9ST 'abriek fERS, ii, BINNENLAND. Zerkoopiiw Dinsdag 3 September. N? 4008. Nieuws- en GOUBA Lampen, TTEN, treft zeer aan tenfabriek URGER, 1 Rijk. 188». Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. als, AXEL FEUILLETON. Gabrio en Camilla. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. KAAI OSMAN. ld de papieren vluchtig in- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyke met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. tailing van Bij de Seniores behaalde W. van Ingen Schouten, de zilveren medaille, (l7/g p. per slag,) hij de Juniores vcnuoai., uo uiuutou \*/f F- Fw* Bij het hardloopen met hindernissen verkreeg C. :olen en Coke f heden; 50 Cts. 55 iek 55 rgd 60 20 45 dig volgens t. ecteur, »RI\S inten gratis. JAN Zoon. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. goudsche courant. :t; »Ik hoop dat In zeg dat TTEN Secretaires, s, Teekentafel, oxe Artikelen, den Heer P. Aan het postkantoor te Gouda, en de daaronder ressorteerende hulpkantoren, werd gedurende de maand Augustus 1889: Ingelegd f 2567.73; Terug betaald 2820,02. Het laatste, door dat kantoor uitgegeven boekje, draagt het nummer 1946. Het exercitie-terrein aan den Rotterdamschen dijk leverde Zaterdagmiddag een gezelligen aanblik op: een aantal krachtig gebouwde jongelingen en knapen, wier gespierde leden gunstig uiéüramen in het zoo vlugge cricket-costuum, voortdwjmd in bewegingen un de glooiing van den dijk belangstellende toe schouwers, die met animo het spel volgden voor zoover zij 't begrepen, want ’t is een eigenaardigheid van dit spel dat de meeste kijkers het fijne daarvan niet snappen; vragen zij uitleg aan den eenen of anderen cricketer, met de meeste bereidwilligheid onthaalt hij hen op een explicatie, waarin echter zóóveel technische termen voorkomen en waarbij hij hen met zooveel onverstaanbaars om de ooren gooit, dat zij hem spoedig een wenk geven om te zwijgen. Stel b. v. men hoort’t woord: „bowler,” gjj vraagt inlichting en verneemt weldra dat een bowler no balls en wide balls bowlt, dat zeker aantal runs op zijn ballen gemaakt worden, dat hij zeker getal wickets neemt, overs bowlt, en maidens maakt, terwijl hij op stumpen kan bowlen öf op vangen bowlen. Hij kan echter ook 't wordt u groen en geel voor de oogen, en gij verzoekt beleefdelijk de bowl- explicatie te eindigen. Toch is een cricket-match aardig om bij te wonen, ook voor hem, die er niet alles van begrijpt. Een zoo levendig, vroolyk tooneel van levenslustige jon gelieden, die elkander in vlugheid, kracht en behen digheid willen overtreffen is een prettig opwekkend gezicht, vooral als een zoo heerlijk zomerweer het feest begunstigd, zooals dat Zaterdag het geval was. De gansche maand Augustus had het bestuur der Club al naar de lucht gekeken en op den barometer getuurd en zoodra er gunstige voorteekens waren bezichtigen. Notaris G. J. IJid. ding der be tokens 2.50. 9, en prachtige 62, 2MBER 1889, ure, WOL. van Ingen Van de door den Ned. Bbijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te reizen, maakte Zondag 11. 424 personen gebruik. JEen verhaal uit Milaan DOOR G U I L I O. CARCAN O. Vrij naar het Italiaansch DOOR VANESSA. 40) XI. De tyd, dien hij doorbracht met het bezien der oude krijgshaftige stad, totdat hij den hem opgedra gen last zou kunnen vervullen, viel Gabrio wel lang. Overal zag hij bekende gezichten, en op de straat en in de koffiehuizen hoorde hij al de tongvallen van Italië. Toen de klok vijf sloeg, ging hij naar het mi nisterie. Hy trad de wachtkamer van den minister van buitenlandsche zaken binnen, en zijn kaartje, waarop hij tevens den naam van zijnen zender ge schreven had, was voldoende, om toegelaten te wor den. Hy wachtte een oogenblik en kwam toen, niet zonder ontroering in de tegenwoordigheid van den grooten man, in wiens handen hij de papieren moest overgeven, die de graaf hem te Milaan had toever trouwd. Toen zag hij voor de eerste maal den man, van werden er plannen gemaakt voor de match, de dage- lijksche regenbuien maakte ’t telkens ónmogelijk, totdat eindelijk den laatsten der maand weer en gelegenhid gunstig was en de wedstrijd door kon gaan en met succes: er werd goed geslagen en by de seniores vooral goed gefield. Na afloop had eene hardlooperij met hindernissen plaats, die aardig was om te zien. De uitslag was als volgt Seniores. Twee innings. Eerste prijs: (zilveren medaille) W. Schouten, met 14 punten. Tweede prijs: (bronzen medaille) G. B. Noothoven van Goor, met het lot tegen L. J. Sparnaaij, die ieder 7 punten maakten. Derde prijs: (zilveren servetring) L. J. Sparnaaij. Vierde prijs: (bronzen inktkoker) M. van Mens, met 5 punten. Vijfde prijs: (portefeuille) D. K. de Koning Moun ting, met 4 punten. Juniores. Vier innings. Eerste prijs: (zilveren medaille) Th. de Koning Munting, met 40 punten. Tweede