I0W. BINNENLAND. na, ;r 1889. stofle I Nieuws- en T MS, ekten 1SS9. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. Maandag 2 September. N? 4007. De inzending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. Drogist. het beste ereld. m [ÊN. 25 cent, j Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN. echte Pre- ihouden zyn laa (.schappij De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschgnt. meriewinkels erin ndwater, ehen, f 1.75, Dr. POPPi tanden ge- b Tandplom- tegen eiken indpijn, ont- anaangename rorden zeker ijks gebruik emen-zeep. ansparant n, eepen, welke eeg brengen. Mondwater tijd. "WB nen. iche Cou- len door hek KMAN en >m CflRIS- fsprijxen xm by mg jene Noord- GOUDSCHE courant. kan zjjn, verzoek ik u, mij te gebruiken De gelegenheid ziedaar wat ik zoek: ik zou reedt verre van hier zijn, ware het niet «Neen, neen, het is, voor het oogenblik beter, dat gij niet heengaat. Wij zien nog niet duidelijk in onzen toestand, doch de nevelen zullen spoedig op trekken. Maar toch, er valt altijd iets te doen ook hier; en er is juist eene geschikte gelegenheid, en daarom heb ik u verzocht bij mij aan te komen.” «Spreek slechts; ik ben bereid.” «Gij zijt jong, gij zjjt ingenieur, en kunt zeer goed doen, wat ik reeds gedaan heb, en nog doen zou, zoo eene gewichtige reden het niet belette Luister dus, in het geheim, als ware hot onder het zegel der biecht.” De graaf naderde hem, en, ofschoon zij alleen waren, sprak hij toch fluisterend. Terwijl zijn edele vriend sprak, had Gabrio eene beweging van blijde verrassing niet kunnen onderdrukken; toen de graaf had uitge sproken, nam hij uit eene lade der schrijftafel een ver zegelden brief, zonder adres, en de ingenieur nam den- zelven met eerbied aan, en boog zich vol geestdrift om de hand te kussen, die hem denzelven overreikte. «Beste Gabrio, op u vertrouw ik volkomen, maar, wees voorzichtig, want de zaak is hachelijk „Welnu, ik dank n, ik zal ’t gevaar moedig tegen gaan. Eer het een dag later is, zullen die papieren in "handen zijn van hem, voor wien zij bestemd zijn.” „Goed Dan zullen de zaken wel gaan Wij moeten moed houden.” Vit Rotterdam schrijft nen Mot groote belangstelling wordt het nieuwe opera seizoen tegemoet gezien. Was er aanvankelijk tegen den heer Saalborn, den nieuwen directeur, eenig wantrouwen, omdat het bekend was, dat hij de zaken anders zou leiden dan men hier gewend was, uit al wat men vernomen heeft omtrent den jjver, Dinsdag 17 September heeft de verkiezing plaats voor een lid van den Gemeenteraad, in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer Mr. J. H. van Mierop. De openbare en vele particuliere gebouwen zijn heden versierd met de vaderlandsche vlag ter eere van den verjaardag Van H. K. H. Prinses Wilhelmina. Ten 12 ure werd een parade gehouden door het garnizoen. GOUDA, 31 Augustus 1889. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. ‘Dinsdag den 3 September 1889, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde: De beëediging der nieuw gekozen Raadsleden. De begroeting der Schutterij voor het dienstjaar 1890. Het adres dor Afdeeling „Gouda en Omstreken" van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw houdende verzoek om subsidie voor eene verloting en ringrijderij te houden bij gelegenheid van de aan staande vrije paardenmarkt. De benoeming van eenen Regent van de beide Gasthuizen. Idem van eenen Ambtenaar van den Burgerlijken Stand'. Idem ven een Lid in de Commissie van beheer der Stedelijke Gasfabriek. Idem van vier Leden in de Commissie voor de Strafverordeningen. Idem van eenen Voorzitter en vier leden en hunne plaatsvervangers in de twee Stembureau! voor de verkiezing van een Lid voor den Gemeenteraad. Uit Ouderkerk a/d IJsel schrijft men aan de Bchoonh. Ct. dd. 28 AugDe boden morgen ge houden raadsvergadering onderscheidde zieh door eene roerende plechtigheid. Onze grijze burgervader nam afscheid van den heer P. C. Jongebreur Sr., die ge durende 55 achtereenvolgende jaren de betrekking van raadslid in deze gemeente vervulde, en, op 87- jarigen leeftijd gekomen^ den kiezers verzocht had zijn mandaat niet meer te vernieuwen, zoodat dit de laatste vergadering was die hij zon bijwonen. „Zijt ge," aldus sprak de burgemeester met diep bewogen stem, „zijt ge 55 jaren in uwe betrekking voor het algemeen belang werkzaam geweest en is er in dit tijdvak veel, zéér veel veranderd en tot stand gebracht, waaraan ge uwe medewerking verleendet, op één na zijn allen u door den dood ontvallen, met wien go het lidmaatschap van den raad van den aanvang af eenigen tijd deeldet, namelijk de heer A. Rijkaart. Drie-en-veertig jaren