rs. I Lil N° 4043. JAP Lkolen mts. 1889. Maandag 14 October. I' jnspoor. MROCK iekten ir 1889, 4n- 4, ezx FEUILLETON. Gabrio en Camilla. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. I 3 k, België. ye? het beste vereld. •m iskerk te Drogist, ümeriewinkels 75) xxn. 1. Lil. ^■«i BU deze Courant behoort een Bjjvfteg»el. f JNENLAND? F Hj I I te Utrecht. t i 1 I Pt echte Pre- r I Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschgnt. X) kilog*. int, De per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. weinig walm. Rhpnsp.-Mg. tandpijn, ont- onaangename worden zeker dqka gebruik van Gedep. Staten De Haageche briefsohrqver der Zvtpk. Crt. vestigt de aandacht op een in de toelichting op de begroeting van binnenlandsche zaken voorkomende zinsnede betreffende de beurzen der rijkskweeksoholen. „Het getal beurzen aan de rjjkskweekscholen zoo lezen van Overijsel is .F, Zangeres man Zoon. roor hniseljjk pannen- en ngen mits er I ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. herin and water, ischen, f 1.76, Dr. POPP le tanden ge- ”s Tandplom- tegen eiken in. oemen-zeep. 'ransparant en, izeepen, welke weeg brengen. i-Hondwater n t(jd. '•B enen. wij is op 15 voor elke inrichting voorgesteld.” .Het is zegt de correspondent, nu een jaar geleden, dat door den minister Mackay als bezuinigings maatregel «erd voorgesteld alle beurzen bij de Kijks- kweekscholen af te schaffen. In het voorloopig verslag werd echter aangetoond, dat het gevolg van dien maatregel geen ander sou zijn dan de kweek scholen te ontvolken, want dat zich zonder beurzen zeer weinig leerlingen zouden aanmelden. De Minister wilde dat niet toegeven, maar hij liet zich toch orerbalen van de S0 beurzen voor elke inrich ting er voorloopig nog 10 te behouden. Ware dat niet geschied, dan zouden op alle kweekscholen de laagste klassen reeds bijna geheel ledig zqn, want er waren slechts zeer enkelen, die zich kwamen aan melden om zonder beun toegelaten te worden. Nu is de Minister bekeerd en brengt bij in plaats van 10 voor elke school, 15 bearzen op de begroeting. Waarom geen 20 mag men vragen. Waarom niet ronduit erkend, dat de proef geheel mislukt is, en den ouden toestand geheel hersteld? De Minister zegt wel, dat dit niet noodig is, omdat voor de leerlingen van de opgeheven kweekschool te Nqmegen op de andere scholen plaats is gemaakt, maar dat argument gaat niet op, want die kweeklingen uit Nijmegen zitten geen van allen in de hoogste klassen. De Minister deed dus beter het cqfer van 20 maar terstond te herstellen te meer omdat er zelfs onder het nieuwe artikel 24 nog onderwijzers noodig zullen zqn." De gemeenten Nieuwe- en Oude-Pekela sturen in de laatste dagen elkander met de tram telkens een arme vrouw toe, waarvoor geen der beide gemeentebesturen de zorg op zich wil nemen. Zij woonde vroeger te Nieuwe-Pekela en vertrok van daar naar Papenburg. In ‘t vaderland teruggekeerd, vestigde zij zich te Oude-Pekela als werkvrouw en scheepstrekster, doch werd er ziek en kwam onder behandeling ran den gemeente-geneeebeer. Toen zij ing Ij—, - l.?5. Muziekschool aar bjj oen Een verhaal uit Milaan DOOR GUILIO CARCAMO. Fry naar het Italiaanech DOOR VANESSA. Om het lage en donkere gebouw binnen te treden, behoefde men niet dè moeite te doen, om de deur te openen, waarvan slechts eenige oude planken meer over waren; een ver uitstekend dak wierp zijne schaduw op de vensters in den muur; en aan een langen stok slingerde, boven de deur, een uithang bord waarop deze calabistische figuren stonden: .i LOGEMENT. Dit half uitgewischte opschrift scheen een over blijfsel uit een overouden tijd, of van eene verloren taal. Deze eenzame boerenherberg lag aan den weinig beganen weg tusschen Campello en het kasteel. «Die vervloekte kastelein en ik, we kennen me kaar ging de soldaat voort Zijn wijn is echte dievenwijn, en misschien heeft hij al meer christenzielen naar den hemel gestuurd, dan de beste dokter in Milaan. Ze noemen hem den Waterman en ik heb dien kwakzalver hooren zeggen, dat zijn GOUDA, 12 October 1889. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. DinsdZÉ den 15 October 1889, des namiddags ten 1 ore. J? Aan de orde Het voorstel tot wjjzigiog der Gemeente-begrooting dienst 1889. Het voorstol tot bet rerleenen eenor gratificatie aan don Gemeente-Bouwmeester. Het adres yan A. Homes Mz. e. a. betreffende het inrijden van de Korte Groenendaal. Het adres van J. Schultz e. a. betreffende het brugje achter de Vischmarkt bij bet Vischsteegje. Een voorstel tot wijziging van het eindcijfer der Gemeente-rekening, dienst 1888. De benoeming van een Lid der Openbare Gezond- heida-Commissie. Reclames in zake de Plaataelijke directe belasting op de Inkomsten, dienst 1889. De kiesvereeniging De Grondxet, te ’s-Hage, heeft bij acclamatie als eenig voorloopig candidaat voor de Tweede Kamer gesteld het lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, mr. Van Bylandt, vroeger liberaal candidaat te Eede. Het bleek dat de inspecteur