VER lis 2D. BINNENLAND. BW, 1889. ichappeo, EM, IJM. 0. k. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, 1881, OCHEM vam ider Reeuwijk en73a. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. LAF, N? 4038. De Insending van advertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. t SEN. P’s tN, gevestigd ee uren voor er kruik. de regeering niel optreedt. Terwijl de be- i de Hout- lN Zoon. De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke No turners VIJF CENTEN. wsiug eene ndende >t geleverd ij aan huis. i aan de Roosendaal, bö Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags versehjjnt. de opstand STALMEST, EH8, BRÜG- 4 en APPE- 3 berichten, GOUDSCHE COURANT sng neemt, f wenschen tot hem te id te maken an Ljjsten daar heeft lonstelling, geworden. 131, uit Mexico 22, uit Nederland (Waar rich onder den naam Pax Humanitate eene vereeniging tot bereiking van het internationale doel gevormd heeft) 300, uit Noorwegen 3, uit Oostenrijk-Hongarije 39, uit Rumenië 8, uit Rusland 3, uit Zwitserland 14, uit Zweden 119. Leden van het voorloopig comité zijn voor Neder land de heeren J. H. Eggelte Pz. te Amsterdam; H. G. Roodhuijzen, te Amsterdam: B. M. Kool van Kasteel, oud-institeur te Loenen a/d. Vecht; O. van der Zejjde, leeraar, te Zaandam, Secretaris, tevens stichter, is de heer Herm. Molkenboer uit Amsterdam, thans te Bonn a/Rh. Belderberg. Een verhaal uit Milaan DOOB G U I LI O CARCAMO. Fry naar het Italiaanech t DOOB VAN ES SA. 70) XX. Het was eene geestdrift, geëvenredigd aan wondering, die de welgeslaagde onderneming afpewte. De troepen, die nog aan hunnen vroegeren meester getrouw waren gebleven, trokken, zoo goed mogelijk vereenigd, over de Volturno en kampeerden tusschen Capua en Gaëta. De vurigste patriotten, en de stoutmoedigste democraten, die zich met geheime praktijken en openlijke republikeinsche demonstraties bezig hielden, meënden, toen Mazzini te Napels kwam, dat het geschikte oogenblik gekomen was om den revolutionairen oorlog af te kondigen. En misschien stelde de dictator in de vervoering van zijn triomf, voor een, oogenblik vertrouwen in dat plan, maar, en dat was een groot geluk, het politieke gezond verstand behield de overhand over zijn krijgshaftjgen inborst. Hij liet zich niet overhalen door hen, die hem omringden; hij verlangde dat het Napolitaansche staatsschip aan- Victor Emanuel zou toevertrouwd overtrekken. De diplomaten verbaasden zich over dit nieuwe waagstuk van den Piemonteeschen mi nister; maar hij zag duidelijk in dat het voldoende was, dat Napoleon, nadat hij zooveel voor Italië had gedaan, zijne verklaring van non interventie hield, welke ook door Engeland was aangenomen. Door behendig steeds den middenweg te houden, en toch niets toe te geven in wat het belangrijkste was, be lette de groote staatsman aan de minder bekwame diplomaten van het overige Europa, om zich in onze, zaken te mengen, en bestuurde allepn de gebeurte nissen, met die politieke wijsheid, die hem zeker tot zijn doel voerde. En het was slechts door zijn ijze ren wil, dat Italië nieuwe en grooter gevaren kon afwenden. Het oogenblik was gekomen, zonder lan ger aarzelen verkondigde hij het recht der natie, om zich tot één onafhankelijk geheel te vormen. Langs twee wegen trok het Italiaansche leger de grenzen over; één gedeelte marcheerde langs de kust van de Adriatische zee, en het andere door de valleien van den Tiber. Citta di Pieva in Umbrië, Urbino en Fossombrone hadden koning Victor Ema nuel reeds uitgeroepen. De onzen streden tegen één' leger, uit alle landen van Europa saamgeraapt, sol daten zonder vaderland. De Italianen trokken haastig voorby Civita di Castello, naar de muren van Peru* bgia; alwaar, na een hevig geveeht aan de poorten en in de straten de Xwiteersche huurtroepen van den paus, zich, ïnet hun bevelhebber gevangen gaven. Todi stond op zijne beurt op, toen het zag, dat onze AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Een geregelde oorlog wordt in BrUsch-Indie tusschen den menseb en den tijger gevoerd. In 1887 doodden de tijgers 1063 menschen en de menschen 1408 tijgers. De kansen staan dus ongeveer gelijk. Niettemin is het te betreuren, dat de regeering niet krachtiger tegen het «ngedierte optreedt. Terwijl de leeuw zich slechts weinig laat zien, gaat de tijger verslindend om, nadert de wo ningen, rooft het vee en heft eene belasting, die drukkender wordt, naarmate zijn eetlust toeneemt. In 1887 werden 27,517 dieren door tijgers ver slonden. Het schijnt, dat het nbeestzooals de inlander* zeggen, die den gftvreesden vijand niet eens by zijn waren naam durven noemen, het vleesch van tam vee boven elk ander voedsel verkiest. Herten zijn te moeilijk te verrassentroepen buffels vormen een sterken muur met de dreigende horens naar den aanvaller gericht, wilde zwijnen verdedigen zich dapper, terwijl daarentegen de bedaarde ossen en koeien der Hindoes niet in staat zijn den minsten weerstand te bieden. De slangen, die nog gevaarljjker zijn, buiten