ED. 1ZEN, geschilderde Janskerk te mis der Si. mingen,enz. •lijk levene- Gebroeder» both, ats. BINNENLAND. ,EN. IS8 inde stof roor pCt. korting, azar, ILE1H. Puik 10 Vrijdag It October. N? 4041. 3en73*. 1889. ect. Cle. YEB, L SGEN”. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. i liefje. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. ■oem" uda. UJ f f f an ondi be- f 1 zal wol voor weinigen tAN ZOOS. De uitgave dezer Courant geiehiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. S toten, vrjj in huil t. geljjk ge- rkt H. 101. nji.'* 1889. neelisten. ,fer. van goudsche courant. *ND-AARD- >tel, gaaf en f. Per H.L martin 11NKMAN. ger terug te zijn.” i/zooveel spoedi- wjirt, maar, zog re9tervoort. 7V8 uur. n. Volgens het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde geeft de Zwitsersche Bank biljetten uit, die met Schweinfurter groen worden gekleurd. De beambten, die deze biljetten moeten tellen en daarbij aan hunne vingers likken, hebben belangrijke vergifti gingsverschijnselen gekregen. De Maasbode schrijft- reeds sedert geruimen tijd op de hoogte te zijn met een onhoudbaar gespannen toe stand in de gemeente Hoofdplaat. De burgerij leeft daar op zulk een^espannen voet met haar Burgemeester, dat de zaken er ten slotte wel geheel in het honderd moeten loopen. Sedert December van het vorig jaar weigert de gemeente raad hardnekkig alle vergadering, terwijl de burgerjj bij de jongste verkiezing op deze houding haar goed keuring heeft gegeven door alle aftredende raadsleden te herkiezen. Nu de Regeering tot dusver nog niet, zooals de Maasbode gehoopt had, in dezen toestand tusschen- schutcylinders, terwijl bij voldoenden tijd op vrije banen nog gelegenheid zal worden gegeven te schieten met het geweer kl. kaliber. Het aantal prijzen op de vrije banen regelt zich naar het aantal verkochte kaarten, d0°/o van den inleg zal voor prijzen worden bestemd. Van l>/f tot 4 uur zal de muziek zich op het terrein doen hooren. De wedstrijd, die reeds ten 9 uur aanvangt, zal bij ongunstig weder worden afge vlagd en uitgesteld tot den volgenden Zondag. ons niet toekwam, maar het erfdeel onzer vaderen, het welk onrechtvaardig door onze vijanden bezeten werd; wij, gebruik makende van het juiste oogenblik, hebben de erven onzer vaderen teruggenomen. Zoo onder wijst ons de Voorzienigheid zelve, en wijst ons den weg, dien wij moedig betreden moeten «Ja, ja! onze krachten inspannen. Altijd hooger, Excelsior, zooals de amerikaansche dichter zingt Iedereen moet zijn plicht doen!” Toen, alsof hem iets in de gedachten kwam: «Het spijt mij dat ik ook vertrekken moet; en misschien is ’tnog beter van daag dan morgen.” En tot Camilla, die al schrikte-. «Wees niet boos op mij, lieve, als ik u een dag of wat alleen laat.” «Mij alleen laat, en waarom?” «Omdat de omstandigheden het eischen, en de zaken zijn een keten, die nooit geheel verbroken wordt. Onder die brieven waren er van groot be- I lang Het is beter er heen te gaan, dan te lichaam antwoordenhet is wel eene opoffering, doch ik heb Onze er al zooveel moeten doen! Dus morgen, of van avond nc£ «Wilt ge heengaan?” «Ja om geen tijd te verliezen, eh AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centeft. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschijnt. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. Op 22 en 23 dezer wordt te Deventer de 17e Protestantendag gehouden. In den avond van 22 wordt eene openbare godsdienstoefening gehouden, onder leiding van den heer J. A. Böhringer, predi kant bij de Evang. luth. gem. te Amsterdam, met medewerking van oen zangkoor; in den avond van den 23en wordt eene openbare bijeenkomst gehouden onder het eere-voorzitterschap van den heer mr. J. G. Gldichman. Do volgende punten zijn tó?. de orde gesteld 1. De beteekenis der godsdienstige beginselen van den Nederlandschen Krot mtantenbond voor de practijk op staatkundig en maatschappelijk gebied. 2. Het vraagstuk van den persoonlijken dienst plicht, beschouwd uit zedelijk en godsdienstig oog- puht. Het oerste punt zal worden ingeleid door den heer J. van Loenen Martinet, predikant te Sandpoort, en het tweede door den kapitein der infanterie J. van Dam van Isselt. «’tls mij wol, als gij het goed mij «Hoe kan ik u dingen uitleggen, die mij zelven nog niet helder zijn, en die mij juist noodzaken om u te verlaten, omdat ik ze niet goed begrijp? Een verhaal uit Milaan DOOK G U I L I o CARCAN O. Frp naar M Haliaantch DOOK VANESSA. 