:eïï,” mm. IHELS, TERING van n, enz. I I I BINNENLAND. da. lixter. 1889. at iat 54. iouda. ces, i. Pz. log, Wil- ria- Dinsdag-24 September. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. N? 4086. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. G.91. Ijns franco rs belegen nco. ELS, i en Zn. GEGOTEN, Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN. p- n H II laarin alle bg onze De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschgnt. constructie nderen. r, GOUDA, 28 September 1889. De uitslag van den Schietwedstrijd, welke gisteren werd gehouden en welke heden werd voortgezet, kan nog niet in zijn geheel worden medegedeeld. Alleen kunnen wij den uitslag der vrije banen melden welke dagelijks afloopen. Wedstrijd B vrije baan, 3 schoten. Ie prijs. - 2e 3e 4e 5e ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. bijvoeging p de flescb, SNESBE'S bijvoeging I. GOUDSCHE COURANT. bestuur ongunstig daarop zouden twee leden van de Deputatie zich begeven hebben naar de inrichting van den heer Corvilain, in overleg met wien eenige voorwaarden werden vastgesteld, onder welke het provinciaal bestuur de vergunning tot het verrichten van het gevaarlijke werk zou kunnen geven. Hier mede heeft het geheele bestuurscollege zich veree- nigd, hetwelk den ingenieur Verhoustraeten, in stryd met diens rapport, in last gaf nauwkeurig toe te zien, dat aan de door het bestuur gestelde voorwaar den werd voldaan. Voor de verantwoordelijkheid van de leden van het provinciaal bestuur is het te hopen dat zij, door openbaarmaking van het rapport van den ingenieur, dit gerucht kunnen logenstraffen. In de Semiotische sectie van het Orientalisten- congres zoo leest men in een verslag uit Stock holm aan de „N. B. Ct.* heeft sheik Hamzah, inspecteur over het onderwijs te Cairo, eene voor dracht gehouden, waarin bij trachtte aan tetoonen, dat de vrouw in het Oosten eene veel betere positie en grooter invloed heeft dan men in Europa in het algemeen gelooft. Na het vertoog van den sheik, voorgedragen op den zingenden toon, die bij het lezen van den Koran wordt gebezigd, nam Midhat- bey het woord en zeide: „Daar het Arabisch, waarin sheik Hamzah heeft gesproken, misschien niet door n allen wordt verstaan, wil ik voor u den hoofdinhoud in het Fransch herhalen.” En nu voegde hij er bij»Door zyn werk over de mahome- daansche vrouw heeft onze geleerde sheik Hamzah een raadsel opgelost, dat tot nog toe in Europa onopgelost was gebleven. Eerst laat heeft Europa het Oosten werkelijk bestudeerd, werkelijk begrepen. In Europa zag men het Oosten gelijk men een afbeelding of voorstelling ziet, wier inhoud men niet kent en waaromtrent men geen wetenschappelijk onderzoek doet. Van daar dat men zeide, dat de Oostersche vrouw in den harem slechts leefde als o H. Berlijn, met 83 p. H. van Wijngaarden, 33 p. C. J. A. Kerkhof, 32 p. D. Hoogendijk, 31 p. A. van Reedt Dortland, 30 Wedstrijd D. Flobertbaan. C. C. J. van Mierop, 29 p. H. van Wijngaarden, 28 p. loting met den heer A. C. Cosjjn. Van de door den Ned. Bhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om dea Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te reizen, maakten Zondag 11. 256 personen gebruik. Zaterdag middag is te Bodegraven de bliksem ge slagen in den toren der R. K. Kerk, doch zonder belangrijke schade te hebben aangericht De koude die hier plotseling intrad, doet zich over een groot deel van Europa gevoelen. Ook in Frankrijk is de temperatuur sterk gedaald. Te Rennes vroor het, te Blois, Perigueux en andere plaatsen richtte do vorst groote schade aan in wijn gaarden en tabak-kweekerijen en te Parijs Is de ther mometer tot 3 graden Celsius (nog geen 38" Fahr.) gedaald. Sedert is door den W. wind de temperatuur weer gestegen. (//anrf.) Een verhaal uit Milaan DOOB GUILIO CARCAN O. Fry naar het Italiaansch DOOB a VANESSA. 58) XVII. Intusschen keerdett de Jagers der Alpen bij afdee- lingen naar hunne haardsteden terug. En Garibaldi die, door zijn inval ‘in de bergstreken, zooveel toe gebracht had aan de overwinning van Magenta, trok met eene kleine doch uitgelezene bende naar Toscane, en nauwelijks voorzag bij de mogelijkheid 'van een nieuwen oorlog, of hij aanvaardde het bévél' over eene keurbende, die daar uit alle oorden des lands verzameld werd. Maar vele jongelieden, die in het begin van den oorlog, als vrijwilligers in de verschil lende legerkorpsen hadden dien^genomen, hadden hun ontslag gevraagd en gekregen; doch bij hun vertrek gaven allen vol geestdrift de belofte, dat'zij onder hunne banieren zouden terugkeeren, zoodra er uitzicht bestond op een nieuwen strijd. Een schoone Septemberdag neigde ten avond, en op weinige schreden van de villa, zaten de moeder en zuster van Gabrio in den tuin, en keken zwijgend le prys. 2e na Donderdag heeft de Antwerpsche rechtbank de voorloopige hechtenis van de heeren Corvilain en Delaunay bevestigd. Onmiddelyk