IB so. N? ping BINNENLAND. LP. noirs. •ten, eftzeer aan mfabrieh IRGEH. Run. 9gen. 1889. IT Eoekjes FEUILLETON. Gabrio en Camilla. IAN, weg D. 84. letten stand iSEN, ffeg- .anellen. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Dinsdag 2Z October. meelisten. ide Notaris. LA Mab. >ber, elling. ers. De insending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. Cts. Zater- het gaat en aan het Ba as Zoon. De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjka met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. 0, des voor af geteekend Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. or Ja. geschreven smaak en aria EVER len voor Hen verhaal uit Milaan DOOB GUILIO CARCAMO. Kry naar het Italiaatuch DOOB VANESSA. XXIV. Cuivre muurplaat, aangeboden door HH. GOUDA, 21 October 1889. Tot ontvanger der registratie te Gouda is be noemd de heer H. Kaijser, thans te Goes. GOUDSCHE COURANT. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. alfdragende alfd ragende 1 breeds IENTWA- S, MELK- 8 KIPPEN misschien door de vochtigheid, de scherpe luchteene wandeling in den morgendauw.” «Ja, ik begrijp het; de gewone diepzinnige rede- neeiingen. En hij komt fUnw of driemaal daags nog geen uur geleden is hij hier geweest." «En hij zegt? «Dat er niets meer aan te doen is dat de ziekte geregeld afloopt.” «Geregeld afloopt? wat wil dat zeggen? En gelooft gij? «Ik heb altjjd gehoopt, en ik hoop nog. Daarom had ik u niet geschreven; gisteren dacht ik, dat hij wat beter was, dat hij mij kendeNiet waar ge vindt hem niet zoo heel erg? «Wel neen Een ziek kind, is als eene bloem in den storm; een enkele zonnestraal geeft haar het leven weder.” «Dat dacht ik ook. En ik ben zoo bljj, dat gij dat zegt! Kijk hem eens aan zijne handjes zijn als vuur maar zijn hoofdje niet, en zijn ge zichtje staat veel natuurljjker Aohl hij kent ut «Morgen zal hij mij kennen.” «Morgen ja, wel zeker langer kan hij niet lijden." «Nu, dan moeten wij hem nu met rust laten; en gij, lieve, moet ook wat rust nemen I Ge moet uw eigen lijden niet verzwaren Zie, ben ik niet waarvan men niet weet, hoe hot komt, noch hoe bedaard en toch zie ik hem nu voor het eerst, 82) De vader raapte al zijne geestkracht bijeen, en nadat hij zacht het voorhoofd en de handjes van den kleinen zieke had aangeraakt, zotte hij het licht weer neder, en ondervroeg Camilla met zijne oogen; zij stond bleek, en onbewegelijk naast hem; hare on achtzame kleeding, en doodsbleek gelaat deden dui delijk zien, dat zij geweend en gewaakt had. Laodioe mtusschen, die in een hoek van de kamer, dichtbij het bedje zat, sloeg de oogen niet van het kind op, bevochtigde zijne brandende, half geopende lippen, en trachtte hem met ijs te verfrisschen; sedert drie dagen had zjj dat vol liefderijk geduld gedaan. «Eu de dokter, wat denkt die? wat heeft Gab™n ^e11' 00ret0n aan Kezeffd?” vroeg «Ja, kunt gij dat gelooven? dat het niets was, een koortsjo, zooals kinderen wel meer hebben, Wftfirvnrs „J-x L 1 i i 11 en ik wist er niets van Ja, ik denk dat de dokter, voor zoo ver als hij er verstand van heeft, toch gelijk heeft. Maar gij gij zjjt in geene drie dagen naar bed geweest ge moet rust nemen; laat mij nu van nacht waken.” «Ik heb geene rust noodig; ik zou toch niet kun nen slapen. En dan, ik heb hem niet alleen opge past. Ge ziet immers wel, wie mij dag en nacht heeft bijgestaan, en mij geen oogenbUk heeft willen verlaten Van haar neemt hij alles; en ik zit hier met de oogen op zijn lief gezichtje gevestigd en ben nergens goed voor, dan om voor hem te bidden!” Gabrio wist hoe groot de gehechtheid van de doofstomme voor zijn kind was; en daar hij zeker wist, dat het onmogelijk zijn zou, om haar van het kind te verwijderen, wendde hij zich tot haar van het kind te verwijderen, wendde hij zich tot haar, alsof hij haar een woord van dank wilde zeggen. Op dit oogenblik ontmoetten hunne blikken elkaar. «Arme, goede Laodice!” En, om haar te doen begrijpen, dat hij haar dankte, ging hij naar haar toe, en streek haar met do hand zacht over het haar. Camilla zag het, en hoorde, voor de eerste maal, sedert zij op Campello terug waren, dien naam door Gabrio uitspreken. Zij voelde haar hart eensklaps zonderling beklemd, en begon te beven. Bij geluk wist zij haar gevoel te verbergen; en, voor het oogen blik, merkte hij er niets van. „Ga nu,” zeide hij haastig. «Nu ben ik hier; en neem mijn post weer in; kom, tracht nu wat te J J i »ssy i i Afd. B. (snelvuur). ie prijs. Piëdestal met buste, aangeboden door den heer Kommandant dd. Schutterij van Gouda, be haald door sergt. Mul, 14 treffers 28 punten. 