouders M. Boot en J. H. Wiezer. 26. Wijnand Pieter, ouders C. van Kijk en J. Vonk. Maria Catharina, ouders C. F. Krijgsmanen N. Binnendijk. Johanna Agatha, ouders P. Liepelt en A. Eijkhoff. Dirk, ouders J Lourier en N. Lokum. 27. Cornelia, ouders P. J, Janssen en C. Louwerier. OVERLEDEN 24 Aug. L. Boer, 26 j. —25. C Wiezer, wed. A. Sparnaay, 70 j. 26. J. J. van der Horst, 5 m. 36) Maar de 1 goed werk te zich een man een van die uurtje over he voorgeslagen en zijn vooral» genomen. Het hart i haar leergierig nieuwe indruk alsof hij haar waren reeds g van den vrie aangewend, on zich van zijn maanden ging Bjj de alg onderwijswet ralen geneigd wet, mits de dat het oper broken of om dat naar het bedoeling hei derwjjs een u van eene vija om het bijzo Het is dat, vi schoolgeld w< schoolgeld. schoolgeld bil in laatste in landsche zake heffing vast, i des konings ter van binnt genoeg vindt onthouden en hooger school ning der rege Het is me gevaarljjk art bestaat dat e het departem bevindt die i meerderheid i heffing eerst der school ge In dat geval ongetwijfeld 1 school wordt aanstaanden strijd samen stryden tegen generaal Boulanger en de tegenstanders der republiek, maar overigens op de gewone wijze tegen elkaar in het strijdperk treden. Welk een Kamer uit deze ver warring zal voortkomen, is moetlyk te zeggen. De keizer en keizerin van Duitschland zijn to Munster met veel geestdrift ontvangen. De ge zamenlijke zangvereenigingen der stad brachten het keizerlijk paar eene ovatie met muziek on vervol gens had een feestmaal van 400 personen plaats, waaraan de voorzitter van den provincialen landdag een dronk op den keizer uitbracht. In antwoord daarop betuigde keizer Wilhelm zijn genegenheid voor het krachtige en getrouwe Westfaalsche volk „welks zwaard zich, zeide hij, als ’t moest, steeds even scherp toonde, als dat mijner andere landen.' Volgens ontvangen bericht is het vertrek van den Czaar en zy'ne gemalin eenigo dagen uitgesteld wegens ziekte van den grootvorst Wladimir. AMSTERDAM, 27 Augustus. (Per Telegraaf.) Binnenlandsohe fondsen onveranderd. Oostenrijk iets vaster. Russ. spoorweg flauwer. Amerikaanschen gunstiger gestemd. De werkstaking te Londen breidt zich voortdurend uit. Zij bogint zelfs voor de voeding van de wereld stad groote onaannemelijkheden op te leveren. Vele schepen, met boter, eieren, groenten of vruchten geladen, blijven liggen, omdat er geen handen zyn voor het lossen der waren, terwijl deze zelve tot bederf overgaan. Wie is verantwoordelijk voor de aanzienlijke verliezen, die hier geleden worden Van den anderen kant verlaten de schepen de dok ken zonder de lading ingenomen te hebben, die op de kaden gereed ligt, doch waarvoor eveneens de werkkrachten ontbreken. Sommige stoombootmaat schappijen staken den dienst geheel, andere laten de aankomende stoomschepen te Southampton of elders lossen. Was de werkstaking heden niet geëindigd, zoo zou geen graanmarkt te Londen gehouden worden molenaars en graanhandelaars weigeren meel of graan te verkoopen. In sommige wijken van Londen be gint men zich to verontrusten over het lot der paar den, daar de haver bogint te ontbreken. Aanvanlijk gaf de houding der werkstakers geen grond tot bezorgdheid. Zij bepaalden zich tot op tochten en het houden van meetings, waarbij de socialist Burns de voornaamste spreker was, maar sedert de dokbesturen arbeiders uit Liverpool en Southampton lieten komen, is gevaar ontstaan voor een botsing tusschen de werkstakers, thans op een 10,000 geraamd, en de arbeiders uit de provincie. Door de overheid zijn echter de noodige voorzorgs maatregelen genomen. Twee duizend constables staan gereed de orde te handhaven, terwijl uit alle kazernes der hoofdstad soldaten elk oogenblik kunnen ont boden worden naar de plaats, waar de rust verstoord wordt. Bij deze werkstaking, waarvan Burns de ziel is, valt eene goede organisatie op te merken. Aan de spoorwegstations staan de grevisten de arbeiders op te wachteh, die van elders ontboden zijn, en ver bieden her* zich naar de dokken te begevende onkosten der terugreis worden den werklieden ver goed. Om zich te verzekeren, of er in de dokken gewerkt wordt, varen de leiders der grève per stoemboot de rivier af en wanneer zij bemerken, dat er