m rs. I A.TER BINNENLAND. 1! IAP Gabrio en Camilla. 1889 Maandag 4 NWember. N° 4061. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ONEN, ye. Co. en iekten FEUILLETON. ill t te letten) 11 s k, België. ÏAD IËN. F het beste meld. >m GÜILIO CARCAWO. 93). xxvin. Drogist. I RT JLZ. De inzending van advortontiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. Pt echte Pn- vaa 1 «■M )0 kilog*. int, De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijke met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70, Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. Jt1 ache Cou- iden door het VKMAN en Donderdag werd door het Departement Bodegraven van de M. t. N. v/h. A. de eerste winterlezing ge houden. De hoer 8. Hippe van Rotterdam trad als spreker op. Na een korte levensschets van den Franschen dichter Francois Coppée, droeg hij een dramatische schots van dezen voor, getiteld „dejViool van Cremona.” Tot het einde toe werden door den roor huiselijk pannen- en ligen mits er t tandpijn, ont- onaangename worden zeker olijks gebruik herin ontwater, ischen, l.U, Br. POPP’S le tanden ge- ?’s Tandplom- tegen eiken an. loemen-zeep. ’ransparant ten, szeepen, welke weeg brengen. n-Mondwater >n tijd. tenen. Hen verhaal uit Milaan DOOR frg naar het Italiaanech poos VANESSA. Wie zou niet gedacht hebben, dat de arme, oude moester zijne toevlucht op Campello zou gezocht hebben, waar hij, zoo al geen troost, dan toch ver zachting voor zijn leed, zou gevonden hebben? Maar hot ging geheel anders. Daags na haren dood, verdween de oude Davide uit zijn huis, en werd niet meer in het dorp of de omstreken gezien. Later zeiden sommigen dat zij hem bij Pian d’Erba van huis tot huis hadden zien ronddwalen, anderen dat hij stil leefde in de hut van een geitenhoeder; zelfs waren er, die zeiden, dat hij ergens in de bergen van hartzeer gestorven was. De treurige gebeurtenissen, die wij verhaald heb ben, brachten eene wolk van somberheid op het ge laat van Gabrio. Toen Camilla het afstervan van het meisje vernam, beklaagde zij haar, en den ouden verlaten vader; maar zij had den moed niet om haren man daaromtrent te ondervragen. Zij wist, ADVEBTENTIEN worden gepluste* van 15 regels h 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. goudsche courant. worden, heeft gematigdheid voor de meerderheid tot een gebiedenden plicht gemaakt” De reden der oppositie moet dus haar grond vin den in het subsidieeren der bijzondere school, waarbij de rechterzijde zich heeft verzet tegen verscherping der waarborgen voor deugdelijk onderwijs. Ook bij prof. B. weegt dit zeer zwaar en hij be grijpt dat vele liberalen in de Tweede Kamer daarom hebben tegengestemd. .Ik wil zelf bekennen,” zegt hjj, „dat, wanneer ik, op hunne plaats gezeten, tot een ander besluit mocht zijn gekomen, dat dan in elk geval geweest zou zijn om redenen aan de eigen verdiensten van het wetsontwerp geheel vreemd.” De vraag is thans echter niet wat de minderheid in de Tweede Kamer had behooren te doen, maar: of ’tgeen de groote meerderheid daar heeft aange nomen, al of niet door de Eerste Kamer behoort te worden vernietigd f „Op die vraag,” zegt prof. B., „zou ik voor mij stellig ontkennend willen antwoorden.” Schering en inslag der adressen is de vrees, ook door mr. Veegens geuit, dat «de val der openbare school” het gevolg zal zijn der herziening. Het be wijs daarvan acht prof. B. ih gsenen deele geleverd. Maar mocht de ervaring hun gelijk geven, „dan zou deze ervaring niet de nieuwe wet veroordeelen, maar de openbare school zelve. Is deze inwendig zoo rot en vermolmd, dat zij geen grooter mededinging ver dragen kan dan nu bestaat, laat zij dan vallen; want in dat geval zou blijken dat zij de moeite om haar ^taande te houden niet waard is.” Op Donderdag jl. werd te Berg-Ambacht het 25jarig bestaan der vereeniging „Winterlezingen" op feeste lijke wijze herdacht. De feestrede werd uitgesproken door den heer J. G. Bettink, sinds 20 jaar Voorzitter dor vereeniging. Ook de beide andere Bestuursleden, de heeren J. F. Mahlstede en D. Oskam hebben 20 jaren hunne betrekking vervuld.