WEG. in niE w, sschilderde tnskerk te is der St ingen,enz. jk levens- lebroeders eth, BINNENLAND. rug D. DucLe- Zaterdag 17 Nieuws- en :ustus. 189. 1S89 Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. LEN oepen enz. oorten. andel, FEIJILLETOËT Gabrio en Camilla. N? 3994. De Inzending van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. lts. D, tgebreid n Nor it door DK, 'ouda. rasingel. GOUDA, 16 Augustus 1889. I Bovendien worden .11e Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk dee Maandags rerschynt. Ie Kunsten ectenr der Hecht. INKMAN. GOUDSCHE COURANT. i een klein later, de nste. Adr. T. HEN- am. N. VAK ihoven 9 Cents. enoemde emplaar htetreek- ADVER TENTIEN worden geplaatst ran 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. dozaïk- en sen Dame) Dinsdag had in het gebouw Diligentia te 't Graren- hage de derde algemeene vergadering plaats van den Algemeene* Nederlander, hen Politiebond. De president opende die met een welkomstgroet aan f de talrijk opgekomen leden, en verklaarde, dat de* bond, ofschoon nog jong zijnde, bogen kan op den grooten steun, dien hij van hooggeplaatste en ook van mindere beambten ondervindt. Daarna had de installatie plaats van het nieuw be noemde 7e lid van het hoofdbestuur, den brig.-maj.- tit. der rijksveldwacht A. J. de Jong te Bergum, die door den president werd geluk gewenscht met zijne benoeming. Door den secretaris'en den penningmeester werd verslag uitgebracht over den toestand van den bond, en tevens werd mededeeling gedaan betreffende de colportage in 18881889. Daarna werd aangenomen een voorstel van het z/de Harmonie" op de Markt alhier de Alge meene vergadering plaats hebben van den Neder- landschen Schaakbond, die bij voldoende deelneming zal worden gevolgd door een schaakwedstrijd. De wedstryd zal in twee klassen plaats hebben, een eerste en een tweede klasse, zoodat ook meer bescheiden spelers aan den stry'd kunnen deelnemen. Die deel wil nemen aan den wedstrijd moet zich vóór of op 31 Augustus opgeven aan den Heer C. Messemaker te Gouda. Het lidmaatschap van den bond kost 2.50 per jaar, de leden ontvangen elk jaar een boekje met al de spelen die op het laatste tornooi gespeeld zijn, kunnen de tornooien bij wonen en er ook deel aan nemen. Een verhaal uit Milaan DOOR G U I L I O CAKCANO. -Frp naar het Italiaanech DOOR VANESSA. 26) VII. Terwijl de advocaat en de ingenieur zich onder de gasten mengden, herkenden zij in niet weinigen, die beroemde titels of namen droegen, personen die tot hunne vrienden behoorden, of hun bij name be kend waren; de een of andere advocaat of ingenieur, of eenig hooggeschat kunstenaar. De heer des hui zes ging van het eene groepje naar het andere, zijne heldere, duidelijke stem hoorde men boven allen uit. Toen hij zich van den advocaat verwijderde, naderde hij een groepje, dat, in een ernstig gesprek verdiept, bjj een open venster stond; graaf Gian Rinaldo was daarbij, en zijne bezielde woorden hielden de aan dacht geboeid van allen, die hem omringden. .Dus,” sprak de graaf, «om tot ons zelven terug te keeren, moeten wij wel hierop acht geven het is een tijd, waarin wij allen moeten weten, en goed weten wat wij willen; recht door zee gaan1, maar wel tóezien, bij elke schrede, die wij doen." De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nömmers VIJF CENTEN. Het volgende deelt men mede omtrent den be langrijken uitvoer van hoendereieren uit RigaOn zelf, dat wij op dab oogenblik in de gemeente langs heeft men eene firma aldaar in eene week 14 J 1.1: M..—.4.1 1» a <1 hm r»nrrr»Aw avs 1 wort'nnc zazsnza nnJnvo QQ «.AnrAMA krtknl.A zl/t ik dus kon handelen zoo ik wilde. Ik liet toen vele kleine zendingen, eieren naar het buitenland meente Hengeloo teruggekomen niemand die hef Heden middag kwamen te Zwolle twee vreemde kooplieden, de een als knecht en de andere als koopman gekleed, die aan de vrouw van den bakker R. buiten de Diezerpoort tegen den spotprijs van 3 en 6 cent zakdoekjes aanboden die zij a. s. Maandag zouden leveren. Daarna wisten zij die vrouw' twee stukken zoogenaamd linnen te. verkoopen voor pl. m. 80. Het bleek dat de vrouw gefopt was, want dat goed was meer dan de helft te duur. (Z. C.) correspondenten in terugkeeren in die gemeente verbood of trachte te 3. de Duitscher heeft geen aanklacht tegen den van Justitie, terwijl de fungeerende i uuuwuui van rijks-politie, de advocaat-generaal bij het gerechtshof te Arnhem, Jhr. Mr. R. Sandberg, I inmiddels per telegram den burgemeester heeft ver zocht die ingeroepen beslissing af te wachten. Naar aanleiding van het liericht, overgenomen uit de Leidtche Courant, omtrent vermeende mishande ling van een kind, wordt het volgende medegedeeld Toen het gerucht de ronde deed dat een kind lijdende aan de Engelsche ziekte, zoude mishandeld zijn geworden, is de politiedokter derwaarts gegaan, die niet de minste mishandeling heeft kunnen con- stateeren. Men heeft hier te doen met een gewoon gevaldat is, kinderen die zich bevuilen, krijgen wel eens een tik. Dit is ook in casu het geval, waaruit de buren mishandeling afgeleid hebben. aartshertog zal, dat tril ik