LS, 8. L.LES. LEN. BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* Gabrio en Camilla. Donderdag 10 October. In lect. Cle. jn liefjg, EGEN”. iz. enz. Ikolen, FEUILLETON 4040. <7 De Inzending van advertenttën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. c Afzonderlijke Nornmer. VIJF CENTEN. is de la op onvenvylde MAN Zo9N. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ^BVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschgnt. ■ithsker», Z«tt Keer A. H. I. THIM. i, vrjj in huis eet. geljjk ge- uarkt H. 101. Vester voort. 71/, uur- en. ünff. 1 1889. oneelisten- 'afer. van n staalhosiand» Qwna 7 arocht k-Wijn. Aai- Ooieeihaarai. ing de la Belgiqse. 8. alOgUB met >or Dames, •atü verzonden, orden vrij van s bezorgd. Camilla, maar intuaschen keek zij naar de brieven, diè hij in Ue hand had. „Neen, er is niets van daag,” zeide hij, „uw vader schrijft niet.” „Neen, in hoe langen tijd al niet!” „Door anderen heb ik wel van hem gehoord, maar niets nieuws. Hij is wel, en steeds te Milaan. Uwe moeder schijnt bij hare zuster te blyvon,” Hij zeide niets meer, en verzonk in gedachten. Camüla hernam ongerust: „Neon, ge weet nog meer, maar go wilt hot niet zeggen.” „Geloof mij, ik weet niets meer. Maar ik heb eene andere tijding, die u genoegen zal doen We zullen heden een vriend te gast hebben Raad eens." „De abt! Is hij hier? Wat zal ik hem gaarne terug zien!” „Ik heb hem buiten het dorp ontmoet, hij ging naar zijn vader; dan gaatXij den meester een bezoek brengen, maar hij beeftmiij beloofd ons ook een uurtje te geven.” *- „O Gabrio, het doet mij zooveel genoegen,' dat gij hem hoogacht!" „Hoogacht? dat is niet genoeg; een man als hij, moet men liefhebben Zijne woorden kómen uit zijn verstand en hart, en weinigen, die het zwarte kleed dragen, gelijken op hem.” „Omdat hij ons getrouwd heeft, is.’t mij nltijd, of wjj het geluk van ons leven ten doele aan hem te danken hebben.” f 216.— W. van Soest, 200.H. Tamse> 152.G. Jansen, 151.79M. Binnendijk, f 149.50. opheffing der bewaarplaats. Onder leiding van den voorzitter des hoofdbestuurs, mr. W. H. de Beaufort, werd gisteren te Amsterdam de algemeene vergadering gehouden van afgevaar digden van afdeelingen en leden van de Neder- landscho Pensioenvereeniging voor werklieden. De voorzitter deelde mede dat ook de regeering de zaak met belangstelling gadeslaathij gelooft dat wanneer ’de staat in deze iets wenschte te doen, dit bestaan moest in het verleenen van zekere garantie. Daaraan heeft deze Vereeniging wel geen behoefte, maar om het fonds meer populair te maken zou eene staatsgarantie zeer bevorderlijk kunnen zijn aan het beoogde doel. AD VERTENTIEN worden geplaatat 15 regels k 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. GOUDA, 9 October 1889. Dr. J. H. Gunning J.Hzn., predikant by de Ned. Herv. gemeente alhier, staat op het drietal voor predikant te Rotterdam. Een orgelconcert, dat veler belangstelling zal wekken, wordt a. s. Dinsdag 's avonds te 7 uren in de Groote Kerk alhier, gegeven. Behalve den ons zeer gunstig bekenden Organist der Nicolaas-Kerk te Utrecht zullen zich nog doen hoeren Mej. A. de Graaf concertzangeres, alhier en de heer Sim. van Adelberg solo-violist te Utrecht. De heer E. Grendel heeft te Amsterdam met goed gevolg het eerste natuurkundig examen afgelegd. De heer J. M. van Baaien alhier deed gistefen te ’s Grgvenhage met gunstigen uitslag examen voor de aote als onderwijzer. De rechtbank te Rotterdam deed gisteren uitspraak in de beide de vorige week medegedeelde zaken betreffende de ongeregeldheden alhier op 15 Mei 11. Overeenkomstig de vordering van het O. M. sprak zij de 18jarige opperman C. C. vry van het hem ten laste gelegde, en veroordeelde de 15 jarige sjouwer P. B. tot één dag gevangenisstraf. Heden middag werd ten Raadhuize dezer gemeente aanbesteed het doen van eenige verfwerken van gemeente-gebouwen in 2 perceelen. Ingeschreven d’erd voor het le perceel door G. Sibbes, voor f 310.J. Vos, 234.G. Jansen, f 197.M. Binnendijk, 188.H. Tamse, 183 W. van Soest,’180.B. Brouwer, 154.en voor perceel 2 door: G. Sibbes, f 290.J. Vos, f 247.B. Brouwer, Het terreiy, waar thans de firma Rietschoten en Kouwens haren voorraad dynamiet geborgen heeft, is gelegen op ongeveer 1000 meter afstand van de petroleum-innchtingen onder Charlou. Ten gevolge van de ramp te Antwerpen maken thans velen zich ongerust over do gevaarlijke ligging der bewaarplaats. Overdreven is de bezorgdheid zeker niet. By nieuwen aanvoer van dynamiet geschiedde tot hier toe de lossing vlak nabij de petroleumbewaarplaatsen; dat ia nu althans veranderder is eene meer ver wijderde losplaats aangewezen. Daarmede