sKsawssm sssiszess». BINT AYBB BB8SB’ EMSER PASTILLEN bij SLOTEMAKËB Co. e® Grove Ruhr Kachelkolen i 1889. Nieuu ADVERTENTIÈN. Deze week in lossing* eene Lading puik by R. van RALGOU. FEU Gabric NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez. Luik, België. Exploitatie der groote laagkoljen Oupeye. BEURSBERICHT, Grove Ruhr KACHELKOLEN waaruit gedurende de lossing wordt geleverd tot 70 cents per mud A. LAMBERT, 331ste Staats-loterij. J. SMEETS. P^rapluies - Bazar, LangJl Tiendeweg D 61, JT. G1LBIN. PETROLEUM-NOTEERINGEN van de Makelaars ADVERTENTIËN. c. 1 De ins i I G U IL rn Ligplaats V EERSTAL. T.t, ■ii Cantzlaar Schalkwijk, te Rotterdam. De markt was heden onveranderd. G L. C. Afzonderlijke N >ed. grjjpèn. '"ij •JONKHEID. Gouda, t i, 1 De prjjs per d per post;/ 1. De uitgave dezi met uitzonde! I. D. S' R. v/n I A. VAN L H. M. in alle Binnen- en Buitenlandsche Cou ranten, worden dadelijk opgezonden door het Advertentie-Bureau van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda. a 0.72‘ per Hectoliter kontant, vrjj aan huis D. door h tl overljjden oudstei Zoon en B jeugdig dje he® Ben o k. z. k. vrjj tehuis bjj 2 H. Prjjzen I 7 458 I 7478 7590 7731 l 7749 8007 8039 Er BIEDT ziofc aan eene van middelb. leeftijd en van de P. G. Adres met franco brieven onder No. 1912 aan het Bureau dezer Courant. MARKTBERICHTEN. Gouda, 25 September 1889. Ter kaasmarkt waren heden aangevoerd 103 partijen, handel vlug, 1ste qualiteit 27.a J 29.4-, 2de qualiteit ƒ23.a 25.—zwaardere 30. Noord-Hollandsche f 24.a 29. en st&alhoudende tyuina Laroche ie de meest Krachtige en Versterkende Kina-Wijn. Aan bevelen door tal van binnen- en buitenlandsche Oenoeeheeren. Verkrijgbaar in flessohen a f 1 90 en f 1.—. KRAEPELIBN HOLM, Apothekers, ZtitL Depót voor Gouda bij den Heer A. H. TEEPE, Apotheker, voorheen C. THIM. AMSTERDAM, 25 September. (Per Telegraaf.) Binnenlandsche fondsen vast. Rotterd. Lloyd 3. Kon. stqomb.-maataohappij 31/,. W.-I. maildienst 2, suikerraffinaderij l’/s hooger. Buitenlandschen en Araerikaansohen zeer vast. Naar wij verin do Katholieken met zulk een goed Oratorium deed ataanden winter i gesteld. In het de Zaal „Kunstm de in Duitachlar tate met .levend directie van de 1 tels en met me en Spaanderman, zijn deze week deelte in te sti By de vroeger die door do com voor onderwüzers Zuid-Holland al behooren nog ger en F. Wassen te Binnen eenige dagen verwacht eene lading puike J i ‘j minstens 2 mud gelijk. Tnrfsingel. Bestellingen worden ook aangenomen bjfi iEEST, Boelekade. D(. THESINGH, brievenbesteller, Bople- 'AM, Ooethaven B 34. IP, Keizerstraat K 129. IVÉLD, Genzenstraat L 40. der brandweer of tot de bewoners van huizen ge legen in de nabijheid van den brand niet voldoen aan den last van den Burgemeester om zich van den braud verwijderd te houden, 2 of 1 dag; IJ., te Bleiswijk, wegens het te Bleiswijk als smngleider van een brandspuit zich bij een brand •durende zijn dienat van zijn posti verwijderen wider voorkennis van zijn brandmeester, 3 of «dagen; 4 K., te Gouda, wegens het visschen det een scha al waarvan de mazen, niet de vereiwhte grootte »dden, 2 of 2 dagen, met verbeurdverklaring a bevel tot vernieling;lvan den schakel; |H., te WaddinxveeUien P. IZ H., te Gouda, jegens het te samen visschqn in ecus anders visch- fater zonder vergunning,!ieder 3 of 2 dagen; fW., A. W., beide «e Gouda en A. Hl te faddinzveed, wegens liet,ie zamep vöSchen ineens aders vischij’ater zonder, vergunning, ieder 'j 3 2 dagen;i i v. V., te Zevenhuizen, wegens het aanwenden-van Jgeoorloclfde pogingen om wild te bemachtigen en* i dooden, 3 of 2 dagen, toet verbeurd verkilling bevel tot uitlevering van de beide hazen pf staling van 1 of'l dag; A. ly. D, Hz., te Reeuwijk, wegens het visschen ih eens anders vischwater zonder acte of vergunning 2 X of 2 dagön voor jelke bom; met ver beurdverklaring en bevel tót uitlevering van dp fuik of betaling van 6 of 2 dagens S 'O. B., A. C.,i,N. S„ J. J., D. T„ all<A te Gbudli N. B., te Amsterdam, W. B., P. Q., beide fb Gouderak, ieder wegens openbare dijonken^chanl 0.50 of 1 (feg; f) C. J. en D. v. ft. M., beide to Gouda, ieder Wegens, openbare