rs. I SE I neid LEN. Maandag 7 October. N? 4037. 1889. szx Nieuws- en i [AP re. SGEN”. kolen, Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. i liefje, estervoort. eet. k Cle. De gewijzigde onderwijswet. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. Il 1 H jm N i 4 V I Ij 1 H [ËN. ii. De Inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. zijne republi- .1 I tor huiseljjk pannen- en gen mits er De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. I kiiog*. iche Cou- len door het KMAN en den bjjtóej. t, België. '9- 1889. leelistén. ,fer. van “g GOUDSCHE COURANT. 7>/s uur. 8 de la Ie la Belgiqa*. j. llogus met >r Dames, ito verzopden. irden vrij van bezorgd. vrjj in huig et. geljjk ge- arkt H. 101. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels h 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. van eene roemrijke toekomst, of de voortduring van een toestand vol moeieljjkheden en bezwaren zou afhangen. Andere bedenkingen evenwel hadden de overhand in de ziel van den ouden kerkvoogd; en kardinaal Antonelli ofschoon hij eerst eenige achter docht koesterde, meende duidelijk de verklaring be grepen te hebben, door den machtigen vriend van het herstelde Italië afgelegd, de verklaring van non interventie, en was geruster dan ooit op het welsla gen zjjner slimme politiek. Ofschoon zijne eminentie den stroom der revolutie zag rijzen en naderbij ko men, werd hij er toch niet door verschrikt; en zon der dralen schreef hij aan den nuntius te Parijs, dat het antwoord van den paus aan den minister, den hertog van Gnimmont moest bekend gemaakt wordenhet luidde aldusDe Heilige Stoel kon zich niet vernederen tot traktaten en schikkingen; de heilige Vader moet van de aan hem onderworpen landen rekenschap geven aan de katholieke kerk, efi kan dus geene politieke hervormingen toestaan, vóór de oproerige provincies onder zijn wettig gezag zijn teruggekeerd. Intusschen trachtte men oveAl eene Europeesche manifestatie te bewerken, ten gunste van het wereld lijk gezag van den paus. Er werden in alle landen troepen geworven, en de bescherming der provincies, die mot moeite onder het gezag van den paus ge houden werden, werd opgedragen aan een Fransch- man, aan dienzelfden Lamoriciere, die, tien jaren geleden niet gevreesd had ons, van zijne republi- Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. Volgens de nieuwe regeling der rijksbjjdragen in de kosten der openbare gemeentescholen kent de wet in het vervolg, in plaats van de 30 pct. over nagenoeg alle kosten die ten laste der gemeente zijn gebracht, enkel toe een zeker vast bedrag voor eiken onderwijzer, die volgens art. 24 aanwezig moet zijn, naarmate van het aantal leerlingen, en 25 pet. voor het bonwen, verbouwen of aankoopen van schoollokalen. Die bijdrage wordt verhoogd voor hen, die den rang van hoofdonderwijzer moeten bezitten. Bovendien wordt nog een bjjdrage verleend voor een, ten hoogste twee onderwijzers (naar gelang der schoolbevolking), die boven het getal, in art. 24 vereiacht. zjjn aangesteld, en voor ten hoogste 3, wanneer uitgebreid lager onderwijs wordt gegeven. Zoodra de school gelden echter 80 of meer voor eiken leerling ’s jaars bedragen, vervalt de uitkeering uit de rijkskas in de jaarwedden der onderwijzers. Bjj overgangsbepaling is beslist, dat de ge meenten, welke volgens de nieuwe regeling minder zouden ontvangen, behoudens enkele uitzonderingen, bij voortduring de uitkeering bljjven behouden, tot het bedrag waarop zjj over 1889 volgens de bestaande wet aanspraak hebben, terwjjl die gunstige bepaling vervalt, ook voor ’t vervolg, zoodra de uitzondering over eenig dienstjaar voor de gemeente niet meer behoeft toegepast te worden. Een verhaal uit Milaan noon G V I L I O C A H C A N O. Fry naar het Italiaanech DOOB VANESSA. 69) XX. Het was in die dagen, dat hij, in do ziel gewond, en gekweld door eene smart, die hij in zjjn binnenste trachtte te verbergen, in de stilte van den nacht deze woorden uitsprak, een held waardig, die gereed staat om te sterven: „Moge mijn naam, en mijn roem vergaan, mits Italië slechts besta!” Terwjjl in Nizza en Savoie door een plebisciet, waartegen het overige Europa zich niet verzette, het verlangen der bevolking kenbaar werd, om zich met- Frankrijk te vereenigen, gingen in de staten, die aan den paus waren gebleven, de zaken steeds ach teruit. Noch de raadgevingen der staatkundige voor zichtigheid, noch de voorslagen tot eene schikking hadden weerklank gevonden, in de oude zalen van het Vatikaan. Toen Napoleon na den slag bij Sol- ferino aan den paus schreef, en zich den gehoor- z^imsten zoon der kerk noemde, had hij tevens ge zegd dat van de woorden van den paus het begin vangen 3o dat het onderwjjs gegeven wordt gedurende ten minste 18 uren per week, waar van ten hoogste twee uren in het vak vermeld onder k (handwerken) van art. 2, volgens een aan den arr.