i I ;imë^ 9. BINNENLAND. Maandag 21 October. 1889. 'EN iH. S’ Q e. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. li Gabrio en Camilla. s s» joed S* Uitman- N? 4049. IAP k, België, ye. en FEVILLETON. ..69, TEL8, anden wor- as-Kleeding- trerfd, tegen in 4 dagen en van Gor- leedenalle Hen verhaal uit Milaan GUILIO OARCANO. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. I 0» C© De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjka met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Hommers VIJF CENTEN. )0 kilog*. int, TS. <s s a> c 3 goudsche courant mor huiselijk pannen- en ligen mits er m contracten m bp defioi- 'teringen, opge- dam en tegen- n de Heeren IN, J.T.van da Commissa- N JbM., ab HELJE, als en te verkrjj- am, Regulier». epondenten in ks en by den venhage, Billi- AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. e Heer G. C. SR, Notaris. nderd Gulden geheele leven: laar 3.11, 3.71, 4.53. imstrehen bg de E 73 en 73a, de briefwisseling met Galeazzo, en diens nieuwe - moeielijkheden, hielden hem, meer dan ooit, bezig. Maar, daar hij geen moed had, om in deze eerste en treurige dagen, den marchese den troost te ont nemen, die deze in het gezelschap zijner dochter vond, schikte hij zich in dat heen en weder trekken, en keerde, zoodra hij een vrijen dag had, naar zjjn kluisje in Brianza terug. Intusschen was de marchese een dageljjksoh be zoeker op Campollo geworden, waar een bescheiden kloppen niet zelden een anderen bezoeker aankon- digde; Signor Da vide. Maar al de politieke ver wikkelingen in Italië en in geheel Europa, hadden do gedachten van den armen schoolmeester ook een weinig in de war gebracht. Nog altijd vergezelde 'hem het boek vaft den florentjjnsohen secretaris; had hij het niet onder den arm, dan kwam het zeker uit zjjn zak kijkenmaar de verwachtingen van Maochia- velli waren, volgens zijne moening, verre overtroffen door de fabelachtige ondernemingen van den soldaat des volts. In dien man zag Signor Davide het ware evenbeeld van de groote veldheeren van Thucydides en Plutarchus; als zoo velen, liep hij tot de andere partij over; van constitutioneel werd hjj eensklaps republikeinscben toen Cavour dood was, zwoer hij slechts bjj Garibaldi. De ingenieur lachte om do democratische redeneeringen van den goeden man, en liet hem meestal praten; de marchese daarentegen, verwonderd oyer de nieuwe theoriën, waarvan hij nooit gedroomd had, en die hem hinderden, wilde Een zeldzaam geval hoeft zich te Leeuwarden voorgedaan bjj de behandeling van een strafzaak. Wegens brandstichting van zeer ernstigon aard was een persoon in hechtenis genomen, die in do ge vangenis tijdens hot onderzoek zijner zaak zoozeer ernstig ziek werd en aan krachten afnam, dat vol gens do geneeskundigen bij zou bezwijken indien hij niet op vrije voeten werd gesteld en bjj zijn gezin kon verpleegd worden. De behandeling der rechts zaak hou zeer veel tijd vorderen, daar 56 getuigen waren gedagvaard, en de beklaagde was te zwak om bij dat lange onderzoek tegenwoordig te zijn. Nu roéa de vraag, of de rechtbank den beklaagde voorloopig in vrijheid mocht stellen. Het verzoek daartoe werd gedaan na de verwjjzing ter openbare terechtzitting, maar vóór de behandeling aldaar. De rechtbank achtte zich onbevoegd op dat verzoek te beschikken. Daarna deed de beklaagde afstand van zijn recht van verzet tegen de verwjjzing en werd zijn zaak ten spoedigste aan de orde gesteld. Ter terechtzitting, waar de beklaagde gesteund door de bewakers gebracht werd, vroeg de verde- DOOK Fry naar tel Italiaansci DOOK VANESSA. 