I STRIJD :n, j] I BINNENLAND. F IE jaai. I h nis lilies. IChib 11 1 Zaterdag 31 Augustas. 1S89. N9 4006. en I "SEN. Gouda en Omstreken, aek, s 1889, rein. EDZST, ANTJE, IER, Börü! '1 FEUILLETON. Gabrio en Camilla. Nieuws- en Advertentieblad voor 1 r De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. P Jr.» thaven 17. l. 3 fl M 11 Een verhaal uit Milaan f Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. L mil Door de Regeering is bij de Tweede Kamer/9000 H «U&.-.A». F t de lessen Q 3den 8EP- nur in het De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. 1ST UUR. edstrjjd uit- DEKOEK, >ek, JESKOEK nden bjj Jt 2» CHEPPER. i op vertoon 4 Augustus uwe C190. FRUITEN aak. fl. 6ct. 5 5 5 S C 34/35. VDON is aande par- laar binnen rerdwjjnen. ijk en zacht 5 cent per m. Alleen HUINCK ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. het daarop verkregen geld op de vlucht gegaan. Het onmiddellijk te Amsterdam ingesteld onder zoek had aan het licht gebracht, dat de falsaris zich te Parijs schuil hield. Het parket te Amsterdam verzocht daarop het parket te Parijs den schuldige te willen doen opsporen. Terstond werden de agenten der veiligheidspolitie hiermede belast en zij kwamen spoedig te weten dat Hon Hon den 6en Aug. in een hotel in de rue St. Rwh was afgestapt, doch toen hij bespeurde, dat de Fransche politie hem zocht, had hij vier dagen later plotseling zijn hotel verlaten in gezelschap van eeh zijner vrienden, Howe genaamd en sedert heeft men niets meer van hem gehoord. De heide vrienden hadden in hunne kamers kleeren en valiezen achtergelaten. In één daarvan heeft men vrouwenkleeren, een pruik en valsche baard gevonden. Ongetwijfeld heeft Hon Hon door zijne vermom- ing ongemoeid over de grenzen kunnen komen. Het onderzoek te Parijs wordt met ijver voort gezet men beeft reden te vermoeden, dat Hon Hou zich onder een valschen naam verborgen houdt. GOUDA, 30 Augustus 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden is Art. 2 der schoolwet aangenomen met opneming, met 81 togen 9 stemmen, van de eerste oefeningen in het handteekenen, in plaats van de vormleer als verplicht leervak en met behoud der door de regeering voorgestelde vrije ordooefeningen in de gymnastiek. Bij art. 8 is bepaald dat de toelating der kweekelingen drie dagen vooraf aan het school toezicht moet medegedeeld worden. Voorts zijn de onderwyzers met acte A. toegelaten als kweekelingen. Op den Buiten-Amstel te Amsterdam is gisteren tegen 12 uur het reservoir van een naphta-gas- bootje, door een onbekende oorzaak, met een hevi- gen knal gesprongen. Het bootje lag in het schui- tenhuis tot vertrek gereed. Twee heeren waren in het bootje. Een hunner, de eigenaar, regelde de sterkte van de vlam naast het reservoir, waarin do naphta tot gas ontwikkelt, toen de ontploffing volgde. Beide heeren werden door de vlam bereikt en sprongen in een oogwenk in het water. Een hunner, de eigenaar, bekwam brandwonden, voornamelijk in het gelaat, de ander kwam met den schrik en een verzengd, nat pak vrij. De brand werd door hen, kordaat genoeg, zonder hulp, met emmers water gebluscht. Het bootje is voor de helft vernield. Henri Leonard André Hon. Hon, de boekhouder der firma Duitz Zn. te Amsterdam die eenigen tijd geleden op naam zijner patroons een valsche cheque heeft gemaakt, was, zooals gemeld is, met moeten verduren, die van een erfgoed te zijn van den vreemden overheerscher? Maar de tien laatste jaren waren eene harde school geweest, en een krachtige troost tevens; de onderdrukking, zonder laagheid gedragen, het geloof aan, en het bewustzijn van een recht, dat niet sterven kan, zijn de midde len, waardoor een volk wordt opgeleid om zijne vrijheid te verdienen. Victor Emanuel, die consti- tutioneele koning, de dappere soldaat, getrouw aan zijn eed en aan zijn zwaard, bewaarde in zijne ziel de laatste woorden, die zijn stervende vader in Oporto uitgesproken had: «De kortstondige tegenspoed zal de volkeren van Italië leeren, om een andermaal meer eensgezind te wezen, zoo zij onoverwinnelijk willen zjjn.” En het was nog niet lang geleden, dat de eerste minister van hem, die toen reeds allen Re galantuomo noemden, in het parlement, wel wetende, dat hij verstaan werd, niet alleen door die hem hoorden, maar door allen, die van zijne woorden hoop en moed verwachtten, deze woorden sprak: «Geene enkele groote omwenteling kan in de mate- rieele orde der dingen tot stand komen, zoo zij niet vooraf voorbereid is op zedelijk gebied, in den geest, en in de denkbeelden." Journalisten en diplomaten waren nog geheel ver suft door de dreigende berichten uit Frankrijk, en over het gebeurde op nieuwjaarsdag. De koele woorden van den éénen keizer tot den anderen, deden zien, dat er sedert eenigen tijd een plan tot