fe. MER, ■isje BINNENLAND. 1880. FEUILLETON. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1T, ;n 174. Gabrio en Camilla. N? 4005. Vrijdag 30 Aigostus. De insending van advertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. >5. lts. van Oor den alle .ZLZL den wor- Kleeding- ■fd, tegen 4 dagen jeth, i Afzonderlijke Nommen VIJF CENTEN. inij te balen.’ IAN Zoos. I I RF, naast Verhuurd treken bij de 73 en 73a, werkdagen dien dag zichtigen. is G. C. >uda. te Gouda, de week De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. de Kunsten recteur der ’trecht. INKMAN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. •door aan it 1 8EP- AAT8T ren onder )K Co., eschilderde anskerk te lis der 8t. ringen,enz. ijk levens- Gebroeders goudsche courant hebbende voor zjjn h daarom iet bghou- leveling, »r, nann. Ter vervanging van den beer mr. P. D. Kleij, die tot dijkgraaf van bet hoogheemraadschap Schieland is benoemd, werd gisteren door stem- van den Zuidplaspolder ver ven dien polder de heer jhr. Doorn, burgemeester der ge kozen tot heemraad W. Th. C. van meenten Naaldwjjk en De Lier. In de vergadering van den gemeenteraad van Berg-Ambacht werd Dinsdag de heer jhr. A. H. P. C. van Suchtelen van de Haare, bij monde van den heer J. Mahlstede, wethouder, als burgemeester ge ïnstalleerd. Na de raadszitting werden kerk- on polderbestuur en de onderwijzers aan hem voorge steld. Geheel het dorp vlagde. Gisteren werd te Bodegraven eene harddraverij gehouden door paarden, die niet meer dan één prijs hebben gewonnen. 15 paarden namen hieraan deel. De prijs van 150.werd behaald door de bruine ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. De vergadering beantwoordt do vraag van het hoofdbestuur of het noodig is springaderen beschik baar te stellen, bevestigend, en acht Gouda wen- schelijk als plaats voor het houden der volgende algemeene vergadering. Tot afgevaardigden bij de algemeene vergadering te Haarlem worden benoemd de hoeren J. Breebaart Lz. en A. van Veen, en tot plaatsvervangers de heeren D. Ruyter en Brouwer de Koning. Tot bestuursleden der afdeeling worden herbe noemd de heeren J. Breebaart Lz. en N. J. Both. Voorts worden mededeelingen gedaan omtrent de te houden vrije paardenmarkt op 18 October en de veemarkt op Donderdag daaraanvolgende, als wan neer plan bestaat tot bet houden van eene i Hen verhaal uit Milaan DOOB GUILIO CARCANO Vrij naar het Italiaanech DOOB VANESSA. 37) X. De jonge dame stapte er vlug uit; zij droeg een zwart fluweelen paletot, en hermelijnen mof, en wendde zich tot eene bejaarde vrouw, die in het rijtuig zat. „Blijf stil ritten juffrouw Rosa, zeide zij.” „Het is zoo koud, gij behoeft niet mede te gaanmaar denk er aan om mama te vragen, dat zij van avond vroeg het rijtuig zendt, om mij te halen.” En snel ver dween zij in het huis. De knecht ging weer op zijne plaats zitten, en de koetsier, wiens neus haast niet uit zijn dikken pels te voorschijn kwam, reed naar huis. Donna Amalia ontving haar nichtje met haar stereo typen glimlach, en dankte haar, dat zij gekomen was, terwijl zij haar hielp om haar goed af te doen. „Het is waarlijk een feest voor ons, oudjes," zeide zij, „Wy zul len geheel vrij, onder ons zijnwij met ons beiden, en dan Antonio en onze padre lettere, dien wij wel als een lid van de familie kunnen beschouwen.” merrie Truitje van A. de Hees te Wassenaar, berijder A. C. v. d. Akker. De le premie 50.door de bruine ruin Jonge Snijboon van J. van Rossum te Zevenhoven, berijder J. do Jong en de 2e premie f 20.door de bruine merrie Johanna van N. v. d. Akker te Alfeu, berijder A. C. v. d. Akker. Het weder was uitstekend en zeer veel volk woonde deze harddraverij bij. Als eene bizonderheid Wordt gemeld, dat heden aan de waag alhier werd gewogen een vet kalf, slechts 12 weken oud, wegende 330 halve kilo, gemest door de wed. A. Moens en gekocht door i den vleeschhouwor G. C. Bruijnel. tïng e"n eene ringrijdërij. Tevens zullen extra maat I Te“ .een geval van hondsdolheid in regelen genomen worden om te zorgen dat bij paardenkoopers bekend worde, dat te Gouda de paardenmarkt gehouden wordt. ▼an den heer van Die naam ontnam eensklaps aan Camilla het wei- nigje genoegen, dat het haar geschonken had, dat zij alleen zou zyn, en eenigo uren doorbrengen, zonder bespied te worden. Spoedig daarop werd de pater aangediend. Zijn eerwaarde wreef zich de handen, terwijl hij de zaal doorging; en, in zyne wijze van de dames te begroeten, straalde dat gevoel van gezag en zelf vertrouwen door, waardoor hij zich overal den toe gang verschafte, en zich van het terrein wist meester te maken. Tusschen hem en donna Amalia begon, terwijl zij nog op don Antonio wachtten, een van die onbeduidende gesprekken, die eiken dag eenige keeren herhaald- worden, en zooveel waarheid behel zen, dat men een hekel aan de waarheid krijgen zou; zij spraken van den strengen winter, van de graden koude, van de toenemende weelde en ellende; zij troostten er zich4 echter over, en spraken verder over een paar