ssen 4048. 1889. Nieuws- en omen 00N. Qrijs- port xem- tuums. iaël. merk 3en73*. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. jntde Gabrio en Camilla. Zaterdag 19 October. De inzending van advertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. i i! I Drogist, ümerjewinkeh i lfa Ko18 85 ets, 45 ct. het beste i’ereld. m iekten G U I L I O CARCAN O. I ff u den winkel I's Kite Pre- (Nog niet bekend.) e n per poet 1.70. Afzonderlijke Nommen VIJF CENTEN. >r zoo dikwijle in schitterend en vroolijk go- Wie hem gezien had, zoo als hij de heuvels, de De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is 1.25, franco 4 H M 2e 3e u u W If ff ff H ft Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschijnt. eiweg E 66. Lantaarns Zweep Lantaarn Lantaarns Vriesdek Hoofdstel Dek Dek Trens enz. itvangst der tandpijn, ont- onaangename worden zeker iljjks gebruik herin rndwater, «chen, 1-75, Dr. POPP'i e tanden ge- Tandplom- tegen eiken in. oemen-zeep. Tansparut en, izeepen, welke weeg brengen. i-Mond water n tijd. "W enen. GOUDSCHE COURANT. GOUDA, 18 October 1889. Heden werd alhier de vrije paardenmarkt gehou den, waartoe de Gemeenteraad indertijd besloot. Er was vooruitgang op te merken, zoowel in het aantal aangevoerde paarden (301) als wat betreft de handel. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. aan den voet der boomen ophoopten. Op een van de paarden zat de oude postiljon, die de oude livrei droeg welke Beltramolo had afgelegd, sedert hij een held geworden wasbinnen in de koets waarvan de raampjes opgehaald waren, zou niemand den somberen en ernstigen man hebben kunnen her kennen, die, in een wijden mantel van pluche ge wikkeld, met zijn kaal hoofd tegen de kbssens leunde. Het was de marchese Francesco Maria. Alleen, gebukt onder den last der jaren en des lijdens, reed hij langs dienzelfden weg, dien hij vroeger zoo dikwijls in schitterend en vroolijk ge zelschap was langs gekomen. Wie hem gezien had, zoo als hy de heuvels, de eikenboschjes, al het omliggende land beschouwde, zou in zijne oogen gelezen hebben, dat' hij dacht, dat dit misschien zyne laatste reis zou zijn. Nadat bij ’s morgens de vensters had opengezet, om de vertrekken te luchten, van het oude gebouw, dat vroeger als eene van de schoonheden van do streek, de bezoekers lokte, doch nu eenzaam en ver laten daar stond, had Malteo de huisbewaarder, die ook reeds door ouderdom gebogen was, zijn stok genomen, en was, den heuvel af, zijn heer tegemoet gegaan. Nauwelijks zag hij het rijtuig onder aan den heuvel aankomen, of hij liep terug naar het huis, steeds in zichzelven herhalende, dat Gabrio hem verboden had, om een woord te zeggen van het nach telijk bezoek van Galeazzo. Hij was toen het rijtuig het plein opreed, om Heden morgen werd op de Markt zekere v. D. door een vrachtwagen aangereden. Met eene hoofd wonde en den schrik kwam hy er af. juist in tijds, het portier te IT 2o.« 3o n met oom in den tuin.” En het kind wierp hun kushandjes toe. Galeazzo hield de gegeven belofte. Gedurende den dag, waren zijne manieren zoo veranderd, dat zijne zuster, ofschoon zij er niets van zeide, den gun- stigen invloed giste, dien Gabrio had uitgooefend op de ziel van hem, die kort geleden zoo nabij den af grond was. Tegen den avond ging hij weg, onder voorwendsel van met Beltramolo naar de paarden te gaan zien. Hij koerde zich droevig om, en wierp een langen afscheidsblik naar dat vriéndelijke verblijf des vredes; en dienzelfden nacht sloeg hij met Bel tramolo den weg in naar het kamp. Weinige dagen later kreeg Gabrio, door een brief, bericht van de aankomst van zijn schoonvader. Hij intusschen, had de goederen van den marchese in Brianza bezocht; hij had naar alles onderzoek ge daan, en zag, dat het bereiken van het doel, dat hij zich voor oogen gesteld had, zoo al niet gemakke lijk, dan toch mogelijk was. Hij wilde het paleis te Milaan verkoopen, en met die gelden de schulden zoo veel mogelijk betalen, en voor zijn schoonvader de vaderlijke erve trachten te behouden, wier naam deze droeg. Hij had gehoopt eene betere schikking te maken; maar het was hem tegen gevallen, en daarom had hij er, tot nog toe, niets van aan Ca milla gezegd. Eene zware, geheel gesloten koets, zonder wapen, reed langzaam den heuvel op, door de laan, waar le prijs Hittetuig 2e 3o 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e Aan n n Geele Trens enz. v n e n Zweep Leidsel Leidsel Dek Landdek Zweep Halster Uit de 30 sollicitanten naar de vacante betrekking van onderwijzer aan de le openbare school te Stol wijk, is de volgende voordracht opgemaaktL. de Bruin te Nieuwe Tonge, W. Honkoop te Stolwijk, P. Jager te Oudo-Wetering, J. F. C. Kom te Geer- traidenberg en P. Kruijt te Boskoop. De dames