;ek, Beschermende rechten. N? 4045. AP Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda- en Omstreken* Gabrio en Camilla. Woensdag It October. De insending van advertentifin kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der nit.gn.yw. kilog*. ’S. skerk- ïstaat. ÜËN. che Cou- en door het KMAN en België. 8. 1 JSen verhaal uit Milaan DOOB 4 r ir huiselyk annen- on en mita er £- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franeo per post 1.70. hhonderlyke Nonuners VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertenties grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschjjnt. Synekamp. goudsche courant. CHTEN. baar in fles- gele k en a 65 uien, welke ampel dra ped rongen, n aan den irikant van iig. Reeds s en bezet- pbrnikteik ig en wel zoodat ik rone bezig- iken moest rhalve deze >ogste aan- vroolijke rijtoertjes, de kleine listen, om de waak zaamheid zijner moeder te misleiden, en de kinder achtige plaagzucht, waarmede hij hare berispingen en vermaningen bespotte. Toen volgden andere en betere herinneringen. De kracht, de onbezorgdheid, de stoutmoedigheid der jeugd, waren gevolgd op de gemakzucht on lichtzinnigheid van den knaap; de dagen van edele zelfopoffering, gevaren, wapenge kletter en oorlog; toen ook hij gedroomd had van iets hoogers, en geloofd, dat hij zijn vaderland lief had. En nu zelfs, klopte zjjn hart luider, alsof hjj zich weder te midden van het oorlogsgewoel, of op de lange nachteljjke marschen bevond, of in het kamp, onder den helderen sterrenhemel, en hjj trachtte het vuur van die dagen weer aan te wakkeren. Maar ook die flikkering ging voorbjj. De ijdelheid, die hem korten tijd beheerscht, en hem zoo weinig vol doening gegeven had, vervulde zijn hart niet meer, voldeed niet langer aan de onrust en gejaagdheid, die hij kracht en levenslust meende te zijn. Geljjk boomen en velden, huizen, rotsen en rivieren voorbij snellen langs den reiziger in een snellen spoortrein, zoo snelden al de tooneelen van de twee laatste ja- ren, voor den geest van Galeazzo voorbij. Nu waren het geene opgewonden prachtige feesten meer, maar de stilte van een sierlijk vertrekje, eene heimelijke samenkomst, de betooverende verschijning van eene vrouw, die hem lief had; droombeelden die spoedig voorbjj gingen, en niets achterlieten dan bitterheid en spot Toen, andere plaatsen, andere verschijnin- ADVERTENTIEN worden geplaatst vzit 1—5 regel» a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Hij zweeg, en toen Beltramolo de kaarsen aange stoken, en op de tafel gezet had, bemerkte deze hoe bleek zijn meester zag; hij schrikte er van. Hij wilde gehoorzamen en heengaan, maar bleef toch aarzelend en verlegen staan. ,Ga nu hoen, dat heb ik immers gezegd," zeide de jongeling; toen, met eene ontroerde stem: «Neen, luister eerst; wij hebben elkaar als jongens gekend, gjj hebt mjj ter zijde gestaan in den veldslag, meer dan eens hebt ge uw leven voor het mijne gewaagd Ge hebt een eerlijk hart, en eens ge zult geen kwaad van mij spreken. En als er soms wat gebeuren mocht, bewaar dit dan, als eene ge dachtenis aan uw heer aan uw vriend." En hij haalde zijn gouden horloge uit den zak. «Dat is voor u, neem het maar aanWaarom weigert ge? Ge houdt toch veel van mij Kom, neem aan ik wil het zoo.” De oppasser stak de hand uit, nam zwijgend het kostbare geschenk aan en verwijderde zich langzaam. En in het groote, eenzame, voorvaderlijke kasteel gingen de uren van den nacht Somber en treurig voor Galeazzo voorbij. Alleen, te midden van die oude meubelen, in de kamer, die getuige was geweest van zijne spelen, later van zijne jongelingsdroomen nog eens riep hij het verledene voor zijnen geest terug, de jaren die zoo snel waren voorbijgegaan, zijn eerste succes in de groote wereld, die dagen zoo vol droefheid en dwaasheid; hij dacht aan de luid ruchtige partijen met zijne vrienden, zijne dolle en In de laatste vergadering, welke de Tweede Kamer hield, vóór zjj op reces uiteenging, werd door de commissie voor de petitiën rapport uitgebracht over eenige verzoekschrif ten, ingekomen naar aanleiding van het voor stel van den heer Bahlmann tot heffing van graanrechten. Een twintigtal requesten zjjn ingekomen, waaronder slechts één er tegen en wel afkomstig van den Nederlandschen Bakkers- bond. Alle overige hadden de strekking het inge diende voorstel te ondersteunen. BI jjkbaar trekt dit ontwerp vooral de aandacht der landbouwende bevolking, welke door de verschillende af- deelingen der protectionistische Landbouwver- eeniging wordt aangespoord tot petitionnement Zooals men weet, dient bet voorstel—Bahl mann tot eenige tegemoetkoming aan dewen- schen der bouwboeren, welke tijdens de ver kiezingen voor