N’S L ILLE w I ra, ■N, leken, >kken, >n, Dames en luitend ver- srenommeer- Dr. G. suig gecon- GER SöHMi BINNENLAND. UY n 174. >ann r Dinsdag 17 September. N? 4020. 1889. Nieuws- en 889. 889. IOOM. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Lampen. LEERT. FEUILLETON. I Gabrio en Camilla. f De ineending van advertentlén kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. i I J rl i’ 'V 1LPER8. ran NAAI* die soorten De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per port 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. .1 astreken goudsche courant. de St'GG'S NDER8. mteeren van iderwagena. :tie tailing van f AN Zoos. De Amsterdamsche correspondent der ,N. K. Ct.“, die een kijkje nam in het Centraal-station te Amster dam verhaalt o. a. dat de beide fraaie gebeeldhouwde groepen onderaan de torens voor den hoofdingang niet minder dan 20,000 zouden gekost hebben. De eene is eene zinnebeeldige voorstelling van landbouw, en Wormerveer om een onderling braudassurantiefonds had achtergelaten, toen hij met den ging spreken. Zij was i omringd door eenige trouwe vrienden, èlle dat rijn SAJET en naar de In de toelichting werd o. a. Een verhaal uit Milaan DOOB G U I L I O C A H C A N O. Frij naar het Italiaanech DOOB VANESSA. 52) XV. „Wat mij betreft, in alle vertrouwen moet ik u zeggen, dat ik diep ongelukkig ben. Sedert ik mijn eenigen zoon onder de oproerlingen heb zien dienst nemen en hij was misschien nog opgewondener dan een van de anderen heb ik geen gerust uur meer gehad. Het is nu al bijna drie maanden, en wij hebben slechts twee brieven van hem gehad, en in de laatste drie weken niets En om hem zelf te schrijven, daartoe behoort meer moed, dan ik bezit. Met het keizerlijke gouvernement valt niet te spotten. Mijne vrouw luistert niet naar rede; zij kan niet transigeeren, zij ziet in alles den triomf der regee- ringloosheid. Het ie of zij vergeten heeft, dat zij een zoon heeft; zij spreekt nooit van hem, en toch was hij haar lieveling! Camilla zal vergeven, ach neen! zeker nooit AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. winterdienstregeling op don Rijnspoorweg eene groote verbetering aangebracht in de verbinding van de voornaamste stations van de Leidsche lijn met Am sterdam. De trein van 8.18 v. m. uit Leiden zal voor Alfen, Bodegrave en Woerden eene rechtstreeksche aansluiting verknjgen naar Amsterdam over Hame ienBreukelen. Aankomst te Amsterdam 10.20 v. m. Naar de AT. R. Cl. verneemt, wordt met de a. s. die hoegenaamd niets voor den landbouw doen, en uwe leden kunnen beter zelf voor hunne afdeeling het geld verdienen, dat thans in het voordeel van een of anderen agent wordt opgebracht". Het hoofdbestuur stelde voor, de zaak naar de afdeelingen te verzenden voor nader onderzoek, en in dien zin werd ook besloten. geleek eene koningin, die de kroon verloren had, en zich in ballingschap begaf. De personen die haar omringden waren zeer goed op de hoogte van de gebeurtenissen, Pater Onofri ontbrak niet. De onvermijdelijke vertrouweling van de marchesa, had den storm al lang zien opkomen; hij kwam niet zoo dikwijls als vroeger, en zjjn blik was nog meer loerend dan anders, alsof hij eiken oogopslag en elke beweging bespiedde, van de per sonen, die hem omringden. Misschien begrijpende, dat er groote veranderingen mogelijk waren, bestu deerde hij de politieke toestanden, en trachtte andere draden uit te spinnen, en zich eene schuilplaats te verzekeren tegen den naderenden stom. Er werd weinig gesproken; maar wat allen vrees den, en trachtten te verbergen straalde door in afge broken zinnen, in een uitroep, soms in eene enkele syllabe. Het was of ook deze aanzienlijke heeren den zedelijken invloed gevoelden van de drukkende lucht die over de stad hing. De woorden vielen langzaam, als de laatste droppels van eene regenbui, er was geen geregeld gesprek, en de gedachten hiel den zich blijkbaar alle met hetzelfde onderwerp bezig. De marchese verscheen, toen er juist een drukkend zwijgen heersehte, en vroeg angstig: wzeg mij toch eens,. /is het mogelijk, is het wi^ar dat de oorlog voor de deur staat? „Dat is te zeggen,” antwoordde een raadsheer, z/Het kan wel zijn dat ons leger volgens de plannen, die sedert lang te Weenen overwogen, en goedgekeurd Nederlanden", gefourneerd kapitaal van 200,000 houdt, behoeft niet en een reserve ran 815,981; I U*‘ 10 pet. door de //Noordhollandsche brandverzeke- en rechts ring-maatschappij", gefourneerd kapitaal 80,000 ISVj pet. door de //Utrechtsche algemeene brand- verzekering-maatschappy*, gefourneerd kapitaal 200,000, met eene reserve van 212,092, leveren voldoende bewijzen voor de waarheid van hetgeen het hoofdbestuur in zijne missive van 18 Maart 1889 zegt//Thans vloeien duizenden en duizenden jaarlijks in de kas van maatschappijen, GOUDA, 16 September 1889. Bij de begrooting dezer gemeente voor 1890 wordt voorgesteld het salaris van den Boekhouder-Opzichter bij de Fabricage met 100 te verhoogen. Voorts wordt een bedrag van f 2880 uitgetrokken voor het I maken eener perkoenbeschoeiing langs deu Bleokers- i De Holl. Land boa w-Maatschappij besprak Don- singel; 7500 tot demping en rioleering van de zijl derdag het denkbeeld harer afdeelingen Overflakkee tusschen de Tuifmarkt en de Nieuwe Haven van de ».