re- IFFEN. BINNENLAND. rkooping Zaterdag 14 September. N? 4018. 1889. Nieuws- en elhuls iekten IAP Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, FEUILLETON. Gabrio en Camilla. Drogist. het beste ereld. m fe, België. 3 XX KSwifg De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. P» echte Pn- t s van voor- len Kleiweg ümeriewinkels De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prfls per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. >0 kiiog'. nt, rs. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschgnt. 18 te Gouda, i daarachter stie C. No. andpijn, out- onaangename worden zeker lijks gebruik narkt 69. erleiding en worden ver- icrin ndwater, ichen, f 1.75, Dr. POPP'i b tanden ge- ’s Tandplom- tegen eiken n. »emen-zeep. ransparant en, zeepen, welke weeg brengen. i-Mondwater n tyd.* enen. goudsche courant. De commandant van het korps genietroepen heeft bepaald, dat op het terrein der kazerne van zijn onderhebbend korps, in het vervolg, niet meer mogen worden geborgen dan 2000 scherpe en 500 losse patronen ten gebruike voor de schietoefeningen met de karabijn, benevens 250 scherpe en 200 losse revolverpatronenhet aantal flobert-patroner. mag niet meer bedragen dan 2500. Deze patronen zijn ongeveer voldoende voor de behoeften gedurende 8 tot 10 dagen is de voorraad uitgeput, dan wordt AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. oor huiselijk pannen- en igen mits er Tengevolge van een verschil om loon is er tusschen de arbeiders P. K. en C. v. H. te Zevenhuizen twist ont staan waarbij de een den ander zoodanig toetakelde dat hij geruimen tijd verhinderd zal zijn te werken. Van een en ander is proces-verbaal opgemaakt. hij weer aangevuld uit hot depot aan het fort op de Bindstraat. Ten einde zeker te zijn, dat niet alleen het juiste aantal aanwezig is, doch dat ook alle ver bruikte patronen behoorlijk verantwoord worden, is een officier belast met het beheer der munitie, ter wijl voorts eene commissie is benoemd, bestaande uit twee kapiteins; aan wie wordt opgedragen zich, door telling, persoonlijk meermalen te overtuigen dat het juiste getal aanwezig is. (17. D.) Een verhaal uit Milaan DOOB G U I L 1,0 C A R C A N O. Vrij naar het Italiaantch DOOB VANESSA. 50) XIV. Bijna op hetzelfde oogenblik trok het Oostenrijksche leger in drie groote afdeelingen den Ticino over, de eerste Fransche divisie» marcheerden naar Suza, en verscheidene Fransche oorlogsschepen, kwamen op de reede bij Genua. Vier-en-zestig duizend Piemonteezen stonden achter de Po, onder bevel van den koning en den generaal Lamarmora; de bataljons der vrij willigers: Jager» van de Alpen werden snel gevormd, met al de geestdrift, die hun aanvoerder, Garibaldi, hun wist in te boezemen. De lijn van de Dora Baltea even buiten de hoofdstad werd met groote zorg ver- sterkt; en met heldhaftige zelfopoffering liet men de gansche streek tusschen deze rivier en den Ticino voor den vijand open. Op die eerste vreugde, over do aankondiging van den oorlog, volgde, in de be zette provincies eerst dat gevoel van onrust, dat het gevalg is van een naderend gevaar, toen, die be- Hiertoe roept bet bestuur de welwillendheid in van de Goudsche ingezetenen, en deelt mede, dat de dames bestuurderessen voornemens zijn zelve eene collecte langs de huizen te doen, Maandag 18 September en daaraanvolgende dagen, hopende dat elk naar zijn vermogen zal willen medewerken om onze arme natuurgenoot» in hun lijden te ondersteunen. Door het Gerechtshof te *s Hage zijn' bevestigd de vonnissen der Rotterdamsche Rechtbank in zake lo. een inwoner van Waddingsveen, die op 12 Mei do ingezetenen aldaar opruide tot het inwerpen van glasruiten, en te dier zake tot 14 dagen gevangenis straf veroordeeld is2o. een gepensioneerd Indisch militair te Berkenwoude, wien wegens verralsching van een getuigschrift van goed gedrag en armoede 9 maanden werden opgelegd. Als een merkwaardigheid in dezen tijd van geld- leeningen, enz. kan worden gemeld dat te Zeven huizen, noch de gemeentelijke, «och de karkelijke, noch de polder-administraties, schulden hebben. daardheid, welke de toekomst vastberaden te gemoot gaat, omdat zij geene opoffering vreest, en reeds het ruischen hoort, van de vleugelen der overwinning. XV. DE VIERDE JUNI. „De vlucht en de overwinning." Manzoni. Sedert eene maand was de oorlog begonnen. In den morgen van den 4den Juni werden de Milaneezen gewekt door verwijderd kanongebulder, zonder te weten, dat het de aankondiging was van een grooten veldslag, dien zij morgen reeds zouden beschouwen als het begin van hunne vrijheid. Milaan leefde sedert eene maand, ofschoon uiterlijk rustig, in eene afwisseling van onzekerheid en on verschilligheid; soms werden de bewonen aangegre pen door een onbeschrijfelijken angst, die aan de militaire opperhoofden, welke in de stad waren gebleven, nadat de oorlog was uitgebroken, wel vrees had kunnen schijnen. Maar het was ge heel iets anders. Onzeker omtrent het lot van