ar M geschilderde Janskerk te mis der St. ningen,enz. lijk levens- Gebroeders beth, ats. UNKMAN. 'J BINNENLAND. (O leer!!! indon i. «taande par- s haar binnen verdwjjnen. irjjk en zacht 85 cent per con. Alleen C. HÜINCK N° 4063. Woensdag 6 November. en Nieuws- en nendaal JAP k, België, ye 1889. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Gabrio en Camilla. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. •0 kilog*. nt, rs. erifera (fijne it per Kilo, oor huiseljjk pannen- en igen mits er FEUILLETON. Hen verhaal uit Milaan GUILIO CARCAN O. »5) xxvni. ■gl boom te Reeuwijk De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bovendien worden alle Advertentien g r a t i*B opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschjjnt. rden vrij van ezorgd. GOUDA, 5 November 1889. M. heeft benoemd tot Ontvanger van de belas tingen te Lisse den heer M. P. Rasch, thans te Bodegraven. statlhonOodé htfflti Laroche -Wijn. Au* leieeihzersB. Naar de antirevolutionaire Oranjevaan verneemt, mag eerlang het wetsontwerp tot verdeeling der groote steden (voor het kiesrecht) verwacht worden. Zelfs moet het wetsontwerp sedert eenige dagen bij ‘den Raad van State ingediend zijn. goudsche courant. In de heden gehouden vergadering der Prov. Sta ten van Zuidholland is toegelaton het nieuwbenoemde lid voor Alphen, de heer Kemink. Verschillende voorstellen werden commissoriaal gemaakt. De heer de Kanter, uit Brielle, interpelleerde over de plan nen tot ingrijpende herziening van het Algemeen Polderreglement. De heer de Constant Robecque over naleving van het Stoomtramreglement, naar aan leiding van het ongeluk op Kanaal bij Scheveningen. Dinsdag 19 November zullen Gedeputeerde Staten antwoorden en zullen de rapporten behandeld worden. Xj&S. DOOK Pry naar het Italiaanech DOOK VANESSA. Welnu zoo dacht hij welke kracht is het die ons in dit leven, tot het oneindige opvoert; wat is dat verlangen, dat nooit bevredigd wordt? Als hij, in het midden van den nacht, op de stille, hooge bergen, den reinen hemel beschouwde, die zich boven zijn hoofd uitstrekte, dan verhief hij zijne ziel tot God; en hij dacht aan zijne dierbaren, die hij zoo kort geleden verlaten had, en die op ditzelfde oogenblik voor hem baden; en zijn hart was gerust. Het afzijn van Gabrio duurde niet zoo kort, en hij moest zijn terugkeer naar Italië langer uitstellen, dan hij eerst gedacht had. Het werk, hem opge dragen, was gewichtig en verre van gemakkelijk; het vereischte veel inspanning en arbeid om het tot «en goed einde te brengen, en daartoe ontzag hij noch moeite noch studie. Van Zurich, waar hij het eerst heenging, en vanwaar hij aan zijne vrouw be gon te schrijven, reisde hij Duitschland door; eerst de la SE, JiBelpnu. I. eerde Cata- iode. Wordt treft er eeoe prijzen onzer indere huizen AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Donderdag 14 November e. k. heeft de tweede abonnementa-voorstelling plaats in „Ons Genoegen”. De Kon. Vereeniging ullct Nederlandech Tooneel" voert dan op: Ella, tooneelspel in 5 bedrijven, bewerkt naar een roman van E. Wemer, door Mevr. Elise Poonsvan Biene. Daarin treden op de dames: Sophie de Vries, Holtropvan Gelder, Marie Loijé en Schwab-Welman benevens de hh. Jacques de Boer, de Jong, Toumiaire Spoor, van Dommelen, Verenet, Smits en Schwab. nu dadeljjk aan zijn vader, van die mooie reis naar het kasteel moest schrijven. De oude mnrchese, die tegenwoordig was, kon niet nalaten het kind in zijne armen te nemen, en het blonde kopje te kussen; en toen Camilla naar huis keerde, was zij blijde, dat zij de ingeving van haar hart gevolgd had. Maar, den volgenden dag, kwam er een afgemeten, koele, bijna harde brief van hare moeder, die haar verbood op het kasteel te komen, en dus al hare hoop deed vervliegen. Waardoor was de, vrede nu weer zoo onverwachts verstoord? De bewoners van het kasteel brachten hunne dagen stil en eentoonig in hunne eenzaamheid door. Geene vrienden of bezoekers meer, noch aanzienlijke gasten uit de stad. Hunne adellijke bloedverwanten hadden zich langzamerhand bij het nieuwe gouvernement aangesloten; slechts zelden vernamen zij iets van de heerschende spanning; eenige brieven, enkele circu laires van geestelijke vereenigingen, nu en dan een rechtzinnig tijdschrift, en op den kruisband altijd een adres van dezelfde hand, een fijn, stijf schrift, als van iemand, die veel met zijn eigen schrift op heeft. En wie die trouwe briefschrijver was zou Matteo de huisbewaarder best hebben kunnen zeggen, of de dorpsapotheker, die tevens postdirecteur was, daar Matteo er dikwijls een verzegeld rolletje goud geld kwam brengen, geadresseerd aan zekeren pater, die in Turin woonde; en de apotheker keek zijn regis ter na, schudde zuchtend het hoofd, enzeide: „Dat naar Baden, toen naar München, Stuttgard en Neu- remberg. Hij toefde langen tijd in Berlijn, waar hij, met al de ingenomenheid van een kenner, de uitge breide en zoo gunstig bekende fabrieken van stoom werktuigen