lZEN, eschilderde anskerk te lis der St. iingen,enz. ijk levens- Jebroeders leth, ER, nbevolen. os, sww&as&B. Donderdag 29 Augustus. N? 4004. Nieuws- en meid. 'alten 1889. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. sênT Lampen, Gabrio en Camilla. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. eeQ advïseerend college, dat ten slotte zjjn verzet 'ring .ts. IBS IÊN. FEUILLETON. SLT Az. lN Zoon. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. «pc tegen 1 met 2 kinde- germeisje als ger dan 20 ige kinderen opdoen der strjjken, zjjn n, doch zon* aan te mei* Adv.-Bureau «deinde 98, Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. ie o. a. bjj Oudewster. :el. Zoetermeer. Alphen. Bodegraven. Haastrecht. Woerden, addinxreeti. namaaksels ng van elk iene aanbe- le Kunsten ecteur der :recht. NEMAN. zich van i w maanden ging Laodice des voormiddags goudsche courant. gebrouwen. van allerlei sche Cou- den door het 4KMAN en ■stalling van AD V EU TENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. >9, een prachtige vervuld had; want, die zijn plicht betracht, vindt zijne grootste voldoening in het goede, dat hij anderen bewijst. De weduwe was echter nog meer ontroerd dan de anderen; zij noodigde allen om met haar naar de andere kamer te gaan, waar het eten was opgedragen, en het couvert voor den wolkomen gast door Paulina al was gereed gelegd. Laodice klapte in de handen, van vreugde, om helsde nogmaals haren vader, die haar vast aan zijne borst sloot, en haar gezichtje en hare lokken kuste, en haar dan weer ver van zich afhield, om haar op lettend aan te zien, en weder met kussen te bedek ken. Het lieve kind deed baar best, om al wat zij gevoelde, aan haren vader mede te deelen, hem te vertellen, hoe zij geleefd had, sedert zij hem had verlaten, met gebaren, en met de pas geleerde vin- gertaal, trachtte zij hem te zeggen, hoe gelukkig zij was, met hoeveel liefde zij behandeld werd, hoe de man heette, die haren geest ontwikkelde, wiens naam haar heilig was, als die van haren vader. Maar de arme meester was zoo ontroerd en vérbaasd, dat hij niets begreep; hij zag de beweging harer handen, hij zag hoevele gedachten in den geest zijner lieve linge opgewekt waren, en het scheen hem alles een wonder. En het meisje schudde het hoofd, en liep ongeduldig naar Paolina, dio tot tolk moest dienen, en haren vader alles zeggen, wat zij heul niet dui delijk maken kon. Toen de eerste vreugde des wederziens bedaard den gevonden en daar kan toch, onder het oog der rmnoiainUinU sprake zijn van benadeeling bijzondere school. De 180 vande 1170 ge- zijn meerendeels arme dorpen, waar het school verzuim in de hand zou worden gewerkt, wan- Op zich zelf is het heffen van schoolgeld naar de draagkracht der ouders niet onbillijk. Die betalen kan, behoort tot de kosten bij te dragen. Maar het groote bezwaar is, dat in den Haag zou worden voorgeschreven tot welk bedrag. Ons dunkt dat dit moet worden over gelaten aan den gemeenteraad, welks besluit alleen aan de gewone goedkeuring van Gede puteerde Staten moet worden onderworpen. Dan zullen op den duur de minste moeilgk* heden geboren worden. Immers de gemeenten zullen volgens deze wet het grootste deel der kosten betalen; slechts een gering deel wordt vergoed, zoodat de gemeenteraden vanzelf wel zullen zorgen, dat de kosten voor het onder wijs hunne krachten niet overschrijden. Van weerszijden moet thans het streven zijn de omstandigheden waaronder openbaar en bij gelegene wijk, waar de nederige woning van haar nieuwen meester stond, en Paolina, die haar ge woonlijk vergezelde, ging tegen het vallen van den avond weer daarheen, om haar naar huis te brengen. Maar sedert eenige dagen had Gabrio, die voor zijne zuster den invloed vreesde van het vochtige en mis tige jaargetijde, niet gewild, dat zij ’s avonds uitging. Hij was het dus, die haar, als zij van de school kwam, vergezelde door de drukke en haar onbekende straten van de groote stad. Dien avond zat de familie bijeen in de huiskamer op de tweede verdieping; en reeds was het licht in de andere kamer aangestoken, toen men eensklaps de schel hoorde. Wie kon dat zijn? Paolina ging het onderzoeken, doch de doofstomme, die bij het venster nog trachtte te lezen, was zoo in haar boek verdiept, dat zij niets gemerkt had. Eensklaps ging de deur open, en het meisje keek in de schemering om, sprong op, en meende den binnenkomende te herkennen. Met een zachten kreet van vreugde wierp zij zich in de armen van haren vader. Zonder er iemand over té spreken, of er aan zijne vrienden over te schrijven, was de meester, na twee, in .eenzaamheid doorgebrachte maanden, uit Brianza vertrokken, om zijne Laodice weer te zien. De blijd schap van hunne vrienden was onbeschrijfelijk groot, van eene goede daad ver- Gabrio, in het bizonder, was ge- By de algemeene beraadslagingen over de onderwijswet is gebleken, dat de meeste libe ralen geneigd zjjir- tot aanneming der school wet, mits deze de noodige waarborgen geve, dat het openbaar onderwjjs niet worde afge broken of ondermjjnd. Nu is er een