mg. BINNENLAND. Zaterdag 9 November. N° 4066. 1889. Nieuws- en merk Gouda, Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Gabrio en Camilla. De Inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. RAKEL, fjo/jo. 5 cis, 45 ct. ’t Zuur ELPENS. oi, en tegen vaste itschappjj, EGEN”. inp. FEUILLETON. Hen verhaal uit Milaan Q U I L I O C A R C A N O. therin londwater, aschen, oernen-zeep. 'ransparut «n, ezeepen, welke weeg brengen. i-Jlondwater intyd. ‘enen. Drogist s het beste wereld. am dekten COMP,, 1809, is dat bjj v«- mansgoedérea, der perceelea, i alles wat de aan hunken- deze Pt echte Prt- De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. GOUDSCHE COURANT. IR 1889. Tooneel.s ir den roman ERNER «ENE. 7'/, »n. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. DOOB Vrij naar het Italiaanech DOOB VANESSA. 98) XXIX. Camilla was verbaasd over de schijnbare koelheid en bedaardheid waarmede hare moeder sprak, ofschoon deze toch haren angst niet geheel verbergen kon. Het onderhoud van de marohesa met haren schoon zoon was treurig, doch bedaard. Het gezicht van die grijze vrouw, gebogen door de smart, en torneder- gedrukt door deze nieuwe ramp, verdreef uit de ziel van Gabrio elk overblijfsel van wrok, en wekte er eerbied en hulpvaardig medelijden in op. De mar- chesa, wel is waar, keerde in gedachten terug naar vroegere dagen, en liet zich ontvallen, dat hij, het eerst, haren ongelukkigen zoon dien weg had aan gewezen, waarop deze zijn ondergang was te gemoet gegaan; doch zij herstelde zich, en verzocht hem, dienzelfden dag met haar te vertrekken; zij was zeker dat Galeazzo gevangen of gewond was; zij wilde hem opzoeken, hem wederzien, wat het ook kosten mocht. En Gabrio, vol bewondering voor een 1.75, »r. PWFi ie tanden ge- P’s Tandplom- tegen eiken en. Men schrijft aan de Haart. Ct. Blijkens een nader bericht, was de eerste tijding dat de twee Nederlanders uit de voorloopige hech tenis te Doornik ontslagen zijn in dit opzicht min der juist, dat nl. niet beiden, maar alleen de jongste, die de obligation niet heeft bij zich gehad, op vrye voeten is gelaten. De oudste Is nog gehouden umoriewinkeli Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD ’t welk des Maandags verschgnt. GOUDA, 8 November 1889. Naar men verneemt, is de anti-vaccinewet bij den Raad ran State ingekomen. Naar wij vernemen, is sinds eenigen tijd bij het ministerie van binnenlandsche zaken in bewerking een voorstel tot wijziging dor wet op het midd. onderwijs. Hoever die wijziging zich zal uitstrekken, is ons onbekend, doch, zijn wij goed ingelicht, dan bestaat het plan de staathuishoudkunde en het boekhouden niet meer op te nemen in de lijst der vakken waarin eindexamen dient afgelegd te worden. Ook wordt Overwogen, het eindexamen niet meer in elke provincie, doch alleen te Amsterdam te doen plaats hebben. (HU.) Door het hoofdbestuur van het Ned. Onderwij- zers-geaootschap is het volgend schrijven gericht aan de afdeelingen Ten einde onjuiste gevolgtrekkingen te voorkomen heeft het hoofdbestuur de eer u bij deze te be richten, dat het besloten heeft, geen adres in zake het aanhangig wetsontwerp op het lager onderwijs aan de Eerste Kamer der Steten-Generaal te zenden. Het hoofdbestuur is tot dat besluit geleid door de volgende overwegingen. Van het adres, in den loop dezes jaars aangaande het genoemde wetsontwerp aan de Tweede Kamer gezonden, hebben ook alle leden der Eerste Kamer een afdruk bekomen. Deze mogen dus geacht worden volkomen op de hoogte te zijn van de paedagogischo bezwaren, welke het genootschap tegen dat wetsontwerp hadzij kunnen dus mede de vraag beantwoorden in hoeverre het door de Tweede tandpjjn, ont- onaangename worden zeker gelijks gebruik besluit, door de moederliefde ingegeven, vergat al wat er gebeurd was. Zoo gingen dan de marohesa en Gabrio te zamen op reis, en, te Brescia aangekomen, trachtten zij eenig spoor te ontdekken van den ongelukkigen jon geling, die, in den vuur- en kogelregen van den 24sten Juni gevallen was. De wegen waren door de troepen stuk getreden, door de laatste regens glibberig en onbruikbaar ge worden. Hier en daar bruggen, die men had laten springen, half vernield, en gedeeltelijk met planken en boomstammen hersteld; de wagensporen stonden vol water; de verspreide woningen waren meest nog leeg, in enkele vond men eene arme boerenfamilie, die zich niet had willen scheiden van haar lapje grond. Nu en dan, ontmoette men troepen ruiters en voetvolk, karren en kanonnen; want, ofschoon de wapenstilstand nog niet geëindigd was, en men den vre^e als zeker beschouwde, hielden de Italianen zich toch gereed, om nogmaals de rivier over te trekken. De heteel was somber, de wolken hingen laag, het was, of het gedurig weer zou beginnen te rege nen. Een dicht rijtuig reed met groote moeite op den hobbeligen wbfi, Jiet magere, moede paard trok het langzaam voort, ongevoelig voor de zweepslagen, van den boerschen voerman, en iet nnoriK'idelijk trekken aan de