en. LEN. BINNENLAND. N° 4067. Maandag It November. Cie. LLES i’Hyglèae, 1889. HAP ik, België, jye. Ikolen, eis/e OEGEN” tiling. X' 1889 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. lect. X"i &TS.TU& JtS eoreteolcen tot belooning ran eerrollen langduriger. r. FEUILLETON. Gabrio en Camilla. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. Luigi Saki. De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgke met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. 100 kiloy, ■ant, ITS. markt H. 101. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD 't welk des Maandags verschijnt. «ding w. lureau en staalhonMsBd* Q%una IA.Wijn. U* ie fleMWh«»r«- - .p«th9k»r». fc* Heer A. H. C. THIM. J IER 1889. h Tooneel.» iaar den roman WERNER BIENE. ng 7>/, uur. 'ijzen. Z. M. heJIt voor huiseljjk pannen- en nigen mits er goudsche courant. 1 re- en dupliek werd de uitspraak der arrond.-rechtbank te Botterdam bepaald op 2 Deo. nieuwe hoop, en nieuwe plannen; zij zeide dat hare taak nog niet afgedaan was, en dat zij nog kracht genoeg had, om verder te gaan? Geene zwarigheden schrikten haar af; zonder een oogenblik te verliezen, wilde zijr de rivier oversteken, door de posten der Oostenrijkers, die de sterkste plaatsen bezet hielden, heentrekken; dan, zoo het noodig mocht zijn, zich van haren schoonzoon scheiden, en onder vertrouwd geleide, of alleen, naar Verona gaan, bij de burger lijke en militaire overheid, overal de noodige inlich tingen inwinnen, die haar het spoor van haren onge- lukkigen zoon konden doen terugvinden. Maar Gabrio was, van zijne ft kant niet werkeloos geblevenen iets van aan de marchesa te zeggei zijde der rivier gegaan; en toen bij de plek, waar de eerstq vijandelijke ontmoeting plaats -1 --J 1— - 1..X l-«- -.-.h .Imh A-M A.A komon, waar hij eindelijk de treurige waarheid nomen L 2? u kwam, ^ad hij den moed niet, om de arme moedëV alle hoop te ontnemen. Alleen zeide hij, dat hij, als officier, gedurende» den wapenstilstand, haar niet volgen mocht, in (Je, door den vijand bezette streken dat daartoe tijd, en een pas, zouden noodig zijn; maar dat hij aan niemand het voorrecht zou afstaan, om haar te geleiden naar het eerste dorpje, dat zij ginds, op den linkeroever'van de Mincio zagen. De marchesa werd hierdoor niet afgeschrikt, even min als door de andere zwarigheden, dio haar plan AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. i, vrjj in hms eet geljjk ge- GOUDA, 9 November 1889. werkelyken dienst by de schutterij o. a. toegekend aan A. van Beedt Portland, kapt, bij de dd. Schut terij alhier: dreigden te verijdelen. En Gabrio verwonderde zich over de kracht der moederlijke liefde, die zoo sterk was, in het hart dezer trotsche vrouw, dat zij haar alle bezwaren en alle ontberingen deed vergeten. Tevens bemerkte hij met blydschap, dat zij dag aan dag zachter jegens hem gestemd werd. Toen zij de reis weer aanvaardden, was de. hemel weder somber, en het weder onstuimig. Hetrytuig read de brug ovqr, en bereikte den anderen oever; de marchesa, die tot nog toe gezwegen had, zeide: „Ach! zeg toch, dat wij hem zullen vinden 1” en eenige tranen rolden langs hare bleeke en gerim peld» wangen. Meer sprak zij niet, doch Gabrio maakte daaruit op, dat zy nog altyd hoopte. Dat was een straal van die liefde, welke de laatste dagen des levens nog verlicht. XXX. VREDE. ii En liefde, „Is de eenige zeekre wetenschap.” De uitgestrekte vlakte, die zièh op dan anderen oever van den stroom vertoonde, scheen nog verla- tener en woester, dan de andere; overal zag mende sporen van den oorlog. Alles was somber, en do grauwe lucht wierp een donkeren sluier over het water der rivier. In de verte zagen de reizigers