ED. LEEN iGKN jEN. BINNENLAND. I Olie I O Donderdag 26 September. N? 4028. Kosi^. Nieuws- en 3en73a. Maltose !S! 1880 Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* 1 FEUILLETON Gabrio en Camilla. De inzending van advertentlên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. A’S VOL. ;n Zn. ALLEN. 'f ■p ËN. -BJ GUILIO CARCAN O- Fry naar M Italiaaneck Antwerpen de Malto- n de Koek-, De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. 1 de Bier- lit No. 186 de nA de ecteur, JEN DIJK. tar hebben ij gaat het t de haar- nienw uit- icon, VELT Az. jesteld bjj ers, Leiden. Voorburg. Zoom. leefd aanbe- gi J the Cou- m door het (MAN en middelen te m Medaille. wZA».1888 n Medaille. s Boleward ij eene We- ubileerde of met bedie- r keuze een o letter Z. 5IJL, Korte goüdsche courant. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bij Kon. besluit is goedgekeurd dat de burge meester van Bergambacht, jhr. A. H. P. C. van Suchtelen van de Haare is benoemd tot secretaris der gemeente. Staten-Generaal. Twzece Kamer. Zitting van Dinsdag 24 September. In deze zitting is de beraadslaging over’ onderwijswet ten einde gebracht. Donderdag pauze zal de eindstemming plaats hebben. Gelijk te verwachten was, is het amendement betreffende den leerplicht met eene zuivere partij stemming verworpen. De regeering en de rechter zijde voerden allerlei exceptiën aan, die de hoofd- de 64 stemmen. Op den heer mr. Tydeman te Tiel (liberaal) waren 26 stemmen uitgebracht. Do Kotterdamsche rechtbank veroordeelde gisteren: C. J. G., huisvrouw van A. V. E. naaister, wonende te ’s Gravenhage, wegens diefstal van een horloge te Gouda, tot 14 dagen gevangenisstraf. Voorts stond terecht P. V., 27 jaar, arbeider, wonende te Moordrecht, die in den vroegen morgen van 4 Augustus jl.op den Schielandschen dijk onder de gemeente Gouda, J. V. moedwillig een paar slagen zou hebben toegebracht. Bekl. bbweerde zich er niets van te kunnen herinneren, daar hij beschonken was geweest. De getuigen verklaar den daar niets van te hebben gemerkt. De aanleiding moet geacht worden hierin, dat beid, plaats wilde nemen op de hondenkar van J. V., wat deze be lette. Het O. M. vorderde eene maand gevange nisstraf. p- I heuvel. En het moeras, dat door woeste onbebouwde gronden omgeven is, noemen de landlieden de fontein van de doode weide. Zelden wordt dit plekje bezocht door de elegante stedelingen, die hier een poosje de buitenlucht komen genieten. Gabrio kende het sedert zijne kindschheid gaarne wandelde hij daarheen, en bracht lange uren door in dien oasis van rustige schaduw, nu eens met studeeren, en dan met stille overpeinzingen over vrijheid en vaderland. Niet minder was het plekje dierbaar aan de jonge meisjes uit de omliggende streek, die sedert korten tijd aan de fontein den naam gegeven hadden van de arme Lia, ter herinnering aan eene droevige gebeurtenis. Toen in Maart 48 Karei Albert, op het punt zijnde van voor de tweede maal den oorlog tegen Oostenrijk te beginnen, zyn kamp opsloeg aan de oevers van dien stroom, dien hij niet meer zou overtrekken, toen waren onder de duizenden, die uit Lombardije aansnelden, ook velen uit Brianza, niet weinigen om zich te onttrekken aan de lichting, die Oostenrijk, met grooter gestrengheid dan ooit bevolen had; onder hen bevond zich een jonkman uit die streek, verloofd aan eene wees uit hetzelfde dorp. Zij namen afscheid op die hoogte, en zagen elkaar nooit weder: het verlaten meisje verloor haar verstand, en op zekeren dag vonden zij haar ver dronken in dat eenzame moeras. Wie was dat jonge meisje dat nu eens snel, dan aarzelend, langs het heuvelpad liep, alsof zij vreesde gezien of gevolgd te worden. Het zou niet gemak kelijk geweest zijn haar te herkennen, omdat zij haar sjaal over haar hoofd geslagen had, daar de avond begon te vallen. Nu en dan stond zij stil, en keek rond, alsof de plaats haar onbekend was, en zij vreesde te verdwalen. Men hoorde geen geluid, men zag niemand in de velden langs de helling, het eenige teeken van leven was eene dunne rookwolk, die uit een hutje onder de hoornen opsteeg. Zij was op de hoogte gekomen, waar het eikenboschje dichter werd, bij den rand der fontein; zij sloeg haar sjaal neer, zuchtte diep, en beschouwde het tooneel, dat haar omringde. Aan den horizont lagen dichte wol ken, die, nu de zon was ondergegaan, van wit lood kleurig waren geworden, en zich langzamerhand over den geheelen hemel uitbreidden; aan het benedenste gedeelte van die wolkenmassa flikkerde nu en dan een heldere bliksemstraal, voorbode van het nade rend onweer. Het meisje keek angstig naar die voorteekenen van den opkomenden storm. Het was Camilla. Hoe kwam zij daar, zoo ver van huis, en op dat uur? Om het te begrijpen, moeten wij in ons verhaal eenige schreden achterwaarts doen. Op