EH, hilderde akerk te der St. gen,enz. levens- broeders tb, I BINNENLAND. Donderdag 31 October. 1S89. TVie uw»- en t de men ON. raden *ijs- port em- Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. fëTttlIlëtöïv: Gabrio en Camilla. N° 4O.5S. De insending van advertentlftn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. id. ER !RIEk, 1AEU8 f rland, IER, ts. JSen verhaal uit Milaan 1 id Lid in het Collegie van in T hui», terwijl de Zoon. IM. p Zater- middage iting zsl s boven- De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ie 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTS N. enstjaar van 7 ler aan- es tnor- s) op de ladschap [gen, en ling van du de Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. On- het kennis lynland, ataris. Kunsten iteur der acht. IKMAN. io tegen nadat lua vóór ie Ver- GOUDSCHE COURANT. om de openbare school -buiten den partijstrijd te brengen. De heer Gerhard was de eerste, die gebruik maakte van de gelegenheid tot debat; hij sprak als zijn meaning uit, dat de wet behoorde te worden ver worpen. De heeren Hugo Muller en mr. Calisch adviseerden in tegenovergestelden zin. De socialist Fortuyn echter, die vooral in de verplichte school geld heffing een groot bezwaar zag, daar zij, zonder leerplicht, niet slechts tot den bloei der bij zondere school, maar tot schoolverzuim, tot onver schilligheid zal leiden was het eens met Gerhard en betuigde ten slotte de hoop, dat de vergadering een motie zou aan nemen, waarbij zij besloot de wet te verwerpen. Na eenige verdere discussie wilde de voorzitter de vergadering, waarin de socialisten overheerschend waren, omstreeks 1V/| uur sluiten, doch het publiek schreeuwde: ^De motie van Fortuyn zitten! zit ten!" Het bestuur achtte evenwel zijn taak afge- bandeld en ging heen, waarna de hoer Sam Coltoff, bij ontstentenis van het bestuur, de volgende motie van Fortuyn voorstelde tDe openbare vergadering, op 28 Oct 1889 door de kiesvereniging AiMterdam. bijeengeroepen om de AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Maandagavond werd te Amsterdam onder voor zitterschap van mr. Trcub, door de Kiesvereniging Amsterdam een openbare vergadering gehouden ter bespreking van de adres-beweging tegen de door de Tweede Kamer aangenomen Wet op het Lager derwjjs. De heer C. H. Den Henog leidde onderwerp in en concludeerde na een uitvoerige «V». vp j —ww schouwing, wélke uit den aard der zaak weinig o? Baron du Tour van Bellinckhave (candidaat der anti- i geen nieuws bevatte, dat er geen reden was om op -• v mna} van de gevreesde nadoelen voor de openbare i school verwerping van de wet te vragen, en dat de uitkomst van de gevoerde onderhandelingen wel niet geleid heeft tot een stelsel, waarmede de libe- wijlen dr. Van Eyken, ralen volle. kunnen instemmen, maar dat toch naar da plaat», waar hij stond, zou eene i hemelsche hoop haar gebed hebben bezield. Qok i Gabrio dacht aan den nacht, toen zijn kind lag te sterren, aan die ure van wanhopige smart, en ge voelde eene innerlijke ontroering, alsof hij zwichtte voor hoogere macht. Toen de mis gedaan was, en de priester het altaar verlaten had, word de kapel even ledig als vroeger. Gabrio ging er uit om Camilla op te wachten. Nauwelijks zag zij hem, of zij zeide met een hemel- schen glimlach: „Gabrio, ik dacht aan dien nacht, en ik heb niets gezegd; maar gij hebt mijn hart geraden.” „Ja.... en ik was bij u.« En zonder iets meer te zeggen, gingen zij gearmd naar weg nog nat was van den dauw. XXVII. EEN GESPREK. HET LAATSTE GEHEIM. „Wat zou het zijn „Dat zich de dood begeert?" G. Lbopabui. Een uur later, keerde Gabrio op zijne schreden terug, en stak juist het smalle giasveld voor het schoolhuis over, toen de abt den smallen trap afkwam. Zij reikten elkaar de hand, en Gabrio zeide: „Ik was hier gekomen, om u af te halen Maar ik zou niet gaarne „Gij hebt gedaan, zoo als ik hoopte Nu ben ik vrij, on de vriendschap herneemt hare rechten.’’ „Ik dacht niet, dat het zoo erg was! Ach! gij i gezien had alleen kunt hem troosten, in dat leed. Ga maar, terstond „Goedmaar binanen een uur, waar gij slechts wilt.” „Wij zullen elkaar wel terugvinden.” De priester ging heen, en Gabrio bleef zwijgend staan; door de openstaande deur, drong de stem van i don abt tot hem door. Waarom had zyne v^ouw hem niets daarvan gezegd? Waarom had zij slechts naar de stem der vroomheid geluisterd, en deze godsdienstoefening voor hem geheim gehouden. Maar in die drie jaren bad hy haar nooit gehinderd, in hetgeen voor haar godsdienstplicht was, eu had haar dien troost niet ontnomen. Vreesde zy misschien, dat hij het verbieden, misschien er mede spotten zou? Had zij niet geluisterd naar de ingeving van baar hart, naar een eerbiedwaardig gevoel? Was