■1, »eken, BINNENLAND. IS mendaal, iond door Erf, liggende No. 141, bode JES Dinsdag 5 November. N° 4063* 1889. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 8SEN, kker. akomstó MBER, FEUILLETON. Gabrio en Camilla? ZD1N SïSsx mét Biggen,. b‘8GHOÖW, zeer goeden CHAPPEN, eten, jping f 1 2 l OLKS, rel Oef xxvni. ?kken, en, Dames en iluitend ver- ;erenomtneer- f- Dr. G. >enig gecon- iGER Söhni I KEVER, De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. momude No- f larie MOLK* De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. der militaire uniformen rroec. wordt. Geen onter Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschjjnt. 1 >n vóór tot 11 natreken toon. T, EP, ►er 1889 TOEGANG. man Zoon. goudsche courant. was; dat gele uitmonstering die bron van zorg en koeten verliet. Wel wordt getwist over de vraag of het doel matiger is den wapenrok langer te maken dan wel hem de tegenwoordige lengte te doen behouden; niemand sprak er ooit van de infanterie van een kortgesneden jasje te voorzien. Maar dat is op het ©ogenblik de zaak niet. Trou wens in een paar regels werkt men de bedoelde quaestie der militaire kleeding niet uit. Met vol doening wenschen wij slechts te constateeren, dat het vraagstuk weder op het tapijt is gebracht en Z. E. daaraan zijne krachten schijnt te beproeven. Noodig is het, dat zal niemand betwisten. (Amh. Ct.) Nauwelijks is de verbazing eenigszins bedaard over de nieuwste uitvindingen op militair gebied, zooals het kruit zonder damp, het Mboemerangkanon,” het dynamietkanon, of reeds weder vermelden de Duitsche bladen een nieuwe proefneming op dat gebied. Een Duitsch officier zou ziclf namelijk het volgende door een jong collega hebben laten vertellen. Op de schiet baan bij Woolwich werd nieuw berggeschut beproefd, waarvan de verschillende stukken, het kanon en het affuit, afzonderlijk door lastdieren worden gedragen en/dan voor het gebruik in elkaar gezet. Een der meest practische leden van de commissie met de proef neming ^belast, stelde voor om eens van den rug van een der «Jieren men gebruikte hiervoor ezels een met scherp geladen schot te lossen, om te zien of men niet zonder het tijdroovende ineenzetten der stukken, het doel kon bereiken. Ondanks de bezwaren van eenige andere leden, werd de proef genomen. Het arme dier bleef geduldig staan en liet bet ach terste gedeelte van zijn lichaam, waarover de mond van het kleine kanon lag, goedig naar het doel richten. Het schot scheen zeker te zullen treffen en de lont werd aangestoken. Door het sissend knet- j en B. 599, groot i straat tot daeene rijde Lnuww Jus. kdagei au 9 AD VERTENTIEN worden geplaatst Tan 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. ené D S CH E tkere smaak in. I 1889, des ehuis <Haï- en overstaan Een verhaal uit Milaan DOOB GUILIO CARCAN O. Vrij naar het Italiaanech DOOB VANESSA. Gedurig traden de ministers af, en niet altijd wa ren het de invloedrijkste, do eerlijkste mannen, de volgelingen van den overleden staatsman, die den koning als zyne raadgevers omgaven. Italië bestond, zoo sprak men overal, maar toch hadden de Oosten rijkers en Franschen nog vasten voet in ons land. De partij der oppositie nam steeds in getalsterkte ©n stoutmoedigheid toe. En was het moeielijk, om, ïnet gegronde hoop op welslagen, eene verzoening met den paus te beproeven, moeielijker zou het, j^p dit oogenblik, nog geweest zijn, om met een leger de Mincio, en de vier vestingen aan te vallen, van wier muren nog de troteche vlag van Oostenrijk woei. Uit Parijs kwamen vermaningen tot voorzich tigheid, uit ingeland geene enkele opwekking, alleen begon men weer te spreken van congressen, ofschoon zelfs zij, di0 er het meest over spraken, er niet aan geloofden. Eoo zagen de Italianen zich genoodzaakt Naar het A. e. d. D. bericht, bestaat bij den Minister van Oorlog bet plan de kleeding der infan terie te doen ijzigen. De korte jas en het mouw vest zonden door een doelmatiger kleedingstuk, b. v. een soort „attila*, vervangen irorden en de smake- looze sehako voor een sierlijker en practischer hoofd deksel plaats maken. De militaire kleeding - waaronder het schoeisel en de hoofdbedekking ia een reeds dikwijls be sproken vraagstuk, dat nog immer op eene voldoende oplossing wacht. De eischen der hygiëne spelen een groote rol. Niet minder komt da doelmatigheid te velde in het spel. Ook mag bet schoonheidsgevoel niet gekwetst. Met de rang- en graad-distinctieven moet zeker rekening gehouden. De financiëele questie spreekt eveneens een woordje meé. Nu is het geen geheim, dat van zekere zijde elk voorstel tot veranderii met weinig sympathie vroegere Oorlogs-ministers gelukte bet dan ook in deze materie met succes op te treden. Des te meer verdient de beer Bergansius den dank van ieder, die bet goed meent met de militaire maatschappij, als hij het zoorer brengen kan, zijne voorstellen „er door* te krijgen. Het „projet” werd ook door vele zijner