ISSN, geschilderde BINNENLAND. •ping ©er!!! Gabrio en Camilla. N° 4015. 1889. [AP re. ng. □HOUT, p enz. beth, Woensdag II September. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. I v: 1889, - 1 België. it b De inzending van advertentiön kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave. de gpede diensten ichmarkt te I 4 AN k Zoom. v Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, !t welkSiès Maandags verschijnt. ide Kansten irecteur der Jtreoht. QtS. UNKMAN. Woensdag den 18n September zal te Boskoop een vlieger-wedstrijd plaats hebben om prijzen. kiiog’. t, rs. op te zien. RTÜIJN der Zelf- uitepat- j - Naar aan de Middelhurgwke Courant wordt ge schreven is de heer Van Zuqlen van Nijeveldt aan gewezen den overleden Voorzitter der Eerste Kamer te vervangen. or huiseljjk jannen- en {en mits er fb. Prjjs erschrik- igd Ifldt, inng, die 1 van een het Ver- arkt 34, t bedrag, in boek- Nadat Zondag jl. in het Koffiehuis „de Harmonie" op de Markt de algemeone vergadering van den Nedorlandschen Schaakbond was afgeloopen, is de wedstrijd begonnen, waaraan deelnamen, in de eerste klasse de heeren F. van den Berg van Nieuwer- Amstel, Jhr. A. E. van Foreest van Amsterdam, K. Loman van Londen en C. Messemaker van Gouda. In de tweede klassede heeren J. Coster en E. L. K. van Dautzig van Gouda, A. Kruimel van Nieuwer- Amstel en J. Kohier van Amsterdam. De uitslag was bij het afdrukken van dit nummer nog niet beslist. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. IfDON is taande par- haar binnen verdwenen, jjk en zacht IJ cent per >n. Alleen HÜINCK seide, dat hij zooeven in Turin was aangekomen, om hem te spreken. Hij kwam niet onverwacht, zoodra hjj binnentrad, ging de minister hem tegemoet, en reikte hem gul de rechterhand. Die nachtelijke bezoeker had, met hem, gezworen om het groote werk te voltooien; beiden wenschten een einde te maken aan de vreemde ovorheersching. En toen de onbekende de kamer van den minister verliet, meende de half slapende veteraan, onder den breeden hoed, en den grijzen mantel, waarin hij gewikkeld was, het kalme rn gebruinde gelaat van Garibaldi te herkennen. In bet midden van April deed Cavour, op het herhaald aandringen van den Engelschen minister, dezen door eene depêche weten, dat, zoo Oostenrijk ophield nieuwe troepen te zenden, Piemont zich for meel verbond„om zijne reserve niet te wapen te roepen; om het leger, dat nog niet op oorlogsvoet gebracht was, niet te doen oprukken, om geene troepen te zenden uit de, slechts tot verdediging sedert drie maanden bezette plaatsen.” Dat waren z\jne woordendoch Oostenrijk stelde zich daarmede niet tevreden; het kwam weer met het vroegere voorstel, dat allen zich ontwapenen zouden; en toen eenmaal Piemont tot het congres was toegelaten, te 1J5Ï- _x -1- VI—J— -4-4— t-4 -tl 1 op een rustbed geworpen, dat hij in het kabinet zeide C^vour dat hij bereid was om in de ontwape- j toe te stemmen. Reeds meende men alle zwarigheden overwonnen J men Parijs als don ze- het aanstaande congres, toen de keizer van Janakerk te mis der St. ,ningen,eni. ■Ijjk levens- Gebroeders De burgemeester van do gemeenten Naaldwijk en de Lier, jhr. mr. W. Th. C. wan Doorn, die mede hoofdrcdactour van de ^wnd]X»t is geworden, heeft ontslag uit zijne betrekking aangevraagd. In de vorige week, bij gelegenheid van de kermis te Zevenhuizen, heeft zich aldaar het zeldzame geval voorgedaan dat iemans die wegens dronkenschap was opgepakt, na het uitslapen van zijn roes, de gevangenis niet wenschte te verlaten en na herhaalde aanmaningen er ten slotte met geweld uit verwijderd moest worden. ontslag onder dankbetuiging voor de gpede diensten door hom niet alleen als rector maar ook als lid der plaatsalijke schoolcommissie en als lid der zangschool aan die gemeente bewezen. Tot aan zijn overlijden vervulde de overledene het inspecteurschap. Zijn groote bekwaamheden en or- ganiseerend talent werden daarbij algemeen gewaar deerd en kwamen dan ook in Eet helderste licht tijdens de regeling van het examen-progr^nma als bij de wijziging van het leerplan voor de gymnasia welk plan thans algemeen goed werkt. Tevroeg ontviel de begaafde man aan zijn land, dat hij uit stekend heeft gediend. GOUDSCHE COURANT. Te ’s-Hage is overleden de heer Dr. J. G. van Eyken, inspecteur der gymnasia. Te Amersfoort ge boren wydde de overledene zich na voltooiing zijner studiën met veel talent aan het onderwijs. Zoo doceerde hij gedurende een vijftal jaren het Grieksch aan het gymnasium te Maastricht, van waar hij in 18ft» overging naar het gymnasium te Delft, alwaar hem de betrekking van rector werd opgedragen. Toen na de nieuwe wet op het hooger onderwjjs een inspecteur moest worden benoemd viel het oog op van Eyken, wiens bekwaamheid en practische blik hem daarvoor als aanwezen. Op 28 September 1377 verleende de gemeenteraad van Delft dan ook den heer van De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. GOÜDA, 10 September 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden werd het debat voortgezet over art. 45 (uitkeering aan gemeenten) en het amendement Hartogh om die uitkeering te verhoogen. Door de hh. Har togh, Gleichman, Roell, E. Cremers en Meijier werd het regeeringsartikol sterk bestreden als hoogst nadeelig voor vele gemeenten en zeer on regelmatig drukkende. De heer Lohman hield vol dat als het openbaar onderwijs extra werd bevoor deeld ook het byzonder onderwjjs extra voordeel moest kunnen krijgen. Een verhaal uft Milaan DOOB GUILIO CARCAMO. Fry naar het Ilaliaamph DOOB VANESSA. 