ED. PP'J- taalda- tot en ibren. it- en ÏHEBIJ ing van alle f ds LUXE, 0 zich beleefd worden ran omen. Donderdag 3 October. N? 4034. 1880. Nieuws- en 3 en 73*. ÖEDEREN. lakken. PEN. Zn. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. terij. bas, De gewijzigde onderwijswet, i. FEUILLETON. j Gabrio en Camilla. Dir. Een verhaal uit Milaan De Insending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. op, zijne arme zich met tranen, en dachte te verdrjjven. De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25>, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. geachte stad. ITEIID^q Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschgnt. GOUDSCHE COURANT. 1 October. 1000. 18 400. 200. 4383, 5177, 00. 16229 186*28 16235 18641 16422 18736 ;6423 18798 .6457 18824 !6462 18981 i6464 19022 6478 19117 6540 19140 6597 19168 6652 19203 6677 19450 6689 19477 6776 19629 6891 19790 6897 19832 6991 19854 7025 19901 7167 19928 7168 19957 7230 19993 7290 20069 7310 20158 7502 20225 7525 20281 7766 20352 7965 20418 7974 20441 1045 20447 1089 20449 1111 20476 1217 20576 1250 20625 1260 20J51 1498 haven B. 15. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. De wet op het lager onderwgs, die onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen en eerlang onderworpen zal worden aan de goed keuring der Eerste Kamer, verdient in hooge mate de aandacht, omdat er alle kans bestaat dat zjj door dit hooge staatslichaam zal wor den bekrachtigd. Het is eene proeve om den jarenlangen schoolstrijd te verzachten, door eenigszins te gemoet te komen aan de bezwa ren der niet-liberale partijen. Als zoodanig is zg dan ook door een deel der liberalen in de Tweede Kamer aanvaard. Niet omdat deze van meening veranderd zijn omtrent de waarde der openbare school voor onze volksontwik keling, maar ten einde van hunne zgde het bewgs te leveren dat zg ter wille van den binnenlandschen vrede bereid zgn tot con- cessiën, nu dit geschieden kon zonder te groote benadeeling der openbare school en hoofdzakelgk door een zwaarder last te leggen op de schatkist Het verwondert ons niet, dat vee landere liberalen vooral nn de leerplicht niet in de wet is opgenomen huiverig waren, hun stem daaraan te geven; het nemen van een proef is altgd hachelijk. Maar aan den anderen kant kan niet worden ontkend, dat de wet, zooals zg thans naar de Eerste Kamer is gezonden, aanmerkelijk verschilt van het oorspronkelijk voorstel dat in Mei werd inge diend. Het schrikbeeld van *t votum der liberale Eerste Kamer, heeft de meerderheid in de Tweede toegeefljjker gestemd; de krachtige DOOK G U I L I O C A B C A N O. Frp naar het Italiaantch DOOK VANESSA. 66) XIX. Ze zeggen, dat hij die medaille op het slagveld gekregen heeft, te San Martino daar kreeg bij ook eene wond, en van daag is 't voor ’t eerst, dat hij zjjn arm niet in een draagband heeft. Wat ziet hij er opgeruimd uit, nu hij zijne bruid de hand reikt I Zij zijn wel gelukkig, en ze verdienen het ook I” «En zij?” zeide eene andere, .hebt ge ooit zulk eene mooie bruid gezien I" «Zij lijkt wel eene ster!” «Ja, met dat witzjjdon kleed, en dien glinsteren- den sluier, ziet zij er uit als een engel.” «Maar wat ziet zij bleek I ’t is of zij beeft.” «En ze heeft geen armbanden, geen halsketting niets dan dat kransje levende bloemen die wel jasmijn lijken. Bruiden van onze soort pronken nog met nieuwe zilveren spelden en haarnaalden, met oorbellen en ringen, heel mooi «Och ge weet er niets van. De groote lui dra- en gegronde critiek der liberalen heeft ge maakt, dat aan de deugdelijkheid der openbare school minder afbreuk is gedaan en dat de verplichte schoolgeldheffiug door het aannemen van een laag minimum minder nadeelig zal werken; de gemeentefinanciën worden niet in verwarring gebracht, terwgl de waarborgen voor goed onderwjjs aan de bijzondere scholen zgn versterkt. Wel staat daar tegenover de vermindering van het vareischte getal onder wijzers en de mogelijkheid dat het subsidie stelsel een aantal gebrekkige bgzondere scho len zal te voorschijn roepen, maar in dit op zicht kan de uitvoering door het schooltoe zicht veel ten goede leiden. Het komt ons nuttig voor onze lezers in staat te stellen zich een denkbeeld te maken van de aangebrachte wijzigingen, door in korte trekken een overzicht der nieuwe wet te geven. I» De Ijjst der verplichte vakken van het lager onderwijs is nitgebreid en gewijzigd.. Vervallen is het vak beginselen der vormleer,» en daarvoor in de plaats gesteldde eerste oefe ningen in het handteekenen.» Verder is erbij gevoegd»de vrjje en orde-oefeningen der gymnaetiek.» Beide wijzigingen zgn tevens be langrijke verbeteringen. Nu aan bjjzondere scholen rijkssubsidie zal worden