ra. 1 IDUW. a, r 1889. SEN. ing. I 1 terug BINNENLAND. I n I Maandag 9 September. N9 4013. 1889. Nieuws- en fi en73a- 19. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. y Ishoorn, Gabrio en Camilla. ’Ik De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. its. f! r- !5 cent. ‘I 8 li te i i i I Ir I 11 FEUILLETON Een verhaal uit Milaan l' I - i Uil hjl louden zjjn sue Noord- latschappii De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN. IINKMAN. Joekhande- ■g’ GOUDSCHE COURANT «schilderde anskerk te nis der St. ringen,enz. ijk levens- ttebroeders lieth, GOUDA, 7 September 1889. De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid en de ingenieur Krieger werden het, naaar wij ver nemen, eens omtrent eenige technische voorschriften tot den aanleg en de exploitatie van een lokaal spoorweg van Gouda naar Schoonhoven, zooilat nu eindelijk eene verleening van concessie van dien weg weldra kan worden verwacht. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. u|. I dl senschimmen en het ongeduld der liberalen, werden er nu door verontrust, en wisten niet wat er van worden zou. Alleen hij, die zioh die maanden her innert, kan zich een denkbeeld maken van de onge rustheid, de verwachtingen, den angst en de geest drift; want, als het lot van den staat op het spel staat, worden zelfs zij, die het eerlijk en goed meenen, geslingerd, nu eens door een behaald voordeel, dan weer door de vrees voor dieper ellende. Wie zou het nu in Europa gewaagd hebben, van Italië sprekende, het met dien ouden, trotschen minister «Eene geografhitcke uitdrukking" te noemen of met den ijdelen dichter der Meditations«liet land der dooden." Reeds sedert eenigen tijd werd er door de vorsten, in de kabinetten der ministers, in de parlementen en de dagbladen, veel gesproken van dien stoutmoedigen kleinen koning, die nu, meer dan ooit, het bestuur van de geheele natie scheen te willen vertegenwoordigen. Al was het land nog ver brokkeld, men moest rekenen met dat bestuur, van den dag af aan, dat één, die er deel van had, den moed had om te zeggen: Ik sta hier voor allen. De politieke hoofden zagen nieuwe scheuren in het kleed van het oude Europa, in die orde van zaken, welke men aan deze zijde der Alpen bijna eene halve eeuw had weten in stand te houden, doch slechts met behulp van de militaire macht, dikwijls ook met gevangenis en galg. Zij hadden niet ge droomd welke gevolgen dat na zich slepen zou; en dus, steunende op hunne macht, die zij recht noemden, l te Gouda ieid, TWEEDE JSER, met n voorzien ingewacht r No. 1908. Men schrijft uit Amsterdam aan de N. R. Cl.: De juiste datum der komst van den Transvaalschen minister van onderwijs in ons land, is nog niet bepaald. Eerst wenscht de heer Dutoit met zjjne echtgenoote, die binnen weinige dagen te Southampton van de Kaap zal aankomen, een bezoek te brengen aan Londen en verder aan de I’arijsche tentoonstelling. Het zal dus wel de tweede helft dezer maand worden, eer hij hier komt met het oog op de regeling van het onderwijs en het stichten eener nniversiteit in de Transvaal, aan welke de heer Dutoit een door en door Hollandsch karakter wenscht te geven. De elders gedane me- dedeeling, alsof hij zich voor dit doel ook naar Bel gië zou hebben begeven, mist allen grond. De organisatie van het onderwijs in België is werkelijk niet zóódanig, dat zij als voorbeeld ter navolging zou kunnen worden aanbevolen. Doch de beste regeling van het onderwijs zal op zich zelf genomen, weinig toebrengen tot bereiking van het groote doel, dat de Transvaalsche regeering zich voorstelt: versterking van het nationaal element in de republiek. Om zich te wapenen tegen het steeds meer veld winnend overwicht van den Engelschen invloed, is allereerst noodig, dat het Hollandsche element in zuiver phy- sischen zin in kracht toeneme, dat de Hollandsch sprekende bevolking groeie in aantal, opdat zij niet nog meer door het aantal Engelschen overvleugeld I l. lil Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. DOOK GUILIO CARCAN O. Fry naar kei Italiaanech DOOB VANESSA.' 45) XIII. Zij verlieten elkaar, zonder te denken, dat het voor altijd kon zijn; maar die laatste afscheidswoor den waren, eene onuitgesprokene, doch onverbrekelijke belofte, dat zij niet meer zouden gescheiden worden. De dag van morgen was voor hen even onzeker, als voor het vaderland waaraan zij de eerste vreugde huns levens opofferden; doch zij gingen beiden, met kalm vertrouwen in de ziel, de toekomst te gemoet. En met hetzelfde geloof, met dezelfde wilskracht bereidde Italië zich voor een nieuw lot. In de korte maanden, die ons verhaal omvat, hadden de omstan digheden van het land een geheel nieuwen loop ge nomen, en allen spraken reeds van het onvermijde lijke van een grooten en beslissenden oorlog. Overal op het schiereiland gebeurden onverwachte gewel- dadigheden; zelfs zij, die gespot hadden met de her gaven zij, bij de eerste onrustige beweging, daarvan de schuld aan de weder ontwaakte