47) XIII. Maar, als wij daarin niet slagen, dan zijt gij vrij om te besluiten, wat gij wilt, eindigde hij. Zoo stond dan de koning, die zijn eigen lot aan dat van Italië verbonden had, niet langer alleen. In dat ge deelte van het schiereiland, dat hij het zijne noemde, hield bij de banier van zijne natie hoog geheven; alle Italianen die hun land hadden moeten ontvluch ten, vonden bij hem eene schuilplaats. De helden sterven, doch niet de volkoren.; en een van de beste burgers, een van hen die veel voor het vaderland doen en lijden, maar den dag der vrijheid niet meer zien zou, en zijne treurige dagen te Parijs voort sleepte, gaf stervende aan zijne vrienden dezen raad «Men moet Italië trachten te maken, niet de repu- pliek; Italië maim, maar niet Piemont vergrooten.” Stervende voorspelde Daniel Manin, dat men op de nationale banier schrijven zou: „Italië en Victor Emanuel.” Aan do Zwoltche Cl. wordt medegedeeld Het contract van overneming der Ned. Rijn— en Centraalspoorwegen is gesloten na eene maandenlange, zeer moeitevollo ouderhandeling. Dit gewichtige resultaat is verkregen ondanks het afkeurend adries van den directeur-generaal Vrolik, die hoezeer geneigd om het net Jer staatsspoorwegen, vooral met betrekking tot Amsterdam, uit te breiden de voorwaarden niet gunstig genoeg acht voor de Ex ploitation) aatschappij. Dientengevolge heeft de dir.-gen. zijne ontslagne ming aangekondigd, en zal dus eerlang eene nieuwe keuze voor deze zeer belangrijke betrekking moeten geschieden. De le oandidaat op de voordracht, asu de algemeene vergadering in te dienen, zal een sinds lange jaren op verschillend spoorweggebied werk zaam man wezen, wiens naam bij de Exploitatie- maatschappjj een goeden klank heeft. Nog deelt dezelfde correspondent omtrent de ont worpen regeling het volgende mede Het medegebruik van lijnen, in exploitatie bij ééne der groots maatschappijen, door de andere maat schappij (de dusgenaamde running power) zal op zeer ruime schaal worden toegepast. De Hollandsche Eyken op diens verzoek een eervol 1 spoorweg zal op meerdere plaatsen de grenzen langs Te Goes bad gisteren en beden de nationale wed strijd van den Noderlandscben Kolf bond plaats. Deze werd geopend met een hartelijke toespraak van den heer H. Jager, voorzitter van den Kolfbond. Uit alle oorden des lands waren kolvers opgekomen. Ook ile kolfclub Gouda nam daaraan deel. Den uitslag deelen wij morgen mede. van w pende er oenige rust te genieten. Op dat oogonblik XXIV gV »v vxa^x.vx axvsvx x.xj ix uuuiu vv, zich den titel van generaal gaf, en I tel Intusschen werd er druk over het congres gehan deld, vooral in de dagbladen, en de vier punten die ten grondslag aan de onderhandelingen moesten die nen, waren vastgesteld. De minister von Buol stelde een vijfde punt voor; dat de mogendheden zich zou den ontwapenen, en van het eerste af aan had Oos tenrijk vooruitgezet, dat de koning van Piemont zijne troepen moest afdanken; de noodzakelijkheid om kalm te kunnen beraadslagen, maakte die voor zorg wenschelijk. Dit was al te vernederend, Cavour wilde, kon dit niet aannemen, evenmin als andere voorstellen van die diplomaten, welke in elk geval den vrede wenschen te bewaren. Intusschen verlangde men in het vrije gedeelte van Italië, vurig naar den oorlog. Misschien zullen onze zonen nooit zulk eene eendracht, zulk een ijver zulk een geestdrift meer zien, als in die dagen. Graaf Cavour waakte altijd, en hield in zijne hand de draden van het groote werk, waaraan hij jaren lang zijn geest en leven had gewijd; men kan zeg gen, dat niets zonder hem geschiedde. In dien tijd was hij de groote staatsman, president van het ka binet, en bestuurde de portefeuilles van buitenland- sche zaken, financiën, oorlog en marine. Op zekeren nacht had hij zich in zyn kamerjapon gelijk met de kleinere staten van het schiereiland, X x X 1 1 _x FX J_x 1--wag om j den minister van oorlog had laten brengen, ho- ning pende er eenige rust te genieten. Op dat oogonblik F- verzocht iemand, die geweigerd bad zijn naam, te te hebben, reeds beschouwde zeggen, maar zich den titel van generaal gaf, en I tel van 1 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1