bezocht, overal aanteekeningen makende, die later moesten dienen als bouwstoffen, voor een omstandig verslag van zijne reis. En overal vond hij, gelijk hij trouwens altijd gedacht had, dat ingespan nen arbeid de eenige ware rijkdom is, en dat de vrijheid slechts in den vooruitgang bestaat, Camilla, die hem met zooveel smart had zien ver trekken, schreef hem dikwijls, en maakte hem deel genoot van al, wat haar hart met vreugde of droef heid, hoop of vrees vervulde. Het eenige wat haar, sedert zijn vertrek een weinig getroost had, was, dat de gestrengheid van hare moeder scheen te ver zachten, en dat zij hoop begon te koesteren, dat deze zich met den vader van haar kind verzoenen, en er dus oen einde zou komen aan dien moeilijken toe stand. Zij geloofde, dat het haar, door het afzijn van haren echtgenoot, gemakkelijker zeu vallen, om hare ouders te naderen, en hare plaats, bij hare moeder, weder in te nemen. Zij ging naar het kas teel, en werd terstond toegelaten, terwijl haar bezoek geene ontevredenheid ,scheen op te wekken. Daarop liet zij veertien dagen voorbij gaan, en ging er met haar zoontje heen; de marohesa Ricciarda deed ver geefs moeite om hare blijdschap te verbergen, toen het kind, met zijn lief stemmetje zeide, dat hij zoo naar grootmoeder verlangd had, en dat zijne mama Minister zijne’bevreemding zou te kennen geven over deze handelwijze, waardoor volgens den. een aan den Raad, volgens een ander aan Curatoren een „klap in het aangezicht was gegeven.» Men noemde het zelfs minder fair van den Min., om, daar de Raad niet No. 1 van de voordracht had benoemd, de be noeming niet goed te keuren, ’s Ministers voornemen om den benoemde aan den Koning voor te dragen ter benoeming als leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool tevens, mocht op zijne beslissing geen invloed hebben. De Raad mocht uit de „voordracht", als die wettig was, eene keuze doen naar welgevallen en nu ging het niet aan, de ge dane keuze niet te bekrachtigen. Doch de beslissing van den Min. vond ook ver dedigers. De Voorzitter meende, dat deze het volle recht had, de benoeming al dan niet goed te keuren. Men mocht niet uit het oog verliezen, dat het Rijk de kosten van het gymnasium voorUe helft voor zijne rekening neemt, en wat de combinatie der be trekkingen aan gymnasium en hoogere burgerschool betrof, deze kon gMehieden, maar daartoe was niet vooraf het bepaalde besluit genomen. Een ander lid meende de plaatsing van no. i op de „voor dracht" alleen te moeten toeschrjjven aan den eisch der wet om meer dan één persoon daarop te plaat sen ware dit niet het geval geweest, curatoren zouden bij deze benoeming slechts één persoon heb ben aanbevolen. Het is, meenen wij, in het elftal jaren, dat de wetsbepaling, wier toepassing het hier geldt, bestaat, de eerste keer, dat zij is toegepast op deze wijze, en daarom komt de zaak ons gewichtig genoeg voor om haar hier te bespreken. Vooraf zij ons de op merking veroorloofd, dat er telkens ten onrechte werd gesproken van benoeming uit eene voordracht. Of deze onjuistheid is te wijten aan de sprekers of aan den berichtgever in de N. R. C., waaraan wij de sto voor dit artikel ontleenen, moeten wij in hetmid^ Uwkiri. z«rt I leer A. H. TRIM. J Heden nacht is bij den bouwman A. Hoogen- een koe uit de weide gestolen. Maandag was voor vele kleinen 'in Bodegraven een ware feestdag. Het Dep. der M. tot N. v/h A. gaf aan de kinderen der door haar opgerichte en bestuurde bewaarschool een kinderfeest. Ruim 80 kinderen van 3 tot 8 jaren werden ont haald op melk en krentenbroodjes, koek enz. Ver schillende bewijzen werden door de kleinen afgelegd van het nuttige en aangename, waarmede zij op die school worden beziggehouden. Sint Nicolaas en zijn zwarte knecht verschenen in levenden lijve in de zaal. Elk kind ontving bij het naar huis gaan een geschenk, alspoppen, plak-albums, enz. enz. Deze nuttige instelling verdient den steun van allen, die het goed met onze kleinen meenen. Een woord van dank aan het Bestuur van het Departement, het Dames-Comité en het personeel der school voor het aangename aan de kinderen verschaft, is hier ten volle op zijn plaats. De Gemebmte-STEM, wekblad oost de belangen van de gemeenten ui Nederland getcyd, onder hoofdredaetie van Mr. E. L. van Emden, bevat het volgende arti kel, dat waarschijnlijk velen onzer lezen zal inté- resseeren. De Raad van de Gemeente Gouda benoemde in zijne vergadering van 27 Augustus jl. met eene meerderheid van ééns stem tot leeraar aan het gymnasium aldaar den candidaat, die de tweede plaats innam op de door curatoren opgemaakte aanbevelingslijst. In zijne vergadering van 2 Octo ber jl, ontving de Raad de mededeeling, dat de Minister van Binnen). Zaken deze benoeming niet had goedgekeurd. De Raad nam deze mededeeling voor kennisgeving aan, maar niet zonder dat rij een punt van ernstige discussie had uitgemaakt. Er werd zelfs op aangedrongen, dat de Raad aan den

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1