81) XXIII. Het was geene vroolyke ontmoeting, maar dat kon ook niet. Te veel herinneringen, te veel ver borgen Ijjden, het luide spreken van gevoelens, die sedert oenigen tijd zwegenaan den óénen kant eeno onwillekeurige terughouding; aan den anderen liefde volle, en toch beschroomde deelneming beklemden het hart van vader en dochter. Zjj spraken bijna niet van het verledone. Hun bezoek duurde niet lang; maar toen Camilla opstond om afscheid te nemen, en haar vader haar omhelsde, vond zjj gele genheid om te zeggen, dat zjj de volgende maal haar kind mede zou brengen. Het gelaat van den ouden man helderde op, en vriendelijk sprak hij: »Ik zal spoedig kennis met hom komen maken, morgen reeds.” Hij kwam, zooals hy beloofd had. Binnen weinige dagen was er eene harteljjke vriendschap gesloten tnsschen den ouden heer, en het bevallige jongske, dat, met de wuftheid der kindsheid, om zjjnentwil het doofstomme meisje bijna vergat. En zulk eene vriendschap, waarin de herinnering aan het verledene, en de hoop voor de toekomst samensmelten is zoo schoon, dat zij gelijkt op een zonnigen dag in het midden van den winter. XXIV. EEN LIJDENSNACHT. »Eon zoete ontroering deed, terwjjl ik sprak, „Mijn pols en zenuwen zoo zalig trillen: „Mijn boeien vielen; ’khad ze niet geslaakt.” C. Bakoni. De Novembermaand liep ten einde; en op de schoone dagen, en prachtige herfstavonden, waarop de zon in eene vlammenzee ondergaat, volgden de mistige morgens, en de koude windvlagen, die de eerste sneeuw aankondigen. De velden waren een zaam, de fraaie villa’s, tot nog toe vol vroolijke be woners, waren verlaten en stil; alleen op Campello werden geen toebereidselen tot vertrek gemaakt. Alles ging er zoo als naar gewoonte; Camilla wilde haren man niet vragen, hoe lang hun vertrek naar de stad, dat toch aanstaande was, nog uitgesteld kon worden. Sedert eenigen tijd bracht Gabrio een gedöelte van de week in de stad door; zjjne studies zjjne eigene bezigheden, de verwarde en ingewik kelde zaken van zjjn schoonvader, en daarenboven GOUDA, 19 October 1889. De heer A. Mjjnlioff u te Utrecht geslaagd voor het eerste natuurkundig examen. De winners der 2e en 3e prijzen bjj de ringrjj- derjj, welke gisteren bjj het afdrukken nog niet be kend waren, zjjn 2e prijs, de heer A. Koene, Capclle a/d IJsel. 3e de heer P. den Hertog, Linschoten. 2e Mej. M. de Bas, Moordrecht. 3e Mej. A. den Hertog, Linschoten. De heer Cluysenaer is benoemd tot directeur- generaal der Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen, ter vervanging van den heer Vrolik, aan wien op verzoek eervol ontslag is verleend. Sedert 15 dezer is dr. J. J. Salverda de Grave bjj Prinses Wilhelmina werkzaam als leeraar in de Franache taal. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschijnt. „Er wordt te Parijs op het oogenblik een bijlen toonstelling op touw gezet, waartoe aan exposanten, die niet of niet hoog genoeg naar hun zin op de groote tentoonstelling zyn bekroond geworden, uit- noodigingen tot deelneming zijn verzonden. Hun worden daarbij eerediplomas en gouden medailles reeds vooruit beloofd, natuurlijk tegen betaling, zoodat zjj later het recht hebben om te beweren, op de Parijsche tentoonstelling van ’89 eene bekroning te hebben behaald. Er schijnt in Frankrijk noch bjj ons eene wet te bestaan, die dergelijken zwendel kan beletten of straffenhet is daarom noodig, dat de stem der publieke opinie zich verheft om het steeds driester optreden der reclame, dit misgeboorte onzer eeuw, ten minste in hare onhebbelijks te uitin gen te reglemeuteeren. Nadat