voor gangers kloek opgezet, maar juist op het „moment suprème* werd niet genoeg doorgetast. Nu zal Bergansius kordater wezen. Toch moeten wij onze verwondering uitspreken aannemende dat het „Nieuws* goed is ingelicht over het voornemen om de korte jas door een attila te vervangen. Zulk een kleedingstuk deugt niet voor infanterie. Juist onze tegenwoordige korte jas is hot eenige kleedingstuk, dat goed is, mits het van bestemming verandert en het de onoogelijke TAKKEN- eerkoop zal om geduld te oefenen; maar de echte republikeinen Gedurende eenige dagen konden zich daar slecht in schikken. Nauwelijks had Garibaldi eene beweging beraamd op de heuvels van Samico, of de ongelukkige onderneming van Aspromente volgde; beide lieten een treurig, nog niet uitgewischt spoor achter, en veroorzaakten ein- delooze beschuldigingen, nieuwe misstappen en nieuwe schande. In Milaan vond Gabrio niet meer dat drukke en vroolijke leven, dat gevoel van tevredenheid, die geest drift vol vertrouwen in de toekomst terug, die hij daar had achtergelaten; deze weinige weken waren voldoende geweest, om de ontevredenheid en achter docht, die in de harten verborgen waren, met meer kracht te doen ontwaken, dan in de eerste dagen, na den vrede van Villafranca. Hij zag zijne vrien den terug, zijne oude schoolmakkers, en velen, met wie hij de gevaren van den strijd, en de vreugde der overwinning had gedeeld. Maar die dagen waren voorbij; eenigen ontvingen hem met koele beleefd heid, anderen met blijkbare onverschilligheid; meer dan één met een spottenden glimlach, die scheen te zeggen: «Gij hebt u bij de overwinnende partij aangesloten, maar wij zullen eens zien, wie het laatst lacht.” Ook door zijn vriend, den advocaat Emilio werd Gabrio ontvangen met koele vriendelijkheid, verborgen onder een medelijdenden glimlach; hij werd er diep door gegriefd, en begreep spoedig, dat hij, en de vriend zijner jeugd, tegenovergestelde wegen betraden. Op het Hooge Zand in den Haag werden wegen» wanbetaling twee oude menschen, een broer en zuster, die gewoonlijk het beroep van bedelaars uitoefenen, uit hunne woning verwijderd. Het publiek had medeleden met de bijna naakte, vervuilde schep sels en de politie wilde hen op het bureau huisves ting verleenen, hetgeen ook werkelijk geschiedde. Maar wat bleek? Dat zij in het bezit waren van een zak geld, die, mede naar het politiebureau ver voerd, nauwelijks door een krachtig man kon ge dragen worden, en dat in een ladetafel, die uit net hui» werd gezet, ook nog een honderd gulden of vier aanwezig was. Het gezamenlijk bedrag kan wel op 5 6 duizend gulden (er is veel goudgeld bij) worden geschat. Slechte door de bedreiging, dat het verblijf ten politiebureele hun gold zou kosten, gelukte het den dienstdoenden inspecteur, hunne toestemming te krijgen om door een der ambtenaren eene woning te doen huren, waarheen zij en hun havelooze inboedel zou den kunnen worden vervoerd. Het kostte hun blijkbaar veel moeite die toestem ming te geven, waardoor iets zou worden afgenomen van het geld, waarvoor zij, zooals de man zich uit drukte, z/zes-en-twintig jaren hadden gewerkt(’)” Hoe zy hadden //geleefd,” kon blijken uit de lom pen, waarih zij gehuld waren, en uit bet feit, dat zij op het bureau op een stuk droog brood aanvielen, alsof het een taart of pastei was. i was hij stil en in zich- zelven gekeerd; Camilla raadde welke strijd in zijne ziel omging, maar zij had den moed niet, om er over te spreken, overtuigd, dat het woord eener vrouw, zelfs in een vertrouwelijk oogenblik niet voldoende was, om zulk eene wonde te genezen. Zij wist en gevoelde, dat de liefde geen inbreuk maken mag op den plicht. Na eenige dagen vatte Gabrio met meer ijver zijne studies en zijne gewone wijze van leven weder op; en, terwijl hij door anderen vergeten werd, trachtte hij hen te vergeten, en al de onaangenaamheden, die hem waren aangedaan. Zijne moeder was geluk kig, dat het hun, ofschoon zij eenvoudig leefden, zoo wel ging; en Paolina hield zich, vol stille onder werping in haar lot, slechts bezig met het leed van anderen te verzachten, en hunne tranen te droogen. En als hij dan, uit de woning zijner moeder, terug keerde naar zijn rustig huis, naar zijne studeerkamer vol boeken, kaarten en instrumenten, dan kwam Ca milla hem tegemoet, met het kind, dat nu al bijna vijf jaar oud was. In zijn hart gevoelde hij zich kalmer, gelukkiger dan hij ooit geweest- was de belooning voor zijnen arbeid. In het begin van 1865, werd hem onverwacht een last opgedragen, die, voor eenigen tijd dat rustige en bezige leven zou afbreken. Het gouvernement droeg hem op, om in de verschillende landen van Europa de grootste nieuw opgerichte fabrieken te bezoeken, waar machines vdor landbouw en nijver GOUDA, 4 November 1889. Dr. J. H. Gunning J.Hz., predikant bij de Herv. Gemeente alhier, heeft voor het beroep naar Rotter dam bedankt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1