ben ik thans als burgemeester hier werkzaam en mocht ik met u samenwerken, en zocht nu ook gij rust door het ver laten van den raad, dan blijft van allen die ik hier voor 43 jaren in betrekking vond ook niemand meer overig zij allen ontvielen ook mijHoe treurig deze herinnering ook zijn moge, zij strekke ons, u en mij, niettemin tot dankbare erkenning van genoten weldaden en zegeningen. „Ge verlangt naar rust; welnu, wij hopen dat ge in waarheid rust vinden zult en ge u nog eenige jaren mot blijde opgewektheid herinneren moogt al hetgeen ook door uwe medewerking voor Ouderkerk*, ingezetenen is verricht. „Ik dank u voor de ondersteuning, mij vaak ia moeielijke omstandigheden verleend, de Gemeente dankt u door mij, voor de trouwe behartiging haror belangen. •Zelfvoldoening over de volbrachte taak worde u van God geschonken. Hjj zjj u verder ten goede nabij op uwen verderen levensweg." De heer Jongebreur, geheel verkeerende onder den indruk van het voor hem zoo beteekenisvolle oogen blik, dankte voor de hartelijke woorden tot hem ge sproken, daarbij de beate wenschen uitsprekende voor den voorspoed van gemeente en ingezetenen. Hiermede was de plechtigheid afgeloopen en werd de vergadering gesloten. Die haar bijwoonden zullen niet licht de oogenblikken vergeten, aan dit afscheid gewijd, en aan dit afscheid tevens verbinden eene vriéndelijke herinnering aan den man, die tot op zoo hoogen leeftijd pal bleef staan in zijne betrekking. Mogen de jaren die hem nog resten in gelukkigs rust voor hem voorbijgaan! AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR0OTE LETTERS worden berekend naar plantsruimte. Een verhaal uit Milaan DOOR GUI LI O CARCA.NO. Fry naar het Italiaanech doob VANESSA. 39) XI. Paolina had hears broeders onrust gemerkt, en de reden begrepen; en toen zij hem op zekeren avond somberder dan anders zag thuis komen, volgde zij hem naar zijne kamer. Gabrio bleef staan bij de schrijftafel, met gekruiste armen, onbewegelijk, neerslachtig. En zijne zuster greep met zacht geweld zijne hand, en zeide„Gabrio, ik weet wat ge besloten hebt, tob toch niet over moeder en mij Wij moeten op den Heer vertrouwen, die rechtvaardig is, en die deze dagen over ons beschikt Ik weet wat het kost eene dierbare hoop op te offeren, maar er is iets hoogers! Indien gij weg wilt gaan, dan zal het moeder aan niets ontbreken twee vrouwen hebben niet veel noodig Alleen verzoek ik u, als ge heen moet gaan, het niet voor mij geheim te houden zeg mjj den dag en het uur ik zal het waar lijk miet zjjn, die trachten zal u hier terug te houden Een straal van vreugde glinsterde in zijn oog, terwijl hij haar met innige liefde aanzag. „Neen,” zeide hjj, „ik zou niet vertrokken zjjn, ik zal niet vertrekken,, zonder het u te zeggen, en u den af scheidskus te geven. Nu heb ik buiten u en mama niemand meer, die mij aan het leven bindt.” Den volgenden morgen vond Gabrio een brief, dien een bediende van graaf Gion Rinaldo gebracht had. Er stond epoed op. Zonder te letten op den portier, die zich verontschuldigde, dat hij den brief gisteren niet gebracht had, ging Gabrio al lezende naar buiten, en geen half uur later, liet hij zich bij den graaf aandienen. Hij werd ontvangen als iemand, die gewacht wordt. Met die openhartige vriendelijkheid, die het kenmerk is van hen die bij eene hooge geboorte, eene edele ziel bezitten» liet graaf Gian Rinaldo hem in zijne studeerkamer ko men. Hij was nog niet gekleed, en zat bjj den haard, waarin hij gedachtenloos pookte. „Bravo,” zeide hij, hem de hand reikende, g^k wist wel, mijn beste Dell’ Orto, dat ik mjj niet be droog, toen ik u mijne achting schonk, sedert dien tijd zjjn wjj wel beter met elkaar bekend geworden, maar ik had geene gelegenheid, om mij te overtuigen vau uwen goeden wil, en, vergun mij het te zeggen van uwen moed.” „Signer conté,” hernam de jongeling met vastheid en bescheidenheid tevens, „indien ik u van dienst Heden had, onder begunstiging van prachtig weder, een onderlinge wedstrjjd plaats tusschen de leden der Goudsche Cricket-olub nOtep»pia“. De uitslag kunnen wjj eerst in ons volgend nr. opnemen. Door Djjkgraaf en Hoogheemraden van de Krim- penerwaard is, ter bestrijding der koeten voor ver- hooging van den Useldjjk en conversie van bestaande leeningen, van 9 tot 13 Sept. a. a. de inschrijving geopend voor een 3*/, pet. geldleening, groot 100.000, verdeeld in obligation van 1000. Naar de N. R. Ct. verneemt, is de heer mr. W. A. A. J. baron Schimmelpenninck van der Oye, voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Geoeraal, plotseling overleden. en op den

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1