toegekend is de omschrijving van het karakter «jan openbare en bijzondere scholen gewgzigd. Openbare scholen zullen voortaan alleen zgn die scholen, welke door het rijk of de gemeenten zjjn ingericht en worden onderhonden. De woorden geheel of gedeel- I telijk» zgn bg die omschrijving vervallen. Het ontvangen van subsidie doet derhalve de bij zondere school haar karakter niet verliezen. De gemeenten mogen voortaan aan geene bij zondere school subsidie verleenen, dan in de gevallen en onder de voorwaarden in de wet genoemd. Als kweekelingen worden ook toegelaten per sonen boven 19 jaar, die reeds de onderwijs akte hebben verkregen. In plaats van het voorschrift, dat de kweekeling slechts werk zaam mag zgn onder bet recAtatreeiacA toezicht en de leiding van een bevoegde, is nu gesteld, dat hg voor geen werkzaamheden in de school mag gebezigd worden dan onder het toezicht en de leiding van een in hetzelfde schoolver- trek aanwezigen bevoegde.» De tusschenkomst van den arr. schoolopziener, wien ten minste drie dagen te voren van de toelating kennis moet worden gegeven, wordt vereischt 3 maan den na de toelating door het hoofd der school, die beroep heeft op den districts-schoolop- ziener. Ook aan bijzondere kweekecholen kan een rjjks- bgdrage worden verleend, en bovendien >aan normaallessen _$n hoofden van scholen» voor elk der door hen opgeleide personen die de akte behalen. De in de openbare scholen toegelaten kin deren zijn verplicht om in elke klasse aan het onderwjjs in alle de daar onderwezen vakken deel te nemen, behalve de gymnaetiek. De ouders hebben dus niet het recht hun kinderen slechts een deel van het onderwjjs te doen bij wonen. aan zijn geluk Kom, laten we maar heengaan! Morgen zal ik het bruidspaar wel gaan geluk wen- schen; want ook wij willen deelnemen aan hunne blijdschap.” Het meisje volgde hem, zonder weerstand te bieden; nog eenmaal wierp zij een blik in de kerk, en haar vader zag dien blik niet, waaruit zooveel woede sprak. Toen gingen zjj samen heen. Intusschen was het bruidspaar bij het altaar ge komen, waar de geestelijke hen in zijne met goud geborduurde stoel wachtte, en eenige koorknapen, die, grootsch op hunne heldere koorhemden en roos kleurige onderkleederen, aan weerszoden stonden, van de met een damasten kleed bedekte bidstoelen, en met moeite zware waskaarsen recht hielden. Zooals wij weten, was don Vitale dienzelfden morgen op het kasteel gekomen, en had den pastoor verzocht, om hem zjjne plaats af te staan bij de inzegening van het huwelijk. Deze had zich niet laten bidden, en nu stond hij op den drempel der sacristie. uijii Camilla was neergeknield en bad: Het waren van” en verborgen hartstocht, die het hart van plechtige en afgebeden oogenblikken, een dag, die acteerde. Zjjne oogen vulden zegen verspreiden zou, over haar geheel volgend leven; hij trachtte die angstige ge-maar in hare blijdschap mengde zich een gevoel van dachte te verdrijven. I bitterheid, toen zij aan hare moeder dacht. Gabrio „Kom zeide hij,' alsof Laodice hem verstaan kon, 1 stond rechtop aan hare rechterhand, en zijne ernstige ik heb overal gezocht; het is niet goed dat ge hier rustige ziel, dacht aan de lange toekomst, die voor nog langer bluft Het is te aandoénlijk, en ik hem lag, waarin zij op wie nu zijne blikken rustten, kan u niet zien schreien. Uwe ziel is geheel liefde; hem steeds met troost en hulp zon ter zijde staan, en zeker denkt gij aan den vriend van uw vader, en De omstanders bewonderden het vastberaden en eer- 1 gen die dingen niet En dit bruidspaar ge- I lijkt niets op andere. Zij hebben al leed genoeg gehad, en het is een wonder, dat het nog zoo ver met hen gekomen is.” „Wie zijn die twee heeren?” „De eene is zeker familie van den marchese De andere ken ik niet, maar hij kwam met den bruidegom, ik hoorde hem advocaat noemen. Zeker de getuigen. Nu gaan zij de kerk binnen. Wij zullen ook een plaatsje zoeken, waar wjj goed kunnen zien, als zij de ringen wisselen.” En zjj drongen voort, tot bij de balustrade van het altaar. Eene enkele was bij den ingang blijven staan, en leunde onverschillig tegen een pilaar Zij scheen vreemd aan al wat haar omringde, en zag nog bleeker dan de bruid zelve. De schoolmeester, l voor wien allen dadeljjk plaats maakten, ging vrien- deljjk naar haar toe. Hjj bood haar den arm, en ondervraagde haar met een blik vol liefde; en het meisje keek hem met onbeschrijfelijken angst aan. Toen rees voor het eerst een vermoeden in hem I dochter verteerde. Zjjne oogen vulden zegen verspreiden zou, over haar geheel volgend leven; overal gezocht; het is niet goed dat ge hier rustige ziel, dacht o 3i::i, iL- lorr wnann

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1