S00GDUITSC2E OPERA NIEUWE PARAFLUIE2 WOLLEN BORSTROKEN Aanbesteden Winkelhuis en Erf, Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping WEI-EU HOOILAND, FfOliElroivr Gabrio en Camilla. Sociëteit „Ons Genoegen," Donderdag 24 October 1889, Buitengewone Voorstelling DER LUSTIGE ERIEG. Kousen, Sokken, Borstrokken, INBOEDEL A. v. OS Az., Kleiweg E 73 en73a. Witte, Roode en Grijze esse BOUWMANSWONING, 1880. Donderdag 24 October. N? 4058. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAND. Tricots-Jong-ensbroekjes, enz. enz. Wed. H. C. KOOPMAN- Openbare Verkooping- te GOUDA, te GOUDA, van wijlen Mevr. de Wed. G. B. van GOOR, Zilveren en Gouden Werken, Bijouterieën, Juweelen enz. SCHENK Zn. MOORDRECHT Ouderkerk aan den IJssel, Op DINSDAG 12 NOVEMBER 1889, des morgens te elf uren, in het koffiehuis van den Heer A. BROERE in het dorp, ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER, v(n: Ouderkerk aan den IJssel. ADVERTENTIËN. Een ware schat ZDr. Retau's elfbewaring. De Intending van advertentiön kan geschieden tot Mn nnr des namiddags van den dag der uitgave. Zaal «Kunstmin» Gouda. van Rotterdam. DirectieALEXANDER SAALBORN. 77« nn'i Operette in 3 Acten von F. ZELL und R. GENCE. Mnsik von JOHANN STRAUSS. Prjjzen der plaatsen: H.H. Leden 0.99, Niet-Leden 1.49. Plaatsen te bespreken Woensdag en Don derdag van 103 nnr aan de Sociëteit. LotingWoensdag 10 uur. De oudergeteekende beveelt zich op nieuw beleefdeljjk aan tot het MACHINAAL BREIEN en AANBREIEN van alle soorten In zeer korten tjjd en billijke prijzen. Raam O 313. ROZESTRATEN. De GARNIZOENS VOEDINGS-COMMISSIE te Goudazal op VRIJDAG 1 NOVEMBER a. s., des middags om 12 uur, op het bureel van den Garnizoens-Commandaut aldaar, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, m de levering van het benoodigde SPEK, ZOUT en de BRANDSTOFFEN, gedurende het jaar 1890, en het benoodigde RUNDVLEESCH, gedurende het 1' halfjaar van 1890, ten be hoeve van de soldaten-menages van het Gar nizoen. De voorwaarden liggen dagelijks, van 912 v. m., ter inzage op genoemd bureel. op MAANDAG 4 NOVEMBER 1889, des morgenB te elf uren, in het Koffiehuis «Har monie» aan de Markt te Gouda, ten overstaan van den Notaris G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER, van een met SCHUUR daarachter, staande onliggende aan de Westhaven te Gouda, wjjk B. No. 141, kadastraal bekend in Sectie D. No. 599, groot 86 Centiaren, strekkende van de straat tot eigendom van van Es, belend aan de eene zijde eigendom van van der Togt en van Leeuwen en aan de andere zjjde eigendom van Jue. Te aanvaarden 1 Februari 1890. Het perceel is de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag van 9 tot 11 uren 's morgens te bezichtigen. Nadere inlichtingen geeft voornoemde No taris. Gouda. Snelpersdruk van A. Brinkman Zoon, ten overstaan van den Notaris G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER, op DINSDAG 29 OCTOBER 1889 en vol gende dagen, aanvangende des morgens te 9 uren, aan het Huis, wjjk B. No. 155, aan de Westhaven aldaar, van den goed onderhouden, zeer solieden bestaande in Mahoniehouten Salon- en Slaapkamerameuble menten, Kabinetten(waarvan een antiek), schrijf tafel, damesschrijftafel, 2 pianino's (een Plejjel) en muziekkastje, prachtige gebeeldhouwde boe kenkast, mahoniehouten linnen- en spiegelkas ten, toiletspiegels, waschtafels en waschcora- modes met toebehooren, secretaires en chiffon nières, boekenkast met glazen deuren, sopha's en rustbanken, fantaisie-, gemak-, zieken- en andere stoelen, salon- en coulissetafels (waar van een met 12 bladen en een voor 24 perso nen), buffetten, werk-, speel-, penant-en dien tafels vergulden en marmeren pendules, cande- labres en coupeskapitale spiegels, schilderpen (oude portretten) dh gravures in lijstenBoe ken, waaronder vele prachtwerken en 2 Pracht- bijbels met standaards mahoniehouten ledi kanten, waaronder 2 lits-jumeaunachtkastjes, goed gevulde Bedden, dekbedden en matrassen-, fijn bewerkte sprejjen en dekens, vloerkleeden, tapijten, en loopers, staande klok met speel werk, consoles en beelden, gaskroonen en or namenten, vuurschermen, een Japansch- en andere kamerschutten, ornamenten, prachtig kristal en glaswerk, granieten en porceleinen serviezen en dejeuners, berljjnsch zilveren koffie- en theeserviezen en andere voorwerpen: 2 brand kasten, tuinameublement, gangbank en porte- manteau; mangel en antieke pers; biljart met toebehooreneikenhouten kasten, linnenkasten, koffers, 2 naaimachines, haarden, insteekhaar- den, kachels, fornuis en strjjkkachel alles met toe behooren, aardewerk, koperen en tinnen keu kengereedschap, meubel- en valgordijnen met ornamenten, jalousien enz. enz. Kijkdagen Vrijdag 25, Zaterdag 26 en Maandag 28 October a. s., telkens van des morgens 10 tot des namiddags 4 uren. Vrjjdag en Zaterdag tegen betaling van 25 centB en Maandag van 10 cents de persoon, ten voordeele van de werkinrichting tot wering der bedelarij te Gouda. Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris. voor Vrouwen en Meisjes. (om contant geld) ten overstaan van den Notaris G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda, op ZATERDAG 26 OCTOBER 1889, des voor- middags te 10 uren, aan de woning geteekend No. 198, te van een 21/, jarig ruin PAARD, 2 kalfdragende KOEIEN, 2 VAARKOEIEN, 1 kalfdragende SCHOT, 2 gniste VAARZEN, 1 "breede SCHOUW, 1 smalle SCHOUW, 1 TENTWA GEN, TILBURRIE, ARRESLEDE, MELK- en BOUWGEREEDSCHAPPEN, 8 KIPPEN en een HAAN en eenig Vóór de verkooping te zien. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. TB SCHUUR, HOOIBERG, ERVEN, TUIN en eenige perceelen groot 8 hectaren 71 aren 87 centiaren, alles staande en liggende in den Krompolder in de Gemeente En znlks in 10 perceelen. De Landerjjen zjjn den 1" December a. s, en de Woning enz. den 1" Mei 1890 te aan vaarden. Betaling der Kooppenningen 6 Februari 1890. Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voorgenoemd. alle Binnen- en Buitenlandsche Cou ranten, worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie-Bureau van A. BRINKMAN en ZOON, te Gouda. voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prjjs 2 gulden. Ieder, die aan de verschrik kelijke gevolgen van deze ondeugd ljjdt, moet het lezende oprechte leering, die het geeft, redt jaarljjks duizenden van een zekeren dood. Te verkrijgen bjj het Ver- lags-Magazin te Leipzig, Neuwarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in eiken boek handel in Holland. GOUDSCUE COURANT. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ia 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels k 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADfÜtTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. GOUDA, 23 October 1889. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Vrijdag den 25 October 1889, des middags ten 12 ure. Aan de orde: Een voorstel tot wijziging der regeling van de be zoldiging van den Brugwachter op de Haven bij de Mindêrbroedersteeg. Het adres van den Hoofdagent en vijf Agenten van Politie le en 2e kl. houdende verzoek om ver hooging van traktement. De Gomeente-begrooting voor het dienstjaar 1890. Bij Zr. Ms. besluit is benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Gonda, mr. C. A. Cau, thans griffier hij het kantonger. te Schagen. Dr. J. H. Gunning J.Hzn., predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier is beroepen te Rotterdam. De heer S. H. Esser alhier deed te 's Hage met gnnstigen uitslag