I i! PHEE. BINNENLAND. 1 i-- Donderdag 12 September. 1S89. WEN, I it t Nieuws- en* N? 4016. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. RS ER, ibevolen. gebrouwen. I FEUILLETON. Gabrio en Camilla. De inaendiag van advertentiAn kan geschieden tot Mn nor dee namiddags van den dag dor uitgave. t if; ■M it -Stelsel, ng. Na s toezen- i b 1 J »SEN, ngr. I 1 1,1 welg. H- t zelfs onder de gegoede 4 iter slijk De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjja per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle .Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. Ier Zelf- nitspat- I' akroonde len Med. k r- te letten) Antwerpen getroffen land kunnen voor oorlog was nl. eenigen n pa- fora6® zjjn, te Terneuxen te mogen verwerken. Opadrias van den majoor der artillerie Scherer werd «phl het verzoek niet ingewilligd, schoon het gewentel, bestuur van Zeeland gunstig er over geoordeeld had. colaad en en de plaatsen, 1AK zal zoek vereerd tanbevelend rakken ver te zjjn, naar, r 10, Gövd$. zjjn zeer laarvan ge- Men extra-trein, le en 2e klasse, naar Ede en Arnhem vertrokken heden morgen uit deze gemeente 66 passagiers. goudsche courant. den afgele- jes van i Ned. oni lommer en evenstaand it gedepo- millioen pond sterling, voor het ontginnen van eenige goudvelden. Het geheel is op het vasteland van Europa volteekend en Engelsche kapitalisten zijn er ditmaal van uitgesloten gebleven. ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen i jdere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. b. Prijs irschrik- afd Igdt, ing, die van een iet Ver- rkt 34, bedrag, i boek- Onze stadgenoot D. Koring werd op de tentoon stelling te Haarlem bekroond met den eersten prjjs voor zadelmakenwerk. - Den heer de Brouwer de Koning te Haastrecht werd op de tentoonstelling der Hollandsche Maat- c voorbehoud of bjjoogmerken (xeide de merkwaardige nota) had Sardinië de voorstellen aangenomen door Engeland gedaan, en door Frankrijk, Rusland en Pruisen goedgekeurd; er was dus niets meer te voe gen bij het antwoord, reeds gegeven op de moeilijk heden die zich, togen het bijeenroepen van het con gres opdeden:’* En verder. ,Het gedrag van Sar dinië werd door Europa beoordeeld; wat ook de gevolgen mogen zjjn, de verantwoordelijkheid zal terugvallen op hen, die zich het eerst wapenden, en, na de voorstellen der groote mogendheden van de hand gewezen te hebben, daarvoor eene bedreiging in de plaats stelden." Zoo was de uitdaging aange nomen. De Italianen hoorden met geestdrift de oorlogsverklaring, alsof het de aankondiging was van eene overwinning. Nu was het niet meer de droom in het brein eens dichters, het was de verrijzenis der vrijheid, de opstanding van het geheele volk. In alle steden van het schiereiland bestonden reeds lang geheime vereenigingen, welke de moedigste en geschiktste jongelieden naar Piemont zonden, hun, desnoods, de reiskosten betaalden, en hen over de grenzen hielpen. De vrijwilligers die zich bij de benden van Garibaldi en Ulloa voegden, waren reeds tot duizenden ge klommen; niet alleen lieden uit den boeren- en bur gerstand, maar ook ingenieurs, advokaten, letterkun digen en kunstenaars, en zelfs onder de gegoede klassen, was er geene familie, die geeno leden onder de vrijwilligers telde. Uit Wiesbaden wordt aan de Praakf. Zeil, uit ■volkomen geloofwaardige* bron gemeld, dat naast de inrichting van dr. Mezger een tweede Anetalt fnr Mamge-Behandelmg zal worden gevestigd, onder leiding ran «een zeer ervaren van elders komenden arts, aanbevolen door de beroemde hoogleerareu.* De Tranmalxhe FoUutem deelt mede, dat de heer 8. J. du Toit er in geslaagd is eene maat- dan om in Turin het antwoord af te wachten, bin nen den daarin bepaalden termijn. Met dezelfde hoffelijkheid, die hij nooit verzaakte, beloofde graaf di Cavour, dat hjj het antwoord hebben zou, groette hen, en de beide afgezanten vertrokken. Toen hij den brief had opengedaan, bezag de minis ter het geschrift; het kwam van graaf Buol von Schouenstein, eerste minister van zijne keizerlijke, koninklijke en apostolische majesteit. Voor dat hjj het las, bleef hij een oogenblik in gedachten ver zonken. Twee dagen gingen voorbijop den derden stonden de beide vreemdelingen, nadat zij de stad bezocht ig van ge ide T LZ. ouda. ischuit van GOUDA, II September 188». In de zitting der Tweede Kamer van heden werd het Schoolwetdebat voortgezet. Op art. 46 (verplichte schoolgeld-heffing behalve voor bedeelden en onver- mogenden) was een amendement van de heer de Beaufort voorgesteld om de heffing facultatief te laten en alleen tot tegemoetkoming in de kosten die voor reke ning der gemeenten blijven. Het artikel werd bestreden door de hh. De Beaufort, Grpeve en Veegens, als nadeelig en drukkend en dwang op gemeentebestu ren uitoefenende. De hh. Schaapman, Van Velzen en Lohman bestreden het amendement en verdedig den krachtig het beginsel van verplichte schoolgeld- heffing. schappij van Landbouw een Ie prijs toegekend voor een