,NIE SEN. ER rs, t 874, 883 BINNENLAND. ►JE, Vrijdag 6 September. N9 4011. 1889. Nieuws- en je. ‘koopiag Ien73*. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. Gabrio én Camilla. - van De inzending van advertentiön kan geschieden tot één %ur des namiddags van den dag der uitgave. - ËN. N* •f onwaardig, gaf bij voortduring aanleiding tot het *komende, zegt de Zutph. Milaan aan de verwachte vrijheid. Wel en' daarna .nuari 1890 'j 10 ets. 9 9 6 6 5 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. MONTIJN BER 1889, huis <Hn krachtens auari 1890. van voor in Kleiweg ROÜWER acht F 390 897, 1174 516, 1638, 2 en 1713, en 76 Cen- ohe Cou- en door het ÏMAN en goudsche courant. nemen van dezen strengen maatregel. Benoemd tot wethouder der gemeente Gouderak de heer J. C. van Vliet en herbenoemd ah wethou der der gemeente Berkenwoude de heer W. Verdoold. Te Moordrecht herbenoemd de heer A.. Kluit. 5 JE WONING IBERG en en BOOM- m uitmun- DEN enz* aan den in den De hoer N. Zijderlaau, wethouder te Stolwijk, heeft den gemeenteraad schriftelijk kennis gegeven, dat hij voor het lidmaatschap van den raad bedankt. In dezelfde zitting werd op voorstel van den arr.- schoolopz. met eenparige stemmen besloten, den onderwijzer aan de le openb. school W. T. uit zijne betrekking te ontslaan. Zijn gedrag, een onderwijzer Ct. - hoe romantisch het ook klinken moge, historisch is het verhaal alleen met dit verschil, dat het feit niet thans, maar 4 of 5 jaar geleden plaats had. De gefopte ingenieur was een hoofdambtenaar van de Exploitatiemaatschappy te Utrecht, en de reis op de locomotief had plaats van Utrecht naar Eozendaal. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Naar wij vernemen, zal het a. s. Maandag 45 jaar geleden zijn, dat de heer C. Knaap benoemd werd tot regent van het weeshuis. Het zal den geachten grijsaard, die nog met zooveel ijver de belangen der weezen behartigt, op dien dag niet aan blijken van sympathie ontbreken. Zooals men weet, is aan de werklieden, die door de commissie waren aangewezen om de Parijsche tentoonstelling te bezoeken, een toezegging gedaan van /25 voor degene van hen die het beste ver slag over het bezoek zou brengen. Thans wordt aan het Utr. Dagablad gemeld dat de Parijsche /politie hierin verhindering heeft gebracht. Terwijl de werk lieden op het tentoonstellingsterrein bezig waren aanteekeningen voor hun rapport te maken, werd hun gelast, zich naar het politiebureau te begeven, en eerst na in tegenwoordigheid van den chef der politie hun aanteekeningen vernietigd te hebben, liet men hen vertrekken. Als deze mededeeling juist is, zal het feit daaraan toegeschreven moeten worden, dat men bevreesd is voor namaak Van modellen in ons Land, daar deze hier niet door octrooi beschermd worden. Op uitnoodiging van het comité tot het uitzenden van werklieden naar Parijs heeft de heer C., D. Van Waalwijk, medewerker van het Nbl. v. Ned.t zich, naar dat blad meldt, bereid verklaard de derde groep werklieden, die a. s. Vrijdag van hier vertrekt, te Parijs tot hoofdgeleider te verstrekken. Staten-Generaal. Tweede Kameb. Zitting van Woensdag 4 September. Deze zitting bracht eenige afwisseling door drie interpellatiënover de ongeregeldheden alhier, over de koffieveilingen en over de pensioenwet. De eerste zullen wij eenigszins uitvoeriger weder geven, omdat het onze gemeente betreft. De heer Hen verhaal uit Milaan DOOB GUILIO CAR CAN O. Fry naar het Italiaamch DOOB VANESSA. 43) XII. De vrees, die altijd eene. slechte raadgeefster is, gaf aan het gouvernement de zonderlingste en ge weldigste middelen in; men trachtte de kerk met soldaten te omsingelen; het al te nieuwsgierige pu bliek naar huis te zenden, en de belhamels gevangen te nemen. De commissarissen hielden staande, dat men niets moest foegeven, want dat men spoedig het sein tot een nieuwen opstand zou vernemenzij zagen reeds een tweede acht-en-veertig. Men zegt, dat de gouverneur zelf van het paleis van Wet gouver nement kwam, om zich te overtuigen, dat de zaken niet tot zulk een uiterste gekomen waren. Eindelijk echter scheen er naar den raad der voorzichtigheid geluisterd te worden, daar aan een paar van de moe digste vrienden van den betreurden doode, die gin gen om eene beslissing te vragen, uit naam van zijne excellentie gezegd werd, dat het gouvernement verlof Voor de examens der Nederl. Toonkunstenaars - vereeniging tot het verkrijgen van een diploma als bekwame muziekonderwijzers of onderwijzeressen had den zich 58 candidaten aangemeld,**n wel: 49 voor Piano A. (Lager Onderwijs,) 4 voor Piano B. (Mid delbaar Onderwijs,) 4 voor Orgel A. (L. O.) en een voor Violoncel A. 24 van de 58 candidaten slaagden. Niet geslaagd zijn: voor Piano