-schoolopziener medege^eelden en in een der schoolvertrekken op pen zichtbare plaats opgehangen rooster van lesuren, waarop tevens de feestdagen en vacantietjjden zjjn ver meld en 4o het aantal onderwijzers voldoe, aan de voor de openbare scholen gestelde eischen in de artt. 23 en 24, het 3e lid uit gezonderd. Voor die bijdragen komen niet in aanmer king de bijzondere scholena waarvan het aantal leerlingen boven 6 jaren, dat als wer kelijk schoolgaande bekend staat, berekend naar den maatstaf in art. 24 vermeld, minder daii 25 bedraagtb waarvan de opbrengst der schoolgelden eene inkomst oplevert van ge middeld 80 of meer per leerling en per jaar wanneer bij vacature in het onderwijzend personeel tusschen het ontstaan daarvan en de aanvaarding zjjner betrekking door den be noemden een langeren tijd verloopt danwat het hoofd der school betreft, van 6 maanden, wat de overige onderwijzers betreft, van 4 maandend wanneer blijkt, dat zij gehouden worden als winstgevend bedrijf. Voor de berekening van het sub b vermelde wordt het voorschrift gevolgd dienaangaande bij art. 45 gegeven (het aantal leerlingen Waarnaar het vereischt getal onderwijzers berekend wordt). Het onderzoek of aan die voorwaarden is voldaan, wordt opgedragen aan Ged. Staten met beroep op den koning. keinsche tribune, dien beruchten en laatdunkenden leugen in ’t aangezicht te werpen: De Italianen vechten niet! De overmoedige vreemdeling kwam spoedig van over de Alpen aan, en organiseerde met bewonderenswaardige snelheid de ordelooze benden vrijwilligers, die achtereenvolgens uit Frankrijk, Bel gië en Ierland kwamen. Intusschen was Garibaldi met onwankelbaar ver trouwen in eene rechtvaardige zaak, in den nacht van den 5den Mei vertrokken uit een dorpje in Ligurië. Zoodra hij wist, dat de streek waarin hij geboren was, voor Italië verloren was, kwam het plan in hem tot rijpheid om de vrijheid terug te geven, aan het geheele zuidelijke gedeelte van het Schiereiland. De held des volks ontsnapte als door een wonder, aan de Bourbonsche schepen, die in de Tyrrhenische zee kruisten, en landde in de bijna onbekende haven van Marsala. Sedert eenige maanden was Sicilië openlijk tegen Bourbon opgestaan; te Napels hield de jeugdige Koning Francesco II zich slechts met moeite staande, met eene politiek, die wankelde tus schen geweld en lafhartigheid, er onbestaanbaar was met de onverwachte gebeurtenissen, die op het overige schiereiland zulke groote veranderingen hadden doen ontstaan. Bij den ondragelijken last van een slecht bestuur, voegde zich nog de openbare naijver tusschen de politieke partijen, en daarna de broederoorlog. En op het eiland ontvlamde de opstand, die, even als de vorige maal, wel onderdrukt, doch nietover- Door deze regeling wordt in belangrijke mate te genjoet gekomen aan de financieele bezwaren, waarmede de nieuwe regeling vele gemeenten bedreigde. Omtrent de schoolgelden wordt bepaald, dat >ter tegemoetkoming in de kosten welke voor rekening der gemeente bljjven,» een schoolgeld moet worden geheven van ten minste 20 cen ten elke maand, behalve van onvermogenden. De koning kan echter van die verplichting vrijstelling verleenen, en minvermogenden wor den slechts aan een deel der heffing onder worpen. Vervallen is de bepaling, dat be houdens de vrijstellingen voor onvermogenden het schoolgeld voor ieder kind van dezelfde klasse der school geljjk is. De gemeentebesturen mogen dus het schoolgeld afhankelijk stellen van de welgesteldheid der ouders. Dat aan bijzondere scholen eene rgksbjjdrage zal kunnen verleend woróei* in een der hoofd punten van do nieuwe regeling. Daarbg nu wordt bepaald dat door het rijk over elk dienstjaar aan de besturen der bijzon dere lagere scholen een bijdrage wordt ver leend volgens denzelfden maatstaf als bij art. 45 sub 1° aan de gemeente ten behoeve der openbare lagere school wordt toegekend (nl. een bjjdrage voor eiken onderwijzer), mitslo de school staat onder het bestuur van een instelling of vereeniging, die rechtspersoonlijk heid bezit; 2o het onderwijs de vakken omvat in art. 2 vermeld onder a-j, alsmede k (nut tige handwerken voor meisjes), ten zjj, wat het laatste vak betreft, blijke, dat de schoolgaande kinderen daarin elders voldoend onderwjjs ont-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1