rijpheid gekomen was, dat nog werd verborgen gehouden. Het pneumatisch geschut als levensradder. De zeekapitein D’Arcy Irvine heeft, volgens de Army and navy Gazette, het pneumatisch geschut tot zeer nuttige en prijzenswaardigo doeleinden aangewend. Te Woolwich heeft hij met good gevolg proeven ge nomen, om door middel van dit geschut reddings- lijnen aan boord van gestrande schepen te slingeren. Voorts heeft deze uitvinding de volgende practische voordeelen lo. Het is een uitstekend middel om verband te krijgen tusschen eene reddingsboot en een schip, dat zich in gevaar bevindt; 2o. het beste middel om spoedig en zeker verbinding te krijgen tusschen een vaartuig en de kust; 3o. een zeker middel om bij zware zeeën een sleeptouw van eene stoomboot aan boord van een schip te brengen; 4o. een zeer goed een of anderen dichter, of in den geest van een filosoof. De Fransche omwenteling was als eene donderbui, die onverwacht samengetrokken, aan de overzyde der Alpen losbrak: de vorsten zagen verschrikt de nade ring van een gevaar, dat hen allen bedreigde; maar zij meenden, dat het wel zou over drijven; zij zouden ook niet geweten hebben, hoe zij dien stortvloed van denkbeelden en legers het hoofd moesten bieden. En de 'oorlog kwam. De Duitschers gingen heen, en kwamen weer terug, de Bussen en Kozakken trokken voorbij; maar de soldaten van de Fransche Kepubliek, aangevoerd door een Corsikaanschen ge neraal, daalden van de Alpen af, en bevrijdden Italië bijna geheel van zijne vorsten en koninkjes. Toen werden bij ons vele ongerechtigheden, vele dwalingen en bijgeloovigheden, de vruchten van on kunde en trotschheid uitgeroeid; toen ontwaakten nieuwe verwachtingen en nieuwe illusies. Het is een lange strijd geweest, een strijd, die nog niet geëindigd is; en zoo wij, te midden van ’tvuur en *t zwaard, gekletter over de velden, gisteren gedrenkt mei heldenbloed, niet meer den kreet der oude Bo- meinsche overwinnaars hooren weergalmenWee de overwonnenen! moeten wij toch, nu, en altijd, strijden voor de vrijheid en het roemvolle bestaan van het vaderland. Wie zou in de eerste dagen van 1859 gezegd hebben, dat na weinige maanden Italië de grootste schande zou zien eindigen, die ooit een volk heeft DOOB G U I L I O CARCAN O. Vrij naar het Italiaamch DOOB VANESSA. 88) XI. Toen volgde gedurende anderhalve eeuw die ach terdochtige en kleingeestige Spaansche tirannie, die ons in de grootste ellende dompelde. In den tijd van de zoogenaamde successie oorlogen; eerst van Spayje, toen van Polen, vervolgens van Oostenrijk; toen Frankrijk, Engeland, Holland, Oostenrijk, Beieren en Savoie, Italië gekozen hadden tot kampplaats voor hunnen najjver en veroveringszucht, kwamen de over winnende Oostenrijkers weder in Milaah, waaruit niet lang geleden, in 1745, don Filips van Spanje ver trokken was. De vrede van Aken smeedde ome ketenen weder vaster, en onze aanzienlijken tót hunne schande zij het gezegd waren daarmede tevreden; en weder behield Oostenrijk, gedurende vijftig jaren de onbetwiste heerschappij over dit schoone gedeelte van Italië, en het hoogste gezag in de zaken van het schiereiland; de denkbeelden van natie, en vrijheid bestonden slechts in de droomen van den Een inwoner van Waddingsreen, door de Rotter- damsche rechtbank tot 14 dagen gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij op 12 Mei jl., toen er in genoemde gemeente quaestio was omtrent het al of niet vlaggen, eene volksmenigte had opgeruid om de glasruiten te verbrijzelen in de woningen waar niet gevlagd werd, stond gisteren in hooger beroep voor het gerechtshof te 's-Hage terecht. Bokl. ontkende opgeruid te hebben, bewerende al het mogelijke te hebben gedaan om de rust te bewaren. De president herinnerde hem hierna, dat bij dit dar. toch op bijzonder vreemde wijze deed, en de personen, die de rust verstoorden, op brandewijn en jenever trakteerde. Adv.-gon. mr. Telders eischte bevestiging van het vonnis. Bekl.’s verdediger vroeg vrijspraak. Uitspraak 12 Sept. GOUDSCHE COURANT aangevraagd voor de restauratie van het oude stad huis te Woerden. Wegens eene den 81en Januari afloopende huur is er behoefte aan een nieuw post- en telegraaf kantoor. Wanneer voor dezen dienst het aan het Rijk toebehoorend kantongerechtsgebouw wordt inge ruimd, terwijl het monumenteels raadhuis ter be schikking van bet kantongerecht wordt gesteld, worden de kosten voor den aankoop of de stichting van een nieuw post- en telegraafkantoor uitgespaard. Vóór 31 Januari moot derhalve de restauratie van het monument zoo ver gevorderd zijn, dat daardoor geen belemmering ontstaat voor het gebruik dat van dit gedenkteeken gemaakt kan worden. Tol voltooiing van bet werk zal nog ongeveer 3000 noodig zjjn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1