do witte huizen van het don>, de kerk met haren spit sen toren, en klein kerkhof! Maar laags den weg, Aan den ingenieur A. J. Krieger alhier, werd door den minister van Waterstaat, Handel en Nijver heid concessie verleend voor den aanlog en de exploitatie va» een spoorwog-vorbinding Ede LunterenBarneveld—voorthuizenNijkerk. A. 8., appellant van een vonnis des kantonrech ters te Gouda, heeft in 1877 met H. W. een huurcontract gesloten, waarby hom voor 12 jaar, behalve teel- en weilanden, ook eene boerenwoning met schuur etc. in huur werden afgestaan. Art. 6 van dat contract, over don zin waarvan partijen op dit oogenblik oneenig zijn, hield in, dat de gewone en dagelijksebe reparatiën, van wolken aard ook, moeten geschieden ten genoegen ran den verhuurder, terwijl de kosten daarvan door beide contractanten voor de helft zouden gedragen worden. Oorspronke lijk werd aan het oordeel des huurders overgelaten, welke reparatiën poorlzakelijk waren op zijn order werd daarin voorzien, terwijl hij de rekeningen aan den verhuurder ter inzage gaf, die alsdan de helft daarin 'meebetaalde. Maar allengs, en wel na den dood van H. W„ in wiens rechten v. d. M. gëio- timeerde ten deze, was opgevolgd, werd het de verhuurder, die besliste in hoeverre gerepareerd moest worden, en too ja, dan geschiedde dit op zyn last en zond hij do rekeningen den huurder toe. De rollen werden alzoo omgekeerd. Een tyd lang ging dit goed, maar toen de reparatiën naar de opvatting des huurders wat al te veelvul dig, en niet altijd even noodzakoljjk geschiedden, kwam hij in verzet en weigerde hij zijn aandeel te r betalen. Tweemapl door den kantonrechter in het noch het noodzakelijke, noch hpt volbrengen, noch vonnis, waarvan appèl, kan hier overigens onvermeld ration De nieuwe keur op de samenstelling enz. van het dijkleger in de Krimpenerwaard, komt nog deze maand in werking. Een predikant, die een traktement heeft van slechts duizend gulden, vroeg dezer dagen aan het ministerie van financiën verlof, om in de formulieren van het schoolgeld „predikantszoon” te mogen veranderen in „predikantsdochter”, ten einde voor zijn dochtertje, dat bijzonder goeden aanleg heeft voor de studie in de letteren, deze kleine toelage te mogon ont vangen. Het schoolgeld is immers ingesteld om predikanten te steunen in het geven van eene opvoeding naar hun stand, aan hunne kinderen. Maar het verzoek is van de hand gewezen, met beroep op het kon. besluit van 1 Aug. 1816 No. 65. De nieuwste vooruitgang in de electrotechniek bestaat in een uitvinding, die het orerbrengen van afbeeldingen langs den electrophotegraphischen weg op groote afstanden ten doel heeft. Dé daartoe gebezigde toestel, PMotkoop genaamd, berust Op de omzetting van luohttrillingen in electrische tril lingen, op soortgelijke wijze als zulks plaats heeft bij den microphooa met de geluidgolven. Den uitvinder, den eloctrotechnicus Körzel, in Zuid- Duitscbland, is het gelakt in de broomgelatine eeu- lichaam te vinden, dat in verbinding met lang be kende eigenschappen van het selenium de mogelijk heid oplevert, om het overbrengen van het licht tot stand te brengen. De proeven zijn zeer gunstig geslaagd. Zoo stelde zich de uitvinder te Berlijn in contact met iemand te Potsdam, die ook van een photoscoop wrf voorzien, Op hetzelfde oogenblik, waarop de Potsdamiper bij den toestel trad, ver toonde zich aan de aanwezige'toeschouwers te Berlijn op de melkglaeplaat het uitstekend gelukte portret van dezen, die met een voorhandene photographio geïdentificeerd kon worden. Verbazend was het, dat het beeld allerlei bewegingen met het hoofd maakte I Men scjiryft uit Londen aan het Nieuw» t>. d. Dag: De handel te Londen in