II kT N? 4035. Vrijdag 4 October. 1889. Nieuws- en HAP ik, België, eye. BINNENLAND. ezi Gabrio en Camilla. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. oterij. riÊN. CHT. UDA SKT, FEUILLETON. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. 4,18410 /100. >00 kilog*. rant, ITS. Bovendien worden alle Ad verten tien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschgnt. tdsche Cou- onden door het INKMAN en sdag 2 October. 1000. 40Q. 11573, 17051, jer. eene atschappy van ne Ringnjderjj. GOUDA, 5 October 1889. lu de zitting der Tweede Kamer van heden werd bij het wetsontwerp tot instelling oener consignatiekas met 57 tegen 14 stemmen aangenomen het amend, van ’den heer Veegens om de Ned. bankbiljetten toe te laten bij aanbod tot goreede betaling. voor hniseljjk pannen- en tuigen mits er Hen verhaal uit Milaan DOOR GUILIO CARCAN O Vrij naar het IMiaarmh DOOK VANESSA. XIX. Donderdag 10 October a. et. heeft in „Ons Ge noegen” de eerste abonnements-tooneelvoorstelling plaats. Het Rotterdamsche gezelschap onder directie der hh. Le Gras on Haspels zal dan opvoeren: De Krekel, tooueelspel in 5 bedr. (7 tafereelen) van Ch. Biroh-Pfeiffer, waarin o. a. optreden de drie nieuwe artisten bij ’t gezelschap nl. Mevr. Philomène Jonkers en de hh. van Kerckhoven en Chrispijn. Bovendien zal de heer Le Gras en de dames Burlage- Verwoert, Faassen-v. Velzen en Coelingh-Vordennan optreden. Tot nastukje wordt gegeven: De Brand wacht en zijn Liefje, Minnespel in 1 bedr. van Floris van Westervoort, waarin optreden Mevr. Jon kers en de heer van Kerckhoven. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte! 1 16704 18948 6 16729 19099 11 16730 19109 5 16756 19199 4 16877 19192 2 16994 19204 I 17135 19372 5 17205 19417 ,4 17311 19535 4 17358 19695 >0 17447 19772 16 17464 19911 II 17549 19962 ,3 17614 20012 7 17653 20171 14 17718 20188 14 17807 20261 10 17847 20276 14 17982 20278 >5 18057 20410 19 18096 20468 17 18190 20567 12 1 8258 20620 ,7 18857 20622 19 18609 20800 >6 1 8 7 6 2 20894 >2 18925 20984 ven aan eene gebeurtenis, die ham nu eene tijdige transactie toescheen; aan den anderen kant hinderden hém de brieven, die hij in antwoord op de huwe lijksaankondiging, van eenige hoogadellijke bloedver wanten ontvangen had; onbeduidende gelukwenschen en nietige voorwendselen, die hen verhinderden om bij de plechtigheid tegenwoordig te zijn. Dan had hij weer bprouw over, wat hij zijn moed noemde, en vergat, dat het geen moed, maar vaderlijke liefde was, die hem over alle zwarigheden had doen heenstappen. De groote oude pendule, die op den breeden schoorsteenmantel stond, en wier eentoonig getik maat hield met de stappen van den marchese, sloeg zeven slagen, toen men in de verte de rijtuigen hoorde aankomen. Hij bleef stilstaan voor het venster, dat op het terras uitzag, toen riep hij den hofmeester, en vroeg, of alles nu in orde was, zooals hij dien morgen had bevolen. „De bevelen van den signor marchese zijn stipt opgevolgd,” antwoordde de geroepene: „alles is zoo ingericht als met de waardigheid van de familie overeenkomt.” Men wist dat de marchesina dien zelfden avond vertrekken zou, om naar de villa Cam- pello te gaan, vanwaar de jonggehuwden een kort reisje naar Turin eu Ligurie zouden doen, terwijl te Milaan de woning werd in orde gebracht, die de ingenieur gehuurd had. De marchese verviel weer in zijne overpeinzingen, Door de betrokken kerkelijke besturen zal nu, naar men verneemt, ernst gemaakt worden van de procedure tegen de doleerenden te Beitsum c. a. Deze gemeente verkeert in een eigenaardigen toestand, daar niemand er zich openlijk aan de zijde der Nederlandsche hervormde kerk schaart. Er zijn er wel onder de inwoners die hunne partij zouden willen kiezen, maar zij durven het niet doen, omdat ze zich daarmee te Beitsum onmogelijk zouden maken. Ook willen anderen de Ned. herv. kerk niet verlaten, en zij betreuren het dat alles zoo gekomen is, maar zoolang de heer Ploos van Amstel er preekt, znllen l zij bij dezen ter kerk gaan. Er is dan ook niet Ter gelegenheid der le najaars-markt, werd te Stolwijk gisteren eene ringrijderij gehouden, waaraan door 21 paren werd deelgenomen. Van de heeren werden de prijzen respectievelijk behaald door: J. de Vries, J. Verdoold en A. Schilt, en van de dames door: J. Both, Joh. de Vries en M. Verburg. goudsche courant De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De pqjs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. het kleinste lokaal te verkrijgen, waar de ring zou kunnen optreden. En ais de ring optrad, zou et geen enkele toehoorder verschijnen. Het is om deze bijzondere omstandigheden dat de procedure in zake Reitsum voor de Ned. herv. kerk van ongewoon belang is. De heer mr. L. G. Greeve, lid der Tweede Kamer voor het hoofdkiesdistrict ’s-Gravenhage en kanton rechter aldaar, is Dinsdag op ongeveer 67 jarigen leeftijd overleden aan do kwaal, die