bekende predikers, die, in de aan staande vasten, de voornaamste predikstoelen van Milaan zouden beklimmen. Teleurstelling en verveling hadden de woorden doen wegsterven op de lippen van Camilla; onge duldig stond zij op, ging naar het venster, en keek verstrooid naar de menschen die voorbij liepen, en de rijtuigen die langzamerhand in de duisternis ver dwenen. Zij gaf zich over aan die onbestemde droo- merijen, die in de avonduren den geest bezig hou den, toen zij, zich omkeerende, den pater naast zich zag staan, die de oogen op haar gevestigd hield. muilkorfd wezeu of vastliggen. Op Zondag il. werd in eene der zalen van het gebouw voor K. en W. te Utrecht de eerste jaar vergadering gehouden van den Bond voor gemengde zangverenigingen in Nederland. Uit het verslag, door den algemeenen secretaris uitgebracht, bleek dat deze jeugdige instelling ge durende het eerste genootschapsjaar getoond had, levensvatbaarheid te bezitten en te voorzien in eene werkelijk bestaande behoefte. Er was toch een druk gebruik gemaakt van de gelegenheid tot onderling muziek-leenen, en wel tot een bedrag van 650. Minder was er in dit eerste jaar nog gekomen van het onderling vragen van inlichtingen omtrent mu ziekwerken, solisten, enz., maar, wanneer in Sep tember a. s. de programma’s der uitvoeringen van den vorigen winter, met de namen der solisten, aan de deelnemende vereenigingen zullen zijn toegezon den, zal men in het tweede jaar ook hiervan veel nut kunnen trekken. GOUDA, 29 Augustus 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden werd de discussie over de schoolwet voortgezet. De heer Tak betoogde dat de schoolstrijd niet zal eindigen maar zal worden overgebracht naar de gemeenten en het staatsgezag ondermijnen. De heer Schaepman ziet in de erkenning van gelijkheid van recht voor de vrye school in dit ontwerp oplossing van den politieleen stryd en waarborg tot volkseenheid. De heer Hartogh vroeg geruststellende verklaringen om trent de financieele gevolgen en eischte handhaving der staatsschool. De heer van Houten hield vol dat bet subsidiestelsel in strijd is met de vrijheid van beginsel. De hoer Lohmau hield vol, dat bij eerlijke uitvoering der wet, de rechtskrenking zal ophouden. Dinsdagavond is in de zaal MKunstmin” der Socië teit //Ons Genoegen* alhier, onder praesidium van don heer J. Breebaart Lz. eene vergadering ge houden van de afd. Gouda der Hollandsche Maat schappij van Landbouw. gerechtigde ingelanden Een programma der tentoonstelling te Buenos-Ayres 1 ko-— L-- en een ontwerp voor eene Bank ten behoeve van land- mr. bouwers worden bij den secr. ter visie der leden gesteld mep Een ingekomen stuk van de Vijf boerenlanden, de wenschelijkheid uitsprekende, dat er eene pro vinciale verordening omtrent de beschikbaarstelling vau dekstieren kome, beeft de instemming der ver gadering, evenals het voorstel van het hoofdbestuur, om 1000 beschikbaar te stellen ter bevordering van inzendingen naar Buenos-Ayres. Ook de voorstellen van Dordrecht (keuring van dekhengsten), Hoorn (afschaffing van zoutaccijns), Haarlem (jacht en visscherij) en Zijp (vergoeding van onteigende varkens), worden door de vergade ring gesteund, terwijl men er voor is het voorstel Overflakkee en Goeree aan te houden. Ten gevolge de gemeente Lekkerkerk, moeten aldaar en in de gemeenten Berg-Ambacht, Berkenwoude en Krimpen op de Lek de honden gedurende 4 maanden ge muilkorfd wezen of vastliggen. n Verschrikt wilde zij van het venster afgaan; maar de andere, die met studie het zóó had aangelegd, dat zij er heen gedreven werd, wist haar door een teeken over te halen, om daar te bljjven. Bedaard en op half luiden toon, terwijl donna Amalia, in het hoekje van den haard gezeten, in een godsdienstig boek bladerde, verontschuldigde hij zich eerst heel nederig, toen begon hij te onderzoeken wat in hare ziel omging, en verzocht, zoo ooit tijd en nadenken haar anders stemden omtrent den voorslag, dien hij eens haar gedaan had, toch te willen bedenken, dat hij zich dat slechts veroorloofd had, op gezag van hare ouders. Camilla zag, dat zij zich niet bedrogen had; hare moeder had haar daarheen doen gaan, opdat zij opnieuw zou gemarteld worden. De taal van pater Onofri was vleiend, indringend: hij beschouwde het als eene uitgemaakte zaak, dat men, als men slechts nu en dan wat toegeeft, de stijfhoofdigsten zelfs, als met een zijden draad leiden kan. Het meisje antwoordde niet veel, zij was ver baasd over die ongewone vriendelijkheid en die zacht zinnige half schertsende woorden. Maar toen begon hij langzamerhand ernstiger te spreken; hij sprak met halve woorden van iets dat hij vreesde, ver moedde; toen van de waarschijnlijkheid, de zekerheid; en toen, ofschoon er geen naam werd uitgesproken, was het toch, of het die naam was, die haar hart deed beven en trillen van angst, onbekend, als zij was, met al wat de hartstochten te lijden en te dragen geven. Reeds begon men buiten de lantaarns aan te steken,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1