dronkenschap, 1.50 of 2 dagen j C. V., te Nieijwerkerk a. d. IJssel, wegens open bare dronkenschap 3 of 3 dagen. K. H., te Goutjla, wegens openbare dronkenschap op 2 verschillende tijdstippen 2>< 1 of 2 dagen voor elke boéte. J. 8., te Gouda, wegens openbare dronkenschap 1 of 2 dagen. Bövenstpande personen zijn tevens allen veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding. GOU In de zitting c ontwerp betreffen schepen voor dei den heer Schimn behandeling der wetherziening wn ding eenstemmig ried, werd aangei 26 liberalen en 17 liberalen en i candidaat op de schap van den E heer in het Gere riü. OUU, 13716, 15549, 16131, 162 8, 17198, 17799, 19453, 19654 100. van 70. 9633 12680 15261 18240 9643 12955 15388 18285 9649 13024 15398 18338 9659 13115 15470 18665 9724 13195 15788 18775 9743 13208 15840 18783 9754 13491 15907 18922 8122 10038 13514 15967 19127 8345 10111 13515 16101 19214 8370 10229 13546 16277 19221 8464 10332 13577 16456 19227 8563 10462 13779 16520 19538 8611 10547 13796 16570 19542 8636 10648 13839 16721 19573 8731 10682 13961 16743 19683 8772 10958 13986 16895 19708 8945 11140 14017 16971 20008 8987 11317 14170 16980 20045 9012 11710 14241 17067 20085 9096 11727 14286 17354 20208 9148 11803 14311 17417 20209 9155 1)860 14577 17466 20483 9181 11997 14749 17472 20522 9189 12018 14863 17531 20681 9281 12078 14962 17576 20654 9353 12106 15166 17615 20693 9370 f2181 15171 17935 20729 9502 12286 15172 17970 29861 9610 12339 15175 18059 20911 9627 Vijfde Klasse, trekking van Woensdag 25 September. No. 20464 1500. No. 12514 1000. No. 2570, 4361, 9624, 11942, 12063 400. No. 2088, 9746, 11087, 11156, 16508 200. No. 3116, 4229, 7125, 7430, 8529, 12045, brandende zonder reuk noch damp, speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiseljjk gebruik, serres, calorifères, Amerikaansche kachels, kalk-, steen-, brikken-, pannen- en pjjpenovens en dergelijke doeleinden. Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktuigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen. Scheepsvracht van Herstal tot Gouda fl. 3.30 a fl. 3.40 per last van 2000 kilog*. De Directeur Gerant, ■oor Jleéren, Dames en Kinderen met zjjde, sanelle'en gloriastof, billjjke prjjzenen 10 pCt. KORTING. 61) Na dit bezoek komen, over een< men tot nu toe had; en toch ha vrouw, er met ie dame, die slechts onverschillig, voo Galeazzo, die ni zeer hartelqk var Baltramolo, die was, ging met daarop volgendei sedert maanden Het onverwachte onderhoud, dut in zijn kabinet, t zaal had gehad, verd voor het 125 3192 5522 136 3214 5543 143 3221 5546 203 3223 5625 605 3255 5781 669 3291 5812 776 3534 5896 893 3547 5962 1308 3594 5984 1386 3619 6001 1513 3637 6111 1541 3874 6125 1652 3894 6194 1789 4008 6234 1807 4116 6262 1839 4265 6337 2009 4337 6437 2012 4363 6486 2017 4865 6501 2269 4570 6621 2411 4682 6685 2513 4715 6807 2623 4876 6857 2705 4922 6974 2745 4997 7130 2794 5163 7245 2803 5286 7259 2833 5393 7360 3015 5431 7863 3170 5479 7450 No. 15562 70 moet zijn niet. Loco Tankfust 8.55. Januari-, Februari-leve- ring 8.50. October-, November- en December- levering 8.35. Gouda.Snelpersdruk van A. Bbinkman Zoon. Wed. MOLEVÈLD, Genzenstraat L 40. ktnnen eenigszins onze vreeaeljjke smart be- J. vJ LEECT.WEN, Vrouwevestesteeg N 241. Heden trof ons de onherstelbare slag i van onzen innig geliefden loon en Broeder MAARTEN, in den,, leeftijd van 25 jaren. Alleen zjj,l| dié hem kenden en zjjne hoopvolle» toekomst Lu.IA J1l u- üit aller naam, f H. SCHINKEL. C. SCHINKEL-. Sept. 1889. De? qndergeteekenden betuigen bjj deze hunnen harteljjken dank voor de velé blijken van belangstelling, die zij mochten ondervin den bjj gelegenheid hunner 25-J ARIGE ECHT- VEREENIG1NG. D. LORIUS. E. B. LOBIÜS— Gouda, 25 Sept. 1889. Èauwbrim. Na my gedurende gernimen tjjd ih Parijs op de beste Ateliers op de hoogte te hebben gesteld en aan de eerste Inrichting mg tot te hebben bekwaam gemaakt, ben ik zoo vrjj nu ik mjj alhier in de zaak gevestigd heb, beleefd aan te bevelen. Hoogachtend, UEd. Dw. Dienaar, W. C. F. VAN DER SLOOT, Tailleur. Firma van mr SLOOT, Oosthaven B. 49.t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3