BINNENLAND. Woensdag 18 September. LV 4021. 1889. Nieuws- en ■M IAP ye. jdruiven, nd. TSEN. Tën7 Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. sn FEUILLETON. Gabrio en Camilla. De Inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. aakten, ste aan. m den 13 alhier, is arkiezing, BER a.8. >0 kilog*. int, rs. k, België. Ische Cou- nden door het NEMAN en rzitter. ecretarig. zflw 5 uw. 1 zullen i stem iat in g. Hen verhaal uit Milaan G U I L I O CABCANO. evolen. IMAN ft Zoos- L. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. het voorzitterschap gekozen den heer Mr. Beelaerts van Blokland. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. goudsche courant. oor huiselijk pannen- en igen mits er s der Zelf- re uitspat- ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. afb. Prjjs verschrik- eugd lijdt, eering, die len van een j het Ver markt 34, iet bedrag, ken boek- Voor de Arrondissements-Recbtbank te Rotterdam zullen Dinsdag 1 October a. st. nog een paar personen terechtstaan in zake de ongeregeldheden op 15 Mei 11. te dezer stede. het plein; de oude portier en de weinige bedienden die het paleis moesten bewaren, bogen eerbiedig terwijl de familie in het eerste, de kameniers en de hofmeesters in het tweede rijtuig stapten. En zij reden weg. Toen die dag ten avond neigde het was de vierde Juni toen de zon hare laatste stralen nederzond op het bloedige slagveld van Magenta, was Milaan vrij, dochwist het nog niet Wij herinneren belanghebbenden dat de patenten voor het dienstjaar 1889/90 op de Secretarie tot en met Zaterdag a. st. voor hen verkrijgbaar zijn. De heer B. C. E. van Steenbergen, lid van de Rotlerdamsche wielrijders-veroeniging, reed eergisteren 180 K. M. tusschen Krimpen a/d. IJsel en Schoon hoven in 10 uur 12 minuten, waarmede hij het zil veren kruis van zijne ve^eeniging verdiende. De kortste tijd dien hij maakte over den afstand Schoon- hoven-Krimpeu a/d. IJsel (ruim 23 K. M.) was 48 m. De ütr. Ct. ontving van veel zijden bewijzen van sympathie met de door haar voorgenomen uitgave Holland-Antwerpen. In de eerste plaats maakt zij dankbaar melding van een bijdrage van baron A. d’Anethan, buitenge woon gezant en gevolmachtigd minister, die in een vereerend schrijven zijn volle ingenomenheid met het werk betuigt. Voorts ontving zij toezegging van illustratiën van schildersDavid Bles, Bilders, Van Bosse, Mélis, Mesdag, W. C. Kakken, Eerelman, Ch. Rochussen, Schipperus, Schmidt Crans, Jan Vrolijk, Verveer, Louis Apol en anderenvan letterkundige bijdragen van: B. H. Van Breemen, Berckenhoff, Gosïer, Laurillard, mr. Levy, Louwerse, Lurasco, W. Otto, Is. Van Rennes, dr. Schotel, dr. Star Numan, A. C. Wertheim. Dr. H. G. Kronenberg schrijft in de Zaanl. Courant-, „Aangezien mij dezer dagen een sterfgeval bij een kind is voorgekomen, hetwelk hoogstwaarschijnlijk moet toegeschreven worden aan vergiftiging door bit terzoet, zoo meen ik verplicht te zijn, met een enkel Toen de marchesa buiten kwam, bemerkte zij dat hare dochter er niet bij was. Camilla was, toen de gewone bezoekers kwamen, naar hare kamer gegaan; en reeds sedert eenigen tijd, had de marchesa op gemerkt, dat hare dochter steeds een voorwendsel zocht, om hare bezoekers te vermijden: het hinderde haar veel, doch zij zeide niets. Zij beval een knecht hare dochter te roepen. In een oogenblik kwam Camilla; zij was eenvoudig ge kleed, maar zag er ontroerd en bleek uit, en in hare groote oogen blonken tranen, die zij slechts met moeite terughield. Toen zij haren moeder naderde, wendde deze zich, om, en zeide koeltjes: „Eerbied jegens de ouders is tegenwoordig geene mode meer. Ge laat uw vader en moeder maar wachten Die vooruitgang is niets dan de verkeerde wereld!” Camilla antwoordde niet terstond, doch hare tranen begonnen te vloeien, en toen fluisterend: „Het is waar mama; eerbied ben ik u schuldig, maar de liefde vind ik niet meer!” En haar hart klopte, terwijl zij zoo sprak, maar hare stem beefde niet. De moeder, die haar alleen verstond, begreep wat zij bedoeldemet eene toornige beweging verbrijzelde zij dm kostbaren waaier, dien zij in de hand hield, en wierp hare dochter een blik toe, die deze de ziel doorboorde. I.. Niemand sprak. Aan den voet van het bordes namen de vrienden- - spoedige terugkomst toe. De rijtuigen wachtten op DOOB Frp naar het Italiaanech D00B VANESSA. 