Valeton-Voorhoeve en J. P. Wesselink- Van Rossom, te Utrecht, die eenigen tjjd geleden eene algemeens oproeping hebben gedaan voor eene reis- belosting, d. i. eene kleine geldelijke bijdrage van ben, die refruogend genoeg zijn om zelf eene reis te maken, voor hen die het niet betalen kunnen, zijn, door krach- tigen steun uit alle oorden des lands, daarin zoo goed geslaagd, dat de geheels opbrengst der reisbelasting gedurende dezen zomer geweest is 824.571/., tegen eene uitgave van f 807.44; zoodat in kas blijft een batig slot van f 17.13’/. voor het volgende jaar. Voor genoemde som gingen 22 personen, waaronder enkele kinderen, naar buiten, en wel naar Bussumé, naar Baarn (Cantop) 6, naar Driebergen (Klein Loo) 2, naar Zandvoort 4, naar Katwijk aan Zee 1, naar Zeist 3, naar Eede 2, naar Wijk aan Zee 2. De meeaten bleven 4 weken buiten, enkelen 6 en 8. Aandoénlijk zijn de betuigingen van dankzegging, die de dames van vele patiënten ontvingen. Zelf zien zjj met dankbaarheid op dezen arbeid terug, en bevelen hem aan voor het volgende jaar. Omtrent den moord op het 13-jarig meisje van den hoevenaar H. te Ommerschans verneemt men nader De verpleegde Van Esch had reeds 3 maanden op de hoeve van Hogenkerk gewerkt, waar het hem zeer goed scheen te bevallen, doch daar het dochtertje over hem had geklaagd, wijl hij relaties met haar Een verhaal uit Milaan DOOR Fry naar het Italiaaneci DOOB VANESSA. 80) XXIII. Voortaan is de glans van een titel, al was het die van koning niet voldoende, om een geslacht te doen leven. Wij moeten ook iets toebrengen aan 1 het welzijn van hen, die om ons heen arbeiden en lijden. De kracht van ons verstand zal ons werk machtig niaken; en de vrijheid, bedenk dat wel, legt ons plichten op, zooals vroeger een adellijke naam.” «Gabrio, ik dank u; gij verheft mijn geest, en leert mij te willen wat goed is Vaarwel; gij zijt mij een vriend, een vader, een broeder geweest!” De beide zwagers drukten elkaar de hand; daarop bleven zij een oogenblik zwijgend staan. Vóór dat zij scheidden, zagen zij Camilla op het terras komen, met haar kind op den arm, terwijl de eerste zonnestraal de hoogten, en de dalen, en het geheele omliggende land, met stroomen licht overgoJt. f «Kijk,” zeide zij tot haar lieveling, «daar staat papa l de gele bladeren, door den wind voortgedreven, zich ingevoerde paarden (301) als wat betreft de handeL De prijzen die uitgeloofd waren werden behaald door: No. 177. 80. 106. 268. 122. 198. 203. 200. 208. 54. 280. 247. 43. 285. 269. 57. 94. 152. trachtte aan te knoopen, was hem Dinsdag aange zegd dat hij ander werk zoude krijgen, waarop hij te kennen had gegeven dat er alsdan eerst nog wat anders zou gebeuren en hij er een 20 jaar tuchthuis straf voor over had. Toen hij eergisteren namiddag met een kameraad bezig was in het karnhok, liep hij, terwijl zijn kameraad op den grond iets verrichtte, op zijn kou sen met een mes op het meisje toe en stak haar, over den rug heen van den anderen verpleegde, in de zijde. Op haar geschreeuw kwam de moeder toeloopen, waarna zij, gesteund door de moeder, tot de kamer ia voortgestrompeld en aldaar spoedig is overleden. De dader, die bloothoofds en op kousen de deur was uitgevlucht, werd spoedig achterhaald en ge vangen genomen. De moordenaar is 50 jaar en heeft reeds vroeger met de gevangenis kennis gemaakt. (Z. C.) In de Arnhenuche Courant leest men het volgende: Voor oenige maanden maakte «Eigen Hulp» het onderwerp uit van eene voordracht door den heer Odé gehouden. Naar aanleiding van het toen gesprokene had eene gedachtenwisseling plaats van een invloedrijk lid ran genoemde Vereeniging met leden van de hier gevestigde Vereeniging «Helpt Elkander», en kwam men tot het besluit om mon sters van de artikelen van dagelijksch verbruik, in den winkel van E. H. gekocht, wat hoedanigheid en prijs betreft, te vergelijken met geljjke artikelen bij drie verschillende winkeliers alhier gelijktijdig gehaald. De verschillende artikelen werden in flesschen, allen van gelijken vorm, gesloten, zonder vermelding van de herkomst; die flesschen werden verzegeld en een drietal deskundigen uitgenoodigd den inhoud te keuren, zonder dat zij alzoo weten konden door wie de artikelen geleverd waren. Alle waarborgen daarvoor werden in acht ge nomen. ff n ff h Halster a de ringrijderij namen 18 paren deel. De prijzen werden behaald door le prijs Milieu, de Heer H. Brakel. Étagère, Inktstel, Dames. le prijs Gouden Flacon, Mej. E. Zoeteman. a Fantasiestoel, (Nog niet bekend.) Suikerfaas, De Premie, zijnde 2 Lantaarns, voor de netste bespanning verkreeg de heer A. Naber, Bloemendaal. De heer W. v. d. Berg, Stolwijkersluis, ontving eene eervolle vermelding.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1