Sta 1ZEN, geschilderde iet.” BINNENLAND. id, iten. N9 4023. 18S0. Nieuws- en merk Vrijdag 20 September. [AP Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Gabrio en Camilla. - - IJo.M». Sets. 45cte. nts. NT1NG België. 7e. 5ZX bctii, De inBendlng van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. FEUILLETON. JEen verhaal uit Milaan G I L I O C A R C A N O. ecretarii. BAN Zoos ■a. <U 11NKMAN. De heer Beelaerts aanvaardde Tweede Kamer van heden het 4 <K I iten. Schoten. 5 Schoten. 1 cent voor De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. kiiog1. f, rs. oordige met (keuring bjj rlaatsen vsn even franco van C- vaX onateurs en jaarlijksche hebben, op sin aan den d die Wed- or huiseljjk pannen- en ?en mits er Janskerk te mis der St :ningen,enz. tljjk levens- t Gebroeders GOUDA, 19 September 1889. Bij koninklijk besluit is, voor het tijdperk der tegenwoordige zitting, tot voorzitter van de Tweede Kamer benoemd jhr. mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland. sschen 9 en A D VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. hij, het loon van zijne zorgen en opfferingen, dier baar aan zijne geliefden, nuttig voor zijn land zou zijn. En door mij te vertellen, welk een eenvoudig leven zij leiden, overtuigde zijne zuster mij van de waarheid, dat de grootste tevredenheid slechts te vinden is, in het vervullen zijner plichten in den huiselijken kring, en in een opgeruimd gemoed. Ach! mocht de dag komen maar kan die wel ooit komen? Ik weet het niet; doch dan zon 'tmij gegeven zijn om met hem te spreken, en hy zou mij begrijpen, en hij zou mij vele dingen uitleggen, die ik nu voor waar houd, zonder ze te begapen. Misschien zal de dag komen, dat mijne moeder, teruggekomen van hare onbillijke vooroor- deelen, den man zal leeren achten, op wien zij nu zoo laag neerziet; dan zal ik haar zijn leven ver tellen kunnen, en hoe hij medelijden gevoelt met alle ongelukkigen, met allen, dia gebukt gaan onder ellende en onrechtvaardigheid Is het moge lijk dat zjj mij dan hare vergiffenis en haar zegen nog langer onthoudt? 2 Juni. Geone tijding van Galeazzo. De angst, dien ik niet kan verbergen, maakt ook mijn vader ongerust; mjjne moeder is bedaard, of schijnt het althans te zijn. Maar het is geene onverschilligheid; wie weet welk een inwendigen strijd zij voert: Arme mama! Uit de kerk komende, heb ik Paolina ontmoet, zjj was zeer bleek; zij zeide uiets toen zij langs mij heen ging, doch zij drukte mij haastig de hand. GOUDSCHE COURANT Uit Parijs schrijft men aan het UandMlad Voor eenige dagen schreef ik u over het bezoek, hetwelk de Nederlandsche ingenieurs brachten aan de chocoladefabriek van den heer Menier. Deze reusachtige fabriek verdient het wel, dat we er nog eens op terugkomen, ten einde haar inrichting meer in bijzonderheden te beschrijven. Uit mjjne aanteekeningen laat ik eerst een paar woorden geschiedenis en enkele cijfers voorafgaan. Zestig jaar geleden werd in Frankrijk hoogstens 200,000 KG. chocolade per jaar vervaardigd. Het huis Menier werd in 1816 gesticht, doch eerst van 1825 af begon het rusteloos pogen van den groot vader der tegenwoordige eigenaars vruchten af te werpen. Mededinging had hij weinig te duchten en thans nog is zonder twjjfel een der redenen van den ontzaglijken verkoop der fabriek het feit, dat zjj alle andere is vóór geweest in het verkrijgen der noodige bekendheid. In 1853 ging de fabriek over in handen de zitting der dttersohap roet eene rede, waarin hij dank betuigde voor de onder scheiding, en een beroep deed op de welwillendheid en toegeeflijkheid der leden. Voorts wees hij op de talrjjke werkzaamheden en drong aan op waardeering van elkanders gevoelen en herinnerde aan de kracht van het zachte en sobere woord. Na de aanbieding der staatebegrooting door den Minister moest de kamer wegens on voltalligheid verdaagd worden. De Minister van Financiën heeft heden aan do Tweede Kamer de staatsbegrooting voor 1890 aan geboden. De uitgaven worden geraamd op ruim 135 millioon, de middelen op 122*/io millioen, het tekort op 12 millioen 865 duizend, dat zich waarschijnlijk tot 5 millioen zal rednceeren buitengewone uitgaven voor spoorwegen en Merwedekanaal inbegrepen wordt versterking der gewone middelen onnoodig geacht. Geen geldleening zal vooreerst noodig zijn en de flnancieele toestand moet als alleszins bevredigend worden beschouwd. Gunstige verwachtingen bestaan voor de toekomst, daar de gewone diensten over schotten opleveren. In de toekomst is te verwachten tegemoetkoming in den financieelen druk der ge meenten. Aangekondigd worden ontwerpen tot af schaffing der kanaalrechten van het Noordzeekanaal, tot verkoop van het Entrepotdok «Amsterdam» aan Amsterdam en betere verzekering van de heffing der bestaande tarieven van invoer. Die handdruk deed mij hopen en vreezen tevens. Neen ik heb mij niet bedrogen. Zij zag mjj aan, en glimlachte. Zeker heeft zij tijding