53) XV. „En Piacenza en Paria „En Pola „Venetië „Rekent gij Ferrara en Ancona niet mede?” Bij die geduchte opsomming rilde de marchese Francesco van angst. „De veldtocht,” zeide hij, „zal langdurig en moei lijk zijn Gevechten, belegeringen, blokkades! Ja, de oorlog is begonnen: ach, zagen wij er reeds het einde van!” En zij volgden de marchesa, die aan den arm van den procureur de kamer verliet. En in hun ver trouwen op de toekomstige overwinning hoorden die heeren het doffe gerommel van de kanonnen niet, dat dien ganschen dag niet ophield, en in de harten van het volk weergalmde, als de echo van een feest in de verte. GOÜDA, 17 September 1889. In de heden door den Minister Mackay in de vor- eenigde zitting der beide Kamers gehouden rede herin nerde hij aan de geestdriftvolle viering van de 40- jarige regeering des Konings, getuigende van de hechte, onverbreekbare banden tusschen Oranje en Nederland. Onderhandelingen werden aangeknoopt om de onzekerheid der grenzen tusschen ons gebied in Suriname en Borneo te doen ophouden. De oogst was goed, de veestapel zeer bevredigend, de opening der Engelsche markt zal gunstig op den veehandel werken. Goederenhandel, scheepvaart en nijverheid verbeteren. De financiën zijn bij voortduring be vredigend. Aangekondigd werd herziening van de consulaat-rechten, voorts een wet op bosmettelijke ziekte, ontwerpen op faillissement en surseance van betaling, wetboek militair strafrecht, reglement op krijgstocht, vaststelling van het bedrag der belasting op ongebouwde eigendommen, wijziging der gemeente wet ter voorziening van min gunstige financieele om standigheden van sommige gemeenten, verbetering der heffing van invoerrechten naar de waarde, rege ling verplichte krijgsdienst en bepalingen omtrent staat van oorlog en beleg, verandering der voorschrif ten van het brievenvervoer, herziening der wetten op de pakketpost on de rijkspostspaarbank en tege moetkoming aan werklieden wegens verminking in dienst van het rijk of van aannemers rijkswerken, betere regeling van het spoorwegwezen. Ten slotte werd verklaard dat niettegenstaande het voortdurend verzet van enkele hoofden op Atjéh zich steeds meer neiging openbaart tot toenadering en onderwerping. Middelen worden beraamd om Suriname op te (béuren. De Tweede Kamer heeft tot eersten candidaat voor Er heeft zich hier ter stede eene commissie ge vormd om giften te innen voor hen, die bij de ramp in Antwerpen ongelukkig zijn geworden. Naar aanleiding van de bekende oproeping aan het Neder- landscho volk door het Bestuur der Hollandtche Club te Antwerpen hebben de heeren G. H. G. de Lange, G. Prince en A. van Reedt Dortland, buiten leden van gemelde Club, het voornemen om zich tot de Goudsche ingezetenen te wenden met het verzoek om giften. Men weet hotdu nood is groot! Veel is er noodig! Doch het is al Zoo dikwijls gebleken dat ook in Gouda steeds bereidwillige harten en gulle handen gevonden worden om daar waar wer kelijk hulp noodig is, die gaarne te verleenen. Als ieder naar zijn vermogen iets bijdraagt kan er een flink bedrag bijeenkomen. Terecht ia in de ge noemde oproeping aan ons reik er op gewezen dat Vlaanderen steeds waar overstqpming of ramp ons vaderland trof, met milde band tor hnlpe kwam. Thans zullen wij niet weigeren op onze beurt te helpen. Als derhalve genoemde heeren zich dezer dagen aan onze huizen vervoegen, zullen zij onge twijfeld niet onverrichter zake heengaan maar zich verblijden in menige roiale gift. Woensdag 18 September e. k. ten half 8 ure zal de heer Dr. J. H. Gunning J.Hz., eere-voorzitter van de Goudsche afdeeling van Patrimonium, het bekende Christen-werklieden-verbond, in een vergadering dier afdeeling in de zaal van den heer Maaskant op de Turfmarkt als spreker optreden. Het te behandelen onderwerp „De vrouw en de nociale quaeetiei is zeker hoogst belangrijk en daar deze vergadering niet alleen voor de leden en hunne vrouwen maar voor ieder toegankelijk is, zal zeker een talrijk publiek opkomen. XVI. HET ALBUM VAN CAMILLA. „Schoon waren zij, de dagen van weleer, „Toen liefde u moed gaf, en de zoete hoop „Met blijde droomen u de ziel vervulde.” G. Zanblla. De maand, waarmede de nieuwe eeuw voor Italië begint, liep ten einde; maar in steden en dorpen kwam er nog geen einde aan de blijdschap en de geestdrift, waarmede de herboren vrijheid allen had bezield. In elk dorpje, in elk huis, vertelde en herhaalde men de gebeurtenissen van dien snellen en gelukki gen oorlog; en uit alle harten stegen zegenbeden op, voor den koning-soldaat; men bracht om strijd dank en hulde aan het edelmoedige volk, dat, ditmaal voor allen strijdende, nog grooteren roem bevochten de vrienden afscheid en wensehten hun eene had, dan het vroeger reeds omstraalde. Het verdrag van Villafranca had de eerste zaden van wantrouwen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1