LS. iODe, omtrent de BINNENLAND. 'EEST IMS. Maandag 28 October. 1889. 4055. Nieuws- en I AP fe, België, yet i Vrijdag p ten 3 ure, EAMPHüü- DEUS. DTEN. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Abrjek. land. SWAAN, Ie Boek- en' !P. alhier, tform. 0.50 FEUILLETON. Gabrio en Camilla. sn By deze Courant behoort een Bijvoegsel- E F LAND, i, -Nieutidoop, wtda, bericht •O kilog1. mt, rs. D, heden direct rd te mogen rt No. 9. )- RING van ils, Gas- enz. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. Een verhaal uit Milaan G.UILIO COCANO. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. audiëntie bij Jen GOUDSCHE COURANT tnpen en i. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. or den Heer roerd Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Een Her beklaagd) bank te Middelburg lapis nemen, bad, voor Jiy zoover was gekomen, te roes een eigenaardig avontuur. Il.t .L 2' GOUDA, 26 October 1889. Donderdag 31 October a. et heeft in de zaal «Nut en Vermaak" alhier de door ons reeds vroeger aangekondigde Soirte littéraire ei Bramatique plaats van Mad. Thénard en Mr. de Mey, uit Parijs. Het vorige jaar traden beide artiaten hier ook op en lieten niet dan de meest aangename herinnerin gen achter. Verdere aanbeveling achten wij dan ook onnoodig. 1 In bet vroeger medegedeelde programma ia in- tusschen een wijziging gekomen, waarom wij het alsnog hier laten volgen. Caüssbie, parMad. Thénard. La femme en 1889, la femme politique, la femme de lettre», la femme du monde, la Parieiene, la vraie. Posts Bbstantz, Comédie en on acte. Assassin monologue eomiquo dit par Mr. de Mey. La Nageüse, monologue dit parMad. Thénard. Ni oui, Ki kon I Comédie inédite en *nn acte. dartelen; het was, of dat kinderlijk gesnap, en die onschuldige vroolijkheid, het eenige levensgeluk van den marohese uitmaakten. En door het kind, werd de goede man eiken dag onweerstaanbaar heenge trokken, naar de huiskamer op Campello. Camilla begeleidde bijna altijd haren vader een eindweegs; dan' huppelde het kind voor hen uit, en plukte bloemen. Eens, toen vader en dochter op het punt stonden van afscheid te nemen, greep de kleine Emilio zich vast aan grootvaders jas, en wilde met hem mede gaan. Zij keken elkander aan, en beschouwden het, als eene ingeving des hemels. Ca milla kon geen neen zeggen; en zoo kwam de mar ohese op het kasteel, met zijn kleinzoon aan de hand. VToen de oude dame hem zag, was zy zeer aan gedaan, en de natuur overwon. Want in ’smensohen hart zyn geheime aandoeningen, die, noch de wijs begeerte, noch de poezie ooit hebben ontdekt. De marchesa weende, kuste hot kind, hield hem lang aan haar hart gedrukt, en verheugde zich over zijne bevalligheid; en toen het wat laat geworden was, wilde zij zelve hom aan zijne moeder terug brengen. .Toen dé opde koets, getrokken door de twee paarden, die de kastelein van Monticelli, als het noodig was, hun verhuurde, door het dorp reed, en stil stond bij het pad, dat naar het huis van den ingenieur voerde, toen rekten de vrouwen aan de deuren en op de balkons de halzen uit. en keken elkander verbaasd en vragend aannieipand begreep er iets van. De dameiging met bedaarden, vasten len, die gisteren voor de reeht- j op het schuldigeubankje moest plats nemon, had, voor hij zoover was gekomen, te Goes een eigenaardig avontuur. Het was de 25- jarige A. B., wonende te Wachtebeke (België) thans gedetineerd te Goes, en beklaagd van jachtover- treding en poging tot doodslag. Door den rijks veld wachter Aarts van de gevangenis naar den trein te Goes gebracht, vroeg hij aan het station verlof om aan eene natuurlijke behoefte te voldoen, wat zijn geleider hem toestond; echter niet zonder hem bij den boeiketting goed vast te houden. B. wist zich echter los te rukken; sprdng in het water en Gelijk men woet, is in een telegram uit Luxem burg het bericht tegengesproken) dat Z. M.' koning Willem Hl tegen 1 Januari 1890 afstand zou doen van de rjgeering over het groothertogdom. Thans blijkt wat or van dat bericht is. De Brusselsche Patriate namelijk had die gebeurtenis aangekondigd en dit was onmiddellijk per telegraaf naar Berlijn, Weenen, München enz. enz. overgeseind en aldaar als uit Luxemburg afkomstig beschouwd. Uit het buitenland is het vervolgens getelegrafeerd aan de Luxemburger Zeitung, wier Redactie het wel ten eenenmale ongelooflijk achtte, maar toch meende, bij de regeering information te móeten inwinnen. Hier door werd zy in staat gesteld om te verklaren, dat ér aldaar volstrekt niets van de zaak bekend was. Verder werd er verhaald, dat de Luxemburgsche minister-president, de heer Eysohen, wegens den aanstaanden overgang der regeering, naar Dan Haag was gegaan en op Het Loo eene audiëntie bij Jen Koning had gehad. Nu is het waar, dat de heer Uit Ouderkerk aan den Amstel wordt gemeld, dat de wet tegen de dolle honden aldaar op eigen aardige wijze toegepast