het land ontwaakte in allen opnieuw de hoop, welke de eerste maal zoo bitter bedragen was. De lichtge- loovigen overdreven de zonderlingste en buitenspo- rigste berichten, die van buiten kwamen; tegenover de koele spot der pessimisten stond de geveinsde onverschilligheid van hen, die vreesden dat alles waar was; maar binnen de woningen sprak luide de IJ^ aldaar, riü' ?hTHbord> liefde der moeders, die beefden voor hare zonen welke voor ’t vaderland streden; overal heerschte eene bewonderenswaardige eendracht onder het volk, dat, onder de verdrukking, het gevoel van zijne kracht en het bewustzijn der vrijheid niet verloren had. Sedert tien jaren wachtten zij, dat het uur der vrij heid slaan zouzij telden de dagen en uren, en hielden het voor zeker, dat het oogenblik eens zou aanbreken. Nadat hij de provincies aan den Ticino bezet had, had de Oostenrijksche generaal na eenige gevechten den kern van zijn machtig leger tot aan de Dora Baltea doen voortrukken, hopende de Piemonteezen geheel te verslaan, voordat hun machtige bondgenoot in staat zou zijn, om zijn leger behoorlijk te orde nen. Zijn plan was, om terstond den Ouden zetel der savooisehe vorsten te bezetten, waarheen de officieren der verschillende korpsen, reeds voor zij Piemont binnentrokken, bevolen hadden, dat hunne brieven hun moesten nagezonden worden. Maar reeds sedert eenigen tijd fluisterde men te Milaan van ontmoetingen, die ongelukkig voor de Oostenrijkers waren uitgevallen, en de dagbladen logenstraften die berichten niet. Den 2 Osten Mei werd het korps van Stadion bij Montabello geslagen; en dienzelfden dag was generaal Cialdini de Sesia bij Vercelli overge gaan; spoedig daarop, was een hevig gevecht begonnen op den linkeroever van dien stroom; en het gerucht liep, dat in een van do hevigste aanvallen, waarin Italianen en Franschen te samen streden, koning Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 12 September. De zitting was reer belangrijk door het verkregen resultaat. De Regeering is te gemoet gekomen aan de bezwaren der linkerzijde door eene gewijzigde lezing van het artikel, dat ten slotte is aangenomen met den steun van de geheele rechter- en de halve linkerzijde. Eene rede van den heer van der Loeff zette reeds bij den aanvang der zitting den minister au pieddu mur. Is het voorschrift van art. 46, rooals de heer Lohman beweerde, voor den vorm in de wet gebracht, om van zijn beginsel getuigenis te geven maar zonder kwade bedoeling jegens de openbare school, dan is het onverantwoordelijk het lot der wet, ja dat van het geheele ministerie daarvan te laten afhangen. Is het bestemd om te worden uitgevoerd in den geest der Regeering, dan is de zee van administratieve moeilijkheden niet te overzien, terwijl de wettigheid der bepaling aan twijfel onderhevig is. Deze rede- neering ontwikkelde de heer v. d. Loeff in een rede, die een meesterstuk mag genoemd worden en die vernietigend was voor het regeeringsvoorstel. Op dit logisch betoog wist de heer Mackay blijk baar geen voldoend antwoord te geven. Hij hield eerst de bruikbaarheid zijner lezing vol en bleef het amendementBeaufort onaannemelijk verklarendoch in het slot zijner rede begon hij bij te draaien. Erkennende dat het in sommige gevallen onbillijk GOUDA, 13 September 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden werd art. 1 dor school wotwijziging aangenomen met 71 tegen 19 stemmen. De heer Gleichman verklaarde bij de stemming dat art. 1 niet prejudicieert de stemming over de geheele wet. In het examen- program der hulponderwijzers zal de beginselen der kennis van vlakke lichamen worden opgenomen. Daarna werd behandeld art. 2 (subsidieering der bijzondere scholen) met de verschillende amende menten. De commissie van voorbereiding adviseerde tot aanneming van het amendement-van Dolden om te eischen dat aanvraag van subsidie voor het bijzonder onderwys gedaan moet worden aan Ged. Staten, van wier beslissing beroep is op den Koning. Besloten is dit art. desnoods door eene avondzitting af te doen en verder het debat te schorsen. Het bebtuur van de hier gevestigde Afdeeling van het Roode Krui» verzoekt ons het volgende ter kennis onzer stadgenooten te brengen Vele ingezetenen, zoo niet allen, kennen het Roode Kruis hier ter stede en zijn werkkring. Zoo velen onzer stadgenooten (die ziek zijnde, niet her stellen, of niet tot hunne vorige krachten terug komen kunnen, aangezien zij geene versterkende middelen kunnen bekomen) worden door bet bestuur van het Roode Kruis voorzien van alles wat zij hiertoe behoeven. Velen dragen hiertoe bij, doch de laatste jaren werd het aantal bedeelden steeds talrijker, en de inkomsten verminderen aanmerkelijk, door overlijden en vertrek naar andere plaatsen van de leden en om verschillende andere redenen. Hierdoor is het aan het bestuur van het Roode Kruis onmogelijk aan alle aanvragen om onderstand te voldoen, indien de kas niet gesterkt wordt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1