leidsels. De officie^ 41e Ae»4t hem zat, trachtte hem soms de leidsels.te, ontn^jd^i, om het paard in draf te zettenmaarfjle man wilde ze niet afstaan, en het dier bleef dus bedaard voort- Uit Arnhem wordt aan de N. R. Ct. gemeld Heden ochtend omstreeks 81/, werd door de ge- heele stad een slag waargenomen, die de huizen op hunne grondvesten deed schudden en waarbij in verschillende woningen de deuren openvlogen en de glasruiten rinkelden als bij het hevigst onweder. sukkelen, zonder zich in ’t minst om hen te bekom meren. Soms stak de dame die alleen binnen in zat, het hoofd buiten het portier, om te vragen, waar zij waren, of, hoe laat het was, en hen aan te sporen om sneller te rijden. Het is niet moeielijk te raden, waarom Gabrio, toen hij zijne schoonmoeder verge zelde, haar alleen binnen in het rijtuig liet, en liever op den bok zat, bij den boer, die hem, slechts tegen eenen hoogen prijs, paard en rijtuig verhuren wilde. Hij had zich verontschuldigd met te zeggen, dat hij den voerman den weg moest wijzen, en een oog houden op, wat hen ontmoette. Ofschoon de marchesa, vernederd door het ongeluk, en gebogen door de smart, haar toevlucht gezocht had bjj haren schoon zoon, dien zij tot op dat oogenblik niet had willen erkennen, was zij toch stijf en afgemeten gebleven; haar toon had iets trotsch, bijna iets minachtends. Soms scheen zij verlegen, zachter gestemd, maar, zich geheel overwinnen, kon zij niet; en Gabrio, van zijnen kant, vond het niet noodzakelijk, om zich iets te laten voorstaan op eene overwinning, die hij slechts aan de omstandigheden te danken had. Zij hadden nog geene twee mijlen afgelegd, toen zij tromgeroffel en paardengetrappel hoorden, en hun een regiment tegemoet kwam; van een anderen kant, naderde vroolijk trompetgeschal. Spoedig zagen zij, ep korten afstand, lange rijen bajonetten, en boven de boomen de blauwe vlaggetjes van een honderdtal lansen. Gabrio gaf een ruk aan de leidsels, en het rijtuig bleef stilstaan, aan den kant van den weg. Kamer ten slotte aangenomen ontwerp aan bezwaren al of niet is tegemoet gekomen. In dezen stand der zaak meent het hoofdbestuur, dat het niet op den weg ligt van een paedagogisch lichaam als het Nederlandsch Onderwijzers-Genoot- schap, anderen invloed op het lot van het bedoelde wetsontwerp te willen uitoefenen. De knoeierij met varkensreuzel moet in Noord- Amcrika eene verbazende hoogte hebben bereikt. Vroeger werd er slechts water in geknoeid, tot 20 pet., thans wordt .reuzel bereid* uit goedkoope katoenolie, onder bijvoeging van zooveel stearine als noodig is om aan het fabrikaat de vastheid van reuzel te geven. Volgens den Engelschen scheikundige Hehner bedraagt de productie van Amerikaansche reuzel tegen woordig 2.700.000 centenaars 's jaars, waarvan min stens 35 pet. vervalscbt is. De firma Armour Co. fabriceert ieder jaar 270.000 cento, reuzel en heeft daartoe 120.000 centn, katoenolie noodig en 50.000 centn. stearine. Dese .varkenreuxel* (sic) wordt in den handel gebracht als .refined lard* of .pore refined lard*. In het Zwitoersche kanton St Gallen heeft de kantonnale gezondheidscommissie op de bepaald te ver gaande knoeierij, met dit ea met verwante handelsartikelen in Noord-Amerika ge dreven, de aandacht der Regeering gevestigd, en dringt er op aan dat d<a invoer van dit knoeipro- duct verboden worde of met een zoogenaamd pro hibitief invoerrecht zal worden belast. en zijn overbrenging naar Brussel bevolen, waar hij echter van dit vonnis in hooger beroep komt. Ten aanzien van de eigenlijke toedracht der zaak vernemen wij, dat de bedoelde obligatiën door den vader van den thans ontslagen jongen man in betaling waren genomen van een Belgisch diamant handelaar, die opgaf te Luik te wonen en Dumont te heeten. Deze kocht nl. een partij diamanten van genoemden vader en verzocht hem genoegen te nemen met een voldoening van den koopprijs in Belgische eflecten, welke hij bij zich had. De ander stemde daarin toe, doch nam een bewijs van den kooper, dat deze papieren van hem afkomstig waren. Nu zijn twee familieleden, na op hun doorreis door België op weg naar Parijs de effecten te Brussel ingewisseld te hebben, dientengevolge in arrest ge nomen en is bedoeld bewijs natuurlijk aan de Bel gisch# justitie overgelegd. Maar (zooals begrijpelijk is wanneer die Belg aan den diefstal medeplichtig is) heeft het onderzoek der justitie dien Dumont in Luik niet kunnen opsporen, zoodat zij, van haar standpunt de zaak beschouwend, het overgelegde bewijs een maaksel van den verdachten en in arrest gehouden verkooper .der obligatiën blijft achten. Het zal voor beide partijen dader deze omstan digheden niet gumakkelijk vallen de waarheid aan het licht te brengen. Inmiddels heeft op verzoek der familie van den verdachte een Amsterdamsch rechtsgeleerde zich naar Brussel begeven, om te beproeven verdere klaarheid in het duister te brengen en den verdachte zoo noodig bij te staan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1