L dm PB im, 1® 1889. N? 4054. IMS. BINNENLAND. ZUEG. V Zaterdag 26 October. r 1889, telling Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Gabrio en Camilla. ïgen,” nts. !kM. nden wor- s-Kleeding- erfd, tegen a 4 dagen nvapGor- jedenalle FEUILLETON. \4Ko. 85cts, 4Bct. De intending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der nitgaya, lil s. 1 principes, niet ft -frjl A Vr- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. -t-7- Terwijl in Nederland alle lichamelijke straffen op school verboden zijn, is hot interessant te ver- 3 stemmen. Stedelijke Zwemschool r voor vrouwen A.US8. len 0.99, X merk ELL und geschilderde Janskerk te lenis der 8t. teningen,enz. erljjk leven». Ie Gebroeden abeth. •rd te mogen van een tweetal Sugg’s lantarens op AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. goudsche courant. In de gemeente Waarder schijnen zoo langzamer hand de kerkelijke toestanden geheel in orde te zullen komen. Bekend dat het kerkgebouw ^aldaar sedert lang door W^floleerenden is oWtruimd en de goederen aan de bestuurders der Nederl. herv. kerk zijn over gegeven. Alleen de pastorie werd nog, met ver gunning van kerkvoogden, tot op 13 October bewoond door den doleerenden predikant Van Lummel, die op genoemden datum naar zijne nieuwe gemeente te Delft vertrok. Thans zullen aldaar de toestanden geheel in orde komen, want Maandag II. vergaderde het classicaal bestuur van Gouda, „doende wat des kerkeraads is", en beriep tot predikant ds. H. Visch te Herwijnen. Mocht deze de beroeping op volgen, drtn zal, na de benoeming van een nieuwen kerkeraad, de doleer- geschiedenis te Waarder weder tot het verledene behooren. Te Utrecht heeft de ÏÏtrechteche Mannen-zangver- eentging haar 40-jarig bestaan op luisterrijke wijze In het «Utrechtsch Dagblad" wordt hare geschie denis medegedeeld en eenige woorden gewyd aan de verschillende directeuren, die de vemeniging had. Aan onzen stadgenoot, den heer Mart. J. Bonman, die den heer Richard Hol als directeur opvolgde, worden de volgende waardeerende woorden gewyd. In 1883 bedankte de heer Hol en werd opgevolgd door den heer Mart. J. Bouman, onder wieu de vereenigingr groote kracht ontwikkelde en in bloei jille vroegere tijdperken achter zich liet. Vele malen trad zij op en bij toeneming vielen hare uitvoeringen in den smaak. In 1884 vierde men op glansrijke wyze het 35jarig bestaan der vereeniging en verleden jaar had het in aller geheugen nog voortlevend groote Zangersfeest plaats. M. 3R1NKMAN. nttrekentfjte J .73 en 73« Het Maandblad, uitgegeven door de Vereeniging tegen de kwakzalverij, deelt mede, dat er te Oude- „Ik heb haar zoo lief gehad,” ‘zeide Gabrio, «en Camilla weet, dat ik nooit gewenscht heb, om haar aan de liefde harer familie te onttrekken!” „Wij moeten het verledene nu maar laten rusten,” hernam de marches» Ricciarda, m^t de hoogheid van iemand die de beleediging wel onthoudt, maar het niet wil laten merken. „Het is beter, maar niet naar de oorzaken te zoeken, van wat er gebeurd is Er zijn er te veel, en men kan ze verschillend op nemen. Het is al veel, dat, onder al de nieuwig heden, die wij moeten aanschouwen, de rechten van vader en moeder nog niet geheel worden miskend!” „Kom, kom! waar dient dat nu toef” riep de mjr- cljjse, die merkte, dat het gesprek eene verkeerde richting jiam, en het daarom trachtte af te leiden. „Wees maar niet bang,” hernam zij, het zijn geene nieuwe beschuldigingen Maar, terwijl om ons heen,' alles verandert en ineen stort uu zou ik wenschen „Als dat zoo ware!” viel de jonge man haar iet wat driftig in de rede. „Maar neen! van wat recht en waar is stort niets ineen, gaat niets voorbij. Wij, sta mij toe het te zeggen, wij hebben eeuwen lang onderdrukking én ellende geleden Dat was onrechtvaardig! Tot ons geluk, is dat nu alles voorbij I" „Wij zullen ieder zijne overtuiging laten; ik zie niet, dat ik verplicht ben de mijne op te geven En dan ik spreek van principes, niet van persoonlijke meeningen Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTTEBT, A n 't welk des Maandags verschijnt. nemen hoe in onzen tijd van volksbeschaving en volksveredeling in het naburige Pruisen nog steeds geprügelt wordt. En de onderwijzer behoeft het zoo nauw niet te penden, volgens het jongste decreet van het Pruisische Oberverwaltungsgericht, dat handelt over het tuöhtigingsrecht der onderwijzers. Dat decreet luidtDe onderwijzer mag eene flinke lichamelijke straf toepassen. Mishandeling is verboden. Onder mishandeling wordt verstaan het veroorzaken van Wonden, waardoor de gezondheid of het leven der kinderen bedreigd worden. Het veroorzaken van bloedingen, blauwe vlekken en striemen wordt niet als mishandeling beschouwd. Ook buiten de school mag de onderwijzer den leerling straffen. De godsdienstleeraren hebben hetzelfde recht als de onderwijzers in het toedienen van straffen. GOUDA, 25 October 1889. Naar wij vernemen blyft het adres aan de Eerste Kamer tegen het aanhangig wets-ontwerp op het Lager onderwijs nog eenige dagen bij de hh. J. van Ben turn on Zoon ter teekening liggen. Zij, die dus geen gelegenheid hadden hun handteekening op het document te plaatsen, kunnen dit alsnog doen. Buim 130 handteekeningen bevat het adres reeds. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door 16 leden werd bijge woond, (afwezig was de heer Straver) werd het nieuwe raadslid, de heer 0. G. van der Post, beëe- digd, waarop hy door den Voorzitter werd geluk ge wenscht en zitting nam. Aan de orde was hedende begrooting der ge meente voor 1890. Daar de zitting oerst om 5 uur eindigde kunnen wij heden slechts kortejijk de gevallen besluiten mededeelen. In ons volgend nr. komen wij meer breedvoerig daarop terug. Door de Begrootings-Commissie (bestaande uit de hh. Oudyk, Jager en van Vreumingen) waren o. a. de volgende voorstellen gedaan 1. Verhooging van de jaarwedde van den sluis wachter bij de Uselhavensluis, met f 100. Verworpen met 12 tegen 4 stemmen. 2. Gratis-levering van het Raadsverslag aan de leden van den gemeenteraad. Verworpen met 9 tegen 7 stemmen. 3. Voltooiing der rioleering van de Boelekade. Met 13 tegen 2 st. (de heer van Goor bleef bui ten stemming) werd daartoe besloten onder voor waarde dat de gerioleefde sloot eigendom wordt van de gemeente. 4. Plaatsing Camilla trachtte een gesprek af te breken, dat haar hoe langs hoe meer begon te verontrusten; maar Gabrio belette haar met een bevelenden blik, om een woord te zeggen, en hernam: „Principes daar heb ik, eerbied voor, als zij eerlijk en oprecht zijn altijdDoch dit zal ik toch wel mogen zeg gen hoeveel kwaad is er niet in de wereld gesticht, onder het voorwendsel van principes!” „Wel zeker!” en zonder hare ontevredenheid lan ger te verbergen, was de dame opgestaan. „Wel zeker, de gebeurtenissen van de twee laatste jaren, hebben mij in het ongeliik gesteld, maar alles is nog niet afgeloopen.” En de bleekheid op hart wangen, was door een flauwen blos vervangen. „Signora! En, een stap achteruittredende, greep Gabrio de hand zyner v^puw, die verschrikte op het zien van de verontwaardiging, die hem uit de oogen straalde. „Gabrio!” riep zij uit,jywjn toorn trotseerende, „Gabrio, zeg niets meer denk, dat het mijne moeder is!” „Uwe moeder dwaas, die ik was Toen ik hier binnen kwam, meende ik, haar ook zóó te kunnen noemen! Maar gij ziet het! Voor haar ben ik een onbekende, een vijand! Dat treft mij wel, maar het is eene beleediging, die mij alleen betreft die verdraag ik wel. Maar mijn landmaar dat Italië, dat wij nu voor ’t eerst ons land mogen noemen neen dat zal in mijne tegenwoordigheid niet vernederd worden!” Een verhaal uit Milaan DOOK GÜILIO CARCAN O. Vrij naar het Italiaansch DOOR vanessa!. 86) XXV. Twee jaren "was het geleden, dat die man, die haar tqen nog onbekend was, in diezelfde zaal voor haar verschenen was, tegelijk met Galeazzo, wiens makker en vriend hij geworden was, in den oorlog tegen Oostenrijk. En nu hail hij-het recht, zich haar schoonzoon te noemen. v Camilla beefde; zij voelde zich'gekwetst (Joor dien r blik, waarin zij minachting, haat zelfs meendfe te lezen. Maar, na eenige aarzeling, trad Gabrio eene schrede nader, strekte de hand naar zijne ^rouw uit, en zeide„Signora marchesa! wij hebben vurig naar dezen dag verlangdHet weinige dat ik deed, omCamilla gelukkig te maken, zou daartoe 'niet voldoende geweest zijn, indien deze dag niet aan gebroken was.” «Ja,” hernam de jonge vrouw, op een vrij kalme toon, ffnu zijn, wij allen vereenigd Nu ont breekt er niets meer, aan ons geluk.” de Markt, zooals er dit jaar een vóór het Raadhuis is opgericht. Aangenomen met 13 1 5. Openstelling van gedurende eenige uren van den dag en meisjes. Verworpen met 10 tegen 6 stemmen. In deze zitting kwam een voordracht in voor Rector aan het Gymnasium. Daarop staan de hh. Dr. A. van IJsendijke, Conrector te Amersfoort en Dr. W. Galand, Conrector te Breda. Voorts een voordracht voor Leeraar in de Natuur kunde enz. aan het Gymnasium, waarop één persoon voorkomt nl. Dr. Speekman te Groningen. De begrooting is niet «gehandeld, maar wordt morgen ten 1 ure voortgezet. i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1