deze Kamer zjjn gepaaid met maatregelen tot verbetering van den gedruk- ten toestand, waarin het landbouwbedrijf ver keert. Er is toen zoo geschetterd tegen de heillooze vrjjhandelspólitiek der liberalen, dat het tijd werd, dat er althans iets gedaan werd en door de Regeering ongezind bleek om het initiatief te nemen, heeft de heer Bahlmann zich geroepen gevoelt den eersten stap te doen op den weg naar eene nienwe handelspolitiek. Want hoe onschuldig het voorstel er ook uitziet, dat zal op den langen duur er het gevolg van zjjn. Dit blykt reeds uit de inge diende verzoekschriften. Er zjjn er drie by, die het geringe bedrag, dat de heer Bahlmac G U I L I O O A H O A N O. Frp naar ket /taliaaiuck DOOB VANESSA. 77) XXII. Op oen klöwfrHtand kwamen zij aan een kant van den muur, waar de grond hooger was, en Bel tramolo sprong er eerst over, daarna Galeazzo. Zon der te spreken en zeer voorzichtig liepen zjj door de donkere lanen naar het huis. De deur week bij den eersten stoot, en de soldaat kon maar niet be- Piipen wat de reden was van dien nachteljjken tocht, waarbjj zij veel van een paar dieven hadden; toen, ofschoon het moeieljjk was om in den donker den weg te vinden, kwamen zij toch, na eenig zoeken, op de tweede verdieping. »Nu rijn wy er goed zoo!” zeideGaleazzo, toen hjj de kamer, die hij zoo lang bewoond had, binnen trad. «Steek de kaarsen aan, er moeten er onder den spiegel zijn, en laat mij dan alleen. Ik heb behoefte om alleen te zijn Kom, ga nu naar de herberg, pas goed op de paarden en en wacht daar op mij.” maar toch niet onbilljjk kon genoemd worden, omdat ieder er aan betaalde naar gelang van zijn verbruik. In dit geval zoude de Neder- landsche landbouwers er zeker niet voor ijve ren, want niemand is bjjzonder opverhooging zjjner belasting gesteldmen schikt er rich in, als zij onvermijdelijk is, maar men vraagt er niet om. Er wordt echter ook hier te lande graan geteeld. Daarvan wordt geen recht geheven en toch deelt de voortbrenger in de voordeelen van den verhoogden prijs. Onze graanprodnctie oefent geen invloed nit op de wereldmarkt; onze boeren regelen de prijzen naar het buitenland. Ergo iedere stuiver per mud inkomend recht aan de grens is minstens een stuiver per mud meer verdienste voor den binnenlandschen graanboer. De prijs- verhooging van het buitenlandsch graan vloeit in de schatkist, natuurljjk na aftrek van een aanzienlijk deel perceptiekostendoch hetgeen voor het binnenlandsch graan meer betaald wordt, vloeit in den zak van den voortbrenger en wordt opgebracht door allen die brood eten van graan dat zjj niet zelf telen d. i. alle niet-landbou- wende burgers. Men wil dus eenvoudig den staat gebruikén als middel om de Nederlanders te dwingen hulp te verleenen aan den noodlij denden teelboerimmers de veehouders trekken er evenmin voordeel uit als wij. Vandaar dan ook de wensch van sommige adressanten om allen landbouw kunstmatig te beschermen. Men vergeet daarby echter, dat, wanneer wjj eenmaal dien weg opgaan, de gevolgen niet te overzien zjjn. Waarom moet jnist de land bouwende stand beschermd worden Hebben wil heffen, ten eenenmale onvoldoende achten en die niet tevreden zullen zjjn, voordat er even zware inkomende rechten op granen ge heven worden als in Dnitsehland en Frankrjjk. Anderen willen de rechten ook geheven zien van andere artikelen. Vyf zijn er by, die mar garine en aanverwante artikelen willen belas ten. Een ander jjvert voor invoerrechten op spek of wel op aardappelen, terwjjl er twee zelfs rechten verlangen op alle andere land bouw-voortbrengselen, die aan bescherming behoefte hebben. Deze laatste heeren zjjn consequent. Gaat men eenmaal nit van het beginsel, dat de binnenlanfische landbouw be schermd moet worden, dan behoort men zich niet beperken tot het graan alleen. Men moet dan alle zeilen bjjzetten en door alle middelen het deficit der boeren leien aanvullen uit de zakken bnnner niet-landbonwende medeburgers. Dit is toch het onvermydelyke gevolg van al dergelijke beschermende maatregelen. Elk recht verhoogt den jrjjs van hetf artikel en de meerdere ontvangst is zuivere winst voor den beschermde. Wordt b.v. graan aan de grens belast, dan moet de bakker den bnitenlandschen, b.v. Amerikaanscben graanprjjs betalen plus de invoerrechten. Hjj moet die meerdere kos ten verhalen op zjjne klanten en maakt dus het brood evenredig duurder, zoodat alle bur gers mede dragen aan den nienwopgelegden last. Werd er nn niet anders gebruikt dan buitenlandsch graan, dan was het zoo erg niet. Alle Nederlanders betaalden dan eene zekere belasting op een der eerste levensbehoeften, welke heffing wel niet aanbevelingswaardig,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1