2e prijs. Twee schilderijen met lijst, aangeboden door hh. Officieren dd. Schutterij, behaald door sergt—maj. Sliedrecht, met 13 tr. en 81 p. 3e prgs. Een bloemenmandje, aangeboden door den heer Kommandant dd. Schutterij van Gouda, be haald door sergt. Jansen, met 13 tr. en 30 p. 4e prijs. Een Bierglas, aangeboden door HH. Offi cieren dd. Schutterij, behaald door muz. v. d. Pool, met 11 tr. en 28 p. 5e prijs. 100 Sigaren, aangeboden door den 1“ Lui tenant M. G. van Frankenhuijsen, behaald door sergt. Starreveld, met 9 tr. os 21 p. Afdeeling C. (Individueel). Ie cathegorie. Eereprijs, aangeboden door den Ed. Acbtb. heer Burgemeester van Gouda Mr. van Bergen IJzen- doorn, behaald door sergt. Starreveld, met 50 punten. Eereprijs, aangeboden doof 'den HoogWelEd-Geetr. Heer H. W. G. Koning, Majoor dd. Schutterij, behaald door sergt—maj. Sliedrecht, met 49 p. Ie prijs. Twee cuirre kannen, aangeboden door de Staf der Schutterij, behaald door sergt Mul, met 46 p. 2e prijs. Christ, theepotje met comfoor, aangeboden door de Ned. Schutterij Kaderbond Afdeeling Gouda, behaald door muz. v. d. Pool, met 45 p. Se prijs. Een inktkoker, aangeboden door HH. offi cieren dd. Schutterij, behaald door sergt Berlijn, met 42 4e prijs. officieren dd. Schutterij, behaald door muz. Kra- neveld, met 40 p. Afdeeling C. 2e Cathegorie. Ie prijs. Twee majolica kannen, aangeboden door de Officieren-vereemging dd. Schutterij van Gouda, behaald door schutter Hensbroek, met 44 p. 2e prijs. Olie en Azijnstel, aangeboden door de Ned. Schutterij Kaderbond afd. Gouda, behaald door schutter de Vries, met 42 p. 3e prijs. Thermometer, aangeboden door de Com missie van de Schietwedstrijd, behaald door sergt. Beepers, met 38 p. 4e prgs. Een Sigarenkastje, aangeboden door de Administratie der Schutterij, behaald door Schutter Brem, met 36 p. 5e prijs. 50 Sigaren, aangeboden door den le Luit. M. G. van Frankenhugzen, behaald door sergt— maj. van Vliet, met 35 p. Afdeeling D. le prgs. Biscuitdoos, aangeboden door de Qffic— Vereeniging, behaald door den Luit. D. Hoogen- dijk, met 48 p. 2e prijs. Kaartencoupe, aangeboden door de Offio— Vereeniging, behaald door den Maj. A. K. van dm Garden, met 43 p. 3e prgs. Waaijer met portretten, aangeboden door den Kapt. A. van Reedt Dortland, behaald door den Luit. J. J. Prins, met 43 p. 4e prijs. Sigarenstaudaard met lichtje, aangeboden door den Maj.-Kommandant dd. Schutterij, behaald door kapt. A. v. Reedt Dortland, met 43 p. 5e prgs. Twee vergulde vaasjes, aangeboden door de offio—vereeniging, behaald door Luit de Voogt, met 40 punten. Vigo Banen. le prijs. Sergt. I. P. Mul, met 32 punten. 2e prijs. Luit D. Hoogendijk, met 32 p. Flobertbanen. Met kameroil. le prijs. C. M. van Wijngaarden, met 43 p. 2e Sergt I. P. Mul, met 43 p. (na loting met C. v. d. Pool). Gisteren had op het terrein aan den Rotterdam- schen Dijk het concours plaats voor hh. Officieren, Onderofficieren en verdere manschappen der dd. Schutterij. Do muziek luisterde den wedstrijd des middags op. Na afloop werden de prijzen door den Migoor- Kommandant, den heer H. W. G. Koning, aan de overwinnaars onder gepaste toespraken uitgereikt. De uitslag is aldus: Afdeeling A. Zilveren draagmedaille, aangeboden door de Ned. Schutterij Kaderbond, behaald door den sergeant Starreveld, met 15 treffers en 66 punten, na met 5 schoten gekampt te hebben met den muz. v. d. Pool Ons wacht Donderdag a. st. een genotvolle avond. Het Hoogduitsohe Opera-gezelschap uit Botterdam zal dan nl. hier opvoeren de bekende aardige opérette Ver leutige Krieg. Speet het Velen onzer inge zetenen dat, na optreden van den heer Alex. Saal- born als directeur, de abonnements-voorstellingen met extra-trein voor Gouda vervielen, hoogst aan genaam is bet ons dat het gezelschap nu tot ons komt, zoodat thans ieder in de gelegenheid is daarmede kennis te maken. Het is te hopen dat een zeer talrgk publiek uit Gouda en omstreken deze eerste voorstelling bijwone, opdat de Directie weldra opnieuw met eene tweede voorstelling ons koene verrassen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1