revolutionaire hartstochten. Maar de waarheid gaat haren weg, en bereikt op den bestemden tijd haar doel. Doch de zaken veranderden; onweerswolken pakten zich samen, aan den diplomatieken gezichteinder; ministers en vorsten, onzeker wat de dag van morgen baren zou, ten aauzien van wat men de Italiaanecke kuettie noemde, sliepen niet rustig meer. Te Parijs kwam een boekje in het licht zonder naam, weinige bladzijden slechts, doch dat denkbeelden bevatte, die velen deden trillen van schrik. Er stond openlijk in, dat de vreemde overheersching in Italië een einde moest nemen; en verder, wat allen wel wisten,doch niet bekennen wilden: „dat de traktaten van 1815 voortaan als eene doode letter moesten beschouwd worden;” en, niet wenschende den weg te banen voor revolutie of oorlog, eindigde het boekje met een beroep op de opinie en de rechtvaardigheid van geheel Europa, en voor Italië de federative eenheid voor te slaan. Dat was de inhoud van dit, nu ver geten en begraven werkje, maar, dat dit het rechte mid del was, en, dat het helpen zou, geloofde zeker, noch hij die het schreef, noch hij die het liet schrijven. Uit die bladzijden flikkerde een vonk, die een grooten brand zou hebben kunuen aansteken; maar waar zou die beginnen, waar eindigen? Den 7den Februari, toen keizer Napoleon in het Louvre, de Wetgevende Vergadering opende, zeide hij, koel en afgemeten, zonder noodeloozen omhaal dat met opoffering van belangrijke kosten is tot I worde. Thans is de verhouding stand gekomen. Men hoopt daarom hier vurig dat - ook deze laatste belemmeringen hoe eer hoe beter zullen worden opgeruimd. Naar het D. v. Z.-H. verneemt, is aan den Haagsehen kunstschilder Jacob Maris op de tentoonstelling van schoone kunsten te München de eere-medaille toegekend. Maris deelt deze onderscheiding met den Franschen schilder Dagnan Bouveret. Slechts twee onderschei dingen van dezen aard zijn aan buitenlanders verleend. _j van de Engelschen tegenover de overige blanke bevolking 100 tegen 70. Hierin ligt een groot gevaar, dat tegengegaan moet worden, wil men de Transvaal niet op geleidelijke, en dan op onherstelbare wijze Engelsch zien worden’. Ten einde dit gevaar te keeren, ia noodig de immi gratie op groote schaal van Hollanders naar de Transvaal; van Hollanders en Vlamingen. En met het oog hierop, is de heer Dutoit in België werk zaam, alwaar hij tevens met betrekking tot belangen in de Transvaal, het mijnwezen bestudeert. De heer Dutoit hoopt in Nederland den stoot te kunnen geven tot stichting eener groote immigratie- maatschappij, die op eene gezonde financieele basis berust: d. w. z. den deelhebbers geen hooge dividenden voorspiegelt, maar hun eene vaste rente verzekert. Er is plaats in de Transvaal voor duizenden boeren en ambachtslieden, die de kracht voelen zich in de Afrikaansehe republiek eene toekomst te scheppen, welke hier onbereikbaar voor hen is. De vraag is dus naar flinke, krachtige mannen, liefst met gezinnen. Om dezen den overtocht gemakkelijk te maken, of om dien overtocht geheel te bekostigen en hen onder medewerking der Transvaalsche regeering en Trans vaalsche grondeigenaars en werkgevers in het nieuwe land te installeeren, daartoe wenscht men de immi- gratie-maatschappij in het leven te roepen. Het is zeer te hopen, dat het hooge belang, dat hier ook voor Nederland op het spel staat, de har ten der Nederlandsche kapitalisten warm make om tot het groote doel mede te werken, en de heer Dutoit in zijne verheven missie slagen zal. Welk eene macht zouden al niet duizend Hollandsche ge zinnen vertegenwoordigen, die op deze tvijze zich in de Transvaal nederzetten! De regeling van het onderwijs en de bevordering der immigratie zijn zaken, die hand aan hand be- hooreu te gaan en dus in verband met elkander moeten beschouwd worden. Bjj kon. besluit is benoemd tot hoogheemraad het hoogheemraadschap de Krimpenerwaard de E. Boer. In bet plantsoen tegenover den Fluweelen Singel vond men hedenmorgen eenige manskleeren, waarin horloge, scheermes enz. liggen en bet vermoeden ontstond dat de eigenaar zich verdronken bad. Men ging aanstonds aan het zoeken met dreggen, doch tot heden is hij niet gevonden. Als wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zevenhuizen is de heer J. Dogterom her benoemd. Uit Stolwijk schrijft men aan de Schoonh. Cl. Wat de voorstanders van het openen der schut sluis, waardoor aan riviervaartuigen toegang tot onze gemeente werd geopend, verwachtten, ziet men thans al drukop gebeuren, namelijk het aanvoeren van mest etc. uit Gouda en omstreken. Dat onze landerijen door dien toevoer krachtig zullen vooruitgaan, is zonder twijfel. Jammer dat door enkele hoofdeneinden, die volgens hen die het kunnen weten, volstrekt geen recht van bestaan hebben, tot heden wordt verhinderd dat genoemde vaartuigen zoo ver kunnen komen als eigenlijk de bedoeling is van het daar- stellen of liever herstellen van sluis en bruggen,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1