ra deren. ra, geschilderde lanskerk te nis der Si. ningen,enz. lijk levens- öebroeders both, FEN. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. (fabriek ENSCH en I0J1. MN ekroonde len Med. St Zn. Parlementair Nieuwjaar. FËiinTtiTOK:' Gabrio en Camilla. Donderdag 19 September. V 4022. 1889. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. iwetg- its. -Stelsel, ng. Na s toezen- Hen verhaal uit Milaan 18. r 14. Opbeuring .eeuwarden. Ameterdam Zoom. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. Magazjjh inco bjj de te Gouda. 1, n gebruik. •k-, Banket- afabriekan- inlichtin- Ameterdam hem. m. uda. Middelburg. Rotterdam. nat, Zwolle. acteur, SEN DIJK. invoerrechten naar de waarde, van den verplichten krijgsdienst. UNKMAN. JAN *t Zoon. oorlog belooft eindelijk eene van den verplichten krijgs- welken geest zal die zgn Daarover laat de Gouda. 6,Hage. aven 238, AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. ministratieve rechtspraak hit het oog te hebben verloren. Het dep. van nieuwe regeling dienst, maar in Persoonljjke dienst of niet, minister zich niet uit, terwijl ook de bijvoe ging, dat zijn ontwerp zoo spoedig mogelijk zal inkomen niet geheel geruststellend klinkt. Na Zóó bracht zij dagelijks eenige rustige, vrije oogen- blikken onder het stille lommer door; soms haalde zij haar album voor den dag, en herbas die bladzij den, waaraan zij alles had toevertrouwd, wat in hare ziel was omgegaan; en de herinnering bracht soms eens glans van inwendige vreugde op haar lief gelaat. Op een schoonen morgen tegen het einde van Juni zat zij daar weder. Hare gedachten waren zoo helder als de hemel boven haar, en vol vertrouwen zag zij de toekomst tegemoet. Zij bladerde in haar album, en las: 28 Februari. Zij zijn vertrokken, mijn broeder eu hij, God geleide hen, gelijk mijne gebeden hen geleiden. Zij zijn samen heengegaan, en ik geloof niet, dat zij terug zullen komen, vóór het groote, roemrijke werk voltooid is, waaraan alle Italianen zich toewijden, alle die hun plicht als vrome burgers kénnen. Wij moeten allen gereed zijn om offers te brengen; en ik zelve? Zal ik kracht hebben om het te doen? Wat in mjjne ziel omgaat, kan ik niet zeggen Neenniemand zal het ooit weten. Sedert den dag dat hij en mijn broeder elkaar de hand reikten, leef ik slechts van hoop. Ik zag toen hoe elke edele daad het gevolg is van een edelen inborst. 4 Nu, dat weet ik, is mijn broeder geen slaaf meer van vooroordeelen en gewoontenook hij gevoelt eene lévendige geestdrift; nu is de naam van het Het gebruik brengt mede, dat in dezen tijd des jaars het parlementair nieuwjaarsfeest ge vierd wordt. Met redevoeringen worden het oude zittingsjaar gesloten en bet nieuwe ge opend. Ditmaal geschiedde beide plechtigheden, wegens de ziekte des Konings, door den Mi nister van binnenlandsche zaken. Van eene eigenlijke troonrede is er dus geen sprake, maar het eenige verschil is dat thans geen adres van antwoord behoeft te volgen. Men kan onmiddelljjk tot de gewone werkzaamheden overgaan, hetgeen met het oog op de geschorste debatten over de onderwijswet niet ongelukkig is. De sluitingsrede was al bjjzonder mi ger. Om nog eenig vertoon te maken bjj de op somming der werkzaamheden van het verloof en zittiugstydperk. was de Regeering genoodzaakt allerlei onbeduidende ontwerpen uit hoeken en gaten bjjeen te zoeken verwondering mag het baren, dat niet zelfs de onteigeningswetjes voor een straat te Maastricht of voor een weg te Nieuweramstel op het actief geboekt zgn. De hoofdzaak, de nieuwe regeling der onder- wjjsquaestie, is in de geboorte bljjven steken, terwjjl andere beloofde onderwerpen niet eens zoo ver zjjn gekomen. Het nieuwe schip van den Minister van Marine wacht nog op eene nadere credietwet. En omtrent belastingher vorming, legerorganisatie. kiesrecht-hervorming bleef het bjj- het oude Zuster Anna, ziet ge nog niets komen Het voornaamste wat deze Regeering uitvoerde, was kalm administreeren eu waar het kon, de vrienden wat voorthelpen, B DOOK GUILIÖ CARCAN O. Vrg naar het Italiaansch DOOB VANESSA. M) XVI. Zij had slechts één gelukkig uur; dat was in den morgen, als zij, terwjjl de bloemen geurden, en de bergwind de boomen deed ruischen, de afgelegenste paden van den tuin opzocht; dan kwam zij weldra bij haar geliefkoosd plekje, waar op eene kleine verhevenheid een prieel stond, dat eene steenen tafel, en eene zodenbank