mannen aan het arbeiden zijn, ontzien zij zich niet in de doks te dringenhet gelukt hun veelal de nieuw gekomenen over te halen zich te verwijderen. De voornaamste eischen der werkstakers zijn deze: lo. den arbeiders die geen vast werk aan de doks hebben, ten minste vier uren werk te geven en hen op een bepaalden tijddes morgens te acht uren on ’s middags te twaalf uren aan te werven2o. afschaffing van het stukwerk3o. bij een dagwerk van acht uren het loon van 5 penny op 6 te brengen, voor de extra-uren het loon van 6 d. op 8 d. te verhoogen en 4o voor bij contract aangenomen werk een loon van 8 d. per uur en per extra uur 1 sh. De verschillende dokbesturen verklaren het voor onmogelijk deze eischen in te willigen, daar dit met hun ondergang gelijk zou staan. Wat zal nu hot einde zijn Op de vraag hoe lang zij het zon kunnen uithouden, gaf een der doksdirecteuren ten antwoord z/Indien het noodig is duizend jaar, maar ik vrees, dat het dan eerst stormachtig zal toegaan." Op dezelfde vraag antwoordde BurnswWij zullen het zoolang uithouden, tot wij den geheelen handel van de haven van Londen verlamd hebben," Beide ant woorden kenschetsen den ernst, waarmede hier aan beide zijden gestreden wordt. Voor den aanstaanden verkiezingsstrijd in Frankrijk maakt ook de graaf van Parijs zijn toebereidselen. De conservatieve senator Bocher, de gemachtigde van den graaf van Parijs, is naar Sheen-house ver trokken met de lijst der candid aten, die door de leiders der monarchisten zijn uitgekozen. De heer Bocher moet deze keuze aan de goedkeuring van den pretendent onderwerpen en brengt bij zijn terugkeer tevens het manifest mede, hetwelk de graaf tot zijn aanhangers zal richten. De leider der radicalen, de heer Clémenceau, zal weer optreden in Drazuignan, in het Departement du Var, hetwelk hij ook nu in de Kamer vertegen woordigt. Kort en krachtig is het program van den hoofdredacteur der Justice: wIk zal optreden tegen het cesarisme en tegen de politiek, welke den tegenwoordigen toestand wil handhaven, en voor de hervormingen en de democratische en sociale repu bliek." Eveneens richt de hoer Joseph Reinach, de hoofd redacteur der République Franqaise, het hoofdorgaan der opportunisten, een schrijven tot de kiezers van Digne, in de Beneden-Al pen, die hem do candidatuur hebben aangeboden. De opportunist verklaart zich, evenals de heer Clémenceau, tegen het cesarisme, maar tevens verklaart hy zich even stellig tegen de grondwetsherziening, welke de radicalen ver langen. Radicalen en opportunisten zullen dan in den Voor de vele blyken van deelneming, ondervonden bij het overleden van onzen ge liefden Vader, betuigen wy onzen hartelyken dank. - Lange Tiendeweg D. 59, bericht de ONTVANGST van een prachtige collectie Voor dit seizoen speciale uitstalling van LAMPEN op de 1* verdieping. Wordt gevraagd te Gravenhage tegen 1 NOVEMBER in een klein gezin met 2 kinde ren, een degelijk fatsoenlijk Burgermeisje als KINDER-WERKMEID, niet jonger dan 20 jaar, P. G., en gewoon met jonge kinderen om te gaan. Bekendheid met het opdoen der wasch, alsook naaien, mazen en stryken, zjjn vereischten. Loon nader te regelen, doch zon der goede getuigen onnoodig zich aan te mei- den. Fr. br. onder No. 4219, Alg. Adv.-Buieau W. J. v. HOOGSTRATEN, Noordeinde 98, den Haag. in alle Binnen- en Buitenlandeche Cou ranten, worden dadel jjk opgezonden door het Advertentie-Bureau van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda. door tal van Geneeskundigen aanbevolen, zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen. Tegen rhnmatische aandoeningen van allerlei aard zjjn de echte Verkrijgbaar a 30 cent per pakje o. a. by: T. H,. G. van Detll, C. B. Verheul, Oudewater. HeJ. de Wed. Bosman, A. Bos, Berkel. J. van Dorp, Zoetermeer. A. Kauling, Alphen. Gebr*. Kauling Bodegraven. M. J. Goudkade, Boskoop K. Oosterling, Haastrecht. - Gebr*. Kauling, Woerden. S. v. d. Kraate, Bleiswyk. G.v.d.Geur, Waddinxveen. Men zy gewaarschuwd tegen de namaaksels en lette vooral op de onderteekening van c— pakje. DOOR CHRISTIAAN KRAMM. Lid der Kon. Academie van Beeldende Kunsten enz. Kunstschilder, Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht. A. BRINKMAN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3