K m, TERS. •M worden g d. Ook epl aatst N’s BINNENLAND. Nieuws- en F.Hz., <uda. [AP fCTUUR leur terug, wascht niet er flacon. F.Hz., Hoogstraat, aiming van 0 ets. voor roor 20 ets. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, FEUILLETON. Gabrio en Camilla. Maandag 30 September. 1889. N9 4031. De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. re. België. SL, Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. Te Rotterdam ia heden allee rustig. Patrouilles, de werkgevers sullen toegeven. De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is f 1.25, franeo per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Het leesgezelschap «Tot Nut en Vermaak” te Ze venhuizen, dat sinds 14 jaren tegen een geringe contributie S winteravond-vergaderingeu hield waar sprekers van buiten optraden, heeft wegens de ge ringe deelneming besloten gedurende den aanstaanden winter dergelijke vergaderingen niet te houden. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. ling zullen Dinsdag 1 1012 ure rge in het te Qouda; den dag der n ure moe- Schutterij curing van gemeente, l 1889, des by inschry- 20SCHDT- 12 SCHA AKTEN en kilog’. t, rs. A. 143. it per doei 40 cent 20 1.00. 60 cent. i ets. p. stuk or huiselijk jannen- en jen mits er Maatschappij, waarvan hier ter stede een depot is gevestigd bij den heer A. Nortier. GOUDSCHE courant. Graaf van Bylandt, Nederl. gezant te Londen en zijne echtgenoote zijn gisteravond te ’s-Hage ont snapt aan Bene overriding door de Bcheveningscho stoomtram. Het rijtuig is gebroken, de koetsier ernstig gewond. GOUDA, 28 September 1889. De Onderofficiers-Vereeniging „Eensgezindheid”, welke op den 80en October a. s. eene uitvoering zou geven, ten voordeele der slachtoffers van de „ramp van Antwerpen”, heeft besloten, aangezien er volgens berichten meer dan voldoende gelden zijn geïnd voor bovengenoemde ramp, deze uitvoering op genoemden datum te doen plaats hebben ten bate der Algemeens Armen der stad Gouda. Van eenige jongens, die gisteren middag te Utrecht aan den Weerdsingel aan het roeien waren, schold een tegen een jongen, die op den wal liep, waarop deze hem uitdaagde om te vechten. Er werd naar den kant geroeid, doch toen de jongen op den wal een steen op wilde beuren, duwde een der roeiers het bootje af, waardoor zijn makker in het water viel. De jongen, die op den wal stond, begon te lachen, doch toen hij zag dat het leven van zijnen tegenstander in gevaar was, trok hij zijn buis uit ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. „Ach Gabriozeide zij half smeekend, en zoo zacht, dat hij het bijna niet verstond; hij ge voelde dat hare hand, die in de zijne rustte, koud werd. Hij knelde haar aan zijn hart, en kuste haar gelaat. Maar zij begon te beven en zeide met eene stem, die weinig meer was dan een zucht, „Gabrio 1 laat mij nu gaan Denk er aan, dat ik uwe bruid ben!” En zoo sprekende maakte zij zich los uit zijnen arm. Bij die beweging was het, of een nieuw gevoel in zijn borst ontwaakte; hij deed eenige schreden ach teruit, en keek haar na. Het meisje liep haastig naar het hek, en het steile pad op. Gabrio bleef staan, totdat hij haar zag verdwijnen onder de hoo rnen van de laan. Na eenigen tijd keerde hij naar het dorp terug; maar nog was hij niet ver gegaan, of hij zag in de schaduw twee menschen, die daar stonden, alsof zij hen bespiedden. Eerst had hij niet gemerkt, dat' hij gevolgd werd; maar toen hij hen haastig zag heengaan, meende hij den schoolmeester en zijne dochter te herkennen. Hij verdubbelde zijne schre den, doch vóór hij hen goed kon zien, waren zij verdwenen. Intusschen had Camilla langs een ach tertrap hare kamer bereikt. Niemand had haar of zijn bemerkt, behalve het jonge meisje, dat haar steeds bediende, zoolang zij buiten was. Het zij deze iets wist of giste, zoodra zij de marchesina noch op Hare kamer, noch in den tuin vond, had zij op middelen gedacht, om alle achterdocht te verdrijven; Gisterenmiddag had aan het Wïllemaplein te Rot terdam eene samenscholing plaats van eene groote menigte werkstakers, waarbij eene Nederlandsche vlag werd gedragen bg wijze van vaandel. Door bet krachtdadig optreden der politie werd bet volk uiteen gedreven, waarbij de vlag afhandig werd gemaakt, hetgeen echter met een hevig verzet gepaard ging, waarbij de persoon die de vlag droeg, verwond werd. Eenigen tijd daarna werd terzelfder plaatse door eenige kwaadwilligen de straat opgebroken en werden de onmiddellyk ter assistentie toegeschoten politie beambten hevig met steenen gegooid, tengevolge waarvan drie agenten van politie aan het hoofd ver wond werden één zelfs zoodanig, dat hij per rijtuig naar het Ziekenhuis is moeten worden orergebracht, terwijl een onder-inspecteur die eenige oogenblikken later met eenige agenten