acte-examen lager onderwijs. Het volgende adres zal van uit deze gemeente naar de Eerste Kamer worden gezonden. Tegen aanneming van het daarin genoemde wets ontwerp bestaan ernstigo bezwaren, die in velo ge meenten van ons land het besluit deden, nemen de Eerste Kamer te verzoeken daaraan hare goedkeuring te onthouden. Ook hier ter stede zullen er ongetwijfeld velen zjjn, die bedoelde bezwaren deelen en hunne aandacht vestigen wjj er op, dat het adres slechts tot morgen (Donderdag) 4 nur ter teekening ligt bij de Boekh. J. van Bentum èn Zn. Een verhaal uit Milaan DOOB GUILIO CABCANO. Vrij naar iet IlaliaatucA DOOB VANESSA. 84) XXIV. De komst van Faolina was een groot gelnk, een ware troost voor die beide gekwelde harten; vooral, daar Camilla gevoelde, dat hare krachten te kort schoten, voor dien smartelijken plicht. De oude dorpsdokter, en zjjn ambtgenoot uit Mi laan kwamen samen; en na eene lange conferentie kwamen zij overeen, dat er gevaar was, wel niet zoo erg, maar er was gevaar, dit was een dag dat men zeer oplettend moest zjjn, want er zou eene crisis komen; ten goede, of ten kwade, dat was nog niet te bepalen; men moest de natuur stil haren gang laten gaan. De arme vader had, zonder een woord te spreken, do geleerde en onbegrijpelijke redeneeringen bij het wegje van een bijna stervend wicht, aangeboord. En voor zij heengingen, zag hij hen met een bitteren glimlach aan, en zeide hoorbaar genoeg: //Arme kunst 1 die nog niet eens weet, hoe zjj 'taan Aan de Eerste Kamer van de Staten-Generaal, Geven te kennen de ondergeteekenden, Nederlanders, dat zij met onverdeelde belangstelling de in do Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden be raadslagingen over het ontwerp van wet tot regeling van het lager onderwijs in Nederland hebben gevolgd; dat het resultaat dier beraadslagingen, zijn uit drukking vindende in de eindstemming over dit ontwórp, ten zeerste door hen wordt betreurd; dat toch, hoezeer erkend wordt dat het ontwerp verbeteringen behelst, niet aan het hoofdbeginsel is voldaan, waarop naar hun meening het onderwijs be hoort te berusten, wil het de machtige hefboom zjjn tot verhooging van volksbeschaving en volksgeluk, namelijk leerplicht; dat leerplicht h. i. het (enig afdoend middel is ter verkrijging van geregeld en voldoend langdurig school bezoek; dat door vermindering van het verplicht aaDtal onderwjjzen het peir~tth"*%rt ópMmar onderwijs noodzakelijk zal worden verlaagd; dat door de invoering van het premiestelsel do op leiding van onderwijzers in den. grond bedorven wordt, wat des te erger is, omdat dit stelsel zelfs op de normaalleseen zal worden toegepast; dat door de op financieel gebied ontworpen maat regelen de prikkel voor de gemeenten om de school naar vroeger terecht gestelde eischen in te richten, zoo al niet aanstonds, dan toch in de toekomst aan merkelijk wordt verzwakt; dat veeleer mag worden aangenomen, dat in de voorgestelde wetsveranderingen voor de gemeenten de drijfveer zal gelegen zjjn om op de bovenbedoelde eischen, zeer ten nadeele van het onderwijs, zooveel mogelijk af te dingen; dat door de verplichte schoolgeldheffing aan de openbare scholen opgelegd, tegenover de vrijlating daarvan aan de bijzondere scholen toegestaan, de concurrentie voor de laatste met de eerste op kunst matige en onbillijke wijze wordt bevorderd; dat het gevaar dreigt, door de verplichte school geldheffing het schoolverzuim te zien toenemen; dat aan de besturen der bijzondere echolen het recht op een rijkssubsidie wordt toegekend, terwijl men den wettelijken waarborg mist, dat aan deze scholen voldoend onderwijs zal worden gegeven; dat die bijdrage uit 's rijks schatkist zelfs dan moet worden verleend, indien het totaaP van de bezoldi