E T ouda. I fi »8 N? 4014. Dinsdag ID September. 1889. min- jerwüs kenen. mtels, len. IAAD smaakte PEN, ft zeer aan ifabriek RGER, llJN. olton AN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Vertegenwoordiging Van G derheden.' FEUILLETON. Gabrio en Camilla. r Co. solied- fipèdes. iberoemde De intending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitga1 I ■ve. fleiweg. 1 roordeelig. Turfmarkt. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. GOUDSCHE COURANT De uitgave deser Courant geschiedt dageljjks met uitzondering rah Zon-jjtn Feestdagen. De prijs per drie maandèn ftv 1.25, franco per post f 1.70. f P Afzonderlijke Nommers VIJFCENTEN. ct. b IER, I C 34/35. candidaat gesteld, doch bedankten voor de eer. Zjjn er meermalen candidaten, door de katho lieken zelven gesteld, niet gekozen, dan schrij ven wij dit veeleer toe aan de omstandigheid, dat de van andere zijde tegenover hen gestelde protestanten door de meerderheid meer ge schikt werden geacht voor het ambt dan aan het streven om steeds katholieke mede burgers uit den raad te weren. De vraag wie de eerljjkste, de kundigste. de onafhankelijkste is der beschikbare personen, moet onzes inziens steeds den doorslag geven. Het is niet te vergen dat de kiezers een naar hun meening minder geschikt persoon een mandaat toever trouwen, alleen omdat hij katholiek isdaar voor is geen enkele reden bjj keuzen voor een college welks werkkring geheel buigen het ge bied van godsdienst of kerkleer ligt. Wjj hou den ons overtuigd, dat er in onze stad ge makkelijk een meerderheid te vinden ware roor een katholiek, indien deze algemeen werd ge houden voor een geschikt raadslidhjj zou dan worden gekozen om die reden en niet wegens zjjne geloofsbelijdenis. Ja, zeggen misschien enkele onzer lezers, dat is alles goed en wel, maar de politiek beheerscht tegenwoordig ook de gemeente-verkiezingen. Liberalen staan ook daar tegenover anti-revo- lutionairen en katholieken en in eene gemeente als de onze, waar de liberalen de meerderheid nitmaken, zou het van hunne zijde een daad van billijkheid of althans van courtoisie zijn, indien zjj hun tegenstanders een zetel gunden in den raad. Hiermede wordt de quaestie op een geheel ander terrein overgebracht. We 46) De tol niesburg Zich am «Uw(die zooueel ah eene begunstiging is, van hen, die iets willen ondernemen) konden zjj Oostenrijk niet veel hulp verleenen. Misschien meenden zjj, dat, ah zjj de, volgens ben al te Italiaaneche poli tiek van den graaf di Cavour in beginsel veroor deelden, en al te eerzuchtig, al te ondernemend, al te uitdagend noemden, zjj die gemakkelijk zouden ten onder brengen. En bij die gelegenheid ontzag zich lord Grenville, een van de invloedrjjkste leden van het Hoogerhuh, niet, om den lof te verkondigen van de oostenrjjksche administratie in Lombardjje, om er te kunnen bijvoegen, dat het intusschen niet noodig was om te onderzoeken, of zij goed of slecht regeerden, maar wel, of het land krachtens de trak- rechten van Oostenrijk beloven; hem was het genoeg, den vrede, zoo mogelijk te bewaren, en in het uiterste geval den oorlog te bepalen binnen zulke grenzen dat die de rechten der duitsche natie, van welke hjj zich de vertegenwoordiger noemde, niet in gevaar bracht. De Engehchen intusschen waren, meer dan ooit, ongerust over den gang der zaken op het vasteland; de eerste secretaris van de koningin, beter dan iemand, bekend met de gebeurtenissen in Italië, en de onte vredenheid die in de andere landen kookte, gaf den vertegenwoordiger te Turin last, om naar graaf di Cavour te gaan, en hem uit te noodigen om hem kort en duidelijk te verklaren, welke redenen van ontevredenheid Italië tegen Oostenrjjk had. De schrandere Italiaan zal, bij dat verzoek, den hemel zeker gedankt hebben voor die goede inspiratie van Lord Derbij, zooals hjj er Sir Hodson voor dankte, die hem die boodschap bracht. Nu was het hem ten tweede male'-'vergund, om als beschuldiger op te treden tegen zjjn geduchten vijand, gelijk hij reeds gedaan had in het parijsche congres. En weder zond hjj naar Londen een lang verslag, geschreven in dien bedaarden verheven stijl, dien men zoo zel den in diplomatieke stukken vindt, en met die ze kerheid, die het gevoel van gelijk te hebben geeft; en een voorgevoel van de overwinning straalde in het geheele stuk door. De italiaansche minister haalde, tot verdediging zjjner zaak, al die argumen ten en frases weder op, waaruit de nota van den Een onzer lezers richf, raethet oog op de tegen 17 dezer uitgeschreven verkiezing voor den gemeenteraad, tot ons de vraag, of het niet gepast zon zijn thans