^ fumeriewinkol» ’-j - in de stad zijn, ten einde, als procuratiehouder van den marchese, de stukken te teekenen, die op al dïe schikkingen betrekking hadden. Hij bracht aan zijner schoonouders, die besloten hadden het kasteel nu niet meer te verlaten, eene korte en koele afecheids- visite. De marchese evenwel, vergezelde zjjne doch ter tot aan het hek, en vond gelegenheid om haar en het kind heimelijk een afscheidskus te geven. Dat was de laatste schoone morgen dien Camilla dat jaar, onder den schoonen hemel van Brianza zag aanbreken. Zij wilde voor het laatst afscheid nemen van die' dierbare hemels, en dachtAch I waarom mag ik niet altijd hier wonen, op deze plaats, door' vreugde en smart voor mij geheiligd. Hier zouden wjj misschien meer vertrouwen hebben in ons zelven en in het leven; misschien beter kennen, en beter liefhebben I Wie weet, wanneer ik u zal terugzien, o mijne heuvelen! Wij verlaten u, ach! het leven is een gestadig heengaan! Terwijl hare ziel in die treurige overpeinzingen verzonken was, zag zij den abt en Gabrio uit het dorp aankomen. Ofschoon de langzame en wankelende gang don Vitale, en de bleekheid van zijn gelaat, duide lijk deden zien, dat de dag der gezondheid nog ver af was, haastte hij zich toch om Camilla zjjn afscheids groet te brengen. „Hoezeer dank ik u!” zeide zjj, hem te gemoet gaande. „Ik durfde dit bijna niet meer hopen; maar zeg mij, hoe ia het met uwe gezondheid ,F” Door eenige steenkolenhandelaars te Utrecht is, volgens de Ink. Ort. bij de Idaatickappg tvt exploi tatie m Staatupoonegen een klacht ingediend tegen een ambtenaar, die steenkolen verre onder den marktprijs aan het publiek verkoopt. Een onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat bedoelde ambtenaar steenkolen uit verschillende mijnen heeft betrokken, voorgevende dat ze voor tnede-ambtenaren bestemd waren (voor welk vervoer de -Maatschappij g0®® kosten berekent), maar ze integendeel aan particulieren van de hand deed. Door vrjjdom van vervoer konden de steenkolen tegen bjjnade helft van de» kostenden prijs ver kocht worden. De ontrouwe ambtenaar moet in zjjn betrekking zjjn geschorst. Het ttr. Dbl. vernam van wel ingelicbte zjjde, dat deze handeling niet aan den dag is gekomen ten gevolge van een klacht van steenkolenhandelaars, maar dat dit geheel toevallig in de bureaux der Maatschappij-zelve is ontdekt. Reeds is mededeeling gedaan van de vrnchtelooae reis eener vrouw uit Twelloo, wier broeder naar Londen vertrokken was, en die met de vier kinderen van dien broeder derwaarts kwam om hem te zoeken. Thans meldt de Londensche berichtgever van het Al. v. d. D. de lotgevallen van den vergeefs ge- zochten vader en broeder. De man was in de groote stad natuurlijk aan stonds verdwaald. Volgens zjjn zeggen zou hij zijne zuster en zijne kinderen ontmoeten aan «het station* te Londen (NB. er zijn in Londen ongeveer 180 stations). De man arriveerde in Londen met 5 stuivers in zijn zak, zocht natuurlijk te vergeefsch naa- irden afgele- kkjes van vijf, ten Ned. om Nommer en nevenstaand Vet gedepo- ring van ge lende Gouda. Beschuit van Bovendien worden alle Ad verten tien gratin opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschijnt declamator de verschillende typen zeer juist weêrge- geven. Een talrijk publiek woonde deze openbare bijeenkomst bij, en bewees haar dankbaarheid zoowel aan het Bestuur van het Departement, als aan den spreker, door telkens luid te applaudisseeren. Na de pauze