TZIG I BINNENLAND. ID ken LP. I f ‘Hl :tie. i N? 4046. egen. Nieuws- en Donderdag 17 October. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Gabrio en Camilla. 1889. oneelisten. De inzending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave. □eden. jfabriék 1 E ►ber, elling. 2, richten der n, FEUILLETON. Een verhaal uit Milaan m Zn. Cis. Zater- den naam van de Wed. deelte >r. eeuwarden. ii •or C J». geschreven De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. f Zoom. LA MAS. Amsterdam hem. m. ida. ge. liddelburg. Rotterdam. •at, Zwolle. cteur, •ENDJIK, in gebruikt ik-, Banket- nfabriekan- inlichtin- GOUDSCHE COURANT. Gouda. 6, Hoge. even 238, DOOK GUILIO CARCAN O. Vrij naar het Italiaanech DOOK VANESSA. XXII. het niet mjjn plicht?" «totterde de brave „Hebben allen niet hun plicht te ver- ik, zoowel als mijn heer? En den 1 zeide altijdBedenk steeds dat plicht Wij vestigen er de algemeene aandacht op dat bij gelegenheid van de te houden groote vrije Paarden- ujarkt door de gemeente Gouda uitgeschreven op Vrijdag 18 October a. st., van wege de Hollandsche Maatschappij vau Landbouw Afd. Gouda en Om streken aan don eigenaar van elk paard, dat ’s mor gens 9 uur ter markt aanwezig is, een lot zal worden afgegeven, waarvoor een verloting zal worden gebonden, naar evenredigheid van het aantal aan wezig zijnde paarden, om fraaie prijzen, tot een ge zamenlijk bedrag van f 100.—. De eigenaars van paarden zijn gebonden, tijdens de verloting plaats heeft, ‘s morgens tot 12 uur hun paarden aan deljjn te laten staan. Na afloop der Paardenmarkt zal door bovenge noemde Afdeeling ten 1 uur een Ringrijdorij gehou den worden om fraaie prijzen tevens zal een Premie worden uitgeloofd voor „de netste bespanning." Aangiften moeten plaats hebben op denzelfden morgen tusschen 11 en 12 uur, ten huize van Gob. Blom, Kleiweg, alwaar de keuring en loting zal plaats hebben. Voor de Rotterdamsche rechtbank stond gisteren terecht: J. de 2., 31 jaar, koopman, beklaagd van diefstal van een eind touw, in den nacht van 12wp 13 Augustus jl. van een vaartuig, liggende in de rivier de Gouwe te Gouda, en van diefstal van een over- i hemd in het begin dier maand, tan nadeele vaneen kostganger, verblijvende in het logement van de wed. 8. te Gouda, waar ook hij, beklaagde logeerde. Wat den eersten diefstal betreft, ontkende bekl., opge vende bedoelden nacht langs genoemd vaartuig te zijn gekomen, en ziende dat het vaartuig los lag, zich op een daar naast liggend vlot te hebben begeven, vanwaar hij, het touw willende vastmaken, door de nachtwaken was overvallen. Ook het oferhemd was door hem niet ontvreemdwèl was het in een hem toe behoorenden zakdoek geknoopt gevonden, doch dit was door hem niet geschied. Na het verhoor der getuigen kon het O. M. zich met bekl.’s opgaven niet vereenigen; integendeel achtte het O. M. het bewijs voor beide diefstallen aanwezig. Daar men hier te doen heeft met een door en door slecht per soon, die tal van veroordeelingen, waaronder van langen duur, achter den rug heeft, en die zich nog voor de rechtbank te *s-Hage wegens misdrijf van verduistering te verantwoorden zal hebben, vorderde het O. M. veroordeeling tot vijf jaren gevangenisstraf. Bekh’s toegevoegde verdediger, mr. H. B. van der Eist, vond het wettig bewijs van beide feiten niet aanwezig en concludeerde tot vrijspraak. Uitspraak over 8 dagen. van verwittigd. Maar hij was zeer verbaasd, dat Camilla hem niet met hun kind te gemoet kwam, en dat hij haar in gezelschap van andere personen vond, toen hij de deur der huiskamer opende. Het flauwe schemerlicht vergunde hem niet, hen dadelijk te herkennen. Op den drempel van de deur, die op het balkon uitkwam, zat de kleine Emilio op een kleedje te spelen, terwijl do doofstomme hem met gebaren en liefkozingen trachtte stil te houden het kind zag nauwelijks zijn vader, of hij strekte de armpjes uit, on wildo hem te gemoet gaanLaodico verbleekte, en trok zich in den donkersten hoek terug. Achter de deur stond een soldaat recht overeind, Gabrio lette niet op hem; hij zag slechts Camilla. Zij stond op, drukte hom zwijgend de hand, on woes toen met den vinger naar den onbekeude, die aan de tafel zat, en zijn gelaat in zijne handen verborg. Wie was die onbekende, die gebogen scheen onder den last des Ijjdens? Waarom was hij in zijn huis? Waarom stond hij niet op, en bewoog zich niet, en gaf zelfs geen teeken van leven, toen hij binnenkwam? Op een blik zijner vrouw, bleef Gabrio getroffen stilstaan. Plotseling bewoog de onbekende zich, alsof hij uit een zwaron droom ontwaakte, sloeg de oogen op den binnenkomende, herkende hem, en sprong op. Gabrio trad op hem toe, om hem te omhelzen, maar de andere deed oene schrede achterwaarts, strekte do eone hand uit als om hem weg te stoeten en bedekte met de andere zijn gelaat. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschgnt. In de beslissing van den Raad op de ingekomen reclames in zake de pl. dir. belasting op de inkom sten, die wij in ons vorig nr. mededeelden, is abu sievelijk vermeld- onder III, C. W. Gorissen, dit moet zijn de Wed. C. W. Giessen (A. 145) wier aanslag van f 800 op 500 is gebracht ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. „Hij is gered Eindelijk zjjt gij terug, en nu nu vrees ik niet meer voor mijn broeder I” zoo sprak Camilla tot haar man, als om zjjne toe gevendheid en hulp in te roepen. Gabrio, die een oogenblik te voren geaarzeld had, of hij zyne vrouw de omstandigheden zou mededeelen, die nog veel treuriger waren, dan hij gedacht had, bogreep dat, ofschoon hij nog niet juist wist waarom, zjju gast nog veel ongelukkiger was, en nog veel meer zijn medelijden verdiende; hij giste wel do oor zaak van den treurigen toestand, waarin hij zijn vriend zag, doch niet het uiterste, waartoe de wan hoop dezen vervoerd had. Gewoon zich zelven te beheerschen, wist hij eene kalmte te vertoonen, die hij niet bezat; hij begroette den jongeling vrij en ongedwongen, zooals men een wolkomen vriend be groet, maar vroeg hem piot, waarom hij teruggeko men waswant aan de teekens zijner vrouw, en aan het treurig stilzwijgen van zijn zwager, had hij wel gemerkt dat eenig verborgen leed dezen drukte. En de ingenieur, om het stilzwijgen af te breken, dat pijnlijk begon te worden, beval dat de tafel zou gedekt worden, maar het souper stond al gereed. Zij zetten zich aan tafel, Gabrio deed zijn best om een discours te beginnen, maar bet wilde niet vlotten niemand scheen te letten op wat or voor hem stondé zij proefden do spijzen nauwelijks. Beltramolo koek nu den oen, dan den ander aan; maar ofschoon het hem hinderde dat hij de beide hoeren, en zjjne vroe gere meesteres aan tafel zag zitten, elkaar nu en dan Het nieuwe Centraal-station te Amsterdam is gisteren zonder eenige plechtigheid voor den dienst geopend. Uit dan aard der zaak gaf dit nogal aanleiding tot vertraging in het vertrek der treinen en wist het publiek niet dadelijk overal den weg. Het station zelf werd door honderden personen bezocht, die zich langs de trappen, in de wachtkamers en restauratiezaal bewogen. Het „rechts houden," dat de Amsterdammers langzamerhand in druk bezochte straten beginnen te leeren, mag bjj eenige drukte, vooral op de GOUDA, 18 October 1889. Bjj den aanvang der zitting van het Kantongerecht op heden werd de nienw benoemde Kantonrechter, mr. D. J. van Heusde, door den Kantonrechter- plaatsvervanger, den Ambtenaar van het O. M. en den Arrondissements-deurwaarder in bartelijke toe spraken geluk gewenscht, waarvoor de nieuwbenoemde zijn wclgemeenden dank betuigde. Da heer 8. de Geus, Ambtenaar ter Secretarie alhier, heeft met gunstigen uitslag het derde ge deelte van het notarieel examen afgelegd. In ons vorig nr. gewag makende van de Memórie van antwoord van Burg, en Weth. op het Rapport der Begrootings-Commissie spraken wjj slechts met een enkel woord van hetgeen zij daarin zeggen over de verdere rioleering van de Boelekade, die genoemde Commissie voorstelde. Daarover alsnog het volgende Het heeft bjj B. en Ween punt van onderzoek uitgemaakt in hoeverre eeh voorstel kon worden gedaan tot demping en rioleering van de sloot vóór de Sociëteit „Ons Genoegen". B. en W. zijn toen tot het besluit gekomen dat die demping hoofdzakelijk zou zjjn eene verjraaiuu/, die voorloopig achterwege kon blijven. De toestand van die sloot achten B. en W. niet zóó kritiek dat zij in het belang van de openbare gezondheid zou moeten worden overdekt of gerioleerd en ware dat het geval, dan nog zou vol gens de bestaande Verordening var. den 9n Novem ber jl. niet de Gemeente maar de Sociëteit „Ons Genoegen", die de sloot geheel in eigendom heeft, verplicht wezen haar te doen rioleeren. De kosten van do rioleering der sloot langs de voorzijde van den tuin der Sociëteit „Ons Genoegen" worden ge- 78) „Was soldaat. vullen en ik, zoowel als mijn heer? En den mijnen heU ik gedaan. Mijne arme grootmoeder was eene heilige, onz_” boven alles gaat.” XXIII. EEN GESLACHT DAT VOORBIJ GAAT. „Verneem hoe de geslachten henen gaan; „Maar 'tzal niet nieuw u, noch verbazend schijnen, „Daar zelfs geen steden onvergankelijk zijn Dantb. Donzeltden dag, togen den avond kwam Gabrio, na- eene afwezigheid van veertien dagen, weder op Campello terug. Zijne komst was niet onverwacht; een brief, dien njprgen ontvangen, had er zijne vrouw raamd op f 1900 en die van de afrastering op de gewone wijze op 213.75.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1