rs. iSEN, geschilderde Janskerk te enis der St. eningen,enz. rljjk levens- B Gebroeders ibelh, n t s. i i iap k, België, ye. 'N, uur. De SteielijkeBegrooting. will Vrijdag 25 October. 1889. Nieuws- en N? 4053. szx [MEK, Gabrio en Camilla. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. De inzending van advertentiftn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. I it-Stelsel. lNNEN lim:. iden wor- -Kleeding- >rfd, tegen i 4 dagen i van Ger eden alle FEUILLETON. Hen t&rhaal uit Milaan ER tot ing van de HH. itwerp, en be diening lS. lang van de openbare ■hweig. De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjje per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschgnt zing. Na als toezen- 0 kilog". nt, bekroonde den Med. oor huiseljjk pannen- en igen mits er \ttreken bjj de 73 en 73a WDOX is staande par- haar binnen verdwijnen, irjjk en zacht 85 cent per ion. Alleen 3. HV1NCK DOOB GUILIO C A H C A N O. Vrij naar het Italiaamch DOOR VANESSA. 85) XXV. Het was den slimmen pater gelukt om, gedurende die drie jaren, zijn bootje door de politieke branding te sturen, zonder te stranden. Hij bleef in de par- tijdigsto dagbladen en revues altijd strijden, voor wat hij de goede zaak noemde. En in de schaduw van een verantwoordelijken redacteur, zonder zijn eigen naam, zelfs door letters, te laten gissen, hield hij niet op, dien dageljjkschen strijd met inkt en gal te voeren, terwijl een geheel andere strijd gevoerd werd, aan de boorden van den Ticino en van de Mincio. In de aanzienlijke kringen werd van hem gefluisterd, dat hij van een gematigd aanhanger van Oostenrijk, een openlijk aanhanger geworden was van de eerste annexatie van Piemont; en daarom bleef hij toch een der ijverigste correspondenten van die vlugschriften, die door de behoudende partij werden in *t licht gegeven, zoodra de' graaf di Cavour eene of andere geheime overeenkomst met de romeinsche curie AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. trachtte te treffen, om, indien het mogeljjk was ge weest, de liberale beginselen van onze eeuw, te vereenigen, met het wereldlijk bestuur van den pau- selijken stoel. Toen werd de gewezen pater Onofri een onvermoeid bestrijder van de usurpatie, en een kampioen voor de wereldlijke macht. En terwijl hij eiken dag streed-, tegen die bekende woorden: vrije kerk in de vrijen staat” liet hij niet na in de fondsen te speculeeren, ten einde een aardig kapi taaltje bijeen te vergaren, om zich te kunnen redden, zoo ooit een niedwe storm boven zijn hoofd losbrak. De marchesa Ricciarda, die hem voor een geheel ander man gehouden had, vemam al die dubbelzin nige handelingen; daardoor ontstond er eenige ver koeling in hunne briefwisseling. De padre lettire, van zijnen kant, merkte het wel op, maar bekom merde er zich niet om, en, gelijk hij zijne bezoeken had gestaakt, zoo staakte hij nu ook zijne briefwis seling, en trok zich terug, met het vaste vertrou wen van weldra den verloren grond te herwinnen. Intusschen waren er andere, en treurige berichten Bekomen, die de ziel van de marchesa aan droeviger dingen denken deed, dan aan hare gekwetste eigen liefde. Toen zij vemam, eerst als een vermoeden, later als werkelijkheid, dat het geheele vermogen van haar echtgenoot bijna verloren was, voelde zij zich vernederd, ongelukkig; zij trachtte hare smart af te leiden, door aan het revolutionnaire gouvernement van alles de schuld te geven. Toch had zij eene goede gedachte: zij wilde haar man te hulp komen goudsche courant. openstelling van de stedelijke zwemschool voor vrouwen en meisjes. De commissie is van het dringende van den eerstgenoemden maatregel zoo overtuigd, dat zjj voorstelt niet tot eenige andere rioleering over te gaan alvorens in den toestand van de bedoelde sloot verandering is gebracht. De zijl tusschen Turfmarkt en Nieuwe Haven moet wachten tot later. B. en W. antwoorden daarop«Het heeft in ons Col legia een punt van ernstig onderzoek uitge maakt in hoever door ons een voorstel behoorde te worden gedaan tot demping en rioleering van de sloot vóór de Sociëteit «Ons Genoegen» in de Boelekade. Bij onze overwegingen zijn wjj tot het besluit gekomen, dat die demping hoofdzakelijk zou zjjn een verfraaiing, die wij meenen vooralsnog achterwege te moeten laten. De toestand van die slppt achten wij niet zoo kritiek, dat zij in liét belang van de openbare gezondheid zoude moeten worden overdekt of genoteerden ware dit het geval, dan nog zou volgens de bestaande Verordening van den 9 November jl. niet de Gemeente, maar de Sociëteit «Ons Genoegen», die de sloot geheel in eigendom heeft, verplicht .wezen haar te doen rioleeren.» Wij zijn het in dezen niet geheel eens met B. en W. Naar onze meening zou de dem