prijs: (bronzen medaille) J. Schouten, met 13 punten. Derde pry’s: (2 boekwerken) I. P. de Vooijs, met 10 punten. Vierde prijs: (gouden manchetknoopen) A. D. Che- riex, met 4 punten. Vijfde prijs: (portefeuille) A. Vermaat, met 3punten. Voorts waren medailles uitgeloofd voor hen, die in beide afdeelingeu het grootst gemiddeld aantal punten behaalden. Bij de Seniores behaalde W. van Ingei de zilveren medaille, (l7/g p. per slag,) bij A. Vermaat, de bronzen medaille, (l*/s P- per slag.) Bij het hardloopen met hindernissen verkreeg C. Prince Jr. den eersten prijs (een passerdoos;) I. P. de Vooys den tweeden prijs (een veldflesch.) Italië onlangs nog aanraadden, om ons geheel toe te ver- 'j van Oostenrijk! en hij lachte bitter. „Wel ja, welja, in dat geval kunnen wij het wel zonder soldaten doen Welnu, wy zullen wel zien, en spoedig ook, wie gelijk heeft.” z/Wij allen, mijnheer de minister,” zeide Gabrio, //wachten slechts om op de proef gesteld te worden! En ook ik z/Ik weet wel, dat aan de overzijde van den Ticino, allen daarop wachten En wij trachten dien dag te verhaasten, en dat niet alleen met onze wen- schen Maar de moeilijkheden zijn niet gering wAch! onze koning,” hernam Gabrio met jeugdige geestdrift, //hy luistert, zoo heeft hij ten minste ge zegd, naar den noodkreet, die hem roept. Hij alleen kan ons land genezen van onze oude kwaal, de tweedracht tusschen broederen En zelfs, in dien het noodig ware, ons eenigen tijd het genot der vrijheid te onthouden z/Neen,” viel Cavour hem in de rede, //Italië bij staan, en de vrijheid schenken, of het geheel aan zichzelven overlaten Er werd aan de deur van het kabinet geklopt, een secretaris bracht telegrammen en dépêches. Hij grf secretaris een wenk om heen te gaan, en wendde zith tot Gabrio, toen een kamerdienaar binnentradv en zeide: Zijne M4$&teit de Koning verlangt uwe Excellentie te tVn En do minister zeide mende wij elkaar spoedig zullt^| wadoi Wij vernemen met genoegen dat aan de firma C. J. Begeer te Utrecht door Zijne Majesteit den Koning de hooge onderscheiding is verleend, hare fabriek a Koninklijke Zilver fabriek11 te mogen noemen. Genoemde firma heeft herhaalde malen de eer gehad aan bet koninklijke huis groote werken te leveren en smartte daarby telkens de voldoening ’s konings tevredenheid te verwerven, hetgeen trouwens niemand vreemd zal voorkomen, die in de gelegenheid is*geweest, de kunstwerken te zien, welke in de Vtrechtsche zilverfabriek zijn vervaardigd. Haar nieuwe naam van koninklijke fabriek is de openlijke erkenning van hare groote verdiensten op een kunstgebied, welks öude roem herleeft en waar, bij algemeen voorwaarts streven, eene onderscheiding dubbele waarde heeft. >(Utr. Dagblad.) Men schrijft uit Moerkapelle Dezer dagen vervoegden zich bij den herbergier V. te Moerkapelle twee heeren, die voorgaven te zijn de heer Tilly, afstammeling in de rechte lijn van den bekenden fabrikant van Haarlemmerolie en thans eigenaar der zaak, en zijn reiziger. Deze laatste voerde het woord. Zijn he^* was meestal buitenlands, doch reisde nu maar eens voor zijn pleizier meemijnheer sprak zeven talen, ook de Hollandsche, maar mijnheer drukte het lieft in de wien men wel zeggen kan, dat hij het lot van Italië onlangs nog aanraadden in zijne hand hield. Dat hooge en kalme voorhoofd, trouwen aan de genade die vaste blik, die lippen waarop een goedigen en v’f Vx- 1 toch eenigszins spotachtigen glimlach zweefde, trof fen hem zoo, dat, toen hij diep buigende, zeggen wilde, hoe trotsch hij was, op den hem opgedragen last, nauwelijks eenige verwarde woorden stamelen kon. Zonder acht te slaan op de ontroering van den jongen Lombardiër, vroeg de minister, op den, hem zelfs in de ernstigste zaken eigenen, vriendelijk schertsenden toon: //Welnu, krijgt de Feldmarschal nog geen bevel om den Ticino over te trekken? Het spijt mij, dat wij voor het oogenblik nog niet gereed zijn, om hem te ontvangen, zooals aan zijnen rang past, maar in elk geval Gabrio overhandigde hem het couvert, dat hij bij zich had: de minister nam het aan, en zeide, toen hij het zegel verbroken, en d* -- gezien had, vroolyk: //Die beste vriend! Dat zijn juist de berichten, die ik verwachtte, kostbaar zoo tijdig noodig. Hy iseap uitstekend man, een echt patriot Er zijn er nog wel meer, doch niet velen, zooals hij. Breng hem mijnen dank over. En die brave Milaneezen? Vertel mij eens, hoe zy het maken. Hij bleef in de papieren bladeren, plotseling vloog eene uitdrukking van toom over zijn gelaat. //Den ken zij aan deportatie, zooals in 48? Is het mogelijk dat zij nooit zullen leeron? En onze stijfhoofdige tegenstanders in de kamer, die ons GOUDA, 2 September 1889. Men meldt ons het volgende: -r. -s i gezelligen aanblik op: ramen in het zoo id in bewegingen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1