vergastte de spreker de aanwezigen op eenige bjjdragen uit onze Nederlandsche dichters, als „de grootvader” van de Buil, „de locomotief' van van Meurs, en een stukje, door hem zelf gemaakt, „de lettor L.” dat hij bij hare laatste uren was tegenwoordig ge weest; maar eene onverwinnelijke beschroomdheid, eene geheime beklemdheid des harten, verhinderden haar om er met hem over te spreken. Sedert dien tijd was het, alsof zij vreesde den naam van het meisje uit te spreken. Het duurde niet lang, of op Campello werd alles gereed gemaakt voor het vertrek van de familie naar Milaan. Ofschoon de’ lente zich reeds deed gevoe len, zeide de ingenieur aan zijne vrienden in den omtrek, dat zjjne zaken en belangen bom naar de stad terug riepen. Na lange onderhandelingen, soms afgebroken door den onwil der belanghebbenden, en door de stijfhoofdigheid van sommigen, die van geene schikking wilden hooren, was het Gabrio ein delijk gelukt, om de zaken van zijn schoonvader te regelen, en misschien zelfs béter, dan hij in hot be gin Hurfde hopen. Toen het paleis te Milaan, en eene uitgestrekte bezitting in Lodi verkocht, en met die gelden de lastigste schuldeischers voldaan waren, ten einde te beletten dat er op iets beslag gelegd werd, of kostbare processen begonnen werden, was het hem gelukt ook hen tevreden te stellen, die er in toestemden van in termijnen afbetaald te worden, en beloofden geene reclames te maken; zóó had hjj de oude villa van Brianza, en een deel van de lan derijen uit den schipbreuk gered, om voor zjjn schoon vader, en de weinige vrienden, die hem waren over gebleven, nog een schijn van vroegere grootheid te behouden. En daarom moest de ingenieur juist nu GOUDA, 2 November 188». In het thans verschenen Gèfc-nummor spreekt prof. Buys over De Eerete Kamer en de Schoolwet. Nu de Eerste Kamer dag aan dag wordt overstelpt met adressen die op verwerping aandringt, vraagt prof. B. of er reden bestaat voor de kentering, die sedert de indiening van 't ontwerp is waargenomen. Toen immers was men van oordeel dat het voorstel nog al meeviel en men kon denken, dat met verwij dering van eenige van de meest aanstoot gevende bepalingen, een vergelijk zou worden getroffen. Van een algemeen petitionnement bij de Tweede Kamer was geen sprake. Bestaan er Vbldoende motieven voor de veranderde stemming en om verwerping door de Eerste Kamer in het welbegrepen landsbelang te achten Prof. Buys gelooft het niet. Do tweeledige toeleg om hat openbaar onderwijs te verzwakken is geheel verijdeld. Het oorspronke lijk ontwerp wilde-ite rijksbijdragen aan de gemeen ten zoor bemoeien in verplichte sohoolgeldheffing invoeren. Tén slotte zjjn echter aan de gemeenten duurzaam de gewone uitkomsten verzekerd en orer het schoolgeld is een zinledige phrase in de wet opgenomen, een laagste cijfer dat met ongeveer niets gelijk staat. De openbare school is ongekrenkt uit de gevaarlijke vuurproef te voorschijn gekomen en blijft omringd mot dezelfde waarborgen en gesteund door dezelfde hulpmiddelen als thans. De vermin dering van hef getal onderwijzers door velen geen fou) geacht is in allen gevalle een fout van ge ringe beteekenis die aan goed onderwijs fiiét wezen lek to kort doet. Erger vindt prof B. het uitloven va’ti premión voor de opleiding van onderwijzers, waarbijhet partijbelang den doorslag gaf, maar die eveneens het bijzonder onderwijs treft. Dat overigens de neutrale gemeenteschool geheel is gebleven wat zjj tot dusverre was, is men ver schuldigd, behalve aan den ijver der liberale Kamer leden, aan den invloed der Eerste Kamer. „De we- fohschap dat elk ontwerp, 't welk te kort deed nan do levensvoorwaarden d®r openbare school, reeds daardoor voor de Eerste Kamer onaannemelijk zou

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1