ping niet in de eerste plaats eene verfraaiing zjjn,of liever in ’t geheel geen verfraaiing, daar afscheiding door water uit een aesthetisch oogpunt verkiesljjk is boven de afrastering op de gewone wjjze, zooals b. v. geschied is langs het reeds gedempte deel dier sloot. Wie wel De stedelijke begroeting, die morgen in den raad wordt behandeld, zal, te oordeelen naar de gewisselde stukken, in hoofdzaak wel onge wijzigd worden vastgesteld. De commissie uit den raad verklaarde in haar rapport, dat zjj zich met het budget in het algemeen zeer wel kan vereenigen en bepaalde zich tot eenige opmerkingen, waarvan de meeste op afdoende wjjze door B. en W. zjjn beantwoord. Naar aanleiding van de inkomsten vonden wij bjj de commissie eene opmerking, die wij vroeger ook al eens gemaakt hebben, namelyk dat steeds de opbrengst van de belasting op de vaart door de gemeente eenige duizenden guldens lager geraamd wordt dan in werke lijkheid wordt ontvangen. In de laatste be groetingen komt de? e post steeds voor ad f61,000, terwjjl de rekeningen eene ontvangst aantoonen van 65,500 a 67,000 gulden. Wel licht is de voorzichtigheid van B. en W. ge grond op het jaar 1884, toen, na twee jaaropbrengsten van 69 en 70 duizend gld. plotseling het bedrag daalde tot 61,731, om het jaar daarna weer tot circa 66,000 te klimmen. Hoe het zjj, het is altijd beter dat de raming medevalt dan omgekeerd* Wat de uitgaven betreft, hebben een paar punten onze aandacht getrokken, waaromtrent de commissie en het college van B. en W. van gevoelen verschillen. Wjj bedoelen de demping en rioleering van de sloot vóór de sociëteit Ons Genoegen in de Boelekade en de eens zjjn aandacht geschonken heeft aan het vuil, dat thans voortdurend stroomt nit het nieuwe riool en ten gevolge van de nauwte der pjjp onder den ingang der Sociëteit hoofd zakelijk opgehoopt wordt in het eerste gedeelte, waar aan weerszijden de bezoekers der concerten en het gratis luisterend publiek daar buiten 's zomers onthaald worden op lieflpke geuren en blootstaan aan het inademen van allerlei schadelijke dampen, zal het met de Commissie eens zjjn, dat voorziening daar dringend nood- zakelijk is. Intusschen wordt de oplossing van de vraag niet gemakkelpker, nu B. en W. de verplichting tot rioleering overdragen aan het bestuur der Sociëteit. Is deze inderdaad alleen eigenaar, dan ware het gewenscht dat het ge meentebestuur spoedig handelend optrad en in het belang der openbare gezondheid deze so ciëteit dwong om te riooleeren, indien zjj dat niet zelve deed in het belang harer leden. Wanneer de Gemeente en de Sociëteit voort gaan met van deze quaestie een kaatsspelletje te maken, waarin zjj elkander beurtelings een bal toewerpen, dan kan de burgerij nog lang wachten op voorziening. Misschien verdient het overweging of niet verbetering voorgeza- menlijke kosten mogelijk isde stad heeft in elk geval belang bjj opruiming van dergeljjke open riolen, terwjjl de Sociëteit dan een fraaier afsluiting zou kunnen maken dan de gemeente .gewoon is te geven. B. en W. schijnen zelf hun standpunt niet bjjzonder sterk te vinden althans zjj onderstellen <je mogeljjkheid, dat de Raad toch tot den maatregel besluit, daar met haar eigen fortuin, en schreef daarover aan haar zaakwaarnemer. Maar haar edelmoedig voornemen werd niet uitgevoerd; niet zoozeer, omdat de mar- chese Francesco er tot geen pry’s in wilde toestemmen, als wel, omdat de zaakwaarnemer beleedigd was, omdat de ingenieur, de schoonzoon van den mar- chese zich in die crisis, met de administratie bemoeid had. Eindelijk had het bericht, dat hare dochter in gevaar was, van haar kind te verliezen, haar in «en vreeselijken tweestrijd gebracht; langen tijd werd zij door de ftgenstrijdigste gedachten geslingerd. Liefde en plicht zouden haar, zoodra zij dat treurige bericht ontving, naar Brianza gedreven hebben; maar spoedig had zij berouw over die gedachte. Toen echter hare zuster, aan wie zij alles had toever- trouwd, haar de noodzakelijkheid vóórhield, om zich los te maken van alle we’reldsche overleggingen, be sloot zij terstond er heen te gaan. Den volgenden morgen nam zij afscheid van hare zuster, en ging met eene tèukefe kamenier op reis. Daags daarna kwam z§ op het kasteel aan, Toqn^de marchese haar welkom heette, was hij wel pen" beetje in de war, maar hjj trachtte haar allerlei kleine diensten te bewijzen, on bracht haar naar de kamers, die hij voor zich had laten in orde brengen, terwijl de huisbewaarder de vertrekken op de eerste verdieping gereed maakte. Zoodra zij alleen waren, en nog vóór hij haar vroeg, wat haar bewogen had, om in het hartje van den winter, zulk eene reis te ondernemen, vertelde de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1