1 1 N° 4057. 1889. 'S. AP BINNENLAND. IER l, croscopiech Woensdag 30 October. Nieuws- en >zx F.IIz., da. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, FEUILLETON Gabrio en Camilla. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. 1 België. 5. I- liet beste reld. i skten HHHBI 1 11 Irognst. I echte Pre- kilog'. de dagen voor het kerstfeestdie dagen 3*^ r huiseljjk urnen- en >n mits er mr terug, ascht niet r flacon. nen-zeep. isparant steur, ENDIJK. rin Iwater, len, 1.75, r POPP's tanden ge- Tandplom- ?en eiken pen, welke sg brengen, 'ondwater ijd. -W en. h< Jre macht; en de wederkomst iigde. dpijn, ont- laangename rden zeker te gebruik GOUDSGHE COURANT. Uit den Haag schrijft men ons: De zetel van wijlen mr. Greeve in de Tweede Kamer zal vermoedelijk vervuld worden door Baron du Tour van Bellinekhave, oud-miniater, wiens can- didatuur voor zijne geestverwanten eene allergeluk kigste is, althans om er mêe te slageu. Wel is de vrijzinnige vereeniging ,,'s Gravenhage" sedert de staten-verkiozing in Mei met p. m. 300 leden vermeerderd en thans geklommen tot p. m. 1100, doch zoowel de mindere bekendheid van den hoogst verdienstelijken zeeofficier Guyot bij het gros der liberale kiezers alhier, als de weinige geestdrift die bij deze verkiezing onder de Haagsche liberalen heerscht, maken diens benoeming zeer onwaarschijnlijk. De zetel van Greeve als kantonrechter daar voor schijnt meer liefhebberij te bestaan. Vrij algemeen hoort men de namen noemen van mr. van der Kaaij, kantonrechter te Leiden en Ijd •der tweede kamer, mr. A. J. Roest, den burgemees ter der residentie en mr. A. J. W. van Rojjen, ad vocaat en waarnemend kantonrechter alhier, als de Door den trein die ten 10.48 n. m. van Gouda naar den Haag vertrekt zijn Zaterdagavond in den Zuidplaspolder onder Zevenhuizen «3 koeien overreden, waarvan er een terstond dood was en de 2 anderen zoo gevaarlijk gewond waren, dat zij afgemaakt moesten worden. Zij behoorden aan den bouwman J. Raster te Zevenhuizen en zijn door opening van het hek op de spoorlijn gekomen. Gisteren ochtend hebben te Amsterdam ook de werklieden van den aannemer Verbrugge van Waddinx- veen, die in de Rietlanden aldaar een kolentip bouwt, gedreigd het werk te staken, indien bun geen hooger loon werd gegeven. Daal dit. werk spoedig gereed moet zijn, op verbeurte van ƒ100 per dag bij te late oplevering, gaf de aannemer aan den eisch van het werkvolk toe. GOUDA, 29 October 1889. Bij kon. besluit is aan den Isten luit. A. C. Bryce, van het 4de reg. inf., op zijn verzoek, een eervol ontslag verleend uit den militairen dienst. De heer A. Wartena, predikant te Amersfoort, heeft het beroep naar de Herv. Gemeente alhier aangenomen. Aan den rij-cursus van de officieren der onbereden wapens van het garnizoen der residentie zal dezen winter ook worden deelgenomen door eenige offi cieren van het garnizoen van Gouda. Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschjjnt. Zondag werd bij de voormiddag-godsdienstoefening in de Groote Kerk te Haarlem do derwaarts beroepen predikant ds. B. J. Swaan in zijn dienstwerk bevestigd door zijn vroegeran ambtgenoot, dr. J. H. Gunning J.IIzn., sprekende naar aanleiding van Johannes 3 va. 29 en 30. Des avonds, mede in de Groote Kerk, aanvaardde ds. B. J. Swaan zijn arbeid te Haarlem met eene rede naar aanleiding van 2 Corinthe 4 5. Zoowel de bevestiging als de intrede werd door eene talrijke schare van hoorders bijgewoond. eriewinkels ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Ken verhaal uit Milaan DOOK GUI LI O CARCAN O. Fry naar het Italiaansch door VANESSA. W) XXVI. Toen legde hij denzelfden wej vallei, droeviger en zwakker t gezelschap van 1" 1-u viel hem het slechte weder: een van die winter- Ook in de gemeente Zevenhuizen is dezen zomer een proef genomen met het teelen van den Japan* schen Andoorn (Stacbys tuberifera) echter met het zelfde resultaat als eldershet beschot is groot ge noeg, doch de lanol is te klein. Goed toebereid levert de stachys een smakelijk gerecht op. Men meldt ons dat in de gemeente Berg-Ambacht het opzicht over de gemeentewerken aan een bouw kundige zal worden opgedragen, voorloopig voor den tijd van één jaar. De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjka met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs P^r drie maanden ia 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. den, toen Hij op aarde kwam, die een licht was in de duisternis, en door de zijnen niet werd ’aangeno men. Toen, alsof hij in vervoering raakte, en zijne nederige toehoorders vergat, verhief hij zijne stem, en klaagde luide over al de schuld en al de dwa lingen, die voor de vrijgekochte volkeren, opnieuw den hemel verduisterden; hij vergeleek in gloeiende bewoordingen, de wetten der wereld, en het boek der liefde; hij herinnerde aan de eerste kerk, de kerk, die allen ontvangt, en niemand uitsluit, in I den naam van Hem, die zeide*. Die niet tegen u is, is voor