een katholiek in den raad te brehgen. Het komt hem en anderen voor, dat zulks billjjk zgn zou, omdat de Roomschen eene groote minderheid uitmaken, die in de laatste jaren in den raad niet vertegenwoor digd is. Vroeger werd daarop steeds gelet, doch in den laatsten tjjd is men van dat, volgens onzen zegsman, heilzaam beginsel afgeweken. Het komt ons voor, dat onze belangstellende lezer de quaestie niet zniver stelt. De tegen woordige leden van den raad zitten daar niet als protestanten, die afgevaardigd zjjn om de belangen hunnbr geloofsgenooten te beharti gen, maar ah burgers die waken voor het welzjjn der geheele burgerij en de richtige administratie der burger!jjke gemeente, waarbjj de godsdienstige overtuiging niet in het spel komt. Zjj zjjn gekozen, niet omdat zij pro testant waren, maar omdat de kiezers ze hiel den voor de beste vertegenwoordigers der bur- gerjj bjj het dageljjksch beheer der gemeente. Meer dan eens hebben de toongevende krin gen, hetzjj kiesvereenigingen of bijzondere per sonen, beweren dat zjj bjj de verkiezingen voor den raad niet met een geest van uitsluiting waren bezield. Bekwame stadgenooten van katholieke geloofsbelijdenis zijn verkozen of Bovendien worden alle Ad vertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. -Een verhaal uit Milaan DOOR GDILIO C A R C A N O. Frj' «aar het Italiaatuch DOOR VANESSA. XIII. >ries waren aan het bestuur, terwijl lord Mal- J secretaris was bjj de buitenlandache zaken, lus houdende aan de politiek van bet tauter talen, aan Oostejtrjjk behoorde; en, naar zjjn inzien, kon dat niet betwjjfêM worden, van het oogenblik af, dat de traktaten, hefpj goed of slecht, een deel uitmaakten van de staatkundige inrichting van Europa. Hoe was het mogelijk, dat het den edelen kamp vechter voor de behoudende politiek, niet in de ge dachten kwam, dat juist die traktaten slecht konden zjjn, of ten minste in den loop van vier-en-veertig jaren versleten en verouderd. Overigens had hjj geen reden, om berouw te hebben over zijne woor den, daar zelfs de hoofden der liberale partij, ondanks hunne sympathie voor de zaak van Italië, ook dit maal weder hunne oude politiek volgden, en de zaken hun gang lieten gaan. Oostenrjjk intusschen, beschermd door de oude traktaten, die het in Vjjne landen gemaakt had, ver trouwde op zjjn vroeger geluk, en dacht niet dat de andere groote mogendheden het sedert vele jaren reeds een kwaad hart toedroegen. Het was met Frankrjjk en Rusland in onmin geraakt in de Ooe- tersche kwestie, die sedert eene halve eeuw Europa bedreigde; het had Engeland ontevreden gemaakt, met de later weer ingetrokken bepalingen over de vaart op den Donau en was op het punt om in moeieljjkheden te geraken met zjjne buurman, over de zaken van den duitschen bond. Zonder eenig ander doel, dan om te waken voor de belangen der natie, sprak Von Schleinisz reeds in naam van al de Duitsehers; en de mogelijkheid van eenen oorlog niet verbergende, wilde hjj geen waarborg voor de komen dan tot het moeilijk staatkundig probleem van de vertegenwoordiging der min derheden. Is dit vraagstuk al moeiljjk op te lossen, waar het verkiezingen geldt voor de wetgevende lichamen, voor gemeenteraden is het nog lastiger. Het hulpmiddel van verdee- ling in kiesdistricten, waardoor vertegenwoor diging der verschillende richtingen waarschijn lijk wordt, is niet toe te passen op gemeenten. Men liep dan gevaar de verschillende standen tegen elkander in ’t harnas te jagen. Tot dus ver is geen enkel in de practjjk steekhoudend stelsel bedacht. Wenscheljjk ware het zeker, dat er een middel gevonden werd dat evenre dige vertegenwoordiging der partijen waar borgde. Indien dit wordt gevonden, zullen wij er ons gaarne bij nederleggen. Maar verkeerd zon het zjjn, in afwachting daarvan, op kunst matige wjjze door allerlei afspraken vertegen woordiging der minderheid te bereiken, in strjjd met den geest onzer kieswet. Ons ver tegenwoordigend stelsel gaat uit van de on derstelling, dat elk kiezer den naam op zijn biljet in vult van den man, dien hij het geschikst acht. Doet hg dit niet, dan werkt de geheele inrichting verkeerd. De man, dien gij kiest, moet de man uwer keuze zjjn, uw afgevaar digde, niet uw tegenstander. Volgens onze kiesregeling is het onzinnig, van iemand te verlangen, dat hg zjjn stem uitbrengt op man nen, wier adviezen en besluiten in Ijjnrechten strjjd zullen zijn met hetgeen hjj wenscht, dat geadviseerd en besloten wordt.. Dit wil niet zeggen, dat het ongerjjmd zon zjjn, iemand in den raad te kiezen van een andere politieke

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1