dienzelfden avond, dat de ingenieur te Cam- pello kwam, zagen wy hem afscheid nemen van Ga- leazzo, die de korte dagen van zijn verlof bij zijne ouders ging doorbrengen. Deze had zijn regiment aan den rechteroever van de Mincio in kwartier ge laten, en hij verlangde er toch al naar om zijne nieuwe uniform bij de eerste revue te vertoonen; GOUDA, 25 September 1889. De Tweede Kamer heeft in de zitting van heden aangenomen de naturalisatie-ontwerpen, de grond- ruiling met de Rynspoor en de grondverkoop aan Bergen op Zoom. Met 55 tegen 31 stemmen is aangenomen de verhooging voor het nieuwe pantserdekschip. De Provinciale Staten van Gelderland hebben gisteren gekozen tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal den heer jhr. F. X. I. van Nispen tot Pannerden, te Zutfen (clericaal), met 32 van Men schrijft aan One Noorden uit B. Als een bewijs, dat de wetten soms tegenstrij digheden opleveren, kan het volgende dienen. Voor eenige dagen, toen de jacht op wild in deze pro vincie nog niet geopend was, werd aan iemand alhier een haas gezonden per postpakket uit eene der zuidelyke provinciën, waar het wild den oorlog reeds verklaard was. De baas reisde tot het naast bijzijnd station per spoor en werd nu verder per bode naar de plaats zijner bestemming gedra- g' n. Het toe val wilde, dat men juist een rijks- veldwachter ontmoette, die don postbode, als ver voerder van wild in besloten tijd, verbaliseerde en ons haasje hoewel onder bescherming der rijks- wet op den postpakketdienst in beslag nam. De bode kwam nu met de pakketkaart bij den geadres seerde, doch deze kon moeilyk de verklaring onder- teekenen, dat hij «het pakket in ongeschonden staat ontvangen* had, nu juist het pakket ontbrak, maar verlangt begrijpelijkerwijze zijn haas of nu liever de waarde van het Rijk terug. De vraag is, wie der drie betrokken rijksambte- naren in deze verkeerd handelde, hij, die denhaaè tor verzending aannam, hij, die hem wilde bezor gen, of hij, die hem „annexeerde." vraag niet raakten. Erkend moet worden, dat uit een wetgevend oogpunt eene dergelijke algemeene verplichting, als de voorstellers wenschten, zonder nadere uitwerking van het beginsel, beter te huis behoorde in de grondwet dan in de onderwijswet, die de algemeene beginselen in bijzonderheden moet toepassen. Bij de overgangsbepaling, die strekt om den flnanciëelen toestand voor de gemeenten draaglijk te maken, wedyverden linkerzijde en rechterzijde in medelijden met den flnanciëelen nood der ge meenten. Nu ’t bijzonder onderwijs geholpen is, wil men de gemeenten ook wel wat meer geven voor haar openbaar onderwijs: wat deert het, dat de schatkist des Rijks het loodje moet leggen? waarom karig te zijn bij den tegenwoordigen over vloed? De heeren Schimmelpenninck, Van Kempen, en Michiels, weerden zich niet minder wakker dan de heeren Roell en Van Dedem, en de wachter der schatkist ontbrak. De Minister Mackay was zoo welwillend mogelijkals de heeren meer wilden geven, dan hij de gemeenten had toegedacht, hem was het wel. De stelsels der heeren Röell en Van Dedem mocht hij bestrijden, hun conclusies niet En het eind is, dat de toestand der gemeenten veel minder verergert, dan men aanvankelijk heeft ge vreesd de regeling komt hierop neer, dat de regel van het tegenwoordig art. 45, toegepast op de onderwijstractementen en dergelyke kosten, besten digd wordt, zoolang de nieuwe regeling voor een gemeente minder voordeelig is. Van de vaste regels, volgens welke men de in nood verkeerende gemeenten op grond van art. 49 zou kunnen tegemoet komen, komt inmiddels niets. De Minister van Binnenlandsche zaken maakt zich geheel los van de te dien opzichte verkondigde phantasieën van den Minister van Financiën^ en deze laatste, zooals gezegd, was er niet om ze nader toe te lichten. Een verhaal uit Milaan BOOR DÖOB VANESSA. 60) XVIII. De ploeg en de spade hebben dat plekje nog niet ontwijd, en geen koopman heeft het zich nog toege ëigend of met een hek ingesloten. Een ruw pad, vol boomknoesten en steenen, loopt tusschen twee kale heuvels met gras en heideplanten begroeid, waarop hier en daar een berkeboom, met zilverwitten stam prijkt; dan wordt de weg steiler, alle spoor van een pad verdwijnt, en de vallei ein digt in eene soort van kleine hoogvlakte met dicht eiken kreupelhout gekroond. Afgebrokkelde muren en rotsblokken die boven de struiken uitsteken, zijn de laatste overblijfselen van een kasteel uit den rid dertijd; dicht daarbij springt eene heldere bron uit de rots, en stort zich, onder het groen, in eene, door het water zelf uitgeholde kom, die met riet, en an dere planten met groote bladeren begroeid is; lager komt de beek weer van tusschen de steenen te voor- 8chijn, en verdwijnt aan den anderen kant van den

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1