ontvangen. Ach, dan dank ik den hemel met haar! Iets later. Hot is zeker. De gesprekken van dezen avond, hoe duister ook, hebben mij meer doen begrijpen, dan zij zelven misschien weten. De oorlog voor het vaderland is begonnen, en wie weet, hoeveel dapperen reeds hun leven gegeven hebben. God zjj met henEen groot gevecht heeft plaats gehad tus- schen de Sesia en den Ticino, ik weet niet juist waar; ik geloof dat het te Palestro is, dien naam heb ik ten minste hooren noemen; maar ik weet, dat de onzen overwonnen hebben. De dokter, die vertelde wat hij er van gehoord had, sprak met eene bevende stem, en zag doodsbleek. Het moet een roemryke strijd geweest zijn! Koning Victor ik weet het zeker, omdat zij zooveel moeite deden, om het tegen te spreken heeft altijd mede gestreden, en was de eerste onder zijne soldaten. Misschien hebben mijn broeder en zjjn vriend zijne bevelen vernomen, en het bliksemen gezien van des konings zwaard. Ook zij waren bij hem, in ’t midden van het gevaaf w Ach, hoe houd ik het uit? Hoe kan ik verbergen, "-at ik lijd, en, wat ik ver wacht. A kWJ 9’ Juni. Nu zjjn wij vrij, nu is Italiëc>Att! Wie zou gezegd lieilx-u, dat ik, die zoo af- Men schrijft aan de Anuter'tonuner De electriciteit heeft ook reeds hare toepassing ge vonden op de schietbanen der infanterie. In het begin van Januari werden te Rome proeven genomen met schijven volgens het systeem CeroniBregoli, welke zeer voldeden, zoodat men er de garnizoens Rome, Bologne, Milaan en Turin van voorzien heeft. De Italiaansche schij ven bestaan uit een midden stuk en twee ringen; elke ring uit eene afzonder lijke ijzeren plaat. Treft nu de kogel den ring dan slaat deze tegen een zich achter de schijf bevindend aanbeeldje, waardoor de electrische verbinding wordt tot stand gebracht. Onmiddelijk heeft dan, op de standplaats van den schutter, de aanwijzing van den getroffen ring plaats. Geen aanplakken, geen aan wijzen, geen personeel in den waarnemingspost dus meer. Absolute veiligheidWaarlijk navolgingswaard, daar er niettegenstaande de grootst mogelijke voor zorgen, toch nog dikwijls ongelukken gebeuren en - Als een russisch meisje telegrafiste wordt, kan zij geacht worden, afstand te doen van bet vooruitzicht om een huwelijk aan te gaan, want pen strenge ver ordening maakt haar het trouwen bijna tot een .on mogelijkheid. «Van gehuwde dames,” aldus luidt de bepaling, «mogen alleen zij worden aangesteld, die met telegrafisten zijn gehuwd’, aan hetzelfde sta tion zjjn aangesteld en in tijden van nood haar man kunnen vervangen.” «Wil ik mijn betrekking dus niet verliezen,” klaagt een trouwlustige electrische dame in de A’otnfa Vremjt, «dan moet ik allereerst verliefd worden op een «telegrafischen” jongeling, dan moet ik zorg dragen, dat hij verliefd wonlt op mij, om, als deze kleinigheden in órde zijn gebracht, te zorgen, dat hü naar mijn bureau wordt overge plaatst. Een harde bepaling voor een meisje, dat veertien uur per dag aan den toestel zit, en dat evenmin wenscht te blijven zitten als haar inkomen van 720 roebel te verliezen.” POOS Vrij naar het Ilaliaaiuch POOB VANESSA. 55) XVI. Maar hoe kwam een man, die om zijn karak ter, om zijn geestelijk gewaad, geëerd wordt, zoo onvoorzichtig en slecht, om mij met een leugen te bedriegen. Of was hij zelf bedrogen Indien niet, dan was het eene misdaad! Eindelijk kwam de dag die mij de waarheid deed kennen; grooter blijdschap heb ik nooit gesmaakt. De mensoh, die weet te strijden en te overwinnen als de natuur, de omstandigheden, de bezwaren des levens zijnen weg versperren, bezit geestkracht en zielewaarde. Hij bezit den waren adeldom, die be staat in het gevoel van iets te zijn; hij bezit eene grootheid van ziel, die niets vernederen kan, en die meer waard is dan een adellijke naam. Bij den dood zijns vaders, wist hij, dat hij weinig minder dan arm was; maar eene moeder en zuster stonden hem ter zijde, wier hoop on trotsch hij was. Hij was haar steun, en beloofde zich dat zullen blijven gebeuren, wanneer manschappen zich moeten ophouden tusschen schutter en schijf. Nog van eene andere nieuwigheid op militair ge bied kunnen wij melding maken. Eene nieuwe soort lichtgevende bom is uitgevonden door een Russisch marine-ofiicier. Deze bom wordt met kleine ladingen geschoten uit kanonnen en mor tieren, en brandt op het water komende met eene hel lichtende vlam, zoo sterk, dat zij beter verlicht dan electrische lampen. Door haar bovendien te voor zien van een percussiezunder, kan zij ook worden ge bruikt tot in brand schieten. Wordt door het pro jectiel een weerstandbiedend voorwerp getroffen, dan springt het in stukken en de, door water niet uit te blnsschen brandende vloeibare inhoud, deelt zjjn vlam mede aan hetgeen zich in den omtrek bevindt. Vooral zal deze uitvinding hare toepassing moeten vinden, waar het er op aankomt, snel koopvaardij schepen te vernielen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1