wel toegeven, een man zijn met goede bedoelingen, de beste van zijn ge slacht; maar hij is een werktuig van zijn keizerlijken broeder, die, daar kunt ge op aan, ook met hem zijn spel drijft. Ja, hij is zeer slim, de geduchtste onder al 'onze vijanden, en hier, in ons land heeft hij de besten, zelfs den grootsten trachten te winnen. //Dus,” begon een heer van rypen leeftijd, die tot nog toe gezwegen had: ffdus stelt gij vertrouwen in de schoone beloften, die men ons, van de andere zijde van den Tecino doet?” /rik ben geen gemoedelijk droomer,” antwoordde de graaf, wen heb mijn bril duyr genoeg betaald, om nu knollen van citroenen te kunnen onderschei den;” toen voegde hij er zachter bij: //Ik merk daadzaken op, die ik in berekening breng; het zijn geheimen, maar die misschien reeds bekend zijn, aan wie die, ’t minst van allen behoorde te wetenen men kan er, onder vrienden, wel over spreken. Toen onlangs in Juli Graaf Cavour aan hem die het meest genegen scheen om er zich mede^ bezig te houden, een voor stel, de schets van een ontwerp vroeg, over de wijze van het land te besturen, in geval van occupatie Toen hij, nauwelijks eene maand geleden, een over zicht wilde hebben van den toestand van den land bouw in onze provincie, omdat, in aanmerking ge nomen, dat Lombardijs gebrek aan geld heeft, met op groote schaal, een systeem van contributie in natura voor een leger te velde, zoU kunnen vast-/ stellen, zoodat cle geheele staat er aan sou bydra- In de Zwoltche Ct. schrijft Mr. Kortenbout van der Sluys het volgende over de ontvoering te Hengelo. 1. De eigenlijke quaestie wat deze de burgemees ter van Hengelo vorderde dat de Duitscher hem zou vertoonen een buitenlandsch pasjJoort, afgegeven door de Duiteche regeering en voor de reis naar ons land geviseerd door een Neder landschen diplomatieken of consulairen agentby die regeering. De papieren welke in het bezit van dien man waren, bestaande in een verhuisbiljet, eeü bewys van afkeuring voor den militairen dienst en een gAuswanderungsconsent", achtte de burgemeester niet voldoende, ofschoon die persoon meer dan voldoende middelen van bestaan heeft, reeds 8 maanden in de gemeente verblijf houdt en niemand overlast aandoet 2. van het beletten» van een transport kan moeilijk sprake zyn. Toen ilf'tooh het transport inhaalde en my tot den burgemeester wendde, verklaarde deze Weerselo waren, dat hij daar niets had te zeggen en goederenwagens, eene andere 23 wagens, behalve de ik dus kon handelen zoo ik wilde. Ik liet toen vele kleine zendingen, eieren naar het buitenland rechtsomkeert maken «n “vond bij de grens der ge. i verzonden. In het geheel zijn in dit voorjaar onge veer 200 wagonladingen eieren uitgevoerd. De //Ziedaar!” viel een ander hem schouderophalend in de rede, //dat is bet gewone flauwe voorwendsel, waarmede zij, die denken zooals gy, ons aan den praat houden, er is andere zeep noodig om ons huis te reinigen.” z/Ons land, hernam de graaf, «ik meen dit ge deelte van Jiet grootere land, schijnt sedert bijna tien jaren gesluimerd te hebben; maar de blikken van het overige Italië zijn op ons gevestigd.” //Langs dien weg zal er rfooit iets gedaan wor den!” zeide de andere. z/Ja,” ook bij ons, //hernam de graaf, moge de oude veerkracht een weinig vörzwakt zijn, dood is zij niet; één ademtocht kan haar in eén enkelen dag weder opwekken.” z/Intusschen,” zoo sprak de beer des huizes, «zijn er, die, vertrouwende op onze verdooving, volharden in hunne opgelapte politiek, of erger nog.” //Ja,” hernam zijn vriend, //en wij laten toe, dat deze en gene zich waagt op die bedriegelijke zee die hen mede voert; bij het 'keutelen van ’t getij, blijven zij op het droge, en omdat zij, heden ten dage, zoo in *t oog vallen, zullen zij dan te meer verlaten zijn.” Het gesprek werd tusscheh de heeren voortgezet, terwijl Gabrio, met wien meer dan een reeds beleefd gesproken had, zich onder het talrijkste en levendigste groepje mengde, en bemerkte, dat de uitdrukkingen hoe lan£s boe duidelijker werden. Toen hij naderbij kwam, hoorde hij deze woorden van den graaf: //De hoofdbestuur tot aanstelling 1 verschillende gemeenten, die vergoeding zullen genieten. T’ - met by na algemeene stemmen herbenoemd, die staande tot den Minister gestelde vertrouwen de benoeming aannam. Met betrekking tot het dragen van de bonds-in- signes en dienstmedailles, hetgeen door een paar burgemeesters verboden was, verklaarde de president dat het bestuur over dat besluit in correspondentie is getreden, en den uitslag daarvan nog niet kon mededeelen. De vierde algemeene vergadering zal in het vol gende jaar te ’s Hertogenbosch worden gehouden. van j eene procentsge wijze beletten gwM.vw». I uvvu ^oou nan bicBuui, ueil Vervolgens werd de penningmeester, de heer Kramer, burgemeester ingediend, doch zich bij request gewend ai nlnamaana .fommün KiirlMinnnmil rllö ofaanrla int rlxin Kfinioia*. non J- A. mei oyna algemeene stemmen nerueaoema, uw siaanae tot oen d Op den 8" September e. k. zal in het koffiehui! je onder dankbetuiging roor het in hem directeur ran

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1