rs. 1ZEN, beschilderde lanskerk te mis der St. ningen,enz. Ijjk levens- Gebroeders belli, its. 11NKMAN. aren BINNENLAND. Vrijdag 18 October. N? 4047. 1889. I [AP re. NNEN Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* Gabrio en Camilla. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. de la iweig» Ogus met r Dames, ',u verzonden, rden vrij van bezorgd. t-Stelsel, ing. Na Is toezen- H i, België. iti- Vatten BXL FEVILLETOX Een verhaal uit Milaan G U I L I O CARCAN O. Fry naar het Italiaanech ■!i to spreken, I, Oudewater. kei. Zoetermeer. Alphen. j Bodegraven. Haastrecht, ig, Woerden. A'addinxveen. 11* Belgiqw. i Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. kilog*. it, onthaal te irkende ver- TVELT Az. pakje ver- ekroonde ien Med. >or huiseljjk pannen- en gen mits er GOUDA, 17 October 1889. Op bet drietal ter benoeming van een kerkelijk hoogleeraar te Amsterdam, opgemaakt door de syno dale commissie staan de hh.Dr. Bronsveld te Utrecht; Dr. Daubanton te Amsterdam en Dr. Muller te Rotterdam. Een paar dagen geleden verscheen te Arnhem iemand ter secretarie, om zich te laten inschrijven voor een aan te gaan huwelijk. Hiervoor was ook De Haagsche Rechtbank veroordeelde heden den schoenmaker Priele, die een ouden man doodstak, wegen zware mishandeling met doodelijken afloop, tot IQ jaren gevangenisstraf. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsrnimte. ïan Zoon. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. „Zoo is het beter; het is beter dat ik het eerste spreek. Ik zal openhartig zijn, luister naar mij. Dat gij mij uitlegt, waarom gj hier gekomen zijt, welke storm in uwe ziel heeft gewoed, wat gij hebt gedaan of willen doen, is niet noodig; niemand weet, waartoe hij, in een oogenblik van overspanning ko men kan; de dwaasheid schijnt dan soms wijsheid. In den mensch die lijdt, dat weet ik, is soms het verstand ook ziek. Onze Camilla is tot u gekomen, en heeft den afgrond gezien; eene bede, een enkele traan van haar, was genoeg om u aan u zelven terug te geven Is dat niet waar?” «O, Gabrio! indien Camilla er niet was nIndien Camilla er niet was, dan waart gij, door een valsch en dwaas vooroordeel, waaraan men den naam van eergevoel geeft een lafaard een man die uit het leven wegloopt, als een soldaat van het slagveld. Neen, o neen! ik heb u sterker, moediger gezien. Wat is er toch in uwe familie voorgevallen? Niets dan wat hier, en overal voor valt, en dat misschien onvermijdelijk is, in de over gangsperiode van ons land, als een lang verleden ten einde loopt, en eene groote verandering plaats grijpt. Het is zeker in hen een overblijfsel van ver borgen hoogmoed, nalatigheid, goedhartigheid, of zoo ge wilt, het noodlot; maar zij, die nu getuigen zijn van hun eigen val en den ondergang van hunne fortuin en grootheid, lijden de gevolgen van de vooroordeelen en dwalingen, die vroeger hebben ge zegevierd. Het leven is vrijheid en kracht, voor allen. goudsche courant. o vinden. Als ooit de brave jongeling is beproefd geworden, dan is het geweest, toen hij de terugreis aanvaardde naar zijn geboortegrond, waar hij gehoopt had eerst na 4 jaren terug te keeren, om zijn eerste H. Mis op te dragen en dan aan alles en allen het vaarwel toe te röepen. Toch was hij edelmoedig genoeg, om met voorbeeldige gelatenheid, ja met vreugde ook dit offer te brengen, alweder in het belang der groote zaak: de bekeuring der slaven. Zijn opge ruimd gelaat bleef altijd de spiegel van zijn opge ruimd hart. Ten laatste schetste ons de redenaar in gevoelvolle taal hoe deze jongeling bij zijn sterven op het verleden, het heden en de toekomst met vreugde een blik mocht werpen, en hoe God zulk een schoon leven met zulk een heerlijken dood deed eindigen. «O, mocht mijn dood,” riep de redenaar uit, «gelijk zijn aan den zijne, want zalig de dooden, die in den Heer sterven!” Na deze treffende rede werd het H. Misoffer voortgezet, en na het eindigen de absolutie uitge sproken. Voor echter de betreurde overledene naar zijn laatste rustplaats werd gedragen, nam de zeer- eerw. pater superior der Afrikaansche Missie van Mgr. Lavigerie te Woluwe, die in gezelschap van nog een anderen «witten” pater, de reis naar Wad- dinxveen had aanvaard, om de laatste hulde aan zijn gestorven medebroeder te bewijzen, het woord en riep een laatst vaarwel toe aan hem die door vurige godsvrucht, kinderlijke gehoorzaamheid aan zijn oversten en inannelijlfp deugden twee jaren lang de roem, ja het toonbeeld zijner medebroeders geweest was. «Rust uit,” zoo sprak zijn zeereerw., «van uwen arbeid! Vaarwel, tot weerziens in de geluk kige eeuwigheid!” dezen gestorvene de dood een slaap vol verkwik king en een welverdiende rust mocht genoemd worden, «’tls waar, onze harten zijn bedroefd,” zeide spreker, «omdat het uur van afscheid heeft geslagen, van afscheid van hem die door allen, hier aanwezig, in het hart werd gedragenmaar aan den voet van deze lijkbaar mag geen somberheid onzen geest verdonkeren. Zalig zijn zij