er reeds lang sprake is geweest van een plan voor eene voortdurende drijvende tentoonstelling van Duitsche goederen, is thans het programma verspreid, waarin eene volledige beschrijving van het plan wordt gegeven, met eene oproeping aan alle belanghebbenden om het te helpen verwezen lijken. De bedoeling is, een goederendépot op te richten aan boord van een daartoe aan te bouwen prachtig reusachtig vaartuig als tenloonstellingspaleis, hetwelk geregeld allo groote harens der wereld kan bezoeken ten behoeve van den handel in Duitsche goederen. Na hetgeen nu reeds vroeger voorloopig er van is gemeld, vindt men in het programma nog de vol gende nadere bijzonderheden. Voor iedere reis wordt gerekend op twee jaren. In dien tijd zullen alle groote havens, ieder naar gelang barer beteekenis yoor den handel, 3 a 14 dagen worden bezocht. Het zal bet grootste schip zjjn, hetwelk tot nog toe eene reis om de wereld heeft gemaakt Het zal worden gebouwd uit Duitsch staal. De maatre gelen van voorzorg zijn van dien aard, dat zjj de grootst mogelijke, bijna volstrekte veiligheid tegen denkbare ongelukken opleveren. Het schip wordt voorzien van de beste ventilatie, electrische verlichting en toestellen ter afkoeling der temperatuur. De groots tentoonstellingsruimten met gaanderijen komen tua- schendeks, de slaapplaatsen op het hoofddek, de diger onbepaald uitstel van behandeling en invrij heidstelling van den beklaagde. De deskundigen die gehoord werden, nadat de bekl. was weggeleid, bevestigden het bovenvermelde. Het Openbaar Ministerie bestreed uitvoerig het gedane verzoek het drong aan op onverwijlde be handeling, ook in het belang van den beklaagde, nu a^s gereed was, en verklaarde zich tegen de vrijlStfag, welke er toe kou leiden dat een ernstig misdrijf ongestraft bleef door ontvluchting. Na uitvoerige toelichting van bet verzoek door den verdediger, die verzekerde, dat de beklaagde niet dacht aan vluchten, besliste de rechtbank gunstig. Zij overwoog dat de toestand van den beklaagde onbepaald uitstel noodig maakte, nu hij de behan deling van bet geding niet tot het einde zou kunnen bjjwonen. En zjj nam aan, dat do bevoegdheid, door het wetboek van strafvordering verleend om in eiken stand van het geding een beklaagd? in vrijheid te stellen, ook op dit geval van toepassing mocht worden geacht, al was er wollicht door den wet gever niet aan gedacht. Anders toch z« de be klaagde waarschjjnl jjk zjjn leren verder in voorloopigo hechtenis moeten doorbrongen en eindigen, zoodat het verzoek op gronden van menschelijkheid behoorde te worden toegewezen, nu de wet zich daartegen niet verzet. De rechtbank beval derhalve dat de beklaagde in vrjjheid zou worden gesteld. In eene Parijsche correspondentie van de »N. K. Ct.* worden curieuse mededeelingen gedaan omtrent een zwendel in bekroningen, die tegenwoordig op elke groote tentoonstelling schjjnt te volgen. „In ernst behoort de vraag gesteld te worden zegt de schrjjver of het niet tijd wordt om te trachten oen einde te maken aan deze naar het schjjnt tot stelsel verheven tactiek, die telkens weer door jurys van tentoonstellingen schaamteloos wordt in praotijk gebracht, en waarbij ieder zich beijvert om voor de belangen van zjjne natie of om andere, niets mot werkelijke verdienste uitstaande overwe gingen, zooveel mogeljjk van den buit binnen te halen, ten koste natuurlijk van don eerlijken exposant en van het goedgeloovige publiek, dat naïf genoeg is, nog eenige waarde aan dorgeljjko onderscheidin gen te hechten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1