A. 29; voor Piano B. 4; voor Orgel A. 1. T.taal 34 niet geslaagden. gaf, dat het lijk uit do kerk naar de begraafplaats in de voorstad buiten de Oosterpoort, zou gebracht worden, en dat er geen tijd moest verloren worden; terwijl zij, die deze zaak op zieh genomen hebben, aansprakelijk bleven voor de gevolgen. En dat was hun genoeg. De treurige stoet begaf zich op weg, en Gabrio bevonïl zich onder de eersten, die het lijk volgden. De menigte verliet bedaard, langzaam en zwijgend de kerk. De vier intiemste vrienden van den overledene droegen de baar, daarop volgde een geestelyke met gebogen hoofd. Het volk maakte eerbiedig plaats, voor den langen optocht die volgde; andere lieden voegden zich op straat bij hen; de vensters, de balkons, de winkels stonden vol men- schen. Die zwijgende en ernstige lijkstoet met ont bloot hoofd ging haar eigen weg; het was eene onuitgesproken uitdaging van hen, die zich daartegen hadden willen verzetten. Eensklaps, zonder dat men zeggen kon van waar, lag er een krans van witte en roode camilia’s mot glanzige groene bladeren, op de kist. Bij het zien van de nationale kleuren, brak er onder het volk een eenparige alles overweldigende kreet los; «Leve Italië! Leve de helden vay Italië!” De geestdrift, zoo lang bedwongen, ontwaakte eensklaps; van alle kanten, zag men handen ppsteken, -doeken en hodden wuiven. -Maar een gebiedend toeken van hen, die den dubde droegen, deed de onweerstaanbare geest drift lüjna eensklaps bedaren. Die kreet was, na t' GOUDA, 6 September 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden werd de discussie over art. 26 der schoolwet (onder wijzers jaarwedden) aangehouden tot art. 45 (finan cieels regeling). Bij ijjt, 28 is bepaald dat het vergelijkend onderzoek naar de geschiktheid der onderwijzers zal geschieden als geen overeenstem ming over de voordracht verkregen is, die minstens drie namen zal moeten bevatten. Op art. 33 (neu- traliteita-beginsel) trok de heer van Houten zijn amendement in om alinea 2 te wijzigen in den zin van mey vrjjheid voor onderwijzer in dooeeren. Het debat over art. 45is aangevangen. De heer jhr. A. H. P. C. van Suchtelen van de Haare, burgemeester van Berg-Ambacht, is tot ge meentesecretaris benoemd. De mazelen zijn te Lekkerkerk epidemisch ver klaard. groet van Milaan aan de verwachte vrijheid. Wel waren er eenige dienaren van de politie, die zich een weg door do menigte trachtten te banen, om den krans, die laatste hulde van de liefde zijner medeburgers weg te nemen, maar het volk drong zich dreigend op een, en de treurige optocht ver volgde ongestoord zijnen weg. En nu kwamen er bevelen en tegenbevelen, met al de gewone verwarring in tijden van politiek gevaar. Gewapende soldaten bezetten de poorten, en al die plaatsen waar het volk op zijn weg naar het kerkhof, Zich zou kunnen ophoopen; in den nacht werde, er huiszoekingen bevolen, en gevangennemingen; maar het is steeds eene dwaasheid, zijne toevlucht te nemen, tot zulke maatregelen, die de haat ingeeft, zij zijn geene middelen tot veiligheid: maar, daar zij altijd van verdenking en onrechtvaardigheid geleefd hadden, bemerkte zij het vunr niet, dat onder de asch smeulde. -"Wie was zoo stoutmoedig geweest, om het stoffe lijk overschot van den jeugdigen burger en soldaat te huldigen met de Italiaansche kleuren. Men kon het niet te weten komen. Het gerucht liep, dat die schoone krans, door de handen eener edele vriendin van den overledene gevlochten, door haar onder hare mantille vosbergen, en op db kist gelegd was, op het oogenblik, dat deze de kerk verliet. Anderen zeiden, dat zij den krans van de ééne hand in de andere ueuoivu. hadden zien overgaan, onder de vrienden, die-den tien jaren, de eerste wolkomstW*stoet volgden: Gabrio was onder hen. Te Amsterdam zyn tot wethouders gekozen de heerentry. W. W. Van L^nnep voor onderwijs, L. Serrurier voor openbare werken, en mr. M. J. Pijnappel voor financiën, mot 25, 23 en 25 van de 32 stemmen. De heeren Van Lennep en Serrurier hebben de benoeming aangenomen; de heer Pynappel hield haar in beraad, doch bedankte later, zoodat heden eene nieuwe verkiezing moet plaats hebben. De heer Serrurier, zegt het »Hbl.“, is scheikun dige en lid der Gezondheidscommissie. Hoewel hij nog pas zeer kort in den gemeenteraad zitting heeft, bad hij herhaaldelijk gelegenheid om te toonen, dat hij zijn meening bondig en helder weet te zeggen. In zake de vergunping tot het leveren van electrisch licht onderscheidde hij zich door het indienen van een nota, waarin enkele zeer juiste wenken werden gegeven. Omtrent de romantische ontvluchting van een gauwdief op eene locomotief, in do Fm. Ct. voor-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1