het Vasteland passeerde, eveneens door een steen aan het hoofd verwond Woensdag avond hield het L. C. der Unie alhier zijne jaarvergadering. Uit het verslag van den Penningmeester bleek, dat er een batig saldo in kas was van 12,78. Tot bestuurslid werd herbenoemd de heer J. J. Verdries, en tot afgevaardigde naar de jaarvergadering te Utrecht in Oct. a. s. werd gekozen de heer j. van de Putte, hoofd der christe lijke school. (Rijn- en IJuMode.) Op de Tentoonstelling te Parijs is de Hoogste On derscheiding voor Nederlandsche Bieren, het Eere- Diploma, toegekend aan Heineken’s Bierbrouwerij- Morgen (Zondag) herdenkt onze stadgenoot J. N. van Blokland den dag waarop hij, veertig jaar ge- I leden, bij den heer E. J. Knoors alhier in dienst politie en schutterij doen de ronde] Men verwacht dat trad. Nog steeds is hij bij de hh. Knoors en Co. werkzaam en gedurende die 40 jaren deed hij zich kennen als een man, die ten allen tijde getrouw zijn plicht vervulde en met grooten ijver werkzaam was. Zoo’n langdurige onafgebroken plichtsvervulling ver dient zeker wel waardeering, die hem door ieder weldenkende gaarne zal worden toegekend. Een scheepskok en een kleermaker, 22 en 26 jaar oud, zyn, om den Eiffeltoren te zien, van Amsterdam naar Parijs gewandeld. Zij vertrokken 13 September, en kwamen 17 September te Parijs aan. werd. Aan een agent die met eene patrouille langs de Leuvehaven ging, werd, vermoedelijk met een mes, eene wond aan een der handen toegebracht. In het geheel zijn gisteren in den loop van den dag vier gekwetsten in het ziekenhuis gebracht. Gisterenavond was het aan de Boompjes alles rustig. Op geene enkele boot werd gewerkt. Alleen op de Starling, dien dag ran Londen aangekomen en bestemd om morgen weder te vertrekken, was de equipage aan hei werk. Niemand was bij of in den omtrek van het stoomschip te zien en alles ging daar rustig zjjn gang Ook aan de Willemskade werd op geene enkele boot gewerkt. Alleen aan de Westerkade was de Harwichboot Princeu of Wale», met de gewone vaste werklieden aan den arbeid. Deze boot zou dien dag op den gewonen tijd geladen vertrekken. De Westerbrug was door de schutterij afgezet en eene voldoende macht schutters was bij de boot en in den omtrek aanwezig om, zoo noodig, de werklieden te beschermen. Des avonds is er eene vergadering van werkstakers gehouden waar het rustig en ordelijk toeging. Een verhaal uit Milaan DOOK GUI LI O CARCA.NO. Vrij naar het Italiaanech DOOK VANES8A. «3) XVIII. En zij leunde vertrouweljjk op den arm van haar geleider. Hij ondersteunde haar waar de weg te steil was, waar een struik, een boomstronk, of de losgewoelde grond het gaan moeiljjk maakte; en het meisje, trotsch op haar beschermer, smaakte in hare onschuldige liefde, de eerste en zuiverste vreugde van haar leven. Toen zij van den woesten heuvel afdaalden, en in de bouwlanden en wijngaarden kwamen, bemerkten zij, dat de wind langzamerhand de wolken uiteen dreef, en dat de blauwe lucht zich hier en daar door de openingen en tusschen de wolken vertoonde, en eene ster te voorschijn kwam; tot nog toe hadden zij geene levende ziel ontmoet. Zij zeiden dit echter niet tot elkaar, en liepen langzaam voort, alsof zij het oogenblik van scheiden wilden verchuiven; zij praatten zacht, maar ongedwongen, over vorige da gen, over hunne droomen; over wat zij gehoopt on gevreesd hadden, gedurende den oorlog, die hen maanden lang gescheiden had. Toen de duisternis toenam, liep hij vooruit het smalle pad af, en ver zocht haar hem vast te houden, en als zij soms ver schrikte, omdat zij zijn verbonden arm aanraakte, dan zeide hij vroolijk: „Ik heb den vuurdoop van den soldaat ontvangen, en die heeft mij uwer waar dig gemaakt!” De lucht was geheel helder geworden, toen zij den gewonen weg bereikten. Hier en daar zag men iemand buiten komen. Het meisje vroeg verlegen, of er geen afgelegen pad was, waarlangs zij ongezien hare woning zou kunnen bereiken. Gabrio glim lachte, maar sloeg een zijpad langs eene haag in, en bracht haar tot aan den voet van den heuvel, waar de tuin van het kasteel begon; daar bleef hij stilstaan. «Gij hebt gelijk,” zeide hjj, „het is beter alleen binnen te gaan, gelukkig is de poort van het hek nog open; en zoodra gij in den tuin zgt „Het is mij nog als een droom!” viel zij hem beschroomd in de rede. „Herinnert ge ’tu nog wel, Camilla Hier heb ik u een jaar geleden ver laten, toen ge met uw vader van de kapel in ’t bosch terugkwaamt. En hier mag ik u nu eindelijk zeggen, wat ik nooit had durven hopen; dat ik u liefheb ja, u liefheb! Zij antwoordde niet. Gabrio beschouwde haar lief gelaat, door ’t sterrenlicht beschenen, en zeide fluis terend: „Zeg mg, Camilla, dat gg de mgne zult zijn altijd!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1