is door hen tegen deze beslissing hooger beroep aangeteekend. Ter ver dediging van de preventieve hechtenis voerde het openbaar ministerie aan de noodzakelijkheid der in structie en de vrees dat de aangehoudenen zich door de vlucht aan de vervolging onttrekken zouden. De gegrondheid dezer vrees werd door de advocaten der heeren Corvilain en Delaunay betwisteerstens had den zij, als zich van geene misdadige handeling be wust, geen reden zich aaif^het gerechtelijk onderzoek te onttrekken, en ten overvloede hadden zij getoond, door zich onmiddellijk ter beschikking der justitie te stellen en in de eerste week na de ramp te Antwerpen te blijven, terwyl er toen ruimschoots gelegenheid voor hen bestond om zich uit do voeten te maken, dat ook zelfs aan de vlucht door hen niet gedacht is. Bovendien, zoo betoogden de verdedi gers, is hunne preventieve hechtenis geenszins ge rechtvaardigd, daar tegenover, hen toch ónmogelijk eene beschuldiging van onwifiigen doodslag vol te houden kan zijn. Hoe vaak niet hebben er ontplof fingen in de mijnen plaats gehad, veroorzaakt door onachtzaamheid der arbeiders of door het verzui men van eenigen veiligheidsmaatregelzijn dan de directeuren der mijnen ooit wegens onwilligen dood-» slag vervolgd en zelfs voorloopig in hechtenis, ge nomen Immers neen hoogstens zyn zij vervolg baar wegens het niet-voldoen aan de eene of andere voorwaarde, on deswege strafbaar met geldboete. De rechtbank heeft echter, gelijk gezegd, aan het openbaar ministerie zijnen eisch toegewezen. De Prégurseur maakt van het volgende by na on geloofelijke gerucht melding. Het rapport door den chef van den technischen dienst der provincie, den ingenieur Verhoustraeten, aan de Bestendige Depu tatie over de fabriek van Corvilain uitgebracht, luidde in overeenstemming met het advies van het stedelijk naar de zon, die van achter de vergulde wolken, een laatsten lichtstraal wierp op de toppen der boomen, en de daken der hoogste huizen. Zij waren sedert twee maanden in hare stille wo ning teruggekeerd, zooals Gabrio haar verzocht had, toen hij naar den oorlog trok, zich verontschuldi gende met te zeggeff, dat beider gezondheid het noodzakelijk maakte. De dagen gingen langzaam en vervelend voor de beide vrouwen voorbij, en toch zagen zij dat de anderen vroolijk en vol verwachting waren, door de berichten, die gedurig aankwamen. Van tijd tot tijd zagen zij Signor Davido dobr de lanen van den tuin aankomen, met zijn boek onder zijl den 'arm, en vergezeld van zijne dochter, die nu weder de eenzaamheid van den ouden man opvroo- lijkte. Doch meer dan naar het dagelijksche bezoek van den meester, zagen de dames uit naar dat van Guercio den gewezen gemeentebode, die nu tot de waardigheid van postmeester was opgeklommen. Maar, helaas! reeds sedert vier weken had hij niet aangeklopt. Wie de dochter van den schoolmeester na hare terugkeer op het dorp ontmoet had, zou op het eerste gezicht gfczegd hebben, neen dat is zij niet! Zij was niet meer het wilde onbeschaafde landmeisje, onstuimig in hare bewegingen als hare kinderlijke drift 'was opgewekt; zij was ernstig en *hadenkend 'geworden, het was of zij alles overpeinsde wat zij in' dien korten tijd geleerd had, en uren lang bleef fzij met schitterende oogen voor zich uit zitten sta ten. Haar vader had die vreemde veranddBng in zijne lieveling niet^ opgemerkt, en zoo hij ’tal deed,? schreef hij die toe aan de plotselinge ontwikkeling van haar verstand, en hij wenschte zich geluk, dat hij toegestemd had in eene scheiding, die hem, nu zij voorby was, niet zoo heel lang toescheen. En als hij haar zoo oplettend over haar boek of schrift gebogen zag, verheugde hij zich, dat het lieve kind, nu eindelijk wist, wat hij haar gaarne zelf ge leerd had. En in zijn hart zegende hij zijne vrien den die zulk eene heerlijke ingeving hadden gehad. En bij die vreugde kwam nog de blijdschap, dat hij lang genoeg geleefd had, om zijn ouÖen droom, ~:jne heerlijke verwachtingen verwezenlijkt te zien, die hem steeds de ziel verkwikt hadden, als hij, na een moeielyken dag onder de schoolknapen, een deel van onze oude schrijvers ter hand nam. Het was dezelfde droom, dien Dante en Macchiavelli gedroomd hadden; en hy verlangde vurig naar de terugkomst van zijn vriend, de^ ingenieur, om hem te vragen, of hij geen gelijk MW, met in zulke mannen te ge- looven. En na al de gewichtige gebeurtenissen van het nog niet geëindigde jaar, «gevoelde de oude man zich, om zijne eigene woorden te gebruiken, „geluk kiger dan koning Victor,” en wel tienmaal op een dag herhaalde hij„Het moest zoo wezen, en welk een enbeduidend mannetje ik ook ben, toch heb ik het al dertig jaren lang voorspeld!” De laatste zonnestraal was v,erdwenenslechts eenige weinige treurige woorden waren tusschen moe der en dochter gewisseld, en toen de tarnde bergwind t? H I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1