beschaduwde. In de dichte takken zong een bastaardnachtegaal. Het meisje ging daar rustig onopgemerkt zitten; dat was haar uurtje, en het was of de tuin en het omliggende land, en de bergen en de hemel haar toebehoorden, en soms was het, of dat alles nog niet genoeg was, voor haar .oneindig verlangen. Van die hoogte bemerkte zij, door eene laurier- haag omgeven, een wit huisje, half in ’,t groen ver borgen; als zij kwam en heenging, was haar eerste ■en laatste blik daarheen, en zij wierp die ledige ■woning een vriendeljjken groet toe. maar gro >te maatregelen werden noch ontwor pen, noch uitgevoerd. Zelfs is de uit de nala tenschap van het vorig ministerie aanvaarde en onder toejuiching aller partijen ingediende pensioenwet niet zoo ver gevorderd, dat zij eerlang in behandeling komen kan. Belooft het nieuwe zittingjaar vruchtbaar der te worden Wjj hopen het, doch merken al dadeljjk op, dat verscheiden grootsche plan nen, in de eerste opwelling van werkkracht aangekondigd, thans voorgoed wellicht in den doofpot zjjn gestoken. Want de jongste rede is al de derde openingsrede. Waar zijn b. v. de plannen van koloniale hervorming, waar de herziening van het personeel, de verlichting van den druk der accjjusen, de administratieve rechtspraak enz. Toch is de thans aangebod n lijst nog lang genoeg. In de rede van den Minister van binnenlandsche zaken vinden wjj het volgende opgesomd 1. Regeling der consulaatrechten, 2. Herziening der wet op de besmettelijke ziekten. 3. Herziening der wetgeving op het fail lissement en de surséance van betaling. 4. Wetboek van militair strafrecht en re glement op de krjjgstncht. 5. Belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen. 6. Wijziging der gemeentewet, met het oog op de gemeenteljjke financiën. 7. Wijziging van het handelstractaat met Engeland. 8. Heffing van 9. Regeling vaderland ook hem heilig, en de liefde voor zijn land, waarom hij mij bespotte, leeft ook in zijne ziol. Misschien zullen zij als vrijwilligers bij het zelfde korps dienst nemen, en dus in den oorlog niet gescheiden worden; Galeazzo zal zijn basten steun en zijn beste voorbeeld vinden in hem. Hem zal hij meer te danken hebben, dan het leven; hij zal hem zijne deugd, de eer van zijnen naam verschul digd zijn. Misschien binnen een jaar, binnen weinige maanden, komen zij terug. Het is onmogelijk dat eene zaak, zoo rechtvaardig, als de onze, na al dié teleurstellingen den dag der overwinning niet zou zien aanbreken. De liefde tot bet groote, vereenigde vaderland, die wij, alsof wij het ellendigste volk der wereld waren, nooit hebben gekend, is opgewekt door het leed en de beproevingen, die wij verduurd, hebben, en die wij nu gaarne verduren zullen, om ons te bevrijden yan het vreemde juk; misschien opent de Voorzienigheid ons een weg, dien wij an ders nooit gevonden hadden. De haat geeft nooit de overwinning; maar het goede overwint het kwade; standvastigheid geduld en moed zijn boven alles noodig. Zij allen, die in de laatste tien jaren ge storven Zijn in ballingschap of armoede, allen die hun leven sleten in eene gevangenis, allen, die ge vallen zjjn in den strijd, of aan de galg hun edelen geest uitbliezen, zij allen zijn niet nutteloos gestor ven. God kan de onrechtvaardigheid en het kwaad niet op aarde gedoogen, dan met een heilig doel! 10. Regeling van den staat van oorlog en beleg. 11. Herziening der wet op de posterijen, t en de rjjkspostspaarbank. Verzorging van werklieden die bij rijks- Betere regeling van het spoorwezen. van Suriname. de pakketpost 12. werken zgn verminkt. Elk der ministerieele departementen schijnt zijn steentje te hebben bijgedragen tot dezen parlementairen Eiffeltoren op papier. Want jnist dat eerlijk verdeelen van de goede plan nen over alle ministers stemt wat wantrou wend. Het papier is geduldig, maar de weg naar het Staatsblad is lang en moeilijk. De minister van binnen), zaken belooft eene her ziening van de wet op de besmetteljjke ziekten. Zal daarbij de volksgezondheid op den voor grond staan, of is het te doen de vrienden te believen door te trachten den vaccinedwang op te heffen De heer Mackay rept thans niet van het kiesrecht en de afschaffing der meervoudige districten De minister van justitie belooft een aanvang te maken met de herziening van ons handels recht, maar schijnt de vroeger toegezegde ad-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1