koop SEN, schilderde inskerk te is der St. ingen,enz. jk levens- lebroeders eth, DE VERKIEZING. raat. icht. N? 4027. Woensdag 25 September. 9 ruiven, i. 3n. worden. 188». Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Feuilleton Gabrio en Camilla. De insending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. JEN. ts. chriï". lijdt, g, die in een C. da, Hectaren het comité dan r Zelf- itspat- De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. s Kunsten cteur der recht. NEMAN. n November ten over- 3R POORT verkocht: Ver- t 34, idrag, boek- andere publieke bijeenkomst of althans een zoo groot mogelijk aantal kie- geteekende aanbeveling, want deze ont- GOUDSCHE COURANT. anvaarden. genoemde 0 Maasland ween. het vuur openden V alles te vertellen van den 24 Juni, alles wat ik bijgewoond heb, is mij ónmogelijkNeen ik zou ’t nietkunnen, en gij zoudt mij niet gelooven in die oogenblikken vergat ik het verledene. Maar ik zal dien roemrijken dag nooit vergeten en gelukkig zal ik altijd kunnen zeggen: Ik ben er bij geweest! Do zon ging onder, toen wij bevel kregen, om de kanonnen tot zwijgen te brengen, waarmede de vijanden hunnen .aftocht dekten. Een bom sprong op eenige schreden van mij af Ik richtte juist mijn stuk, en een Splinter wondde mij aan den arm Ik bemerkte niet, dat ik bloedde, en bleef op mijn post, want ik kon de witjassen, die wel gewild hadden, dat zij al achter Verona in veiligheid waren, geen goede reis toowenschen. Ik werd naar de ambulance gezonden, en bleef er veertien dagen En toen toen ik weet niet recht hoe het gekomen is viel ook mij, met velen, die ’t veel beter verdienen looning y:: Hrad. naderbijnietiu waarin zijn gekwetst eene zilveren modailL, Hij lachte, en bracht mot onverschilligheid zijn verhaal ten einde. Liberata was al meer dan oens binnen gekomen, om haar te zien; zoodra Gabrio het bemerkte riep hij dan ik, dezen medaille te beurtHet is de be- Lg van den soldaat!” Zijne zuster, wie de blijdschap uit de oogen blonk, ui naderbijnieuwsgierig lichtte zij don band op jtejann hing, on daaronder blonk iliejaan een blauw lint. t eene ietwat gemaakte onverschilligheid zijn verhaal ten einde. gewonden meester half medelijdend, half bewonderend aan t AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. haar, en stak haar de hand toe, maar de eenvoudige ziel bloosde, en hield de haren ondor haar voorschoot verborgen. Hij lachte, en verzocht haar, hem wat eten te brengen. En terwijl hij op honderd vragen antwoordde, vond Gabrio gelegenheid om ongezien zijne zuster te naderen. Zij wisselden slechts één handdruk. En plotseling was het, of al de onge rustheid, al de onzekerheid, die hem belet had de vreugde des wederziens ongestoord te genieten, was weggevaagd. Wie kan het genot, de verrukking van het weder zien schetsen. Hij sprak van zijne vrienden, van Galeazzo en den abt; hij vergat zelfs Beltramolo niet, onder wiens dom uiterlijk men geen held zou gezocht hebben. Ofschoon zij tot verschillende korp sen behoorden, waren zij toch één in goeden wil, in moed. In het eerlie gevecht had Beltramolo steeds zijn meester vergezeld, en toen een troep Uhlanen op dezen aankwamen, had hij zich tusschen hen ge worpen, en, als eon woedende met zijn zwaard rond zwaaiende hem het leven gered. „Deze medaille had eerder de borst moeten versieren van dien on- noozelen, doch braven Beltramolo, dan de mijne. Maar op den dag, toen de majoor de benoeming van den jongen marchese tot luitenant bekend maakte, was hij opgetogen van blijdschap, en tevreden toen zijn officier ook hem op den schouder klopte en zeido; Bravo jongen. Ach ja, die soldaat is een arme kerel, maar hij heeft eene zware vuist en een licht hart, eil hij weet zich er goed door te slaan.” tyd, dien bet comité, onzes inziens ten on rechte, gewoon is te laten voor de voorberei ding van het verkiezing® werk, liet niet toe deze qnaestie met de noodige kalmte te be spreken. Thans willen, wjj de gelegenheid waarnemen om daarover onze meening te zeg gen. Naar ons voorkomt, is het in het alge meen verkeerd tegenover regelmatig in het openbaar gestelde en door bekende personen bfl onderteekende advertentien aanbevolen can- didaturen andere personen te stellen, vooral wanneer zulks, zooals thans, geschiedt met pngeteekende strooibiljetten en annonces, waar van niemand de herkomst kent of de verant- woordelglhöid draagt. In den regel laden de stellers daarvan, wjj nemen hier gaarne aan met de beste bedoelingen, dèP schijn op zich eener minder loyale manoeuvre en iiC$tt hun optreden alleen ten gevolge, dabde kiesbure&u’s zonder noodzaak dubbe| .werk langstellende kieners leven te geven op Zjj kunnen daar m