schapen uit Nederland, Aten verhaal uit Milaan DOOK GUILIO CARCAN O. Fry naar het Italiaanech DOOK VANESSA. »9) XXIX. Toen alle dorpen, aan dien kant, doorzocht waren, moest de moeder van Galeazzo wel overtuigd zijn, dat al hare pogingen vruchteloos zouden wezenmaar een idéé fixe had zich van haren geest meester ge maakt," zoodat zij hare nasporingen niet wilde opge ven, totdat zij, om zoo te zeggen, met de handen getast had, dat alles nutteloos was. Zóó is het men- schelijk hart. De aanleiding daartoe was iemand die, bij het begin van den veldslag, op zyn land was geweest, aan de overzyde van de Mincio, om de hoornen te tellen, die nog waren blijven staan zooals hij zeide -^- en zwoer, dat hij eenige van onze kavalleristen gezien had, omsingeld door een gansch regiment Uhlanen; dat velen der onzen ge vallen waren, en dat de officier, die woedend gevoch ten had, en gewond Was, zijn sabel gebroken, en zich gevangen gegeven had. Op dergelyke onze kere en losse geruchten, bouwde de marchesa blijven, daar de stryd door partijen op geheel ander punt gekozen. Na terrein werd voortgezet en zich uitsluitend concen- treerde op de beteekenis van genoemd art. 6. Vol gens mr. Bichon van IJselmonde, die voor appellant opkwam, derogeerde dat artikel slechts in zooverre ’"'ische re den duurder), dat alsnu die reparatiën ook voor rekening van den ver huurder kwamen. En duidelijk werd alsdan ook de gestelde eisch, dat deze moesten zijn „ten genoegen van den verhuurder”, welke woorden anders geen zin hadden. Maar voor het overige bleef de con- tractueele verhouding volmaakt gelijk zij altijd is, nml. dat don huurder de vrije beschikking gelaten wordt over hot al dan niet noodzakelijke dor repa ratiën. De verhuurder had derhalve volstrekt geen recht, naar eigen goedvinden allerlei verbeteringen aan te brengen en dan later den huurder aan te spreken voor de helft der kosten. Tetf stelligste ontkeude pleiter, dat' de huurder immer zijne toe stemming tot die uitgaven zou gegeven hebben, al had deze dan ook niet het werkvolk des verhuurders van zijn erf gejaagrj. Wilde gene repareeren zoo meende hij welnu, dos te l>eter, maar dan voor éigen risico. Mr. Loder daarentegen voor den geïntimeerde het woord voerende was van oordeel, dat hier van art. 1619 geen sprake was, daar partyen daarvoor eene geheel andere bepaling in de plaats hadden ge steld. Huurder en verhuurder zouden ieder in de kosten der geringe reparatiën deelen, niets duide lijker dus, dat dan die reparatiën ook moesten zijn sten genoegen van Jen verhuurder.” Over het recht evenwel, wie van beide» het initiatief zou nemen, was daarmee zeker niet beslistdat blijft dus in het ipiddeu. En nu ging het niet aan, dat de huurder met be doeld artikel voor bogen.en na al Hetgeen daarover reeds w»s voorgevallen, in het aanbrengen der repa ratiën door verhuurder berustte en als deze om het gold kwam, zich eenvoudig beriep op het feit, dat hij in de reparatiën niet had toegesterad. Te meer daar velerlei aanval hier openstond. Noch evenwel het „geringe en dagelyksche” (art. 1619 B. W.), .gelijk gesteld, werd alstoen in appèl gegaan^Het d7WhS'^^maiS’ ^7^7 1 __'_a waren in dezen strijd door appellant tot mik- op zekeren morgen was hij, zonder er m, naar de over- j gekomen was op waar de eerstq vijandelyko ontmoeting plaats had gehad, was' hij, bij toeval, bij een molenaar ge- l ver' had. Doch toen hij, diep getroffen, terug- hoop te ontnemen. Alleen zeide hij, dat hij, volgen mocht, in (Je, door den vijand bezette streken j r dat hij aan niemand het voorrecht zou afstaan, haar te geleiden De marchesa werd hierdoor niet afgeschrikt, evep-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1