wordt. De gemeenteveld wachter zou, namelflk bij herhaling, volgens zyn zeggen op last van den burgemeester dier gemeente, honden die binnenshuis, zelfs in de woonkamers van ingezetenen ongemuilband lagen, hebben mede genomen om hen af te maken. Dinsdag jl. i# zulks, volgens het Handeltblad, by den heer v. 8. gebeurd, in bijzijn van verscheidene getuigen, en daarop heeft de heer v. 8. zich tot den officier van justitie gewend woorden uit te spreken; zijne gedachten waren echter niet meer zoo angstig en somber als vrdêger. «Kijk nu eens aan, die schoonzoon van mij is toch een wonderlijke kerel! Maar, als ik alles naga, is Ca milla ook een juweeltje, en mag hij wel in zyn Schik zyn Het durven opnemen tegen eene dame eene dame, als mijne vrouw, waartegen ik zelf, mij maar eens in mijn leven heb durven ver-, zetten: met hun huwelijk En dan op zulk een toon alsof Italië nog nief bestond, en of er nog de toestemming van de marchese toe noodig waJl Alsof er niet meer waren, voor wie onze onafhankelijkheid eene bittere pil is om te slikken? Of de oude papa daar ook geene moeite mee had? Maar khn misschien zullen we dien vrede, ook nog wel zien sluiten, en spoediger misschien, dan wij nu denken.” Maar zóó spoedig gebeurde het fcet. Dagen lang toonde de marchesa hare ontevredenheid, wanneer zy bij de maaltijden, of in de lange avonduren met haren echtgenoot alleen waszij sprak niet over hare dochter of haar schoonzoon, zelfs niet over het kind, dat toch de aanleiding was geweest tot hare terug komst. En de goedhartige oude maft, hervatte zijne wandelingen naar Campel|p, en deed onderweg steeds zijn best om middelen te bedenken, om de zpken in orde te brengen. Het kind van Camilla look intus- schen weer geheel op, moeder en grootvader ver heugden zich hartelyk, toen zij hem vroolyk, en met een nieuwen blos op de Wangen, door de lanen zagen In de Etoile Beige kwam dezer dagen een schrijven uit Den Haag voor, waarin werd gezegd dat de beer Keuchenius, de minister van koloniën, ter nauwernood werd gednld door de calvinistische party en dat deze er over dacht met de liberalen mede te werken tot verwerping der Indische be groeting. Dr. Kuyper heeft gemeend dit bericht, dat, zooals het blad nu verklaart, op een misverstand bij het vertalen berust, te moeten wederleggen. Hij schrijft aan de E. B., dat de heer Keuche nius, zelf tot de antirevolutionairen behoorende, dopr zijn goheele partij wordt geëerd als eeu harer vurigste aanhangers, zoodat er geen sprake kan zyn van een vijandige houding, die zij tegenover hem zou aannemen. «Integendeel zal die Kamerfractie hem tot het uiterste verdedigen. Mocht zyne be groeting worden afgestemd, dan zal het niet ge schieden in de Tweede Kamer, waar die fractie zeer invloedrijk is, maar in de Eerste waar zij geen vertegenwoordigers heeft. Het eenige ware in het bericht van den correspondent is dit: dat de antirer. party een meer actieve koloniale staatkunde verlangt dan* de heer Keuchenius tot dusver nog heeft funnen inleiden.” DOOR Vry naar het Italiaanech DOOR VANESSA. 87) XXV. Verder dat hij, toen zij thuis kwamen, gezegd had, dat zij aan die drift tijd moesten laten om te beda ren; en dat hare moeder, ondanks die blinde ge hechtheid aan het yerledene, beter was, dan velen, die, onder het masker van liberale principes, de on tevredenheid voeden, en in troebel water visschen. Niet minder aangenaam was het hem,' te vernemen, dat Gabrio dien morgen naar Milaan was vertrokken, om verder te onderhandelen over den verkoop van het paleis van zijn schoonvader, en de terugbetaling van de zware hypotheken. Het was hem, of hij vrijer kon ademhalenwant hij had in dien verkoop berust, zoodra Gabrio hem duidelijk gemaakt had, dat dit het eenige middel was, om het kasteel, de oude zetel zijner familie, benevens de daaromliggende kostbare landerijen te behouden. p Toen hiji het pad van den heuvel weer opging bet hij niet na, wat in hem omging, met afgebroken oor huiseljjk pannen- en igen mits ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. trachtte door over te zwemmen te ontvluchten. Hy werd echter aan de overzijde door een persoon en' den inmiddels aansnellenden Aarts gevat. De laatste en, de beklaagde werden bij de worsteling aan de polsen verwond. (Af. C. Zooals bekend is, worden bij het telegraaftoestel van Hughes de seinteekens alleen achter elkandetnp eene lijn afgedrukl. De telegrafist is dus verplicht, de papierstrook bij stukjes af te knippen en deze op het voor het publiek ^bestemde bruine blad te hechten. Door de hoeren Moore en Wricht is nu een toestel uitgedacht, waarbij dat nadbjl is opge heven. tiet telegram wordt op het ontvaugend'kan- toor terstond regel voor regel op het opneemblad afgedrukt, waardoor het geheel een aanzien beeft van een brief met eene gewone handschryfmachi ne geschreven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1