reke ning latende, kaq men 'zeggen, dat de tijgers bijna even groote verwoestingen aarfrichten als alle andere SR. GOUDA, 7 October 1889, De gomeente-begrooting van Moordrecht voor 1890, door den Raad vastgestold, bedraagt in ont vang en in uitgaaf 15,371.10*/,De kosten van onderwijs zijn geraamd op /4450, die van het armwezen op 2820. De hoofdelijke omslag be draagt 2500. Ook uit schelpen wordt sinds korten tjjd zijde verkregen. t De pinna, een schelpdier uit de Middellandsche Zee, bezit de eigenschap, eene taaie zijde te spinnen, echter op geheel andere wijze dan de zijderups. Deze heeft den oocor. slechts voor korten tijd noodig, de pinna omspint zich gedurende haar geheele leven met oen sterk weefsel, dat zy uit een taai deeg, in hare schelp verborgen, maakt. Met dit weefsel hecht zij zich aan de rotsen: het is uiterst fijn en kan voor den handel op Sicilië van groote beteekeuis worden. Met veel moeite maakt men de bosjes weefsel van de rotsen los, wascht ze met zeep en water van de schelp, droogt en kamt zo en spint ze met een draad zijde samen. Het spinsel wordt met water en Citroensap gewasschen en dan met een heet ijzer gestreken. Het is mooi geel-bruin, heeft een goudglans en wordt reeds voor allerlei artikelen op Sicilië, doeken, beurzen, kousen, hand schoenen, .enz. gebruikt. De hoofdzetel dezer nieuwe industrie is Palermo; ook in het weeshuis te Lucca wordt or allerlei fijn werk van gemaakt. Men heeft ook uit de kuit van verschillende rogsoorten een vezelstof afgescheiden, die als zijde gesponnen kan worden. Sedert eenigen tijd tracht een groot aantal wel- worden. Dat was zijn grootste roem, omdat hij, zich zelven vergetende, de eenheid van het vaderland redde. Het was niet mogelijk langer- te aarzelen of te transigeeren; en graaf di Cavour was er de man niet naar, om zich te schikken naar het getalm der politiek, waafdoor zooveel kostelijke tijd verloren gaat. Zijne taak was het om te beletten, dat het volk van Napels, dat door de dronkenschap der vrij heid scheen weggesleept te worden, tot uitersten oversloeg; de nationale politiek moest, ten koste van wat het veilde, zegevieren. Men zag al de steden van Umbrie en de Marken na elkander opstaan, on geduldig om het pauselijk gezag af te werpen. La- morioiere intusschen, de generalissimo van het saam- geraapte pauselijke leger, regeerde met ruw soldaten- geweld, en deed in do stad, die hij bezet had, den naam van den vader der christenheid vervloeken. Hij was het, die in die dagen schreef: «Wanneer de revolutie een oor, of het puntje van den neus laat kyken, dan moeten wij er op loshakken, alsof het een dolle hond was.” Zoo groeide de volkshaat steeds aan, en werden de afechuwelykste wraakoefe ningen gepleegd. Den 7den September'deed Cavour, in naam des konings, aan den kardinaal-secretaris van staat aan zeggen, dat de aangeworven on onder het bevel van, den vreemjen commandant staande troepen, waardoor de rust van het overige Italië bedreigd werd, moes ten- afgedankt worden; in geval van weigering zou jjöt Italiaansche leger binnen drie dagen, de grenzen meenende personen, tot zeer verschillende nationali teiten behoorende, aanhangers te winnen voor de oprichting van een Permanente» Internationalen Raad van Opvoeding. De taak van dezen raad zou moeten zijn paedagqgische quaestiën te ondeizoeken, bepaald met het doel om eene vredelievende toenadering tusschen volksstammen en natiën in het leven te roepen, en de oorzaak van het groote kwaad, oorlog geheeten, van een zuiver paedagogisch standpunt op te sporen, ten einde internationale eenheid op het gansche gebied der opvoeding tot stand te brengen. Dat de voorstanders dezer zaak de ramp van den oorlog tot uitgangspunt bij hun streven kiezen, geschiedt, wijl daardoor het gebrek aan eenheid in de grondbeginselen der opvoedkunde bij verschil lende volken op de meest tastbare wijze bewezen wordt. De leden van den raad zullen door de lands- regeeringen benoemd worden op voordracht van de aanhangers dezer denkbeelden, wier aantal door toedoen van een voorloopig comité en door middel van eene onlangs in acht talen opgestelde en ver spreide oproeping vermeerderd zal worden. Ook voor het geval, dat eene landsregeering niet geneigd mocht zijn de benoeming der leden van den raad op rich te nemen, tracht het voorloopig comité zich toch van den beginne af te verzekeren van de ondersteuning of, indien dit mogelük is, van de medewerking van iedere regeering. De brieven van instemming met de zaak,- nu reeds van wege over heidspersonen en ministeriën in en buiten Europa ontvangen, rijn in het correspondentieblad der ver eeniging medegedeeld in drie talen. Het aantal adhesiebetuigingen uit 17 verschillende landen bedraagt thans reeds meer dan duizend Uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika kwamen er 29, uit, de Argentijnsche Republiek 1, uit België'95, uit Denemarken 52, uit Duitsohland 52, uit Engeland 45, uit Spanje 1, uit Frankrijk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1