MES ras BINNENLAND. Srf, n liggende 'i, aai. N° 4060. ring Nieuws- en merk 1889. Zaterdag 2 Noyember. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ;en73”-- :ën. Gabrio en Camilla. De Unending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. IER, JTIJE. t Ko, *s Ko- j cis, 43 cl, FEUILLETON. Een verhaal uit Milaan SVER, y. emde No- VTEN. Zy [Li» De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD *t welk des Maandags verschijnt. 1889, des nis «Han overs taan Bljjkens het onlangs verschenen 30e jaarlijksch verslag betr. de verpleging en bet onderwijs in Het agen vóór 9 tot 11 I. No. 141, 599, groot itraat tot eene zijde Leeuwen i Juk. GOUDSCHECOURANT the Cou- en door het KMAN en welk door r tegen de handel is agd tegen w ein van om 6.50 18 zijn 8.10 uit geest van den bekwamen man, gens ijverige en schenk te overhandigen bestaande in een horli (met inscriptie) en ketting. Spr. vroeg daarop goedkeuring van den Raad, die gaarne verlet werd. De volgende stukken kwamen bij den Baad in 1. Een voorstel van B. en W. om ook na 1 Januari a. st. met de heffing van veergeld bij de Naar wij vernemen zal de gemeente Bodegraven waarschijnlijk besluiten tot doorgraving van den Ryndyk voor de verbinding van Rijn en ÏJssel langs de Goudsche vaart en is het maken van een plan daartoe opgedragen aan onzen stadgenoot, den heer H. Paul, cir. ingenieur. een onbekend, deftig gekleed van Mgr. Godschalk, bisschop te den Secretaris te spreken. Daar was, liet men hem in de eetzaal een brief te schrijven. Na zyn vertrek ontdekte men, dat hij uit het buffet 7 of 8 zilveren vorken en 3 zilveren lepels medegenomen had. De politie, die terstond gewaarschuwd werd, vernam dat de onbekende per spoor naar Rotterdam was ver trokken, waar zij hare nasporingen voortzet. pekelspek 60 ct per kilo; okt en pekelspek 64 ct per voor 581/, ct. per kilo. --- 9 In de Rijkspostspaarbank aan het postkantoor te Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren, werd gedurende de maand October 1889: Ingelegd 4759.27; Terugbetaald 1988.01. Het laaste, door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 9024. haar, zooals hij reeds vroeger gedaan had, gerust te stellen, en op te wekken tot onderwerping, en ver trouwen op den hemel. Maar zij keerde zich nau welijks naar hem toe, zij lette bijna niet op hem; altijd met dezelfde gedachte vervuld, zochten hare gebroken oogen haren weldoener; terwijl een onbe stemd geluid nu eens vreugde, dan smart of schrik te kennen gaf. Er kwam een oogenblik, dat de doofstomme hare hand uitstrekte, om die van Gabrio te vatten; toe gevende aan een diep gevoel van medelijden, reikte hij haar de zijne, en bleef onbewegelijk naast den abt staan. Het was alsof zij, door met hare bevende vingers te tellen, hem een lang verleden tijd, een dag, een uur wilde in het gehbugen roepen, waarvan in hare ziel alleen, de herinnering leefde. Niemand begreep haar. Wat wilde zij zeggen, met dat getal 14, waaraan zij hem wilde herinneren? Gabrio wist het niet; wel was die datum hem in de gedachten gebleven, als die, van den dag, waarop hij, voor het eerst tot Camilla van liefde had ge sproken. Maar welk treurig verband er was tusschen het lot van de arme Laodice, en dien datum, dat kon hij, noch nu, noch later begrypen: hij daoht niet aan de beide personen, die hij en Camilla ont moet hadden, toen zy ’s avonds van de Doode Weide gekomen waren, en die zij meenden, dat hen be. spiedden. Hy wist niet, dat het arme meisje, sedert dien dag was beginnen te kwijnen, en dat zij met haar laatstee blik, hem vergiffenis wilde vragen voor ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. DOOR O I L I O CARCAN O. Fry naar het Italiaanech nooa VANESSA. XXVII. Op dien kreet, snelden beiden naar binnen. Zij gingen den houten trap op, en zagen in het kleine kamertje Laodice, die door kussens ondersteund, op eene lage rustbank lag; hare tengere leden lagen bewegingloos uitgestrekt, alsof de strijd tusschen de 1, .„1. _L'_--was. Haar vader stond naast haar, de oogen stijf gevestigd op dat bleeke gelaat, op die wijd starende oogen, die niet meer zagen. Hij bemerkte do beide mannen niet, die op zyn geroep waren boven gekomenzyne lippen trilden, terwyl hij zyn kind beschouwde, hij trachtte zelfs te glimlachen. Een oogenblik later scheen het meisje weer bij kennis te komen, en zij hoorden hare moeielyke ademhaling. Zij koek overal been, alsof zij wilde onderzoeken, waar zij was; plotseling, als iemand, die zich lang vergeten dingen te binnen brengt, gaf zij met het hoofd een teeken van toestemming; en GOUDA, 1 November 1889. In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door 16 leden werd bijgewoond (afwezig was de heer Straver) werden benoemd tot: Lid in het Collegie van Curatoren by het Gym nasium de heer