78) XXI. «Wat zegt gij daar?” viel de jonge vrouw hem angstig in de rede. «Ge moet hem niet gelooven; hij verbeeldt zich, dat men hem vervolgt.” De aUt glimlachte treurig, en fluisterde: „Indien het zooware „Gij zijt een man van den echten stempel,” ver volgde Gabrio, „gij die, toen de tijd gekomen was, niet vergeten hebt, dat ook gij burger* waart, en ge toond hebt, wat de waarachtige liefde vermag, die geene bijoogmerken bedoelt En sedert wij elkaar hebben .leeren begrijpen, heb ik u de hand gereikt, omdat gij en ik, ofschoon langs verschillende wegen, toch naar hetzelfde doel streven.” „Dat geloof ik ook,” zeide de abt. »En daarom zijn er, die u niet mot goede oogen ennzien, misschien zelfs, u vervolgen; en er zijn er, Bij gunstig weder zal a. s. Zondag den 13» Octo ber, op het terrein aan den Rotterdamschen dijk een Schietwedstrijd worden gehouden voor HH. Officieren, Kader on manschappen van het Bataljon Schutterij. Behalve eenige prijzen, die zijn aangeboden en toe gezegd, zal ook een zilveren draagmedalje, uitgeloofd door den Nederl. Schutterij Kaderbond, onder de leden der afdeeling van dien bond alhier worden verschoten. Gedurende den duur van den geheelen wedstrijd zal op vrjje banen gelegenheid bestaan tot het schieten met den flaubert buks en het geweer tot kamer- die van den godsdienst eene partijzaak hebben ge maakt.” „Kom, laten wij nu niet over mij praten; ik be- teeken zoo weinigZij mogen mij heden of morgen op den top der Alpen, of inde diepste vallei zenden, of mij van gebrek en koorts laten omkomen in de rijstvelden aan de Po, wat doet het er toe! Boven hen staat Hij die alles weet en ziet! Laten wij nu over u spreken, over u en uw geluk dat ik eenmaal mocht inzegenen En ik zie dat de Heer u gezegend heeft!” zoo sprekende trad hij nader om het lieve kind te beschduwen, dat nog op den schoot van Camilla lag te slapen. „Hij is nog niet veel meer dan een jaar oud," zeide zij blozend. „Wat een allerliefst kindje.” „Maar,” hernam do vader, „ik hoop dat hij op zijn tijd een man zal worden. Wij hebben mannen noodig, niet waar?” „Dat is waar mannen krachtig naar en naar geest,” sterk van hart en handen, zaak is goed, omdat aan deze zijde der Alpen niet onrechtvaardig kan zijn, wat aan gene zjjde recht- vaardig is. Laat mij u zoggen, en ik zou het ook kunnen zeggen aan hen, die het mij als schuld aan rekenen, dat ik mijne broederen gezegend heb, die den oorlog en don dood te gemoet gingen voor Italië. Simon de Machabeër gaf dit antwoord aan de afge zanten van koning Antiochus: Wij hebben dm grond van anderen niet veroverd, noch behouden wat GOUDA, 10 October 1889. In de zitting der Tweede Kamer van heden werd de Druifluis-overeenkomst aangernld, zoodat het verroer van officieel vermelde plantenzendingen vry is. Credieten zijn toegestaan voor de volkstelling en de inrichting van het nahuis te Woerden tot kantongerecht. De KameS^Jpp reces gescheiden. De heer J. Botterop alhier deed te ’s Gravenhage met gunstjgen uitslag akte-examen voor onderwijzer. Het bestuur der hier gevestigde Afdeeling van Het Roode Krui», dat onlangs een buitengewoon be roep deed op de Goudsche ingezetenen om geldelijke bijdragen, heeft daarbij alle succes gehad. Opnieuw is gebleken dat, waar ’t geldt een vraag om hulp voor arme zieken, dooi velen gaarne gegeven wordt. Een vry aanzienlijk bedrag, hetwelk wij vooralsnog op verzoek niet noemen, is ingekomen, waarvoor ge noemd bestuur zeer erkentelijk is. Het és te hopen dat ook het Ledental moge toenemen. Het gering bedrag van 1 zal wol voor weinigen een be zwaar zijn. bekend, dat ah zoodanig In het Handelsblad leest men het volgende Nog drie dagen trekt de 331ste Staatsloterij. Zei-' d n of ooit was op ’t laatst voor hen, die nog in zijn, de kans om een goeden slag te slaan zóó groot als nu. Behalve de gewone premiën van f 30,000 en 3000, is de prijs van f 100,000 nog in, die van ƒ50,000, die van ƒ10,000, benevens negen prijzen van 1000, tien van ƒ400 en elf van ƒ200. Op den Dam stonden gisteren en heden al om 10 uur groepjes om van de per telegram ingelichte handelaren den uitslag der trekking te vernemen. Er wordt levendige handel gedreven in briefjes. Voor twintigsten is tot 20 betaald. In den na middag is het trottoir tusschen Beursstraat en Kal- verstraat met verkoopers, koopers en belangstellenden bezet. Heden waren de prijzen natuurlijk weer hooger dan gisteren. Misschien bezwijkt zij van daag voor de verlei ding van eensommetje voor haar twintigste, de werkvrouw, die gisteren luide in een groepje ver klaarde «verkoopen, nee! dat zou ir /Öor mijn kinderen niet kunnen verantwoorden, ea if ibu. mis schien gek worden als op het nummi >4 hooge prijs kwam en ik was het briefje kwijt-V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1