-r—j- Gouwe tot aan de Vrouwensteeg; 550 voor het op te richten. maken van vier nieuwe kleedkamertjes op de Zwem- L» d« -- uw school en het aanschaffen van een nieuwe roeiboot j dividenden der bestaande maatschappijen doen zien, aldaar “on aio’«n mAAtsnhannn nipt «liaan lovanc. Van de door den Ned. Rh ijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te reizen, maakten Zondag 11. 492 met eene reserve personen gebruik. Zondag en Maandag aanstaande zal het jaarlijksch concours der Weerbaarheids-Vereeniging Z/Burger- pligi" alhier plaats hebben. Gisteren is te Oudewater hot zoontje van den heer Boddé, directeur van het post- en telegraaf kantoor, in den buitentuin Rozenburg van den heer Konings van een schommel gevallen en kort daarop aan de gevolgen overleden. Tot noodheemraden van de Krimpenerwaard zijn, voor den winter 1889/90, benoemd de heeren hoofd ingelanden: L. Kooy, te Krimpen a/d. IJsel; L. de Jong en T. Schieveen, te Gouderak; A. Breed veld, te Lekkerkerk; G. Voorsluys Jz. en C. Oskam Az., te Berg-Ambacht; P. P. Stuurman, te Ammerstol. de waarheid te zeggen, zij heeft zich in het hoofd gèzet, dat Camilla de oorzaak is van al wat er ge beurt Maar komaan, wij zullen onze zorgen maar niet vergrooten ’t is al erg genoeg.” //Is het dus de wensch van de signora marchesa om Milaan zoo overhaast te verlaten?” «Ja, zij wil het zóó; wij moeten de stad verlaten, voor de revolutie vluchten, en buiten blijven, tot de oorlog voorbij is, daar zij denkt dat het een tweede 89 zal worden.” «De signora marchesa is eene dame van groot ver stand, die weet wat zij zegt en wil," antwoordde de rentmeester eerbiedig, «maar in dit geval, zou ik durven zeggen, dat zij de zaak te donker inziet. De politiek heeft tot hare eigene schade geleerd, dat zij zich niet blindelings in zoo groot gevaar moet wagen, en de souvereinen begrijpen sommige dingen nu be ter dan de vorige maal. Er is er nu geen die niet, zooals in eene goede huishouding past, orde, rust, zekerheid, en bovenal zuinigheid verlangt. Na dien schralen troost, die hem echter niet ge ruststelde, stond de marchese op, en de rentmeester hield met zijne gewone beleefdheid en zijn gewonen glimlach de deur voor hem open, en zoo verliet hij het kabinet. De marchese ging naar de gezelschapskamer, waar hij zijne vrouw had achtergelaten, toen hij met den rentmeester ging spreken. Zij was in reisgewaad d zij het ook nooit I gekleed en c.‘_.1 1*““ x- En, om u welke haar een afscheidsbezoek kwamen brengen; zij opgemerkt, dat de dat zulk een eigen maatschappij niet alleen levens- nijverheid en stoomde andere van koophandel, zee- vatbaarheid heeft maarryko vruchten kan opleveren. 1 vaart, visscherij, welvaart, verbroederingen beschaving. Dividenden als t Wanneer men het gebouw binnentreedt, maakt de 50 pet. ’s jaars door de mij. wTiel" uitgekeerd, I vestibule een grootschen indruk. De plaatsbureaux van bijna 800,000, terwijl zij zijn zeer doelmatig onmiddellijk tegenover de ingan- slechts werkt met een gefourneerd kapitaal van gen geplaatst, die door tochtdeuren van de buiten- f 300,000 lucht zijn afgesloten. 15 pot. door de ffAm»Urdam*che Brandbaar-De kleurryke wanden en plafonds zy in vertchil- borgmij." met een gefourneerd kapitaal van 200,000 lende vakken met allerlei zinnebeeldige voorstel en eene reserve van 360,000lingen fraai beschilderd, en de weg naar de voor 16l/B pet. door de //Assurantie-Compagnie" te het publiek toegankelijke lokalen wordt niet door Amsterdam, gefourneerd kapitaal van 250,000 eene aan den muur geschilderde, maar door eene met eene reserve van 371134 daar gebeeldhouwde hand gewezen. Men vindt 20 pet. door de //Assurantie-maatschappij der er zich spoedig terecht, en wie de oogen open- r','r'’~t naar den weg te vragen. Uit de vestibule bereikt men langs trappen, links j van de plaatsbureaux, de wachtkamers. En waarheen men de oogen richt, kan men ook hier, zoowel als in de benedenverdieping, slechts j erkennen dat een groot kunstenaar de leiding van I den bouw heeft in handen gehad. De betimmering der wanden, die der deur- en vensterkozijnen, het is alles even fraai en kunstig bewerkt. Zelfs in de eenvoudige, maar degelijke eikenhouten meubelen der 3e-klasse wachtkamer van welke er eene

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1