reeds zoo lang zijn gestel onder mijnde, Gedurende eene reeks van jaren vervulde de heer Greeve eene eervolle plaats in de magistratuur. Jaren lang was bij rechter in de rechtbank te Rot terdam. In zijne verschillende rechterlijke betrekkin gen deed hij zich kennen als een kundig rechtsgeleerde en uitstekend magistraat. Eerst in de laatste jaren, sedert hem de vertegenwoordiging van de hofstad werd opgedragen, nam hij ook een werkzaam deel aan het staatkundig leven. Nog irort vdnr zijn overlijden voerde hy, toen eene tijdelfjke verlichting van zijn lijden hem na eene langdurige rustpoos, vergunde de zittingen bij te wonen, in de Kamer het woord, om den minister van financiën de verzorging aan te bevelen van de weduwen en woezen van rijksambtenaren, en brak hij nog eene lans voor goed en goedkoop openbaar volksonderwijs, gelijk hij altijd een open oog had voor de belangen van het volksonderwijs. Op letterkundig gebied heeft bij zich als geestig schrijver indertijd naam gemaakt. Zijne persoonlijke hoedanigheden verzekerden hem de genegenheid van allen, die met hem in aanraking kwamen. Zijn heengaan zal diep worden betreurd. Naar wij uit zeer goede bron vernemen rijn in den loop van dit jaar namens een consortium van buiten- landsche kapitalisten aan den Minister van W. H. en N. voorstellen gedaan tot het verleenen van een werd, zuchtte hij diep, en ging de binnentredenden tegemoet. Het was Camilla, aan den arm van haren echt genoot. Een levendige blos bedekte haar gelaat, toen zij zich in de armen van haren vader wierp, on de oude man, drukte haar vol blijdschap aan zijne borst, terwijl hij uitriep: «Ik dank d A hemel, dat ge nu zoo gelukkig zijt!” Toen de eerste aandoening voorbij was, zag de bruid op naar Gabrio, die haren blik begreep, en naderbij kwam. Zij greep zijne hand en legde die in de hagfLha^rs vaders. Ik Camilla aan!” zeide de oude man. ffCadtrf|^;<at,-^j haar woord, en ik sta met mijn leven in.” klaarde het gelaat van den mar chese op, en Gabrio vervolgde: //Quze vreugde is, helaas, niet volkomen; maar laat ons hopen! Mis schien zal zij, die haar lot aan het mijne heeft wil len verbinden, eenmaal het volle loon ontvangen, voor hetgeen zij heeft gedaan.” Het afscheid deed den jongen man geweldig aan. Maar graaf Gian Rinaldo voegde zich bij hen, met zijne gewone opgeruimdheid, waarachter hij dikwijls zijne ernstige bedoeling vorborg, zeggende: «Kom, houdt goeden moed; wat u nu nog ontbreekt, zult gij later ontvangen, en op den heiligen berg zullen de wolken wel voorbijdrijven, en dan wordt de lucht Naar de N. R. Ct. verneemt, bestaat het plan de Eerste Kamer der Staten-Generaal tot behandeling o. a. van de onderwijswet, bijeen te roepen tegen Maandag 21 October a. s. ---1- Aan het departement van justitie worden thans de bestuursmaatregelen, voortvloeiende uit de arbeidswet, voorbereid in overleg ook wet de ingenieurs de heeren Struve en Êekaar, die als deskundigen belast zijn met een onderzoek naar de inrichting van fabrieken. Men verneemt dat een dezer ingenieurs aangewezen zal worden, om met 1 Januari a. s. op te treden als fabrieks-inspecteur. Met 19 tegen 12 stemmen heeft de raad van Amsterdam verworpen het voorstel van mr. W. Hei neken c. s. om in te trekken het raadsbesluit van 28 Juni 1882 betreffende de benoeming, de jaar wedden en het pensioen van kerkelijke hoogleeraren bij de universiteit van Amsterdam, d.w. z. om de theologische faculteit aan de ifeiversiteit niet,, langer van gemeentewege dienstbaar te maken aan de opleiding van leeraars voor een bepaald, in casu het Ned. herv. kerkgenootschap, door twee kerkelijke hoogleeraren te bezoldigen. 67) Hij was alleen, en hij - dacht aan den dag van morgen, als zijne dochter, die hij nooit zoo innig had lief gehad als nu, hem zou verlaten hebben; dat kind wier geluk steeds zijne eerste gedachte was geweest. De oprechte gelukwenschen van velen zijner vrienden, de edelmoedige, onbaatzuchtige wijze, waarop Gabrio gehandeld had, maakten dat hy er geen be rouw over had, dat hij diens aanzoek had onder steund. Daarenboven beschouwde de oude edelman het, in deze troebele tyden, niet als een groot onge luk, dat hij zich vermaagschapt had met iemand, die, ofschoon niet van adellijke geboorte, toch de achting en liefde genoot van de mannen, die toen, zooals men het noemt, eene stem in het kapittel hadden, en door de fortuin hoog verheven waren; hot was hem een plichtanker in die onstuimige zee. Dr. J. H. Gunning JHzn., predikant alhier is ge plaatst op de groslijst voor predikant bij de Ned. Herv. Kerk te Amsterdam. Maandag 7 October vergadert het Kiescollege tot formeering van een drietal. »g onveranderd, booger. Deli- nd vast, vooral chesa, over hare stijfhoofdigheid om vreemd te blij- begrijpen dat het soms een geluk is, als men zich pen hem niet wekte; doch toen de deur geopend

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1