die in den Heer sterven, en altijd leefde deze jongeling met den Heer.” Keurig werd ons daarna de beeltenis van den gestorvene geschetst, hoe hij, op jeugdigen leef tijd reeds van zijn ouders beroofd, aan de liefdevolle zorgen der eerw. Broeders te Oudenbosch werd toe vertrouwd en onder hun voortreflijke leiding zich mocht voorbereiden tot de gewichtigste daad zijns levens, zijn eerste H. communie, maar ook hoe reeds in die dagen plannen werden gevormd, die straks binnen de muren van het heiligdom Hageveld in hun volle kracht zich zouden ontwikkelen, plannen j om zijn leven te gaan offeren aan de bekeering van arme slaven in Afrika. Tot dat reuzenwerk nu be reidde hij zich in zijn geliefkoosd Hageveld voor. Ook daar intusschen wist hij spoedig door voorbeel- digen ijver, strenge deugd en nauwgezette plichts- betrachting de liefde en achting van overheid en medebroeders zich ten volle waardig te maken. Ein delijk werd de vurigste wensch van zijn hart ver vuld hij verliet Hageveld, om eerst in Malton Carrde te Algiers en later in St. Louie te Carthago zijn studiën voor het H. priesterschap te voltooien en dan als priester-missionaris in de binnenlanden van Afrika te gaan arbeiden. Twee jaren echter had deze edele jongeling door gebed en studie zich voor die ver hevene taak voorbereid, toen Gods aanbiddelijke Voorzienigheid het anders beschikte, en een gevreesde ziekte de krachten van zijn lichaam in korten tijd zóó ondormijnde, dat hij, op raad van zijn eerwaarde oversten, besloot naar Nederland terug te keeren, hopende in zijn Vaderland de gezondheid terug te Bij de gehouden aanbesteding der aardappelen, ten behoeve van het garnizoen alhier, voor het tijdvak 1 November 1889——15 Juni 1890, waren ingekomen drie biljetten, van de heeren G. Kooij 2.16, H. Kooijman 2.06 en J. Gerritsen 1.98 per H. L.* Uit Waddinxveen schrijft men aan de Tijd dd. 15 October: Gisteron-ochtend had in ons dorp een treffende plechtigheid plaats, nl. de uitvaart en begrafenis van onzen dorpsgenoot, den weled. heer Adrianns Voo- rend, sinds 2 jaren theologant in St. Louie te Car thago. Te 9 uren, toen een dichte menigte het kerkgebouw vulde, beklom onze zeereerw. pastoor A. Rutten de trappen van het altaar, om, bijgestaan door de weleerw. heeren kapelaans van deken Malingré, P. L. Dessens en J. F. Graaf, voor de zielerust van den overledene plechtig de H. Offerande op te dragen. Na het H. Evangelie beklom de pastoor den predik stoel en hield een zeer schoone rede, waarvan zijn eerw. tot tekst gekozen had de woorden des Ver lossers «Onze vriend slaapt.” Helder zette de rede naar de beteekenis dier woorden uiteen en toonde in treffende bijzonderheden aan hoe vooral voor K DOOR DOÖR VANESSA. 79) XXIII. Gij weet, dat er menschen zijn, die er belang bij hebben, om haar van ons verwijderd te houden; maar de dag zal komen, dat zij aan hare kinderen denken zal; dan zal zij inzien, dat gij haar altijd hebt lief gehad, en dat ik haar altijd hoogachtte. Al pratende bemerkten zij niet, dat de uren voorbij snelden. En toen zij naar boven gingen, en de ka mer door kwamen, waar de wieg van hun kind_stond, bleven zij samen staan, dezelfde liefde vervulde bei der hart. Het kind sliep, liefelijk als een engel. Do morgen kwam. Lang voor dat iemand op was, wandelde Gabrio al in den tuin, en trachtte zijne gedachten te regelert. Hij behoorde tot die men schen, welke, als zij eens een voornemen hebben opgevat, omdat zij meenen, dat het goed is, noch aan zichzelven, poch aan anderen rust gunnen, totdat net uitgevoerd is. Indien de marchese woord hield, zou hij spoedig, misschien nog dienzelfden dag terug komen. De onverwachte komst van Galoazzo, en meer nog, het wanhopige voornemen waarmede hij terug gekomen was, moest natuurlek een verkeerden invloed uitoefenen op het wederzien van vader en dochter, en de moeilijkheden, die reeds zoo groot waren, nog vergrooten. Eerst was hij nog in het onzekere, doch spoedig werd hij het met zichzelven eens, dat het beter was, om de komst van zijnen vader voor Galeazzo te verzwijgen; en hem aan te raden, om, zoo goed mogelijk, den weg van eer en plicht te volgen, dien hy, in een oogenblik van wanhoop verlaten had. De frissche herfstwind, die voor het opgaan van de zon waait, gaf Gabrio die kalmte en bedaardheid terug, die hij nu juist zoozeer behoefde. Hij nam zijn trouwen jachtgezel, zijne pijp, uit den zak, stak die aan, en wandelde, al rookende, tusschen zijne planten en bloemen rond. Hij overdacht nog eens de gebeurtenissen van de laatste dagen, en volgde, in gedachten, de rookwolkjes, die zich in de lucht verhieven. Na weinige oogenblikken zag hij zHn zwager uit het huis komen, die deze plaats, en dat uur geko zen had, om hem rustig te kunnen spreken. «Goeden morgen, Galeazzo,” zoo brak de ingenieur het stilzwijgen af, «ik wachtte u, en gij hebt mijn verlangen geraden.” «Ik ben het, die behoefte heb, om u of liever dat gij tot mij spreekt.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1