eene eene door L leent haar gezag alleen aan de betrouwbaar heid van hen, die als wegwijzers optreden. Het bij deze verkiezing voorgevallene is echter niet geheel onverklaarbaar en vindt, naar onze meening, zijn grond in een paar gebreken, die de tegenwoordige wijze van werken bjj gemeenteraadsverkiezingen aan kleven. Vooreerst de bijeenroeping der kiezers op zoo korten termjjn vóór de verkiezing. Als Vrijdagavond een candidaat gesteld wordt, waarvan de meeste kiezers eerst Zaterdag avond hooren, dan schiet er voor hen, die niet met hem meegaan, feitelijk alleen Maan dag over om zich te beraden en al het voor bereidende werk te doen ter aanbeveling van een ander. Het heeft allen schijn of het comité het er op toelegt, den candidaat der meeting bij overrompeling aan de kiezers op te dringen schijn zeggen wij met voordacht, want wij zijn overtuigd, dat deze toeleg nooit bestaan heeft. Zoodoende wordt de vrjjheid der kiezers verkort, want de tijd ontbreekt om op regelmatige wijze verzet aan te teekenen tegen eene ongewenschte candidatuur en men is genoodzaakt zich te onthouden of in der haast te strijden met de middelen, die men bij de hand heeft en die niet altijd den toets der critiek kunnen doorstaan. Ten andere het ge ringe moreel gezag, dat eene openbare vergade ring, waar ieder kiezer die binnentreedt mede- stemt, uit den aard der zaak heeft. De discussie heeft natuurljjk weinig om 't Ijjf, het licht, dat moet doen. Be- ieA wijs, teekenen van min bare bijeenkomst, f^rtelust candidaturen voordragen en verdedigen, en ten slotte door hun stem invloed uitoefenen op den gang der verkiezing. Is eenmaal bij meerderheid van stemmen een candidaat gesteld, dan is de aan gewezen weg, dat d^ minderheid zich bjj het gevallen besluit nederlegt, tenzjj er voor haar onoverkomelijke bezwaren bestaan tegen den verkozen candidaat. Doch zelfs in dit uiterste geval zonden wjj het wenscheljjk achten, dat ook de voorstanders eener andere candidatuur niet het licht der openbaarheid schuwden. Tegenover de vergadering van 59) wIk heb niet weinige angstige dagen doorleefd, en bittere teleurstellingen heb ik ondervonden! En ik zou ongelukl het bloed van i 2__ 1_. de slagvelden zal hebben gedrenkt Zeg mij dus, dat ge mij vergeeft, en geef mij nog een Zij traden de tuinkamer binnen; en voor 1r__ tret van zijn vader, welks oogen hem schenen te volgen, boog Gabrio het hoofd,-,J A ziel dat i“zrtTL vrij willige plichtsbetrachting. Hij vertelde in bizon- franca gesloten was, waardoor, zooals Italianen 1. i zijn ontslag had gevraagd, dat hem weigerd, en f’ «Te San Martino zoo vervolgde Aan de kiezers voor den gemeenteraad is toegezonden eene oproeping tegen den 1— Oc tober om eene keuze te doen tusschen de heeren Krmpo en Van der Post. Het kan zijn nut hebben op die verkiezing de aandacht te {vestigen, omdat bjj de eerste stemming de stemmen der liberalen zich hebben verdeeld over twee personen en er nn bij sommigen, die op den afgevallen candidaat hun stem uit brachten, wellicht weinig animo bestaat ten tweeden male ter stembus te gaan. Bjj de eerste stemming hebben wjj, zoodra wjj bemerkten dat onder onze geestverwanten geen algemeene ingenomenheid heerschte met den op de meeting verkozen candidaat, ons van aanbeveling onthouden. Immers verschil van beginsel bestond er, voor zoo ver ons bekend was, niet tusschen de heeren Van der Post en GVoenendaalhet was alleen eene quaestie van persoonlijke voorkeur voor den een of ander der aanbevolen heeren, die ge meenlijk haar grond vindt in meer of mindere bekendheid met karakter en talenten. De kiezers van eene kleine stad als de onze ken nen elkander voldoende om zelf hun keuze te bepalen in dergeljjk gevalonze voorlichting was volkomen overbodig. Alleen kon bet de vrasg zjjn, of het verstandig was tegenover de op de meeting gestelde candidatuur een ander aan te bevelen, die daar in de minder heid gebleven was, al was die minderheid be- trekkeljjk zeer aanzienlijk. Doch de weinige JSen verhaal uit Milaan DOOR GUILIO CARCAN O. Fry naar het Italiaansch DOOR VANESSA. XVII. igstige dagen doorleefd, ongelukkig zijn, zoo ik niet dacht, dat zoovele dapperen toch niet te vergeefs ~>g mij kus.” het por- 1, en gevoelde in zijne rustige vertrouwen, dat de belooning is van dorheden hoe hij, toen do wapenstilstand van Villa- franca gesloten was, waardoor, zooals Italianen en Franschen zeiden, onze zaak verraden was, terstond zijn ontslag had gevraagd, dat hem eerst was ge weigerd, en slechts toegestaan, toon die ongelukkige vrede zeker was. wTe San Martino zoo vervolgde bij was ik op eene van de eerste batterijen, die

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1