gingen der onderwijzers minder bedraagt dan die bijdrage zelve; dat ondergeteekenden ten slotte, wel verre van te «lent™ dat door de aanneming van dit ontwerp de partijstrijd ten aanzien van de hier op het spel staande belangen zal kunnen worden beëindigd, overtuigd zijn dat heftiger uitingen van meeningsverschil ons dierbaar vaderland zullen beroeren; dat het lager onderwijs, om welks verheffing het ons toch allen te doen is, onder dien strijd ten ernstigste bedreigd wordt; dat daarmede das ten eenenmale het doel van het ontwerp zou worden gemist; dat de aanneming van de door de 2deKamorder Staten-Generaal te kwader ure goedgekeurde ont- werpwet, derhalve naar hunne innige overtuiging eene ramp is voor het volk; dat, welke ook de politieke gevolgen mogen zijn uit de verwerping van het ogtwerp door uwe Kamer voortvloeiende, zij die gevolgen minder vreezen dan die welke aan de aanneming der wet verbonden zullen zijn; .dat zij derhalve uit volle overtuiging en met den meésten aandrang uwe Kamer meenen te mogen ver zoeken hare goedkeuring aan het ontwerp te ont. houden. De Rotterdamsche Rechtbank veroordeelde gis teren J. do Z., koopman, wonende te Amsterdam, moet leggen, om een ziek kind aan het zweeten te krijgen:" De beide dokters hielden zich, alsof zij er niets van hoorden. Dien nacht hadden zjj iedereen weggezonden, en Gabrio en Camilla bleven alleen bij hun kind. Zjj zeide niets meer en zat sprakeloos en gedach teloos bij het bedje. Gabrio zat opeenigeu afstand, met het hoofd op de hand geleund, en hield zijne oogen strak gevestigd op zjjn stervend kind:, en zijne ongelukkige vronw. Eene sprei van blauwe zjjde met geborduurde streepen, en eene breede kant omzet, bedekte het kind bijna geheel. Het licht van de lamp scheen op het kussen, en op het'kruisbeeld dat de moeder er 's morgens op had gelegd. Zoo zaten zjj daar, alleen, uren achtereen bij hun kind, te luisteren naar zjjne ademhaling, die gedurig zwakker en flauwer, soms onhoorbaar werdzjj waren vereenigd in eene uamelooze smart. Eensklaps hief de moeder de saamgevouwen handen ten hemel, en viel op de knieën. «O Heer!" riep zjj uit, «ik bied u mjjn leven, voor den zoon, dien gij mij gegeven hebt." Op die woorden volgde een diep stilzwijgen. Kort daarop hoorde Camilla, die voor het bedje gebogen lag, een snikkend geluid, en bemerkte dat haar echtgenoot naast haar geknield lag. Hjj liet het hoofd op de sprei van het kind val len, 'verborg zijn gezicht in zjjne handen, en zeide: //O God! wees ons genadig! Een straal van vreugde verlichtte de bittere smart der moeder. Niemand stoorde dat gebed van twee eenvoudige harten, die zich voor de eerste maal voor God vereenigden. Dat gebed alleen, kon door Hem worden verhoord. XXV. EEN BEGIN VAN VERZOENING. z/Men overwint, wien men vergifnis schenkt." G. B. Nicoiini. Den volgenden morgen zat de marchese Francesco bij een klein vuurtje, in eene kamer op de tweede verdieping van het kasteel. //Neen," zeide hij, terwjjl hjj aan zijn eenvoudig ontbjjt begon, daar het een vastendag was, «neen, het is geene verbeelding, dat alles omgekeerd is, zelfs de chocolade is niet zoo goed als vroeger." Kort daarop hoorde hij den stap van den huisbe waarder, die met zjjn stok den trap opkwam, hjj stond op om hem tegemoet te gaan, zoo zeker was hjj van de treurige boodschap, die de man kwam brengen. Matteo kwam zonder eenige complimenten binnen; zjjn mager en rimpelig gezicht schitterde van blijdschap. «Goede tijding, Illustrissimo. Wij zjjn gered, wjj zjjn gelukkig! Het kind van de marchesina is beter... hjj is genezen... het is een wonder!" «Goede God! is het werkelijk waar? Ge moet me niet bedriegen! Zég bet nog eens

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1