is echter het gevaar niet weggenomen, hetwelk de bergplaats zelve oplevert. By eene ontploffing Antwerpen heeft het bewezen zouden de petroleuminrichtingen waar gewooulijk ontzaglijke hoeveelheden petroleum aanwezig zyu, tegqjjl in de nabyheid meestal tank- booten liggen, gMaakkolijk door de springstof be reikt worden, eu zou dus hier hetzelfde kunnen ge beuren wat te Antwerpen gebeurd is. Een groot deel der stad op den linker Maasoever en de schepen die tegenover Charlois op stroom liggen, zouden verwoest kunnen worden. Het Zondageblad dringt deswege aan Staten-Generaal. Twzzuz Kameb. Zitting van Dinsdag 8 October. In de te halfvier gehouden korte vergadering der Tweede Kamer zijn tegen aanst. Donderdag te half- twee voor openbare beraadslaging aan de orde ge steld de wetsontwerpen tot aanvulling der internatio nale overeenkomst tot wering van de druifluis en tot verhooging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1889 voorts de conclusion over de /verslagen nopens: het Armbestuur in 1886, de.Scholen in 188788 en de Rekenkamer over 1'888 eindelijk nog de conclusie over de inlichtingen op 't adres van den Raad dor gemeente Norg (kosten van krank zinnigenverpleging.) Het ZondagM. v. Rotterdam en het Utr. Dagbl vestigen er de aandacht op, dat nabij Rotterdam, op den linker Maasoever op igtondgobied van de ge meente Charlois, zich eene bewaarplaats van dynamiet bevindt, toebehoorende aan de firma -Rietschoten en Kouwens te Rotterdam. Deze firma verwierf in 1873 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de ver gunning om aan genoemden oever zulk eene bewaar plaats te vestigen voor ten hoogste 500 KG. dyna miet, en maakte van die vergunning gebruik, om deze bergplaats neer te zetten nabjj het Katendrecht- Bche veer, tegenover het westelyk deel van Rotterdam. De ambtenaar, met het toezicht belast (een officier) oordeelde, dat hel dynamiet daar gevaar kon opleve ren en eischte, dat de bergplaats verplaatst zou worden. Het duurde lang vóór daaraan gevolg werd gegeven, maar ten slotte werd de bewaarplaats afge broken en het dynamiet overgebracht naar een der forten dicht bij Utrecht, van waar het echter later weder naar den linker Maasoever werd gevoerd, maar nu op egn andere plaats. „JTeen, neen, dat heb ik aan u te danken. En te kunnen zeggen dat ik geloof nu nog gelukkiger te zijn, dan toen wij vereenigd werden i. ver- eenigd in willen en wenschen, ofschoon ik toch wel eens zie, dat, ig,at ik denk, en niet in mijne ziel kon verborgen houden, u niet altijd genoegen doet” i Er dreef eene wolk over het gelaat van Camilla; zij sloeg de oogen neder, en nam het kind op, dat aan Laodice ontsnapt, zich aan haar japon vastgreep. „Kyk hem eens aan, Gabrio 1” fluistexde zij, „onzen lieveling Wij hebben geene andere vreugde, i we zullen aan hem alleen denkensamenaltijd samen Gabrio kuste moeder en zoontoen ging hij zitten, en opende de brieven, die hij van het postkantoor i gebaald had. Enkele liep hij haastig door, maar er was er één die heel dicht geschreven was, en zeer zijne aandacht trok, hij ka» naar de onderteekening, en ging toen eenige scljteden verder, om vryer te kunnen lezentoen vouwde hij ’t papier op, en stak het haastig in den zak, alsof hij het voor* Camilla wilde verbergen, nam eene» courant, keek die in,” en las de laatste telegrammen, mei gemaakte onver schilligheid voor. Camilla had zijne ontroering wel opgemerktmaar, daar zy zag dat hy bosloten/had om er over te zwijgen, durfde zij hem niet Ondervragen. Daar ook zij hare onrust wilde verbergen, liep zij haastig naar het kind, en ging ongemerkt nwt hem in huis. Zoodra Gabrio alleen was, haalde hij den brief 'I Hen verbaal uit Milaan DOOS» G U I L I O CARCAN O. Fry naar het Italiaanech DÓÓR VANESSA. 72) 4 XXL Terwijl Camilla in die droevige gepeinzen ver diept was, dwaalde Laodice in den tuin rond. De jonge moeder boog zich over haar kind, en, ofschoon zij trachtte te glimlachen, toch ontviel haar een traan. Op dat oogenblik ging de schel Va*n*het hek over, m en Gabrio kwam den tuih in, met papieren en onge opende brieven. Hij kwam naar haar toe. «Lieve Camilla,” zeide hij met die heldere en vriendelijke stem, die het ken merk is van een kalmen geest. '/jij reikte hem de hand, on keek hem lachend aan; ofschoon zij wat bleek zag, had haar gelaat niets van zijne schoonheid verloren, die de moedei^ijke liefde nog scheen te veredelen. //Ge hébt hier nu iemand om u in mijne plaats gezelschap te houden,” zeide hij, zijn kind opnemende, - «en gé vergeeft het mij dus, ah ik u alleen laat l’-^i //da,\dat doe ik als ge terug komt,” zeid^ I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1