i! li .EN. s. BINNENLAND. Woensdag 9 October. 1889. N? 4039. wegens SR. JONS, szx roten, EGEN”. i Cle. eet. IAP Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, FEUILLETON. Gabrio en Camilla. jn liefje, iVestervoort. 7’/s uur. jur. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. 'IËN. fe, België. jre. .Een verhaal uit Milaan. GUlLIO o I b c a p o. I 11 o. 9 iden is f 1.25, franco Afzonderlijke Noi >rs VIJF CENTEN. ‘afer. van oor huiseljk pannen- en igen mits er 8 Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschjjnt. inff- l 1889. jneelisten. irkt H. 101. vrjj ip huis :t. geljjk ge- 0 kilog*. nt, rs. Iscfie Cou- iden door het ÜKMAN en qualiteit be ierde publiek GOUDSCHE COURANT ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels h 60 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROÖTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. GOUDA, 8 October 1889. Te Leiden is de heer J. A. Schreuder geslaagd voor het eerste natuurkundig examen. Verscheidene schilders eq beeldhouwers, die op de tentoonstelling te Parijs bekroond zijn, hebben geweigerd die belooning in ontvangst te nemen, daar zij die niet evenredig achten aan hetgeen hun toe komt en to zeer beneden de belooning, welke hun vroeger ten deel was gevallen. Thans heeft een graveur, de heer Vaudet, wien de jury eeno zilveren medaille bad toegewezen, even- zoo gehandeld. Hij heeft deswege een brief aan den minister van onderwijs enz. geschreven, waarin hij zegt,, dat de jury voor de fraaie kunsten geen enkelen graveur onder hare leden telde en dus niet bevoegd was om over graveerkunst te oordeelen, gelijk zij trouwens zelve reeds dadelijk verklaard had. Reeds sedert meer dan twintig jaren zijn hem hooge onderscheidingen op alle tentoonstellingen te beurt gevallen. Hij kan zich dus niet gelijk stellen met een eenvoudig motaalgieter of dezen of geneu koopman. Erfelijkheid van abnormale eigenschappen. Hier van wordt een curieus staaltje vermeld in het Mim der Natuur. Volgens den heer E. Patcal bestaat nl. in Frankrijk eene oude familie, waarvan bijna alle leden, mannelijke en vrouwelijke, en welke de kleur van hun haar ook wezen moge, zich van kindsbeen onderscheiden door oene witte lok op de eene of andere plaats van het bebaarde hoofd, meestal op het voorhoofd. Op de oude portretten van de vroegere leden dier familie komt die witte lok ook steeds voor, eft de tegenwoordige leden dragen die niet zonder trots. In de Vrijdag gehouden openbare vergadering van DOOR Vrij naar het Italiaansch 4 DOOR VANESSA.' 51) XX. Victor Emanuel en zijn minister dachten er echter niet zoo over; en toen besloot de graaf di Cavour om liever de vertegenwoordigers der,natie als scheids rechters bijeen te roepen. Dat was een zeer verstan dige maatregel; daar het parlement^ na ernjtigo be raadslagingen bepaald,», dat men met vertrouwen dezelfde politiek moest blijven volgen, diokhet lot van Italië tob, hiertoe zoo gunstig had geleid. Toen kwam er een dag, waarin de dictator zich grooter vertoonde, dan hij ooit in de grootste veld slagen geweest was. Toen de Napolitanen ii> eene volksvergadering aan den koning het oppergezag opdroegon over de zuidelijke provincies, kon de over winnaar van Marsala, zich buigen voor den soldaat van Palestra, en deze edele woorden uitspreken: »Ik bjeng,u den wensch over van negen millibenen burgers, die zich vereenigên met hen, die reeds door 11 vrij en onafhankelijk geworden zijn; en zoo is uwe geschieden en niet zooals voorgaand jaar eerst laat in het jaar gereed zoude zijn. Een paar weken later heeft Havinga de steenen genomen. De heer Dik zeide dat hij meende geheel in het belang van den weg te hebben gehandeld. Hij had niet kunnen denken, dat hij daarinede iets onrechtmatigs ver richtte. In 1885, toen hij lid van den Gemeenteraad werd, was hij nog tot Mei aannemer van het onder- houd van dien weg, en hij was dat gebleven, zonder dat hij gedacht had dat dit in strijd met de gemeente wet was. De uitspraak is bepaald op een nader aan te wijzen dag. Aan een particulier schrijven ontleent de FrankJ. Ztg. de volgende beschaving van het spoorweg ongeluk bij Stuttgart. De brief is van een dame. «Ge weet", zoo schrijft ze, //dat ik met majoor Von Dedekind samenreisde in een coupé: niet rooken. Te Vaihingen, even voor elf uur, moesten wij wach ten om den anderen trein te kruisen en al terstond heette hut, dat men een trein, die was bly’ven steken, met een tweede locomotief te hulp moest komen. Het was een eeuwigdurend heen en weer telefoneeren. Eindelijk rijden wij af; de heer majoor en ilj: waren juist in een druk gesprek, toen een vreeselijk ge kraak, een jammerkreet uit honderd kelen zich deed hooren. Ik zag, hoe de zoldering van den waggon heen en weer ging en instortte, hoe de wand voor mij, op mij aankwam; daarop werd het donker om mij heen; ik voelde nog, dat mijn lichaam, omge slingerd werd als een bal. Dat alles geschiedde met de snelheid van den bliksem. Hoelang ik zoo lag, kan ik niet zeggen. Toen ik tot mij zelf kwam, voelde ik, dat mij de haren voor de oogen hingen' en ik nog was vastgeklemd, terwijl ik vol hout en glassplinters zat. Ik zag om mij heen, maar kon door den stoom en het gesis eener* machine vlak naast mij niets zien en hooren.’ Ik voelde evenwel plechtige belofte vervuld dat Italië aan de Italianen toe- behooren zou.” Zeker is er geene schoonere bladzijde in de geschiedenis van dien buitengewonen man. Toen de rots van Gaëta, het laatste bolwerk van den laatsten Bourbon van Napels gevalleu was, ver- eenigden zich in het begin Februari 1861, voor de eerste maal de afgevaardigden van Italië in de par- lementszaal te Turin; die van Venetië en Rome ont braken echter nog. De 21ste van die maand was de schoonste dag voor Camilla di Cavour. Hij stond op van zijn zetel, en bood met eene luide en vaste stem aan het parlement de wet aan, welke aan Vic tor Emanuel II dien heiligen naam geeft, die ?ijn grootmoedige eed en zijn zwaard hem hebben doen verdienen. Zoo veroverde een volk, dat onder het lijden was opgevoed, en in het geheim aan zoo me nige galg, en in het openbaar op zoo menig slag veld, het leven van zooveleft zijner beste burgers voor de heiligste menschelijke rechten had opgeofferd, in minder dan twee jaren zijn vaderland; zoo werd eene groote onrechtvaardigheid, die maar al te lang geduurd had, in Europa uitgewischt. Wet was de bevrijding van Italië nog niet voltooid; maar tweej- en-twintig millioenen v|p zijne burgers, erkenden, elkaar als broeders, en waren slechts één volk. En zoo in twee steden, die men in oude tijden, als de moeders der vrijheid beschouwen kon, de zon nog de vreemde bajonnetten bescheen, was er toch geen enkel Italiaansch hart, dat niet gevoelde, datbinnejj weinige jaren pok Venetië en Rome aan Italië be1 Gedeputeerde Staten van Groningen had het verhoor plaats van den heer H. Dik, lid van den Gemeente raad van Winschoten, zooals bekend is, door eenige aannemers te Winschoten beschuldigd van in strijd met de bepalingen der gemeentewet, leveranties te hebben gedaan ten behoeve dier gemeente. De voor naamste beschuldiging, tegen den heer Dik ingebracht, betrof de levering van steen ten behoeve van den kunstweg van Winschoten over Beerta naar de Pruisische grenzen. De heer Dik gaf een overzicht van de feiten, zooals zij zich hebben voorgedragen. Er zpn 6 commissarissen, belast met de zorg voor den bedoelden weg, waarvan 3 benoemd zijn door den Raad van Winschoten en 3 door dien van Beertade commissarissen uit Winschoten zijn leden van den Gemeenteraad, die uit Beerta echter niet. Toen de opzichter, die belast is met het opzicht over den weg, ziek werd, is door commissarissen dit op zicht hoofdzakelijk den heer Dik opgedragen. Toen ev bestekken moesten gemaakt worden voor het onder houd en het herstel van de» weg, werd er op ge wezen dat de steenen daar ter plaatse zoo schaars te verkrijgen zijn. De heer Dik deelde toen'mede, dat hij nog steenen genoeg in voorraad had en daar van wel wat wilde missen. Op verzoek van alle aanwezigen heeft hij hun opgave gedaan van den pry’s. Den volgenden dag kwam eeft hunner, Havinga, weer bij hem met de vraag of de prijs nog niet wat lager kon gesteld worden, daar hij dan lager kon inschrijven en hij dus meer kans had aannemer te worden, waaraan hem veel gelegen was. Werkelijk heeft de hper Dik den prys nog wat verlaagd. Havinga werd aannemer, hetgeen trouwens ook het geval zoude geweest zijn zonder de prijsverlaging der steenen. De heer Dik heeft tóen aan de andere commissarissen medegedeeld dat er kans bestond, dat hij de steenen voor de bestrating zoude leveren. Hij voegde daar nog bij, dat men dan zeker kon zyn van goede qualiteit en dat het werk op tijd zoude De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie per post 1.70. sen; :man ZooiT. hooren zoudeft. Graaf di Cavour zeide in die dagen, dat het zijn nut had dat Italië nog niet volkomen zijne onafhankelijkheid en eenheid veroverde. Hij koesterde toen nog eene andere hoophij vertrouwde dat het hem zou gegeven worden, om een einde te maken aan dien langen en zwaren strijd tusschen 1 het burgerlijk gezag en de kerk, tusschen de vrijheid en de onderdrukking, en een nieuwen godsdienstvrede te teekenen. Maar tot ons ongeluk waren zijne dagen geteld, en hij kón dat groote werk, moeielij- ker dan al wat hij reeds gedaan had, niet voltooien. Maar toch kon hij tot de zonen des konings en tot de zónen des volks met zijn bekenden glimlach zeg gen: //Voortaau zal het u steeds wölgaan.” En kort daarop, toen hij volkomen bij zijne kennis stierf, riep hij uit: «De zaak is in orde, wees verzekerd, dat de zaak in orde is!” k Die jaren zullen wij nooit kunnen Wrgeten, zij gingen ook blijde en gelukkig voorbij, voor de jeug dige echtgenooten, wier huwelijk wij in de nederige dorpskerk in Brianza zagen inzegenen. Maar gelijk andera. beproevingen en gevaren voor het vaderland in aantocht waren, zoo bewaarde de toekomst ook voor hen andere hmarten en andere vreugd. Zóó is het leven. XXL v LICHTPEN SCHADUW. //Een onafzienbr» reeks van jaren Zijn in elk ©ogenblik vereend >H. Tomasso. De hemel was omfloersd met de eerste dampen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1