artikel, dat naar het algemeen gevoelen de bepaalde bedoeling heeft aan de vjjanden van dat on derwijs een wapen in handen te gpven, waar van eene vijandige regeering zich bedienen kan om het bijzonder onderwijs te bevoordeelen. Het is dat, waarbjj het heffen van een billjjk schoolgeld wordt voorgeschreven. Een billijk schoolgeld. Wie zal uitmaken wanneer hét schoolgeld billijk is? Volgens het wetsontwerp in laatste instantie de minister van binnen- landsche zaken. De gemeenteraden stellen de heffing vast, maar deze is aan de goedkeuring des konings onderworpen en indien de minis ter van binnenl. zaken het bedrag niet hoog genoeg vindt, kan hjj zijne goedkeuring daaraan onthouden en de gemeentebesturen dwingen een hooger schoolgeld te heffen, dat naar de mee- ning der regeering wel billjjk is. Het is niet te ontkennen, dat dit een zeer gevaarlijk artikel worden kan. Demogelijkheid bestaat dat er zich tjjdelijk aan het hoofd, van het departement van binnenl. zaken iemand bevindt die in den geest der tegenwoordige meerderheid van oordeel is, dat de schoolgeld- heffing eerst dan billgk is, indien de kosten der school gedekt worden door de schoolgelden. In dat geval zal de opvoering van het schoolgeld ongetwijfeld ten gevolge hebben dat de openbare school wordt ontvolkt op kunstmatige wjjze. Door eene kleine subsidie van de vrienden ven willen behouden ten einde de bijzondere daartoe in staat gesteld, verlaagt debgzondere school te benadeelen. Voor haar is verplicht „ii ..«...«-.i^ en je burgerij za| Op schoolgeld een wapen tot zelfverdediging) Doch weg, ter wille van haar beurs, aan j de ondervinding leert, dat zulks een droom- wordt geheven is dit veelal het gevolg drag, dat ten gevolge van de armoede der bewo- Hen verhaal uit Milaan DOOB GUILIO CARCAN O. Vrij naar bet Italiaamch DOOB VANESSA. 36) X. Maar de liefde vindt altijd gelegenheid om een goed werk te doen. Toen zij iemand zochten had zich een man bjj de weduwe en Gabrio aangeboden, een van die onderwijzers der armen, die altijd een uurtje over hebben, om iets goeds te doen; hij had voorgeslagen haar bij zich aan huis te onderwijzen, en zjjn voorslag #as terstond met dankbaarheid aan genomen. Het hart van het meisje, zoo vol reine liefde, haar leergierige geest hadden zich spoedig voor de alsof hij haar tweede vader ware. Gabrio en Paolina waren i den vriendelijken aandrang, dien zij hadden zijne beveling te scheiden. Sedert twee richt te hebben, s naar f schoolgeld een wapen tot zelfverdediging) Doch beeld is. Waar op dorpen geen schoolgeld wordt geheven is dit veelal het gevolg van plaatselijke omstandigheden. Het geripge be drag, dat ten gevolge van de armoede der bewo ners zou inkomen, is soms de moeite van invorde ring niet waard. Een i ngesteld onderzoek heeft bewezen, dat in het zuiden, in Brabant en Lim burg, de meeste kostelooze gemeentescholen wor- geesteljjkheid, geen sprake zijn van benadeeling der bijzondere school. De 180 vande 1170 ge meenten, waar geen schoolgeld wordt geheven, i verzuim in de hand I neer de school nog geld kostte. On zip.b «Alt ia katfnn zoo veel moge- Het hart van het meisje, zoo vol reine liefde, nieuwe indrukken geopend, en zij zegende dien man, reeds genoeg beloond, en hadden geen berouw van aangewend, om hun ouden vriend over te halen, om zij hadden do voldoening i-ii-«..ij— a.j—en C—r: de af- lukkig, omdat hij den laatsten wensch zijns vaders kleine subsidie van de vrienden ven willen behouden ten einde de bijzondere taai rraaialtl VArlaarri. HnhnTnndorA 1 sr.hnnl fp. Rpnndoplpn Vnnv koor ia wownlinkt school haar schoolgeld en de burgerij zal op den langen i de goedkoopere school de voorkeur geven. Dat inderdaad bjj de meerderheid der Kamer der- geljjke betekening bestaat, is niet geheel te ont kennen. In het Verslag leest men, dat er leden wa ren die voor het schoolgeld alleen deze beperking wilden, «dat niet meer mocht worden gevor derd dan de kosten voor elk kind bedragent anderen wenschten het schoolgeld voor ver- mogenden op ,/l en voor minvermogenden op l/. van het bedrag der kosten gesteld te zien. Wjj gelooven niet dat de heer Mackay dien weg zou opgaan. Deze heeft in ver- schillende betrekkingen getoond dat hjj het openbaar onderwjjs geen kwaad hart toedraagt, het waardeert als een noodza- keljjk element der volksontwikkeling en dat hjj zeer gesteld is op handhaving, Ijjk, van het zelfbestuur der gemeenten. Doch de wet bljjft, ook als de minister verdwijnt. Reeds is de redactie van het artikel op aan drang van de commissie verbeterd. De bepa ling werd opgenomen, dat ’s Konings goedkeu ring aan eene schoolgeldheffing niet mag worden onthouden dan bjj gemotiveerd besluit, den Raad van State gehoord. Doch daarmede zjjn de bezwaren niet vervallen. Een minister, die wilskracht en karakter heeft, zalzjjnemee- ning wel weten te handhaven tegenover zal moeten laten varen, indien de Regeei een vasten regel volgt b.v. of der kosten. Van de overzjjde wordt beweerd, dat de libe ralen de vrjjhoid om kosteloos onderwjjs te ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1