Mr. D. J. van Heusdo, met alge meene stemmen. Rector aan het Gymnasium de heer Dr. A. van IJsendyk, conrector aan het Gymnasium te Amers foort, met algemeene stemmen. Joeraar in de natuurkunde en de wis- en na tuurkundige aardrijkskunde aan het Gymnasium de heer Dr. H. A. W. Speekman te Groningen, met algemeene stemmen. Onderwijzeres als hoofd der 2e Burgerschool voor meiqes, Mej. M. L. J. Bender te Zalt-Bommel met 15 st., terwyl Mej. Groshans te Gorinchem 1 st verkreeg. Noodhulp-Aanzegger bij de begrafenissen H. van Willigen bij 2e stemming met 8 st., terwyl de Weger 7 st. op zich vereenigde. In deze zitting werd door den Voorzitter mede gedeeld dat het dezer dagen 40 jaar geleden was dat Gysbertus Hordijk als verwer in dienst was ge treden bij de gemeente. B. en W. meenden in den gemeenteraad te handelen door den by gelegenheid van dit jnbilé, we- getrouwe plichtsbetrachting eenge- L—Jigen bestaande in een horloge ketting. Spr. vroeg daarop de lie gaarne verleend toen zij in hem, die het dichtst bij haar stond, Gabrio herkende, hief zij de uitgeteerde armen, die kruiselings over hare borst lagen, op, en begon te schreien. In die tranen van het sprakelooze, ster vende meisje, in die laatste poging om een woord uit te spreken, dat, als een ongevormde klaagtoon, aan hare lippen ontsnapte, uitte zich misschien het eenige geheim van haar leven. Na eene kindschheid, doorgebracht in smart en armoede, had zy eens gemeend eenig licht te zien in de duistere woestenij, die zij hier beneden door wandelen moest. Hare geboorte had aan hare moe der het leven gekost; toen haar vader haar zoo dik- wijls bij haren naam riep, en zij hem aanzag, zonder te antwoorden, was het, of zij reeds een voorgevoel had, van de wanhoop van den ouden man; geene liefde, geene hoop voor haar. De vriendschappelijke omgang met de familie van Campello, had haar, om zoo te zeggen, een tweede leven gegeven; en toen scheen ook voor haar een grenzelooze hemel open te gaan. Maar dat nieuwe leven duurde niet lang; als eene bloem, overgeplant in een te warm klimaat, stierf zij van liefde, zonder te weten wat liefde was. De oude man volgde met droeve blikken elke be weging van zijn dierbaar kind; nu en dan keek hij vragend zyne beide vrienden aan, alsof bij hoopte, dat zij zeggen zouden, dat zijne vrees overdreven was. Daarop zette de abt zich naast het bed neder, en, niet geheel onbekend met de teekens, waardoor de kranke haar zielelyden te kennen gaf, trachtte hij pont op do Turfsingelgracht voort te gaan en daarop de goedkeuring des Konings te vragen. Ter visie. 2. Een voorstel van B. en W. om de betrekking van sluiswachter aan het Moordrechtsche Verlaat tot wederopzeggens toe te doen waarnemen door de Wed. Zuidveld, bijgestaan door haar zoon, tegen be zoldiging van f 208 ’sjaars en vrije woning. Ter visie. 3. Een dankbetuiging van G. Hordijk voor het bovengenoemde geschenk. Aangenomen Voor kennisgeving. De aanbesteding voor het benoodigde vleesch en spek voor ’t garnizoen alhier had den volgenden uitslag: Voor vleesch werd ingeschreven door: W. de Jeu voor 68 ct. per kilo en W. Dongelmans voor 67 per kilo. Voor het spek door: J. Dongelmans voor gerookt 64 ct per kilo, voor i C. J. Bruynel voor gerooL. kilo en Coers te Deventer Nederlandech Gaethui» voor behoeftige en minvermo gende ooglijden te Utrecht (dat is opgedragen aan en een goed gelijkend portret bevat van Prof. F. C. Donders) is meerdere geldelijke steun van de zijde der gegoeden in Nederland dringend noodig. Het Gasthuis beantwoordt reeds lang niet meer aan billijke eischen, het is niet alleen te klein maar ver oudert en wordt bouwvallig. Het tweezijdig oogmerk van het Gasthuis wordt daardoor slechts gedeeltelijk bereikt. Wanneer er aan een grooter aantal lijders hulp kan worden verstrekt, zal ook het materiaal voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek rijker worden. Het album van Begunstigers, Stichters en Be stuurders telt wel reeds een 2000-tal namen, waar onder ook eenige uit de gemeente Gouda, maar men hoopt in het belang der goede zaak dat dit getal nog aanzienlijk vermeerderen zal. Begunstiger wordt men door eene jaarlijksche bijdrage van minstens 2.50. Wij vestigen gaarne de aandacht onzer stadge- nooten op deze zaak. Te Breda is een vereeniging opgeriebt, genaamd De Eiffeltoren. Telkens als de leden ver gaderen, zal in de societeitszaal een miniatuur- Eiffeltoren verlicht zyn. Art. 1 van het reglement bepaalt dat de leden een dasspeld, den Eiffeltoren voorstellende, zichtbaar moeten dragen. Dezer dagen kwam heer ten huize ’s Bosch, om deze niet thuis om lage rustbank lag; hare tengere leden lagen natuur en de smart, reeds volstreden de oogen stijf gevestigd op die wijd starende oogen, die

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1