van den waterstaat Conrad voor de can- didatuur had bedankt. Andere voor te stallen can- didaten werden tegenover den heer Bylandt terug getrokken. later, weet hij er niets meer van hij zegt, dat hij naar zijne moeder wil gaan dan weer naar ’t kasteel dan wil hij weer naar zijne zuster en als ik ’thart heb om één woordje te kikken, dan kijkt hij mij aan met een paar oogen I Die arme jongen I sedert eenigen tijd is hij niet meer te herkennen Hier komen, tien passen van 't kasteel af, en dan in dit hol logeeren? Maar kom, er is niemand hier ik moet voor alles zor gen En hoe de wjn is, ach, dat kon mq nu zooveel niet meer schelen die zal me nu niet meer beet hebben, zooals drie jaar geleden het slokje dat we krqgen is mij al ruim genoeg. Dus de zinnen bij mekaar houden, want van daag zal ik mqn hoofd wel noodig hebben. Hij ging den stal uit, verbaasd dat al die drukte de onzichtbare bewoners nog niet gewekt had; de officier liep in het voorhuis op en neder. Nu zag men een rond en rood gelaat, meteen paar levendige oogen, en eene roede muts door een kattegat van den hooizolder kijkendaarop kwam de oude vriend, van wien de soldaat gesproken had, de Waterman, in persoon te voorschijn, zqn fluweelen buis hing over zqn armzijn geheel uiterlqk was in tegenspraak met zqn bijnaam, en deed betwijfelen of hij zelf wel dronk van den wijn, dien hij zijne gasten voorzette. „Ben jij de man van dat halve uithangbord Ontvang je zoo menschen van onze soort?... Kom, gauw wat! hooi haver, en eene kamer, de beste die je hebt, voor mqn meester die je goudsche courant. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelg^ met uitzénieritig Zon- en Feestdage prjjs pjjtr drie maanden is f 1.25, eenigszins beter was, werd zij op last van het ge meentebestuur van Oude-Pekela naar haren stiefvader te Nieuwe-Pekela per tram verzondega die haar echter niet in huis wilde hebben, jQlat zij op straat bleef liggen. Een menschlievend ingezeten verleende haar voor den nacht onderdak, doch de burgemeester van Nieuwe-Pekela oordeelde dat, ofschoon men haar ê'én nacht had onder dak ge bracht, dit geen reden was om zich verder haar lot aan te trekken, nu ook de gemeente Nieuwe-Pekela voor haar onderhoud moest zorgen. Na een dokter te hebben geraadpleegd, werd zij Maandag met de tram naar hare woonplaats Oude-Pekela, terugge bracht, doch des middags kwam zij weer te Nieuwe Pekela onder geleide van den gemeente-veldwachter van Oude-Pekela, die haar op last van zijn burge meester 25 cent ter hand stelde. Wat er nu ge beuren zal, weet men niet. Door Gedeputeerde Staten der provincie Overijsel is in de bij de schutterij te Deventer algemeen be kende uniformquaestie een beslissing gegeven. In de zaken namelyk tegen de schutters J. J. B., G. W. E. en H. J. J. zijn in appèl de tegen hen door den schuttersraad gewezen vonnissen vernietigd, en is daarbij de uniformquaestie geheel in het voor deel van genoemde schutters beslist. Door den commandant der schutterij was name lijk eerst mondeling en later bij bataljonsorde ge last, dat de schutters der nieuwe lichtingen zich moesten kleeden in uniform, die, behalve aan de bepalingen der wet, ook moest voldoen aan de voor schriften van de ministerieele aanschrijvingen van Juni en Augustus 1828,waarmee meer bepaald werd bedoeld, dat het laken der kleedmg van qualiteit en kleur gelijk moest zijn aan dat der uni formen, van gemeentewege aan schutters verstrekt. Het dragen van zoogenaamde fijne uniform werd' alzoo verboden. Bij beslissing kelder beter voorzien is, dan die van den onderko ning, nu, wat blieft? Maar zijne vaten, Signor marchese ik heb van allemaal geproefd, toen ik het geluk had de livrei van zijn viuier te dra gen nu, ik weet er van mee te praten Een landwqntje, ja, en wijwater Ik verzoek u wel excuus, maar hoe is u op het denkbeeld ge komen, om hier op te houden, zoo dicht bij het kasteel?Hola! Waterman leeft ge nog? De officier, die in gedachten verzonken rondkeek, liet zqn paard vooruitschieten,-en keek den soldaat met zulk een blik aan, dat deze, wel begrijpende, dat hij wat te veel gezegd had, achter zijn heer bleef, terwijl de paarden voorzichtig tusschen de poelen en mesthoopen van het erf doorstapten. Zij stegen af, en nog was er niemand gekomen. Terwijl de officier in gedachten het voorhuis, dat naar de keuken leidde, op en neer liep, nam de soldaat beide paarden bij den tengel, en bracht ze naar den stal, die eveneens ledig stond, haalde de dek- kleeden voor den dag, en spreidde die over de dam pende dieren uit, blijde dat hij hen, na de lange reis, eens kan laten uitblazen. ffDie arme beesten,” bromde hij tusschen zjjne tanden, «zij zijn er niet best aan toe? Een paard, zooals geen een officier in het heele regiment er een heeft, en dat zulk een tocht te laten doen Waarom? Ja, dat mag Onze lieve Hoer weten Eerst naar Mi laan neen meneer, omgekeerd, en naar hier toe Hij heeft zijne bevelen, en een oogenblik

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1