het niet de moederlijke liefde die sprak. Was ket geen zegen voor zyn eenigen zoon? Zoo bleef hij in gepeinzen verzonken; zyne blikken dwaalden over het landschep, dat zich baadde in het heldere zonlicht, dat eene groete scheen van de naderende lente. Plotseling wendde bij zijne schreden naar den kant, waar de abt was binnengegaan; onbemerkt trad ook hij de nederige kerk binnen, en bleef achteraan, in een donkeren hoek staanweinige schreden van hem van daan lag zijne Camilla biddend neergeknield! Maar zii. geheel in aandacht verzonken, zag niet op, en bemerkte zijne tegenwoordigheid niet; indien zij Gymnasium. Idem Burge: Idem van grafenissen. Hij Zr. Ms. besluit is aan mr. J. Fortuyn Droog- leever, op zyn daartoe gedaan verzoek, eervol ont slag verleend als kantonrechter-plaatsvervanger het kanton. Gouda. In de vorige week hebben de dames M. Chatenier en M. 8. van Eijk, kweekelingen aan le Openbare Bewaarschool alhier, met goed gevolg het examen als Bewaarschoolhouderes afgelegd. Eenigen tijd geleden maakten wy melding van een jubilé van den heer A. Nortier, Kapitein by de dd. Schutterij alhier, die toen zyn 30jarigen dienst herdacht, pJ—a—J i—-i- ki::u van hulde en sympathie een prachtige photographic, in smaakvolle lijst gevat, aangeboden van het ge- heele Corps Officieren. De vervaardiger, de beer M. D. Wessels, heoft alle eer van zyn werk, de gelijkenis is uitstekend en de uitvoering laat niets te wensohen over. In de zitting der Rottordamsehe Arr. Rechtbank van gisteren werden veroordeeld DOOR GÜILIO CARCAMO. Fry naar iel Italiaaneci DOOI VANESSA. 8») XXVI. „Ik bid u, zeg het mij.” „Welnu, waarom zou ik bet verzwijgen? Ik moet heden morgen God danken voor uwen zoon, omdat Hij hem voor u gespaard heeft." «ö‘j? Hoe komt dat? „Zijne moeder heeft het gevraagd; kon ik neen zeggen? Beiden zwegen een oogenblik. Gabrio scheen in gedachten verzonken. De abt wendde zich naar de kerk, en zijn vriend reikte hem de hand: „Ik dank u ik zal op u wachten." „Vergeef mij nogmaals: na dezen, wacht mij een andere, heilige plicht ik kan my daar niet aan onttrekken Niet ver van hier licht dat arme kind, de dochter van onzen ouden vriend, den schoolmeester, ziek misschien is haar laatste I n’®! vei' meer verwijderd: de goede grijsaard heeft mij laten roepen.” GOUDA, 30 October 1889. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Vrijdag den In November 1889, des namiddags ken 1 ure. Aan de orde: De benoeming van een Curatoren bij het Gymnasium. Idem van eenen Rector aan het Gymnasium. Idem van eenen I.eeraar in de natuurkunde en de wis- en natuurkundige aardrijkskunde aan het I De benoeming van dr. C. J. Eggink tot inspecteur van eene Onderwijzeres als hoofd der 2e I der gymnasia, in de plaats van wijlen dr. Van Eyken, irschool voor meisjes. I is, zegt het „Hbl*, in deskundige kringen met i eenen noodhulp-aanzegger by de be- I ingenomenheid begroet. W. v. d. H., kastelein te Bergambacht, wegens diefstal van visch tot 40 boete, subsidiair 10 dagen hechtenis eu T- V., mandenmaker te Berg ambacht, wegens mishandeling, tot 10 boete. Bij do gisteren gehouden verkiezing voor een Lid» van de Tweede Kamer in het district 's Gravenhage zijn uitgebracht 8393 geldige stemmen. Daarvan verdenig- den op zich de neer Guyot (lib.) 2886 stemmen en w>. W—- V»,....—- Y—H—n- revolutionairen, R. Katholieken en Conservatieven) 8r°n“ 2493 stemmen, zoodat eerstgenoemde gekozen is. De benoeming j tiet 5 v uiucwut, ui ui? pias» mu wyivzz ui. i<ui tjj ten, - is. zegt het „Hbl-, in deskundige kringen met veel 'n z,ch, h,e‘ beginsel draagt, I ingenomenheid begroet. ee“m“1 bulteu den Partijstri De nieuwe inspecteur heeft, zijn opleiding genoten aan het gymnasium te ’s-Gnvenhage en, na daar alle klassen te hebben doorloopen, zich niet terstond als student laten inschryven, maar eerst nog een jaar hel gymnasium te Bonn bezocht. Vervolgens heeft hy te loeiden onder de koogleemren Cobet en Pluygers gestudeerd en werd, ns zyne promotie, in 1877 tot praeceptor aan het gymnasium te Delft aangesteld, waar dr. Van Eyken toen rector was. Spoedig daarop is hij tot conrector bevorderd. In 1885 werd hij beroepen naar het Amsterdamsche gymnasium, waar hij grootendoela met bet onderwijs i in de hoogste klasse belast is geweest. Zoowel bij .s ,-- - curatoren, als bij den rector en zijne ambtgenooten is hy zeer gezien wegen, zyne bekiaamheden, k.rak- m mn» en „„ngeuame vormen. Dr. Eggink heeft zich n^oit byzonder met de poli tiek ingelaten, maar voor zooveel wij weten, zegt het „Hbl.", is hij volstrekt geen man van de «rech terzijde*. Aan een partybenoeming heeft hij dus zeker zyn aanstelling niet te danken, maar alleen aan zijne geschiktheid.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1