u! Hij vroeg voor allen vrede en vergiffenis en smeekte God om de eendracht te doen herleven op aarde; opdat alle haat en alle onderdrukking een einde mocht nemen, en het goede zegevieren; wanneer de Stedehouder van Christus, ontslagen van de laatste overblijfselen van wereldlijk gezag, de volkeren zegenen zal, vereenigd in de vrijheid en den godsdienst; in de wetenschap en het geloof. In zijne vervoering had de priester de plaats ver geten, waar hij was, en de arme bergbewoners, die hem niet begrepen: zij werden medegesleept, door die profetische taal, die hen met eene geheimzinnige macht beheerschte. Hem was het, of de kleine kerk grooter en grooter werd, of hij een hemelschen glans zag schitteren. Het waren niet meer die eenvoudige landlieden, maar eene tallooze menigte; hij sprak niet meer tot hèn, maar ImXvas, alsof hij gehoor zaamde aan eene goddelïil van den Christus aankgfu Omtrent de werkstaking te Amsterdam meldt het HandeUllad: Eergisteren ochtend zou een aanvang worden ge maakt met de lossing van een gedeelte der lading, bestaande uit krenten, van het stoomschip Cosmopolite liggende aan de Handelskade, aan het Blauwhoeden veem. De losse en los-vaste (d. i. zij die het eerst in aanmerking komen voor werk) werklieden weigerden Dr. P. F. ÖN^ Wzn. ef ^ns dd. L 1 i e mpening J loeléinden m handel, regeas het i Kalk bij \r van dpn tdeniege-' enden van an ueront- vermeden* ?nde Ver- candidaten die ernstig in aanmerking zullen komen» doch daartoe behooren ook nog anderen, o. a. mr1 Croockewit, rechter in de rechtbank te Rotterdam- Intusschen de voordracht, die nog onbekend is zal dit eerstdaags uitmaken. Aan de Staten van Zuid-Holland is aangeboden een ontwerp-besluit tot wijziging der verordening op de stoomvaart in de boezemwateren. Aanleiding tot deze voordracht geeft het adres van verschillende stoombootondernemers, die den Rijn bevaren, waarbij wordt gevraagd den Rijn van Bodegrave tot de brug te Leiderdorp, ten opzichte der geoorloofde snelheid, in eenige vakken te verdeelen. Inderdaad zijn er, volgens bericht van Ged. Staten, dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland en den hoofd-ingenieur van den provincialen water staat stemmen hiermede in, drie vakken in den Rijn waar de breedte voldoende is om eene snelheid van 200 M. per minuut en voor sleeptreinen van 150 M. p. m. te gedoogen. Behalve op deze vakken van den Rijn kan de snelheid van 200 M. per minuut en van 150 M. per minuut sleepende ook worden toegelaten op de Zjl, benoorden de opgeruimde pijlers der onvoltooide spoorwegbrug, het Zweiland, het Norremeer en de Dieperpoel. In dien zin heeft een voorstel de Staten bereikt. die in ’s menschen ziel nooit sterft, zelfs in die on gastvrije streken, gewijd hebben aan het familieleven en den godsdienst. Daags voor het feest, kwamen van alle kanten, uit de vallei en van de bergen, uit de bosschen en uit de kolenbrandershutten de bewo ners naar de oude kerk; deze was, door de vroom heid van eenige oude vrouwen versierd met groene takken van pijn- en olijfboomen, en groene hulst met roode bessen. Des nachts was zij geheel ver licht; het gansche jaar was zij niet zoo goed bezocht geweest; de vrouwen lagen op den grond geknield, de mannen stonden recht overeind, bewonderden, baden, en fluisterden onder elkander; kort voor de middernachtsmis begon, verscheen de abt voor het altaar, en wendde zich naar de geloovigen, om tot hen te spreken. Hij zag bleek, zijn gelaat stond ernstig en droevig. Na eenigo dagen rust, onder de liefderijke verzorging zijner moeder, schenen zijne krachten terug te komen, en in Jie plechtige dagen, had hij zijn dienstwerk weder willen opnemen. In het eerst klonken zijne woorden zwak en ver moeid, en werden nu en dan ufgebrokefl door eene hoestbui; langzamerhand werd hij bedaarder; zijne stem werd krachtig, en, onder de vergaderde me nigte was or niemand, die niet de toovermacht van zijn woord ondervond. Hij verhaalde de eenvoudige geschiedenis van het Evangelie; het lijden van de menschheid, de ver wachtingen van de néderigen en verdrukten, en de vervulling der goddelijke beloften, reeds hier bene- Die niet tegen de eendracht ag weer af naar zyne dan ooit te voren in zijne treurige gedachten; weder over stormen, die in de Alpenpassen woeden. Hij kwam uitgeput in zijn dorp aan; hij had hevige pijn op de borst, en werd gestadig door den hoest gekweld, foen hij zijne openstaande woning binnentrad, was het hem eene aangename verrassing, en zoete troost, at hij er z^jne oude moeder vond. Zij was uit Bri- anza vertrokken, zoodra zij had vernomen, dat hij ziek was, en daar aangekomen op den dag van zijn vertrek; zij omhelsden elkaar, en weenden samenen o vriéndelijke oude vrouw kon niet geheel den angst ver ergen, dien de toestand van haar zoon haar in boezemde. Het waren de dagen voor het kerstfeestdie dagen i e ke de overlevering, de gewoonte, en de hoop,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1