inzending van 3 stuks aoetemelksche Goudsche kaas in 1889 gewrongen, elk niet lichter dan 5 KG., terwijl genoemde heer en de heer D. van der Grift te Haastrecht ook werden bekroond voor een inzen ding niet gevraagde kaassoorten. Naar men aan de N. R. Ct. meldt, moet bjj de overneming van den Rijnspoorweg door de regeering besloten zijn, dat aan alle hoofdambtenaren, die niet wenschen over ie gaan, bij de nieuwe regeling eene schadeloosstelling zal worden nitgekeerd van acht jaren traktement, gelijkstaande met 40,000, aan den oudsten hoofdambtenaar met 48,000. Lagere ambtenaren, tot aan het salaris van 2000, kunnen aanspraak maken op eene schadeloosstelling van zes jaren traktement. De daaropvolgenden, tot het salaris van 1600, kunnen beschikken over vijf jaar traktement. Voor allen boven en behalve het aan hen uit te schappij samen te stellen met een kapitaal van acht koeren ondersteuningsfonds. De preïMóut-direetenr zou eene schadeloosstelling van 10 jaar traktement of 120,000 ontvangen. Bjj den kolfwedstrjjd te Goes is de korpsprjjs behaald door Nieuwe Niedorp, met 290 punten, I Personeels prijzen zijn behaald door de heeren C. I Witteveen te Haarlem, met 126, A. Kist te P wonde, met 103, P. Koopman te Nieuwe Niedorp, met 103, M. Govern te Alkmaar, met 101 en G. J. Vincent te Schiedam, met 100 punten. De Schaakwedstrijd, die hier ter stede plaats had, ter gelegenheid van de Algemeene Vergadering van den Nederian^schen Schaakbond, was eerst heden middag beslist. In de eerste klasse werd de le prijs behaald door Jhr. A. E. van Foreest, de 2e prjjs door R. Loman. In de tweede klasse werd de le prjjs behaald door J.. W. L. Kohier, de 2e prijs door A. Kruimel en de 3e prjjs door J. Coster. Een verhaal uit Milaan DOOB G O I L I O C A R C A B O. Frj’ naar het Italiaantch DOOB VANESSA. 48) XIV. Maar de baron, die het meeste gezag scheen te hebben, en een verzegelden brief in de hand had, kwam eene schrede nader, reikte den brief aan den minister, en zeide, dat hjj geen anderen laat had, hadden, op een balkon van het hotel de l’Europe, a a s WW - zonder te kunnen gissen of het vreugdekreten waren, 1 v-_—Vx sjuicb was; de aangroeiende volksmenigte, ai waar tus- schen den naam van Cavour herhaaldeljjk gehoord ---1 zou, dat zjj C paleis Madams, waar de senaat met algemeene stem men i' - - - v- aangenomen, waarbjj aan den Koning, irland in gevaar was, het dictatorschap Italië, den koning en den minister. Schar- I voortzetting der beraadslaging over de fiuancieele j van art. 45 der onderwjjswet (uitkeeringen i aan de gemeenten) in verband met art. 26 (minima der onderwjjzerstractementen). Zooals onze lezers zich herinneren is daarop een amendement ingediend door de heeren Hartogh, Van Houten en Rutgers. Veel is men des ochtends niet gevorderd, want de regee ring is niet aan het woord gekomen, zoodat eene avondzitting werd vastgesteld op voorstel des Voor zitters (met 55 tegen 39 stemmen). i Men verviel herhaaldeljjk in algemeene beschou- De droevige ramp die nu heeft, had ook binnen ons vallen. Aan den minister van tjjd geleden vergunning gevraagd, de millioenen tronen, die voor Antwerpen zoo noodlottig gewv van den majoor der artillerie Scherer werd toen xjj in de verte een verward geschreeuw hoorden. dan wel een oproer. Langzamerhand bemerkten zjj, dat het gejuich was; de aangroeiende vol’ de geestdrift, de steeds duideljjker kreten werd, alles verkondigde hun, wat het antwoord zjjn xou, dat zjj zoo angstig verwachtten. Óp dat oogenblik verliet de minister het oude ■kjsIsMa, vwaaw sla ■Anaal mot alrvamAono aialH» de wet had bekrachtigd, welke door de afge vaardigden was aangenomen, waarbjj aan den Koning, omdat het vaderland in gevaar was, het dictatorschap werd opgedragen. Het gansehe volk herhaalde luide den naam van Italië, den koning en den minister. En Cavour, die zich wenschte te onttrekken aan die hulde, welke hem ontjjdig tooscheen, reed in groeten haast door de kleine poort, het paleis Carignano binnen. Des namiddags juist om half zes toen de derde dag, voor het antwoord toegestaan, verstreken was, bracht een officier aan den Oostenrijkschen baron eene korte nota van den minister, uit naam des konings, dat was het antwoord. Zonder dralen namen zjj een huurrijtuig en verlieten door eene achterdeur, ongezien het hotel, en gingen naar het station terug. Zoo nam Piemont den 26sten April 1859, in den naam van Italië het nationale gezag in handen, openlijk, voor het oog der geheele wereld. „Zonder Staten-Generaal. Twkbde Kamex. zitting van Dinsdag 10 September. De geheele ochtendzitting werd besteed aan de i regeling aan de De firma F. B. van Ditmar te Utrecht is voorne- mens een GedenHlad uit te geven ten voordooie van hen, die bjj de ramp te Antwerpen have en goed verloren hebben. Tot dat doeleinde zal door haar eene oproeping worden gericht aan de voornaamste letterkundigen, toonkunstenaars en schilders in Noord en Zuid-Nederland.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1